Uradni list

Številka 136
Uradni list RS, št. 136/2022 z dne 25. 10. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 136/2022 z dne 25. 10. 2022

Kazalo

3319. Aneks št. 4 h Kolektivni pogodbi za dejavnost poklicnega gasilstva – tarifni del, stran 10334.

  
Na podlagi drugega odstavka 13. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18 in 204/21) in 4. člena Kolektivne pogodbe za dejavnost poklicnega gasilstva – tarifni del (Uradni list RS, št. 60/08, 106/15, 5/18 in 80/18)
Vlada Republike Slovenije kot stranka na strani delodajalca, ki jo zastopajo Sanja Ajanović Hovnik, ministrica za javno upravo, Klemen Boštjančič, minister za finance, in Marjan Šarec, minister za obrambo
in
Sindikat poklicnega gasilstva Slovenije, ki ga zastopa Anton Drenik,
kot stranka na strani delojemalcev
skleneta
A N E K S   Š T.   4 
h Kolektivni pogodbi za dejavnost poklicnega gasilstva – tarifni del 
1. člen 
(namen sklepanja) 
Ta aneks se sklepa zaradi sprememb uvrstitev delovnih mest v skladu z 2. točko Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023.
2. člen 
(določitev plačnih razredov plačne skupine I in podskupine I1) 
V Kolektivni pogodbi za dejavnost poklicnega gasilstva – tarifni del (Uradni list RS, št. 60/08, 106/15, 5/18 in 80/18) se v prvem odstavku 14. člena tabela nadomesti z novo tabelo, ki se glasi:
»
Zap. št.
Šifra DM
DELOVNO MESTO
TR
Šifra N
NAZIV
Plačni razred brez napr. MIN
Plačni razred z napr. MAX
1
I015003
GASILEC 
V
0
25
35
2
I015004
GASILEC DISPEČER / SPECIALIST 
V
0
27
37
3
I015005
GASILEC I 
V
0
26
36
4
I015006
GASILSKI INŠTRUKTOR 
V
0
27
37
5
I015009
KANDIDAT ZA GASILCA 
V
0
21
31
6
I015061
VODJA GASILSKE SKUPINE 
V
0
28
38
7
I016004
GASILSKI INŠTRUKTOR II 
VI
0
29
39
8
I016014
NAMESTNIK POVELJNIKA GASILSKEGA PLOVILA 
VI
0
28
38
9
I016015
NAMESTNIK VODJE GASILSKE IZMENE II 
VI
0
29
39
10
I016022
POVELJNIK GASILSKEGA PLOVILA 
VI
0
29
39
11
I016049
VODJA GASILSKE IZMENE II 
VI
0
31
41
12
I016050
VODJA GASILSKE PREVENTIVE II 
VI
0
30
40
13
I016051
VODJA GASILSKE TAKTIČNE ENOTE 
VI
0
30
40
14
I016052
VODJA GASILSKE TEHNIKE 
IN SERVISA 
VI
0
29
39
15
I016053
VODJA GASILSKE VZDRŽEVALNE SLUŽBE II 
VI
0
29
39
16
I016054
VODJA GASILSKEGA ODDELKA 
VI
0
29
39
17
I017004
GASILSKI INŠTRUKTOR I 
VII/1
0
35
45
18
I017038
NAMESTNIK POVELJNIKA GASILSKE OPERATIVE 
VII/2
0
40
50
19
I017039
NAMESTNIK VODJE GASILSKE IZMENE 
VII/1
0
33
43
20
I017057
POVELJNIK GASILSKE OPERATIVE 
VII/2
0
42
52
21
I017058
POVELJNIK GASILSKE OPERATIVNE ENOTE 
VII/1
0
38
48
22
I017089
STAREJŠI POVELJNIK GASILSKE OPERATIVE 
VII/2
0
44
54
23
I017117
