Uradni list

Številka 143
Uradni list RS, št. 143/2022 z dne 16. 11. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 143/2022 z dne 16. 11. 2022

Kazalo

3548. Pravilnik o reji in vzreji lipicanskih konj v Kobilarni Lipica, stran 10879.

  
Na podlagi prvega odstavka 24. člena Zakona o Kobilarni Lipica (Uradni list RS, št. 6/18) ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja
P R A V I L N I K 
o reji in vzreji lipicanskih konj v Kobilarni Lipica 
1. člen 
(vsebina) 
Ta pravilnik določa normative reje in vzreje lipicanskih konj v Kobilarni Lipica (v nadaljnjem besedilu: konj), ki obsegajo kategorijo konj in njihove potrebe glede krme, prostorov, zdravstvenega varstva, osebja ter ostale stroške, s katerimi se zagotovlja tradicionalna oblika reje in vzreje ter usposobljenost konj za ohranjanje in razvoj lipicanske pasme konj.
2. člen 
(izraz) 
Dislocirana enota Kobilarne Lipica je enota, kjer se izvaja reja in vzreja konj izven Kobilarne Lipica.
3. člen 
(kategorije konj) 
Kategorije konj v Kobilarni Lipica so:
1. žrebeta do šestih mesecev starosti oziroma do odstavitve,
2. mladi konji od šestih mesecev starosti do enega leta starosti,
3. mladi konji od enega leta starosti do dveh let starosti,
4. mladi konji od drugega leta starosti do štirih let starosti oziroma do uvedbe v preizkus delovne sposobnosti v skladu z rejskim programom za pasmo lipicanski konj,
5. plemenski žrebci (žrebci po opravljenem preizkusu delovne sposobnosti, odbrani za pleme),
6. plemenske kobile (kobile po opravljenem preizkusu delovne sposobnosti, odbrane za pleme),
7. konji v treningu v lipiški jahalni šoli,
8. delovni konji (konji v preizkusu delovne sposobnosti in konji po opravljenem preizkusu delovne sposobnosti, ki niso odbrani za pleme ali trening v lipiški jahalni šoli) in
9. nedelovni in ostareli konji (konji, ki zaradi trajnih ali začasnih bolezenskih stanj, poškodb ali starosti niso več primerni za delo).
4. člen 
(potrebe konj glede krme) 
(1) Osnova krmnega obroka za konje je seno, pridelano na ekstenzivnih kraških travnikih v skladu s predpisi, ki urejajo pogoje pridelave na ekstenzivnih kraških travnikih, za kobile, žrebeta in mlade kategorije konj do uvedbe v preizkus delovne sposobnosti pa v času pašne sezone tudi paša. Seno se praviloma poklada po volji (ad libitum). Osnovni krmni obrok se dopolnjuje s prilagojenimi standardnimi krmnimi mešanicami in vitaminski mineralnimi dodatki.
(2) V pašni sezoni so celotna čreda plemenskih kobil, žrebeta in mladi konji do uvedbe v preizkus delovne sposobnosti čez dan na paši.
(3) Normativi minimalnih potreb konj po senu, ovsu, krmnih mešanicah in drugih dodatkih so glede na kategorijo konj določeni v Prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
(4) Ne glede na prejšnji odstavek lahko koncesionar ob pokladanju krmnih mešanic prilagodi količino teh glede na njihovo krmno vrednost.
5. člen 
(potrebe konj glede prostorov) 
(1) Konje se redi v objektih Kobilarne Lipica in dislociranih enotah, ki morajo izpolnjevati pogoje za prostorske potrebe konj, določene s tem pravilnikom.
(2) Neposredno po žrebitvi se kobile z žrebeti za deset do štirinajst dni namesti v bokse, da se zagotovita potreben mir in nadzor nad zdravstvenim stanjem mater in žrebet v poporodnem obdobju. Po tem obdobju se kobile z žrebeti vrne v skupni hlev, kjer je posebna skrb namenjena žrebetom, ki se jih privaja na nego in priuči na osnovno opremo in vodenje na roki.
(3) Kobile z žrebeti, mlade konje od šestih mesecev starosti do uvedbe v preizkus delovnih sposobnosti oziroma do četrtega leta starosti ter nedelovne in ostarele konje se praviloma redi v prosti reji, ostale kategorije konj iz 3. člena tega pravilnika pa v hlevih z individualnimi boksi.
(4) Za konje, vhlevljene v individualnih boksih, se prosto gibanje zagotavlja z vsaj enournim dnevnim izpuščanjem v urejena tekališča ter s sprehodi v sprehajalni napravi.
(5) Normativi za zagotavljanje potreb konj glede prostorov so določeni v Prilogi 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
6. člen 
(zdravstveno varstvo konj) 
(1) Zdravstveno varstvo konj se zagotavlja v skladu z zakonom, ki ureja veterinarska merila skladnosti, in zakonom, ki ureja veterinarstvo, ter ga izvaja koncesionar v okviru svoje veterinarske službe ali z zunanjimi izvajalci.
(2) Program zdravstvenega varstva obsega:
– preventivno zdravstveno varstvo črede in posameznih konj,
– osnovno zdravstveno varstvo črede in posameznih konj,
– veterinarske ukrepe na področju razmnoževanja konj in
– specialistično zdravljenje.
