Uradni list

Številka 136
Uradni list RS, št. 136/2022 z dne 25. 10. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 136/2022 z dne 25. 10. 2022

Kazalo

3312. Aneks št. 4 h Kolektivni pogodbi za dejavnost obvezne socialne varnosti – tarifni del, stran 10281.

  
Na podlagi drugega odstavka 13. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18 in 204/21) in 4. člena Kolektivne pogodbe za dejavnost obvezne socialne varnosti – tarifni del (Uradni list RS, št. 60/08, 106/15, 46/17 in 80/18)
Vlada Republike Slovenije kot stranka na strani delodajalca, ki jo zastopajo Sanja Ajanović Hovnik, ministrica za javno upravo, Klemen Boštjančič, minister za finance, Danijel Bešič Loredan, minister za zdravje in Luka Mesec, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
in
Sindikat socialnega zavarovanja Slovenije, ki ga zastopa Katarina Kralj Marinček,
kot stranka na strani delojemalcev
skleneta
A N E K S  Š T.  4 
h Kolektivni pogodbi za dejavnost obvezne socialne varnosti – tarifni del 
1. člen 
(namen sklepanja) 
Ta aneks se sklepa zaradi sprememb uvrstitev delovnih mest v skladu z 2. točko Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023.
2. člen 
(določitev plačnih razredov plačne skupine K) 
V Kolektivni pogodbi za dejavnost obvezne socialne varnosti – tarifni del (Uradni list RS, št. 60/08, 106/15, 46/17 in 80/18) se v prvem odstavku 14. člena tabela nadomesti z novo tabelo, ki se glasi:
»
Zap. št. 
Šifra DM 
DELOVNO MESTO 
TR 
Šifra N 
NAZIV 
Plačni razred brez napr. 
Plačni razred z napr. 
K015001 
NADZORNIK BOLNIŠKEGA STALEŽA 
23 
33 
K015002 
STROKOVNI DELAVEC I 
21 
31 
K015003 
STROKOVNI DELAVEC II 
20 
30 
K015004 
STROKOVNI DELAVEC III 
19 
29 
K015005 
STROKOVNI DELAVEC ZA IZVAJANJE ZAVAROVANJA/ZAPOSLOVANJA I
23 
33 
K015006 
STROKOVNI DELAVEC ZA IZVAJANJE ZAVAROVANJA/ZAPOSLOVANJA II
22 
32 
K015007 
KONTROLOR OBRAČUNOV ZDRAVSTVENIH STORITEV, ZDRAVIL IN MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV 
22 
32 
K015008 
UPRAVNI REFERENT ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE 
23 
33 
K016001 
SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC I 
VI 
27 
37 
10 
K016002 
SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC II 
VI 
26 
36 
11 
K016003 
VIŠJI REFERENT I 
VI 
25 
35 
12 
K016004 
VIŠJI REFERENT II 
VI 
24 
34 
13 
K016901 
VODJA ODDELKA IV 
VI 
29 
39 
14 
K016902 
VODJA SLUŽBE ZZZS IV 
VI 
29 
39 
15 
K017001 
KOORDINATOR DELOVNEGA PODROČJA 
VII/2
38 
48 
16 
K017002 
NADZORNI ZDRAVNIK II 
VII/2
42 
52 
17 
K017003 
NADZORNI ZDRAVNIK II SVETOVALEC 
VII/2
43 
53 
18 
K017004 
NADZORNI ZOBOZDRAVNIK II 
VII/2
42 
52 
19 
K017005 
NOTRANJI REVIZOR I 
VII/2
41 
51 
20 
K017006 
NOTRANJI REVIZOR II 
VII/2
39 
49 
21 
K017007 
NOTRANJI REVIZOR III 
VII/2
37 
47 
22 
K017008 
REVIZOR 
VII/2
42 
52 
23 
K017009 
REVIZOR ZAVAROVANJA 
VII/2
37 
47 
24 
K017010 
SAMOSTOJNI SVETOVALEC I 
VII/2
36 
46 
25 
K017011 
SAMOSTOJNI SVETOVALEC II 
VII/2
35 
45 
26 
K017012 
SAMOSTOJNI SVETOVALEC III 
VII/2
34 
44 
27 
K017013 
SAMOSTOJNI SVETOVALEC IV 
VII/2
33 
43 
28 
K017014 
SEKRETAR ZAVODA 
VII/2
46 
56 
29 
K017015 
STROKOVNI SVETOVALEC I 
VII/1
32 
42 
30 
K017016 
STROKOVNI SVETOVALEC II 
VII/1
31 
41 
31 
K017017 
STROKOVNI SVETOVALEC III 
VII/1
30 
40 
32 
K017018 
STROKOVNI SVETOVALEC IV 
VII/1
29 
39 
33 
K017019 
SVETNIK 
VII/2
47 
57 
34 
K017020 
SVETOVALEC GENERALNEGA DIREKTORJA ZRSZ I 
VII/2
42 
52 
35 
K017021 
SVETOVALEC GENERALNEGA DIREKTORJA ZRSZ II 
VII/2
40 
50 
36 
K017022 
SVETOVALEC PODROČJA I 
VII/2
39 
49 
37 
K017023 
SVETOVALEC PODROČJA II 
VII/2
38 
48 
38 
K017024 
SVETOVALEC PODROČJA III 
VII/2
37 
47 
39 
K017025 
VIŠJI PODROČNI SVETOVALEC I 
VII/2
47 
57 
40 
K017026 
VIŠJI PODROČNI SVETOVALEC II 
VII/2
46 
56 
41 
K017027 
VIŠJI PODROČNI SVETOVALEC III 
VII/2
44 
54 
42 
K017028 
VIŠJI SVETNIK 
VII/2
48 
58 
43 
K017901 
VODJA – DIREKTOR OBMOČNE ENOTE I 
VII/2
49 
59 
44 
K017902 
VODJA – DIREKTOR OBMOČNE ENOTE II 
VII/2
48 
58 
45 
K017903 
VODJA – DIREKTOR OBMOČNE ENOTE III 
VII/2
47 
57 
46 
K017904 
VODJA – DIREKTOR OBMOČNE SLUŽBE I 
VII/2
49 
59 
47 
K017905 
VODJA – DIREKTOR OBMOČNE SLUŽBE II 
VII/2
48 
58 
48 
K017906 
VODJA – DIREKTOR OBMOČNE SLUŽBE III 
VII/2
47 
57 
49 
K017907 
VODJA – DIREKTOR PODROČJA I 
VII/2
49 
59 
50 
K017908 
VODJA – DIREKTOR PODROČJA II 
VII/2
48 
58 
51 
K017909 
VODJA – DIREKTOR PODROČJA III 
VII/2
47 
57 
52 
K017910 
VODJA – DIREKTOR PODROČNE ENOTE IC 
VII/2
49 
59 
53 
K017911 
VODJA – DIREKTOR SEKTORJA I 
VII/2
49 
59 
54 
K017912 
VODJA – DIREKTOR SEKTORJA II 
VII/2
48 
58 
55 
K017913 
VODJA – DIREKTOR SEKTORJA III 
VII/2
47 
57 
56 
K017914 
VODJA IZPOSTAVE I 
VII/1
39 
49 
57 
K017915 
VODJA IZPOSTAVE II 
VII/1
38 
48 
58 
K017916 
VODJA IZPOSTAVE III 
VII/1
37 
47 
59 
K017917 
VODJA NOTRANJE REVIZIJSKE SLUŽBE 
VII/2
47 
57 
60 
K017918 
VODJA ODDELKA ZPIZ, ZRSZ I 
VII/2
41 
51 
61 
K017919 
VODJA ODDELKA ZPIZ, ZRSZ II 
VII/2
39 
49 
62 
K017920 
VODJA ODDELKA ZPIZ, ZRSZ III 
VII/1
37 
47 
63 
K017921 
VODJA ODDELKA ZZZS I 
VII/2
46 
56 
64 
K017922 
VODJA ODDELKA ZZZS II 
VII/2
45 
55 
65 
K017923 
VODJA ODDELKA ZZZS III 
VII/2
43 
53 
66 
K017924 
VODJA ODDELKA ZZZS IV 
VII/2
42 
52 
67 
K017925 
VODJA SLUŽBE (ZPIZ, ZRSZ) I 
VII/2
46 
56 
68 
K017926 
VODJA SLUŽBE ZPIZ, ZRSZ II 
VII/2
45 
55 
69 
K017927 
VODJA SLUŽBE ZPIZ, ZRSZ III 
VII/2
43 
53 
70 
K017928 
VODJA SLUŽBE ZPIZ, ZRSZ IV 
VII/2
42 
52 
71 
K017929 
VODJA SLUŽBE ZZZS I 
VII/2
41 
51 
72 
K017930 
VODJA SLUŽBE ZZZS II 
VII/2
39 
49 
73 
K017931 
VODJA SLUŽBE ZZZS III 
VII/1
37 
47 
74 
K017932 
VODJA URADA ZA DELO I 
VII/2
41 
51 
75 
K017933 
VODJA URADA ZA DELO II 
VII/1
40 
50 
76 
K017934 
VODJA URADA ZA DELO III 
VII/1
39 
49 
77 
K018001 
NADZORNI ZDRAVNIK I 
VIII 
45 
55 
78 
K018002 
NADZORNI ZDRAVNIK I – SVETOVALEC 
VIII 
46 
56 
79 
K018003 
NADZORNI ZOBOZDRAVNIK – KOORDINATOR 
VIII 
47 
57 
80 
K018004 
NADZORNI ZOBOZDRAVNIK I 
VIII 
45 
55 
81 
K018005 
VIŠJI PRAVNI SVETOVALEC I 
VIII 
44 
54 
82 
K018006 
VIŠJI PRAVNI SVETOVALEC II 
VIII 
42 
52 
83 
K018007 
ZDRAVNIK IZVEDENEC I 
VIII 
45 
55 
84 
K018008 
ZDRAVNIK IZVEDENEC II 
VIII 
44 
54 
85 
K018009 
ZDRAVNIK PREDSEDNIK I 
VIII 
47 
57 
86 
K018010 
ZDRAVNIK PREDSEDNIK II 
VIII 
46 
56 
87 
K018901 
VODJA ODDELKA ZA NADZOR 
VIII 
49 
59 
88 
K018902 
VODJA ODDELKA ZA ZDRAVILA 
VIII 
49 
59 
89 
K018903 
VODJA ODDELKA ZDRAVSTVENE KOMISIJE 
VIII 
49 
59 
90 
K018904 
VODJA SLUŽBE ZA IZVEDENSTVO 
VIII 
49 
59 
«. 
3. člen 
Določba 15. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Vodstvena delovna mesta se razvršča v plačne razrede na osnovi naslednjih meril:
Vodja – direktor območne službe I, II, III, Vodja – direktor območne enote I, II, III na osnovi:
a) števila zaposlenih po kadrovskih normativih (po tem merilu največ 80 točk)
b) števila organizacijskih enot (po tem merilu največ 20 točk)
Najvišje možno število je 100 točk.
Najnižje uvrščeno delovno mesto je v 47. plačnem razredu, najvišje v 49. plačnem razredu.
Vodja – direktor sektorja I, II, III, vodja – direktor področja I, II in III na osnovi:
a) števila zaposlenih po kadrovskih normativih (po tem merilu največ 30 točk)
b) strukturiranosti oziroma kompleksnosti dela (po tem merilu največ 40 točk)
c) ocene generalnega direktorja o zahtevnosti in pomembnosti področja (po tem merilu največ 30 točk)
Najvišje možno število je 100 točk.
Najnižje uvrščeno delovno mesto je v 47. plačnem razredu, najvišje v 49. plačnem razredu.
Vodja oddelka ZZZS I, II, III in IV, vodja službe ZPIZ, ZRSZ I, II, III in IV na osnovi:
a) števila zaposlenih po kadrovskih normativih (po tem merilu največ 40 točk)
b) strukturiranosti oziroma kompleksnosti dela (po tem merilu največ 60 točk)
Najvišje možno število je 100 točk.
Najnižje uvrščeno delovno mesto je v 42. plačnem razredu, najvišje v 46. plačnem razredu.
Vodja službe ZZZS (v VII/2 TR) I, II, vodja oddelka ZPIZ, ZRSZ (v VII/2 TR) I, II na osnovi:
a) števila zaposlenih po kadrovskih normativih (po tem merilu največ 60 točk)
b) strukturiranosti in kompleksnosti dela (po tem merilu največ 40 točk)
Najvišje možno število je 100 točk.
Najnižje uvrščeno delovno mesto je v 39. plačnem razredu, najvišje v 41. plačnem razredu.
Vodja urada za delo (v VII/1) II, III na osnovi:
a) števila zaposlenih po kadrovskih normativih (po tem merilu največ 60 točk)
b) strukturiranosti in kompleksnosti dela (po tem merilu največ 40 točk)
Najvišje možno število je 100 točk.
Najnižje uvrščeno delovno mesto je v 39. plačnem razredu, najvišje v 40. plačnem razredu.
Vodja izpostave I, II, III na osnovi:
a) števila zaposlenih po kadrovskih normativih (po tem merilu največ 100 točk)
Najvišje možno število je 100 točk.
Najnižje uvrščeno delovno mesto je v 37. plačnem razredu, najvišje v 39. plačnem razredu.
Kriterije oziroma lestvice za določanje števila točk za posamezno delovno mesto se določi v aktih posameznega zavoda, glede na njegovo organizacijsko strukturo ter sistem vodenja in poslovanja.
Število točk 
Osnovni plačni razred delovnega mesta
Vodja – direktor območne enote Vodja – direktor območne službe
Vodja – direktor sektorja Vodja – direktor področja 
Vodja oddelka ZZZS 
Vodja službe ZPIZ, ZRSZ
Vodja službe ZZZS 
Vodja oddelka ZPIZ, ZRSZ 
Vodja urada za delo 
Vodja izpostave 
do 50 
 
 
42 
29 
 
 
51 do 60 
47
47 
43
37 
39 
37
61 do 80 
48 
48 
45
39 
40
38 
81 do 100 
49 
49 
46 
41 
41
39
«. 
4. člen 
(določitev plačnih razredov plačne skupine J) 
V prvem odstavku 16. člena se tabela nadomesti z novo tabelo, ki se glasi:
»
Zap. št. DM/N
Šifra DM 
DELOVNO MESTO 
TR 
Šifra N 
NAZIV 
Plačni razred brez napr. 
Plačni razred z napr. 
J015009 
FINANČNO RAČUNOVODSKI DELAVEC V 
23 
33 
J016038 
STROKOVNI SODELAVEC VI 
VI 
24 
34 
J017021 
GLAVNI RAČUNOVODJA VII/2
VII/2
41 
51 
J017135 
STROKOVNI SODELAVEC VII/1
VII/1
31 
41 
J017136 
STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (I)
VII/2
41 
51 
J017137 
STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (II)
VII/2
36 
46 
J015901 
VODJA SPREJEMNE PISARNE 
24 
34 
J016901 
VODJA GLAVNE PISARNE 
VI 
28 
38 
J023002 
ADMINISTRATOR III 
III 
13 
23 
10 
J024001 
ADMINISTRATOR IV (I) 
IV 
17 
27 
11 
J025002 
ADMINISTRATOR V 
21 
31 
12 
J025015 
TAJNICA DIREKTORJA V 
21 
31 
13 
J025016 
TAJNICA DIREKTORJA V (I) 
22 
32 
14 
J026004 
POSLOVNI SEKRETAR VI 
VI 
24 
34 
15 
J032027 
TELEFONIST II 
II 
12 
22 
16 
J033014 
RECEPTOR III 
III 
16 
26 
17 
J034054 
RECEPTOR IV 
IV 
17 
27 
18 
J035056 
RECEPTOR V 
19 
29 
19 
J035068 
TEHNIČNI DELAVEC V (II) 
21 
31 
20 
J016902 
VODJA TAJNIŠTVA GENERALNEGA DIREKTORJA 
VI 
29 
39 
«. 
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
(napredovanje v višji plačni razred od 57. plačnega razreda) 
Ne glede na določbe tega aneksa je na delovnih mestih, kjer plačni razred z napredovanjem presega 57. plačni razred, možno v plačne razrede, ki so višji od 57. plačnega razreda, napredovati od leta 2023 dalje, in sicer pod pogojem, da bo ukinjena omejitev iz drugega odstavka 7. člena ZSPJS, do ukinitve te omejitve pa je na teh delovnih mestih možno napredovati le do plačnega razreda, ki ga kot najvišjega določa ZSPJS.
6. člen 
(začetek veljavnosti in uporabe) 
Ta aneks začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Uvrstitve delovnih mest v plačne razrede iz tega aneksa se začnejo uporabljati 1. aprila 2023.
Št. 101-20/2022
Ljubljana, dne 13. oktobra 2022
EVA 2022-2611-0062
Vlada Republike Slovenije 
Reprezentativni sindikat javnega sektorja 
 
Sanja Ajanović Hovnik 
ministrica 
za javno upravo 
 
SINDIKAT SOCIALNEGA ZAVAROVANJA SLOVENIJE 
Katarina Kralj Marinček
 
Klemen Boštjančič 
minister 
za finance 
Danijel Bešič Loredan 
minister 
za zdravje 
 
Luka Mesec 
minister 
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 21. 10. 2022 izdalo potrdilo št. 10101-10/2008-12 o tem, da je Aneks št. 4 h Kolektivni pogodbi za dejavnost obvezne socialne varnosti – tarifni del vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06 in 45/08 – ZArbit) pod zaporedno številko 37/4.

AAA Zlata odličnost