Uradni list

Številka 143
Uradni list RS, št. 143/2022 z dne 16. 11. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 143/2022 z dne 16. 11. 2022

Kazalo

3547. Pravilnik o kakovosti piva, stran 10878.

  
Na podlagi četrtega odstavka 64. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US, 123/21 in 44/22) ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja
P R A V I L N I K 
o kakovosti piva 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
Ta pravilnik ureja pogoje za minimalno kakovost, razvrščanje in označevanje, ki jih mora pivo izpolnjevati v prometu.
2. člen 
(postopek informiranja in klavzula) 
(1) Ta pravilnik se izda ob upoštevanju postopka informiranja v skladu z Direktivo (EU) 2015/1535 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. septembra 2015 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih predpisov in pravil za storitve informacijske družbe (UL L št. 241 z dne 17. 9. 2015, str. 1).
(2) Določbe tega pravilnika se ne uporabljajo za proizvode, ki se v skladu z nacionalno zakonodajo, ki zagotavlja enakovredno raven varovanja javnega interesa, kot je določena v zakonodaji Republike Slovenije, zakonito
− proizvajajo oziroma tržijo v drugih državah članicah Evropske unije in Turčiji ali
− proizvajajo v državah Evropskega združenja za prosto trgovino (EFTA), ki so hkrati podpisnice Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru.
(3) Ta pravilnik se izvaja v skladu z Uredbo (EU) 2019/515 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. marca 2019 o vzajemnem priznavanju blaga, ki se zakonito trži v drugi državi članici, in o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 764/2008 (UL L št. 91 z dne 29. 3. 2019, str. 1).
3. člen 
(pomen izrazov) 
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo:
1. pivo je fermentirana alkoholna pijača, pri kateri etanol ter vsaj del ogljikovega dioksida nastaneta med fermentacijo sestavin iz 4. člena tega pravilnika in je izdelana po tehnološkem postopku varjenja, ki mu sledi fermentacija. Del prisotnega etanola je lahko sekundarnega izvora (npr. kot nosilec aditivov, arom, ekstraktov);
2. ekstrakt v osnovni sladici je vsebnost topnih snovi v sladici pred fermentacijo, ki se izrazi v % (m/m);
3. vsebnost alkohola v volumskih odstotkih (vol. %) je vsebnost etanola pri 20 °C, izražena v volumskih odstotkih.
II. PIVO V PROMETU 
4. člen 
(surovine) 
Surovine za proizvodnjo piva so:
− voda, ki mora za pripravo tehnološke vode ustrezati pogojem, ki jih določa pravilnik, ki ureja pitno vodo;
− ječmenov slad ali druga slajena ali neslajena žita ali izdelki iz žit in žitom podobnih surovin, poljščin ter drugih surovin na osnovi škroba in sladkorjev;
− hmelj in proizvodi iz hmelja, skladni s pravilnikom, ki ureja certificiranje pridelka hmelja in hmeljnih proizvodov;
− mikrobne kulture, pri čemer se za fermentacijo piva uporabljajo kulture pivovarskih kvasovk ali drugih mikroorganizmov oziroma mikrobnih združb;
− druge surovine.
5. člen 
(razvrščanje piva) 
Pivo se razvršča glede na:
– vsebnost ekstrakta v osnovni sladici;
– vsebnost alkohola;
– barvo;
– tehnološko obdelavo.
6. člen
(označevanje piva)