(3) Preventivno zdravstveno varstvo črede in posameznih konj zagotavlja uravnavanje prehranskih potreb konj, preprečevanje zajedavskih in infekcijskih obolenj, pregled in korekcijo zobovja, preprečevanje akutnih in kroničnih obolenj organskih in anatomskih sistemov, preventivna cepljenja ter diagnostične preiskave v skladu s predpisi, ki urejajo preprečevanje in zatiranje bolezni živali, ter veterinarski nadzor nad pogoji reje in rabe konj v skladu z zakonom, ki ureja zaščito živali.
(4) Osnovno zdravstveno varstvo črede in posameznih konj zagotavlja redno spremljanje zdravstvenega stanja konj, triažo, diagnostiko in zdravljenje črede ali posameznih konj.
(5) Z veterinarskimi ukrepi na področju razmnoževanja konj se zagotavlja spremljanje in vzdrževanje sposobnosti plemenskih konj za razmnoževanje, preprečevanje prenosa spolno prenosljivih bolezni, pridobivanje semena plemenskih žrebcev in osemenjevanje plemenskih kobil v skladu s predpisi, ki urejajo razmnoževanje domačih živali, diagnostika brejosti in obporodna nega kobil in žrebet.
(6) S specialističnim zdravljenjem se zagotavlja izvajanje specialističnih diagnostičnih in terapevtskih posegov v čredi ali na posameznih konjih in po potrebi bolnišnično zdravljenje konj.
(7) Normativi za diagnostične in preventivne zdravstvene ukrepe so določeni v Prilogi 3, ki je sestavni del tega pravilnika.
(8) Ne glede na tretji odstavek tega člena in Prilogo 3 tega pravilnika lahko koncesionar dopolni nabor preventivnih zdravstvenih ukrepov glede na splošno epizootiološko situacijo v skladu s priporočili uprave, pristojne za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
7. člen 
(strokovne naloge na področju reje in vzreje konj) 
(1) Kot strokovne naloge javne službe na področju reje in vzreje konj se izvajajo zlasti naslednje dejavnosti:
1. razmnoževanje,
2. selekcija,
3. ocenjevanje genetske vrednosti,
4. ugotavljanje delovne sposobnosti konj,
5. spremljanje in izvajanje rejskega programa,
6. vodenje izvorne rodovniške knjige,
7. vodenje rejske dokumentacije in izdajanje zootehniških spričeval,
8. razvojno-raziskovalne naloge s področja izvajanja rejskih programov,
9. skrb za posodabljanje rejskega programa skladno z razvojem in dognanji stroke,
10. mednarodno sodelovanje s sorodnimi ustanovami in organizacijami na področju konjereje in konjeništva.
(2) Kadrovski normativi za potrebe izvajanja strokovnih nalog iz prejšnjega odstavka so določeni v Prilogi 4, ki je sestavni del tega pravilnika.
8. člen 
(oskrba in nega konj) 
(1) Za zagotavljanje primerne oskrbe in nege konj, urejenosti objektov za rejo in vzrejo konj ter delo s konji je treba zagotoviti 24-urno prisotnost osebja za oskrbo in nego konj.
(2) Oskrba konj vključuje zlasti nabavo vode, krme in stelje, krmljenje in napajanje, dnevno vzdrževanje objektov za rejo konj in okolice objektov, namenjenih za rejo konj, ter površin za prosto gibanje konj in pašnikov. Nega konj vključuje zlasti redno čiščenje konj, privajanje konj na oglavko in uzdo, vodenje na roki, korekcijo kopit in podkovanje po načelu dobre konjerejske prakse.
(3) Kadrovski normativi za potrebe oskrbe in nege konj so določeni v Prilogi 4 tega pravilnika.
(4) Koncesionar z internim aktom določi organizacijo oskrbe in nege konj ter delovni red in opredeli obseg, naloge ter način oskrbovanja konj v skladu z zakonom, ki ureja Kobilarno Lipica, tem pravilnikom in predpisi, ki urejajo rejo in varstvo živali, ter uveljavljenimi zootehniškimi in konjeniškimi standardi.
9. člen 
(šolanje konj in konjeništvo) 
(1) Šolanje konj in konjeniški programi obsegajo delo s konji pod sedlom in delo s konji v vpregi.
(2) Naloge, ki se izvajajo pri delu s konji pod sedlom, so zlasti preizkus delovne sposobnosti konj, šolanje in priprava konj pod sedlom in na roki za izvedbo programa klasične šole jahanja in šole nad zemljo, šolanje in izobraževanje kadra za šolanje konj ter za nastopanje na prireditvah in tekmovanjih v športnem dresurnem jahanju.
(3) Naloge, ki se izvajajo pri delu s konji v vpregi, so zlasti usposabljanje vprežnih konj, priprava konj za izvajanje vprežnega programa, šolanje in izobraževanje voznikov vpreg ter nastopanje na predstavah, prireditvah in tekmovanjih v športni vožnji vpreg.
(4) Šolanje konj in konjeniške programe izvaja osebje usposobljeno v Lipiški šoli klasičnega konjeništva ali osebje z licencami posameznih nacionalnih konjeniških zvez ali Mednarodne konjeniške zveze.
(5) Kadrovski normativi za potrebe šolanja konj in izvajanje konjeniških programov so določeni v Prilogi 4 tega pravilnika.
(6) Koncesionar z internim aktom določi organizacijo šolanja konj, delovni red, programe šolanja konj pod sedlom in v vpregah ter obseg nalog osebja za šolanje konj in konjeništvo.
KONČNA DOLOČBA 
10. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-454/2014
Ljubljana, dne 10. novembra 2022
EVA 2014-2330-0210
Irena Šinko 
ministrica 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost