Uradni list

Številka 136
Uradni list RS, št. 136/2022 z dne 25. 10. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 136/2022 z dne 25. 10. 2022

Kazalo

3310. Aneks k Posebnemu tarifnemu delu Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji, stran 10278.

  
Na podlagi drugega odstavka 46. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18 in 204/21)
Vlada Republike Slovenije, kot stranka na strani delodajalca, ki jo zastopajo Sanja Ajanović Hovnik, ministrica za javno upravo, Klemen Boštjančič, minister za finance in Danijel Bešič Loredan, minister za zdravje
in
reprezentativni sindikati javnega sektorja, kot stranka na strani javnih uslužbencev
sklenejo
A N E K S 
k Posebnemu tarifnemu delu Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji 
1. člen 
(namen sklepanja) 
Ta aneks se sklepa zaradi sprememb uvrstitev delovnih mest in nazivov v skladu z 2. točko Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023.
2. člen 
(določitev plačnih razredov delovnih mest v plačni podskupini E1) 
Prvi odstavek 7. člena Posebnega tarifnega dela Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji zaradi realizacije Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 60/08 in 16/17) se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Delovna mesta in nazivi plačne podskupine E1 se uvrstijo v plačne razrede na naslednji način (z osenčenim tiskom so označena orientacijska delovna mesta):
Zap. št. 
DM/N
Šifra DM
DELOVNO MESTO
TR
Šifra N
NAZIV
PR brez napr.
PR 
z napr.
1
E017001
ZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE/ZDRAVNIK 
PO OPRAVLJENEM SEKUNDARIATU 
VII/2
0
36
46
2
E017002
ZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE/ZDRAVNIK 
PO OPRAVLJENEM SEKUNDARIATU PPD 1 
VII/2
0
41
51
3
E017003
ZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE/ZDRAVNIK PO OPRAVLJENEM SEKUNDARIATU PPD 2
VII/2
0
39
49
4
E017004
ZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE/ZDRAVNIK PO OPRAVLJENEM SEKUNDARIATUPPD 3
VII/2
0
38
48
5
E017005
ZDRAVNIK SEKUNDARIJ 
VII/2
0
32
42
6
E017018
ZDRAVNIK/ZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO
VII/2
0
42
52
7
E017019
ZDRAVNIK/ZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO PPD1
VII/2
0
47
57
8
E017020
ZDRAVNIK/ZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO PPD2
VII/2
0
45
55
9
E017021
ZDRAVNIK/ZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO PPD3
VII/2
0
44
54
10
E017022
ZOBOZDRAVNIK 
VII/2
0
36
46
11
E017023
ZOBOZDRAVNIK PPD 1 
VII/2
0
41
51
12
E017024
ZOBOZDRAVNIK PPD 2 
VII/2
0
39
49
13
E017025
ZOBOZDRAVNIK PPD 3 
VII/2
0
38
48
14
E017026
ZDRAVNIK SPECIALIZANT III 
VII/2
0
39
49
15
E017027
ZDRAVNIK SPECIALIZANT III PPD1 
VII/2
0
44
54
16
E017028
ZDRAVNIK SPECIALIZANT III PPD2 
VII/2
0
42
52
17
E017029
ZDRAVNIK SPECIALIZANT III PPD3 
VII/2
0
41
51
18
E017030
ZDRAVNIK SPECIALIZANT II 
VII/2
0
41
51
19
E017031
ZDRAVNIK SPECIALIZANT II PPD1 
VII/2
0
46
56
20
E017032
ZDRAVNIK SPECIALIZANT II PPD2 
VII/2
0
44
54
21
E017033
ZDRAVNIK SPECIALIZANT II PPD3 
VII/2
0
43
53
22
E017034
ZDRAVNIK SPECIALIZANT I 
VII/2
0
42
52
23
E017035
ZDRAVNIK SPECIALIZANT I PPD1 
VII/2
0
47
57
24
E017036
ZDRAVNIK SPECIALIZANT I PPD2 
VII/2
0
45
55
25
E017037
ZDRAVNIK SPECIALIZANT I PPD3 
VII/2
0
44
54
26
E017038
VIŠJI ZDRAVNIK / ZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO
VII/2
0
47
57
27
E017039
VIŠJI ZDRAVNIK / ZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO PPD1
VII/2
0
52
62
28
E017040
VIŠJI ZDRAVNIK / ZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO PPD2
VII/2
0
50
60
29
E017041
VIŠJI ZDRAVNIK / ZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO PPD3
VII/2
0
49
59
30
E018001
ZDRAVNIK SPECIALIST II 
VIII
0
42
52
31
E018002
ZDRAVNIK SPECIALIST II PPD 1 
VIII
0
47
57
32
E018003
ZDRAVNIK SPECIALIST II PPD 2 
VIII
0
45
55
33
E018004
ZDRAVNIK SPECIALIST II PPD 3 
VIII
0
44
54
34
E018017
ZDRAVNIK SVETOVALEC 
VIII
1
ZDRAVNIK SVETOVALEC VIŠJI SVETNIK
54
59
35
E018017
ZDRAVNIK SVETOVALEC 
VIII
2
ZDRAVNIK SVETOVALEC SVETNIK
50
55
36
E018017
ZDRAVNIK SVETOVALEC 
VIII
3
ZDRAVNIK SVETOVALEC PRIMARIJ
48
53
37
E018018
ZDRAVNIK SPECIALIST 
VIII
0
46
56
38
E018019
ZDRAVNIK SPECIALIST PPD1 
VIII
0
51
61
39
E018020
ZDRAVNIK SPECIALIST PPD2 
VIII
0
49
59
40
E018021
ZDRAVNIK SPECIALIST PPD3 
VIII
0
48
58
41
E018022
VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST 
VIII
0
51
61
42
E018023
VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST PPD1 
VIII
0
56
66
43
E018024
VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST PPD2 
VIII
0
54
64
44
E018025
VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST PPD3 
VIII
0
53
63
«. 
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
(napredovanje v višji plačni razred od 57. plačnega razreda) 
Ne glede na določbe tega aneksa je na delovnih mestih, kjer plačni razred z napredovanjem presega 57. plačni razred, možno v plačne razrede, ki so višji od 57. plačnega razreda, napredovati od leta 2023 dalje, in sicer pod pogojem, da bo ukinjena omejitev iz drugega odstavka 7. člena ZSPJS, do ukinitve te omejitve pa je na teh delovnih mestih možno napredovati le do plačnega razreda, ki ga kot najvišjega določa ZSPJS.
4. člen 
(začetek veljavnosti in uporabe) 
Ta aneks začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Uvrstitve delovnih mest in nazivov v plačne razrede iz tega aneksa se začnejo uporabljati 1. aprila 2023.
Št. 0070-227/2022
Ljubljana, dne 13. oktobra 2022
EVA 2022-2711-0109
Vlada 
Republike Slovenije
 
 
Sanja Ajanović Hovnik 
ministrica 
za javno upravo 
Reprezentativni sindikati 
javnega sektorja za zdravnike 
in zobozdravnike Slovenije
 
FIDES, Sindikat zdravnikov 
in zobozdravnikov Slovenije 
Konrad Kuštrin 
NI PODPISAL
 
Klemen Boštjančič
minister 
za finance
 
Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije 
Irena Ilešič Čujovič
 
Danijel Bešič Loredan 
minister 
za zdravje
 
Sindikat zdravstva 
in socialnega skrbstva Slovenije 
Aleksander Jus
 
 
Sindikati v zdravstvu Slovenije – PERGAM 
Vladimir Lazić 
NI PODPISAL
 
DENS – Sindikat zobozdravnikov Slovenije
Alenka Krabonja 
NI PODPISALA
 
Sindikat zdravnikov družinske medicine PRAKTIK.UM 
Igor Muževič 
NI PODPISAL
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 21. 10. 2022 izdalo potrdilo št. 10101-13/2008-40 o tem, da je Aneks k Posebnemu tarifnemu delu Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06 in 45/08 – ZArbit) pod zaporedno številko 34/12.

AAA Zlata odličnost