Uradni list

Številka 141
Uradni list RS, št. 141/2022 z dne 7. 11. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 141/2022 z dne 7. 11. 2022

Kazalo

3469. Zakon o spremembah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-O), stran 10709.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-O) 
Razglašam Zakon o spremembah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-O), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 28. oktobra 2022.
Št. 003-02-1/2022-272
Ljubljana, dne 5. novembra 2022
Borut Pahor 
predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH ZAKONA O ORGANIZACIJI IN FINANCIRANJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA (ZOFVI-O) 
1. člen
V Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16 – popr., 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21 in 105/22 – ZZNŠPP) se v prvem odstavku 5. člena, prvi alineji prvega odstavka 37. člena, prvem odstavku 64. člena, prvem odstavku 92. člena in tretjem odstavku 105. člena besedi »pomočnik vzgojitelja« v vseh sklonih in številih nadomestita z besedilom »vzgojitelj predšolskih otrok-pomočnik vzgojitelja« v ustreznem sklonu in številu.
2. člen 
V 53. členu se v prvem, drugem in tretjem odstavku besedilo »ima naziv svetnik« nadomesti z besedilom »ima naziv višji svetnik, svetnik«.
3. člen 
V 105. členu se v drugem odstavku za besedo »svetovalec« doda vejica, besedi »in svetnik« pa se nadomestita z besedilom »svetnik in višji svetnik«.
4. člen 
V 110. členu se v petem odstavku besedilo »imajo naziv svetnik« nadomesti z besedilom »imajo naziv višji svetnik, svetnik«.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive (Uradni list RS, št. 54/02, 123/08, 44/09, 18/10, 113/20 in 115/22) se uskladi z določbami tega zakona v šestih mesecih od njegove uveljavitve.
6. člen 
Do začetka uporabe tega zakona se uporablja Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16 – popr., 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21 in 105/22 – ZZNŠPP).
7. člen 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. septembra 2023, razen določbe 1. člena tega zakona, ki se začne uporabljati z dnem njegove uveljavitve.
Št. 411-10/22-17/18
Ljubljana, dne 28. oktobra 2022
EPA 347-IX
Državni zbor 
Republike Slovenije 
Danijel Krivec 
podpredsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti