Uradni list

Številka 136
Uradni list RS, št. 136/2022 z dne 25. 10. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 136/2022 z dne 25. 10. 2022

Kazalo

3307. Aneks št. 13 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (KPJS), stran 10270.

  
Na podlagi 4. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 89/10, 40/12, 46/13, 95/14, 91/15, 21/17, 46/17, 69/17 in 80/18)
Vlada Republike Slovenije kot stranka na strani delodajalca
in
reprezentativni sindikati javnega sektorja kot stranka na strani javnih uslužbencev
sklenejo
A N E K S   Š T.   1 3 
h Kolektivni pogodbi za javni sektor (KPJS) 
1. člen 
(namen sklepanja) 
Ta aneks se sklepa zaradi določitve višine uskladitve vrednosti plačnih razredov plačne lestvice iz priloge 1 Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18 in 204/21; v nadaljnjem besedilu: ZSPJS), uskladitve višine dodatkov za specializacijo, magisterij in doktorat in dodatkov za manj ugodne delovne pogoje ter spremembe uvrstitev orientacijskih delovnih mest v skladu s 1. in 2. točko Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023.
2. člen 
(višina uskladitve) 
Višina uskladitve vrednosti plačnih razredov plačne lestvice za javne uslužbence znaša 4,5 odstotkov.
3. člen 
(uvrstitev orientacijskih delovnih mest) 
V Kolektivni pogodbi za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 89/10, 40/12, 46/13, 95/14, 91/15, 21/17, 46/17, 69/17 in 80/18) se besedilo 16. člena spremeni tako, da se glasi:
»V skladu s to pogodbo se določajo orientacijska delovna mesta plačnih skupin C do K, in sicer:
Plačna skupina C:
Šifra ODM
Ime orientacijskega delovnega mesta
Tarifni razred
Plačni razred brez napr.
C025003
Referent 
V
22
C026002
Višji referent 
VI
25
C027005
Svetovalec 
VII/1
31
C027010
Višji svetovalec 
VII/2
36
C027001
Podsekretar
VII/2
43
C035003
Policist
V
25
C035001
Kriminalist
V
25
C045001
Vojak 
V
25
C055001
Carinik 
V
25
C065006
Pravosodni policist
V
25
C055005
Finančni izterjevalec
V
25
C055008
Finančni kontrolor
V
24
C067002
Inšpektor
VII/2
39
C067016
Notranji revizor svetovalec
VII/1
31
C067017
Notranji revizor višji svetovalec
VII/2
37
C067014
Notranji revizor podsekretar
VII/2
43
Plačna skupina D:
Šifra ODM
Ime orientacijskega delovnega mesta
Tarifni razred
Plačni razred brez napr.
D010001
Asistent z doktoratom
IX
44
D019001
Visokošolski učitelj docent
IX
47
D027021
Predavatelj višje strokovne šole 
VII/2
34
D027030
Učitelj 
VII/2
33
D035001
Pomočnik vzgojitelja 
V
23
D037007
Vzgojitelj
VII/1
33
Plačna skupina E:
Šifra ODM
Ime orientacijskega delovnega mesta
Tarifni razred
Plačni razred brez napr.
E017005
Zdravnik sekundarij
VII/2
32
E017022
Zobozdravnik
VII/2
36
E017001
Zdravnik brez specializacije/zdravnik po opravljenem sekundariatu
VII/2
36
E018001
Zdravnik specialist II 
VIII
42
E025005
Farmacevtski tehnik III 
V
23
E027005
Farmacevt III 
VII/2
35
E028005
Farmacevt specialist II 
VIII
43
E035009
Srednja medicinska sestra v ambulanti 
V
23
E037001
Diplomirana babica dispanzerska dejavnost 
VII/1
32
E037011
Diplomirana medicinska sestra dispanzerska dejavnost 
VII/1
32
E037038
Profesor zdravstvene vzgoje 
VII/2
33
E045007
Laboratorijski tehnik III 
V
23
E047024
Fizioterapevt III (ambulanta) 
VII/1
32
E047056
Radiološki inženir III 
VII/1
34
E048001
Klinični psiholog specialist 
VIII
43
E048007
Medicinski biokemik specialist III
VIII
43
Plačna skupina F:
Šifra ODM
Ime orientacijskega delovnega mesta
Tarifni razred
Plačni razred brez napr.
F017012
Strokovni delavec storitve 
VII/2
33
F017008
Skupinski habilitator 
VII/2
34
F024002
Bolničar negovalec II 
IV
19
F024005
Socialna oskrbovalka II
IV
20
F025012
Varuhinja I
V
23
F025010
Srednja medicinska sestra II 
V
25
F027010
Medicinska sestra vodja tima 
VII/1
34
F027001
Delovni terapevt
VII/1
32
Plačna skupina G:
Šifra ODM
Ime orientacijskega delovnega mesta
