Uradni list

Številka 136
Uradni list RS, št. 136/2022 z dne 25. 10. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 136/2022 z dne 25. 10. 2022

Kazalo

3311. Aneks h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi, stran 10280.

  
Na podlagi 3. točke II. poglavja Kolektivne pogodbe za zaposlene v zdravstveni negi (Uradni list RS, št. 60/98, 73/98, 39/99 – ZMPUPR, 63/99, 73/00, 43/06 – ZKolP, 60/08, 107/11, 40/12, 46/13, 46/17, 80/18, 160/20, 88/21 in 181/21) Vlada Republike Slovenije kot stranka na strani delodajalca, ki jo zastopata, Danijel Bešič Loredan, minister za zdravje in Luka Mesec, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Zdravniška zbornica Slovenije, ki jo zastopa prof. dr. Bojana Beović
in
reprezentativni sindikati javnega sektorja
Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije, ki ga zastopa Slavica Mencingar,
Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije, ki ga zastopa Irena Ilešič Čujovič,
Sindikat zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije, ki ga zastopa Aleksander Jus, in
Sindikati v zdravstvu Slovenije – PERGAM, ki ga zastopa Vladimir Lazić
kot stranka na strani javnih uslužbencev
skleneta
A N E K S 
h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi 
1. člen 
(namen sklepanja) 
Ta aneks se sklepa zaradi določitve višine regresa za prehrano med delom v skladu s 4. točko Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023 ter določitve višine dnevnice za službeno potovanje v državi od 6 do vključno 8 ur.
2. člen 
(višina regresa za prehrano med delom) 
Višina regresa za prehrano med delom znaša 6,15 eura.
3. člen 
(usklajevanje višine zneska regresa za prehrano med delom) 
Znesek regresa za prehrano med delom iz prejšnjega člena tega aneksa se usklajuje vsakih šest mesecev z rastjo cen prehrambenih izdelkov na podlagi podatkov Statističnega urada Republike Slovenije. Usklajen znesek se objavi na spletni strani ministrstva, pristojnega za upravo.
Prva uskladitev višine regresa za prehrano med delom po uveljavitvi tega aneksa se izvede s 1. januarjem 2023.
4. člen 
(izplačilo razlike regresa za prehrano za september 2022) 
Javnim uslužbencem se za september 2022 izplača razlika regresa za prehrano do višine, določene v 2. členu tega aneksa pri plači za oktober 2022.
5. člen 
(višina dnevnice za službeno potovanje v državi od 6 do vključno 8 ur) 
Javni uslužbenec je upravičen do dnevnice za službeno potovanje v državi, ki traja od 6 do vključno 8 ur, v višini 6,15 evra.
KONČNI DOLOČBI 
6. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega aneksa prenehajo veljati drugi odstavek 3. člena, tretja alineja drugega odstavka 7. člena in prvi odstavek 13. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi (Uradni list RS, št. 88/21). Ostale določbe Aneksa h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi (Uradni list RS, št. 88/21) ostanejo nespremenjene.
7. člen 
(začetek veljavnosti in uporabe) 
Ta aneks začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Določbi 2. in 5. člena tega aneksa se začneta uporabljati pri plači za oktober 2022.
Št. 0070-229/2022
Ljubljana, dne 13. oktobra 2022
EVA 2022-2711-0111
Vlada Republike Slovenije 
Reprezentativni sindikati javnega sektorja 
Danijel Bešič Loredan 
minister 
za zdravje 
Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije 
Slavica Mencingar 
NI PODPISALA 
Luka Mesec 
minister 
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 
Sindikat zdravstva 
in socialnega varstva Slovenije 
Irena Ilešič Čujovič 
Prof. dr. Bojana Beović 
Zdravniška zbornica Slovenije
NI PODPISALA 
Sindikat zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije 
Aleksander Jus 
Sindikati v zdravstvu Slovenije – PERGAM 
Vladimir Lazić 
NI PODPISAL
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 20. 10. 2022 izdalo potrdilo št. 02047-4/2007-45 o tem, da je Aneks h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06 in 45/08 – ZArbit) pod zaporedno številko 25/12.

AAA Zlata odličnost