Uradni list

Številka 138
Uradni list RS, št. 138/2022 z dne 28. 10. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 138/2022 z dne 28. 10. 2022

Kazalo

3395. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o določitvi cen zemeljskega plina iz plinskega sistema, stran 10503.

  
Na podlagi 2. in 3. točke prvega odstavka 8. člena, 1. točke 9. člena ter 14. člena Zakona o kontroli cen (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o določitvi cen zemeljskega plina iz plinskega sistema 
1. člen 
V Uredbi o določitvi cen zemeljskega plina iz plinskega sistema (Uradni list RS, št. 98/22) se besedilo 1. člena označi kot prvi odstavek, za besedilom »(v nadaljnjem besedilu: osnovne socialne službe)« se dodata vejica in besedilo »vrtce, osnovne šole, zdravstvene domove, ki so priključeni na distribucijski sistem,«, na koncu besedila pa se pika nadomesti z vejico in doda besedilo »ter za izvajalce gospodarske javne službe distribucije toplote, ki izvajajo distribucijo toplote skladno z določbami Zakona o oskrbi s toploto iz distribucijskih sistemov (Uradni list RS, št. 44/22) ter za druge proizvajalce toplote (v nadaljnjem besedilu: distributerji toplote) za plin za proizvodnjo toplote za gospodinjske odjemalce.«.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Ta uredba se uporablja tudi za nadomestno in osnovno oskrbo z zemeljskim plinom v skladu z 18.a in 80.b členom Zakona o oskrbi s plini (Uradni list RS, št. 204/21 in 121/22).«.
2. člen 
3. člen se spremeni tako, da glasi:
»3. člen 
(1) Najvišja dovoljena drobnoprodajna cena zemeljskega plina za gospodinjske odjemalce in skupne gospodinjske odjemalce je 0,073 €/kWh.
(2) Najvišja dovoljena drobnoprodajna cena zemeljskega plina za osnovne socialne službe, vrtce, osnovne šole, zdravstvene domove in za male poslovne odjemalce je 0,079 €/kWh.
(3) Najvišja dovoljena drobnoprodajna cena zemeljskega plina, ki je potreben za proizvodnjo toplote za gospodinjske odjemalce, za distributerje toplote je 0,073 €/kWh.
(4) Porabljen zemeljski plin skupnih gospodinjskih odjemalcev se za namen obračuna razdeli v skladu z obstoječimi ključi razdelitve stroškov, določenimi v pogodbah ali sporazumih med upravniki in etažnimi lastniki oziroma v sporazumih med etažnimi lastniki.«.
3. člen 
Za 3. členom se doda nov 3.a člen, ki se glasi:
»3.a člen 
»(1) Najvišja dovoljena drobnoprodajna cena zemeljskega plina za nadomestno in osnovno oskrbo z zemeljskim plinom za gospodinjske odjemalce in skupne gospodinjske odjemalce je 0,073 €/kWh.
(2) Najvišja dovoljena drobnoprodajna cena zemeljskega plina za nadomestno in osnovno oskrbo z zemeljskim plinom za osnovne socialne službe, vrtce, osnovne šole, zdravstvene domove in za male poslovne odjemalce je 0,079 €/kWh.«.
4. člen 
4. člen se spremeni tako, da se glasi:
»4. člen 
Dobavitelji, ki od uveljavitve te uredbe dobavljajo zemeljski plin odjemalcem zemeljskega plina iz 1. člena te uredbe, ne smejo prenehati z dobavo tem odjemalcem. Dobavitelji morajo tem odjemalcem na njihovo zahtevo dati ponudbo za dobavo zemeljskega plina in skleniti pogodbo o dobavi. S tem odjemalci ne izgubijo pravice do menjave dobavitelja.«.
KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
Ta uredba začne veljati 1. novembra 2022.
Št. 00704-312/2022
Ljubljana, dne 27. oktobra 2022
EVA 2022-2430-0070
Vlada Republike Slovenije 
dr. Robert Golob 
predsednik 

AAA Zlata odličnost