SVETOVALEC POVELJNIKA – DIREKTORJA ZA GASILSKO TEHNIKO 
VII/2
0
36
46
24
I017118
SVETOVALEC POVELJNIKA – DIREKTORJA ZA POŽARNO VARNOST 
VII/2
0
36
46
25
I017123
KOORDINATOR ZA GASILSKO PREVENTIVO 
VII/1
0
32
42
26
I017127
KOORDINATOR ZA USPOSABLJANJE IN NAČRTOVANJE 
VII/1
0
32
42
27
I017165
VODJA GASILSKE IZMENE I 
VII/1
0
35
45
28
I017170
VODJA GASILSKE PREVENTIVE I 
VII/1
0
33
43
29
I017171
VODJA GASILSKE TEHNIKE 
IN SERVISA 
VII/1
0
32
42
30
I017172
VODJA GASILSKE VZDRŽEVALNE SLUŽBE I 
VII/1
0
32
42
«. 
3. člen 
(določitev plačnih razredov plačne skupine J) 
V prvem odstavku 16. člena se tabela nadomesti z novo tabelo, ki se glasi:
»
Zap. št. DM/N
Šifra DM
DELOVNO MESTO
TR
Šifra N
NAZIV
Plačni razred brez napr.
Plačni razred z napr.
1
J015013
KNJIGOVODJA V 
V
0
21
31
2
J016006
GLAVNI KNJIGOVODJA VI 
VI
0
26
36
3
J016007
GLAVNI RAČUNOVODJA VI 
VI
0
28
38
4
J016014
KNJIGOVODJA VI 
VI
0
24
34
5
J016028
REFERENT VI 
VI
0
24
34
6
J016030
SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC VI 
VI
0
25
35
7
J017020
GLAVNI RAČUNOVODJA VII/1 
VII/1
0
32
42
8
J017073
PRAVNIK VII/1 
VII/1
0
31
41
9
J017110
SAMOSTOJNI SVETOVALEC VII/2 
VII/2
0
37
47
10
J017141
STROKOVNI SODELAVEC ZA UPRAVNO PRAVNE ZADEVE VII/1 
VII/1
0
31
41
11
J025011
POSLOVNI SEKRETAR V (II) 
V
0
21
31
12
J025019
TAJNICA V 
V
0
19
29
13
J026004
POSLOVNI SEKRETAR VI 
VI
0
24
34
14
J032018
SERVIRKA – ČISTILKA II 
II
0
12
22
15
J032019
SERVIRKA II 
II
0
12
22
16
J034030
KUHAR IV 
IV
0
18
28
17
J034059
SERVISER IV 
IV
0
18
28
18
J035017
GLAVNI VZDRŽEVALEC V 
V
0
22
32
19
J035035
KUHAR V 
V
0
20
30
20
J035036
KUHARSKI TEHNIK V 
V
0
20
30
21
J035045
OPERATER V 
V
0
21
31
«. 
KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
(začetek veljavnosti in uporabe) 
Ta aneks začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Uvrstitve delovnih mest v plačne razrede iz tega aneksa se začnejo uporabljati 1. aprila 2023.
Št. 101-7/2019-38
Ljubljana, dne 13. oktobra 2022
EVA 2022-1911-0018
Vlada Republike Slovenije 
Reprezentativni sindikat javnega sektorja 
 
Sanja Ajanović Hovnik 
ministrica 
za javno upravo 
 
SINDIKAT POKLICNEGA GASILSTVA SLOVENIJE 
Anton Drenik 
po pooblastilu 
David Švarc
Klemen Boštjančič 
minister 
za finance 
Marjan Šarec 
minister 
za obrambo
 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 20. 10. 2022 izdalo potrdilo št. 10101-11/2008-12 o tem, da je Aneks št. 4 h Kolektivni pogodbi za dejavnost poklicnega gasilstva – tarifni del vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06 in 45/08 – ZArbit) pod zaporedno številko 38/4.

AAA Zlata odličnost