(1) Pivo mora biti označeno v skladu z Uredbo (EU) št. 1169/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom, spremembah uredb (ES) št. 1924/2006 in (ES) št. 1925/2006 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive Komisije 87/250/EGS, Direktive Sveta 90/496/EGS, Direktive Komisije 1999/10/ES, Direktive 2000/13/ES Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Komisije 2002/67/ES in 2008/5/ES in Uredbe Komisije (ES) št. 608/2004 (UL L št. 304 z dne 22. 11. 2011, str. 18), zadnjič spremenjeno z Uredbo (EU) 2015/2283 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015 o novih živilih, spremembi Uredbe (EU) št. 1169/2011 Evropskega parlamenta in Sveta in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 258/97 Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe Komisije (ES) št. 1852/2001 (UL L št. 327 z dne 11. 12. 2015, str. 1), in v skladu s tem pravilnikom.
(2) Glede na vrednost ekstrakta v osnovni sladici se pivo označi kot:
– pivo, če vsebuje do vključno 13,5 % (m/m) ekstrakta v osnovni sladici;
– specialno pivo, če vsebuje več kot 13,5 % do vključno 16 % (m/m) ekstrakta v osnovni sladici;
– močno pivo, če vsebuje več kot 16 % (m/m) ekstrakta v osnovni sladici.
(3) Glede na nižjo vsebnost alkohola se pivo označi kot:
– lahko pivo, če vsebuje največ 3,5 % vol alkohola;
– brezalkoholno pivo, če vsebuje največ 0,5 % vol alkohola.
(4) Glede na barvo se pivo označi kot:
– svetlo pivo, če je intenziteta barve do vključno 30 EBC enot;
– temno pivo, če je intenziteta barve nad 30 EBC enot.
(5) Kot motno pivo se označi pivo, če je motnost posledica posebnih tehnoloških postopkov.
(6) Kot zorjeno pivo se lahko označi pivo, ki je odležalo najmanj 6 mesecev.
(7) Kot nefiltrirano pivo se označi pivo, ki ni bilo filtrirano.
(8) Kot nepasterizirano pivo se označi pivo, ki ni bilo pasterizirano.
(9) Kot pšenično pivo se označi pivo, ki je izdelano iz najmanj 30 % (m/m) pšeničnega slada. Če je pivo proizvedeno iz drugih žit ali izdelkov iz žit in žitom podobnih surovin, se v imenu izdelka navede ime uporabljene surovine, če ta predstavlja najmanj 30 % osnovne surovine (npr. ajdovo pivo).
(10) Kot pivo z nižjo vsebnostjo CO2 ali drugih plinov se lahko označi pivo, ki vsebuje manj kot 3 g/l CO2 ali drugih plinov.
(11) Kot pivo brez hmelja se označi pivo, ki se mu hmelj in proizvodi iz hmelja ne dodajo.
(12) Označijo se lahko tudi druge lastnosti piva (npr. zorjeno v sodu, pivo zgornjega vrenja).
7. člen 
(minimalna kakovost) 
Pivo, ki je v prometu, mora izpolnjevati naslednje pogoje glede minimalne kakovosti:
– da je bistro in brez usedlin, razen motnega in nefiltriranega piva;
– za gaziranje se običajno uporablja CO2, lahko pa se uporabljajo tudi drugi plini (npr. dušik ali drug inerten plin);
– senzorične lastnosti piva morajo ustrezati opredelitvi v proizvodni specifikaciji izdelka.
8. člen 
(skladiščenje) 
Pivo se mora po proizvodnji in v prometu skladiščiti skladno z navodili proizvajalca.
III. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI 
9. člen 
(prehodna določba) 
(1) Pivo, ki se daje v promet, mora izpolnjevati zahteve in biti označeno v skladu z določbami tega pravilnika najpozneje v dveh letih od uveljavitve tega pravilnika.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je lahko pivo, proizvedeno in označeno v skladu s Pravilnikom o kakovosti piva (Uradni list RS, št. 3/03 in 45/08 – ZKme-1) pred rokom iz prejšnjega odstavka, v prometu do porabe zalog.
10. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o kakovosti piva (Uradni list RS, št. 3/03 in 45/08 – ZKme-1), uporablja pa se še dve leti od uveljavitve tega pravilnika.
11. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-635/2021
Ljubljana, dne 9. novembra 2022
EVA 2021-2330-0106
Irena Šinko 
ministrica 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost