Uradni list

Številka 136
Uradni list RS, št. 136/2022 z dne 25. 10. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 136/2022 z dne 25. 10. 2022

Kazalo

3317. Aneks št. 4 h Kolektivni pogodbi za gozdarsko dejavnost – tarifni del, stran 10328.

  
Na podlagi drugega odstavka 13. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18 in 204/21) in 4. člena Kolektivne pogodbe za gozdarsko dejavnost – tarifni del (Uradni list RS, št. 60/08, 106/15, 46/17 in 80/18)
Vlada Republike Slovenije kot stranka na strani delodajalca, ki jo zastopajo Sanja Ajanović Hovnik, ministrica za javno upravo, Klemen Boštjančič, minister za finance, in Irena Šinko, ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
in
Sindikat državnih organov Slovenije, ki ga zastopa Frančišek Verk,
kot stranka na strani delojemalcev,
skleneta
A N E K S   Š T.   4 
h Kolektivni pogodbi za gozdarsko dejavnost – tarifni del 
1. člen 
(namen sklepanja) 
Ta aneks se sklepa zaradi sprememb uvrstitev delovnih mest v skladu z 2. točko Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023.
2. člen 
(določitev plačnih razredov plačne skupine I in podskupine I1) 
V Kolektivni pogodbi za gozdarsko dejavnost – tarifni del (Uradni list RS, št. 60/08, 106/15, 46/17 in 80/18) se v prvem odstavku 14. člena tabela nadomesti z novo tabelo, ki se glasi:
»
Zap. št. DM/N 
Šifra DM 
DELOVNO MESTO 
TR 
Šifra N 
NAZIV 
Plačni razred brez napr. 
Plačni razred z napr. 
I014008 
SAMOSTOJNI REFERENT ZA GEODEZIJO II 
IV 
17 
27 
I015035 
REVIRNI LOVEC I 
25 
35 
I015038 
REVIRNI LOVEC II 
23 
33 
I015041 
SAMOSTOJNI REFERENT ZA PRENOSE ZEMLJIŠČ 
21 
31 
I015050 
STROKOVNI SODELAVEC NAČRTOVALEC II 
20 
30 
I016024 
REVIRNI GOZDAR IV 
VI 
28 
38 
I016025 
REVIRNI GOZDAR V 
VI 
26 
36 
I016033 
STROKOVNI SODELAVEC NAČRTOVALEC I 
VI 
27 
37 
I017008 
GOZDAR NAČRTOVALEC 
VII/2 
33 
43 
10 
I017009 
GOZDAR SVETOVALEC I 
VII/2 
38 
48 
11 
I017010 
GOZDAR SVETOVALEC II 
VII/2 
36 
46 
12 
I017011 
GOZDAR SVETOVALEC III 
VII/2 
33 
43 
13 
I017063 
REVIRNI GOZDAR I 
VII/2 
35 
45 
14 
I017064 
REVIRNI GOZDAR II 
VII/1 
32 
42 
15 
I017065 
REVIRNI GOZDAR III 
VII/1 
30 
40 
16 
I017087 
SODELAVEC ZA GOZDARSTVO 
VII/1 
30 
40 
17 
I017088 
SODELAVEC ZA PROMET Z GOZDOVI 
VII/1 
30 
40 
18 
I017133 
TERENSKI GOZDAR SVETOVALEC I 
VII/2 
34 
44 
19 
I017134 
TERENSKI GOZDARSKI SVETOVALEC II 
VII/1 
31 
41 
20 
I017135 
TERENSKI GOZDARSKI SVETOVALEC III 
VII/1 
30 
40 
21 
I017142 
VIŠJI KOORDINATOR ZA PODROČJE GOZDARSTVA 
VII/2 
41 
51 
22 
I017149 
VIŠJI SODELAVEC I 
VII/2 
40 
50 
23 
I017150 
VIŠJI SODELAVEC II 
VII/2 
38 
48 
24 
I017151 
VIŠJI SODELAVEC III 
VII/2 
35 
45 
25 
I017152 
VIŠJI SODELAVEC ZA ANALITIKO 
V GOZDARSTVU 
VII/2 
37 
47 
26 
I017153 
VIŠJI SODELAVEC ZA PODROČJE GOZDARSTVA 
VII/2 
37 
47 
27 
I017154 
VIŠJI SODELAVEC ZA PODROČJE PROMETA Z GOZDOVI 
VII/2 
37 
47 
28 
I017923 
VODJA OBMOČNE ENOTE I 
VII/2 
48 
58 
29 
I017924 
VODJA OBMOČNE ENOTE II 
VII/2 
47 
57 
30 
I017925 
VODJA OBMOČNE ENOTE III 
VII/2 
46 
56 
31 
I017927 
VODJA ODDELKA I 
VII/2 
46 
56 
32 
I017928 
VODJA ODDELKA II 
VII/2 
45 
55 
33 
I017929 
VODJA ODDELKA III 
VII/2 
44 
54 
34 
I017930 
VODJA ODDELKA IV 
VII/2 
43 
53 
35 
I017939 
VODJA SEKTORJA I 
VII/2 
48 
58 
36 
I017940 
VODJA SEKTORJA II 
VII/2 
47 
57 
37 
I017941 
VODJA SEKTORJA III 
VII/2 
46 
56 
38 
I017944 
VODJA SLUŽBE I 
VII/2 
43 
53 
39 
I017945 
VODJA SLUŽBE II 
VII/2 
42 
52 
40 
I017946 
VODJA SLUŽBE III 
VII/2 
41 
51 
«. 
3. člen 
V šestem odstavku 15. člena se tabeli nadomestita z novima tabelama, ki se glasita:
»
Število točk
Poimenovanje
Plačni razred
Od 35 do 65
Vodja oddelka IV
43
Od 66 do 75
Vodja oddelka III
44
Od 76 do 85
Vodja oddelka II
45
Od 86 do 100
Vodja oddelka I
46
Število točk
Poimenovanje
Plačni razred
Poimenovanje
Plačni razred
Od 35 do 65
Vodja območne enote III 
Vodja sektorja III
46
Vodja službe III
41
Od 66 do 85
Vodja območne enote II 
Vodja sektorja II
47
Vodja službe II
42
Od 86 do 100
Vodja območne enote I 
Vodja sektorja I
48
Vodja službe I
43
«. 
4. člen 
(določitev plačnih razredov plačne skupine J) 
V prvem odstavku 16. člena se tabela nadomesti z novo tabelo, ki se glasi:
»
Zap. št. DM/N 
Šifra DM 
DELOVNO MESTO 
TR 
Šifra N 
NAZIV 
Plačni 
razred 
brez napr. 
Plačni razred z napr. 
J015013 
KNJIGOVODJA V 
21 
31 
J015030 
SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC V 
21 
31 
J015036 
SODELAVEC V 
20 
30 
J015038 
STROKOVNI DELAVEC V 
22 
32 
J016005 
FINANČNIK VI 
VI 
25
35 
J016014 
KNJIGOVODJA VI 
VI 
24 
34 
J016027 
RAČUNOVODJA VI 
VI 
26 
36 
J016030 
SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC VI 
VI 
25 
35 
J017004 
ANALITIK VII/2 (I) 
VII/2 
41
51 
10 
J017005 
ANALITIK VII/2 (II) 
VII/2 
36 
46 
11 
J017090 
RAČUNOVODJA VII/1 
VII/1 
31 
41 
12 
J017110 
SAMOSTOJNI SVETOVALEC VII/2 
VII/2 
37 
47 
13 
J017145 
SVETOVALEC VII/1 (I) 
VII/1 
31 
41 
14 
J017146 
SVETOVALEC VII/1 (II) 
VII/1 
30 
40
15 
J017147 
SVETOVALEC VII/2 (I) 
VII/2 
35 
45 
16 
J017165 
VIŠJI SVETOVALEC VII/2 (I) 
VII/2 
36 
46 
17 
J017166 
VIŠJI SVETOVALEC VII/2 (II) 
VII/2 
35 
45 
18 
J017167 
VIŠJI SVETOVALEC VII/2 (III) 
VII/2 
34 
44 
19 
J025008 
PISARNIŠKI REFERENT V (II) 
20 
30 
20 
J025010 
POSLOVNI SEKRETAR V 
21 
31 
21 
J025019 
TAJNICA V 
19 
29 
22 
J026004 
POSLOVNI SEKRETAR VI 
VI 
24 
34 
23 
J027005 
POSLOVNI SEKRETAR VII/1 
VII/1 
28 
38 
24 
J027006 
POSLOVNI SEKRETAR VII/2 
VII/2 
33 
43 
25 
J031003 
FAZANERIST 
12 
22 
«. 
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
(napredovanje v višji plačni razred od 57. plačnega razreda) 
Ne glede na določbe tega aneksa je na delovnih mestih, kjer plačni razred z napredovanjem presega 57. plačni razred, možno v plačne razrede, ki so višji od 57. plačnega razreda, napredovati od leta 2023 dalje, in sicer pod pogojem, da bo ukinjena omejitev iz drugega odstavka 7. člena ZSPJS, do ukinitve te omejitve pa je na teh delovnih mestih možno napredovati le do plačnega razreda, ki ga kot najvišjega določa ZSPJS.
6. člen 
(začetek veljavnosti in uporabe) 
Ta aneks začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Uvrstitve delovnih mest v plačne razrede iz tega aneksa se začnejo uporabljati 1. aprila 2023.
Št. 007-464/2022
Ljubljana, dne 13. oktobra 2022
EVA 2022-2330-0105
Vlada Republike Slovenije 
Reprezentativni sindikati javnega sektorja 
 
Sanja Ajanović Hovnik 
ministrica
za javno upravo 
 
SINDIKAT DRŽAVNIH ORGANOV SLOVENIJE 
Frančišek Verk
Klemen Boštjančič 
minister 
za finance 
 
 
Irena Šinko 
ministrica 
za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 20. 10. 2022 izdalo potrdilo št. 10101-9/2008-14 o tem, da je Aneks št. 4 h Kolektivni pogodbi za gozdarsko dejavnost – tarifni del vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06 in 45/08 – ZArbit) pod zaporedno številko 41/5.

AAA Zlata odličnost