Tarifni razred
Plačni razred brez napr.
G026020
Tajnica režije skript
VI
27
G016007
Zborist
VI
27
G027005
Bibliotekar
VII/2
33
G027029
Snemalec
VII/2
32
G027017
Napovedovalec
VII/2
33
G027016
Montažer
VII/2
32
G027006
Kamerman
VII/2
32
G027015
Mojster zvoka
VII/2
35
G027020
Novinar specialist
VII/2
37
G017008
Dramski igralec 
VII/2
33
G017041
Scenarist
VII/2
37
G027021
Novinar urednik
VII/2
39
G017007
Dramaturg
VII/2
36
G017044
Solist v simfoničnem ali operno simfoničnem orkestru
VII/2
40
G027013
Mojster mešalec slike
VII/2
35
G027027
Producent 
VII/2
36
G017010
Glasbeni urednik
VII/2
38
G017040
Režiser
VII/2
44
G027014
Mojster osvetljave
VII/2
35
G017014
Koncertni mojster 
VII/2
46
G025033
Šepetalec v dramskem gledališču 
V
21
G025002
Arhivski tehnik
V
22
G026003
Inspicient 
VI
26
G027019
Novinar poročevalec 
VII/2
34
G027012
Kustos 
VII/2
33
G027018
Novinar komentator
VII/2
44
G028005
Kustos z magisterijem 
VIII
37
G029010
Kustos z doktoratom 
IX
43
Plačna skupina H:
Šifra ODM
Ime orientacijskega delovnega mesta
Tarifni razred
Plačni razred brez napr.
H018001
Asistent z magisterijem 
VIII
38
H019001
Asistent z doktoratom 
IX
44
H019007
Znanstveni sodelavec 
IX
47
Plačna skupina I:
Šifra ODM
Ime orientacijskega delovnega mesta
Tarifni razred
Plačni razred brez napr.
I015038
Revirni lovec II 
V
23
I015003
Gasilec 
V
25
I016025
Revirni gozdar V 
VI
26
I016015
Namestnik vodje gasilske izmene II
VI
29
I017008
Gozdar načrtovalec 
VII/2
33
I017165
Vodja gasilske izmene I
VII/1
35
Plačna skupina J:
Šifra ODM
Ime orientacijskega delovnega mesta
Tarifni razred
Plačni razred brez napr.
J015013
Knjigovodja V
V
21
J015001
Analitik V
V
20
J015008
Finančnik V
V
21
J016001
Analitik VI
VI
24
J016027
Računovodja VI
VI
26
J016005
Finančnik VI
VI
25
J017141
Strokovni sodelavec za upravno pravne zadeve VII/1
VII/1
31
J017016
Finančnik VII/1
VII/1
31
J017025
Informatik VII/1
VII/1
31
J017036
Kadrovik VII/1
VII/1
31
J017093
Računovodja VII/2 – III
VII/2
32
J017026
Informatik VII/2
VII/2
33
J025019
Tajnica V
V
19
J025013
Sodni zapisnikar V
V
22
J026004
Poslovni sekretar VI
VI
24
J027005
Poslovni sekretar VII/1
VII/1
28
J032013
Perica II
II
13
J032001
Čistilka II
II
12
J033027
Vratar III
III
14
J033023
Telefonist III 
III
14
J034030
Kuhar IV
IV
18
J034089
Voznik IV
IV
16
J035025
Hišnik V
V
20
J035035
Kuhar V
V
20
J035005
Delovni inštruktor (UIKS) V
V
24
Plačna skupina K:
Šifra ODM
Ime orientacijskega delovnega mesta
Tarifni razred
Plačni razred brez napr.
K015006
Strokovni delavec za izvajanje zavarovanja/zaposlovanja II
V
22
K017013
Samostojni svetovalec IV
VII/2
33
«. 
4. člen 
V 37. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Dodatek iz prejšnjega člena je določen v nominalnem znesku, in sicer višina dodatka za specializacijo znaša 24,32 € bruto, za znanstveni magisterij 37,84 € bruto in za doktorat 62,15 € bruto.«.
5. člen 
V 38. členu se v prvem odstavku v 1. in 2. točki število »1,04« povsod nadomesti s številom »1,09«, v 2. točki pa se število »0,51« nadomesti s številom »0,53«.
KONČNA DOLOČBA 
6. člen 
(začetek veljavnosti in uporabe) 
Ta aneks začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Usklajena vrednost plačnih razredov plačne lestvice iz priloge 1 ZSPJS v višini, določeni v 2. členu tega aneksa, ter spremenjena 37. in 38. člen kolektivne pogodbe se začnejo uporabljati pri plači za oktober 2022.
Uvrstitve orientacijskih delovnih mest iz 3. člena tega aneksa se začnejo uporabljati 1. aprila 2023.
Št. 007-913/2022
Ljubljana, dne 13. oktobra 2022
EVA 2022-3130-0045
Vlada Republike Slovenije 
Reprezentativni sindikati javnega sektorja
Sanja Ajanović Hovnik 
ministrica 
za javno upravo 
SINDIKAT VZGOJE, IZOBRAŽEVANJA, ZNANOSTI IN KULTURE SLOVENIJE 
Jelka Velički
Klemen Boštjančič 
minister 
za finance
SINDIKAT DRŽAVNIH ORGANOV SLOVENIJE 
Frančišek Verk
SINDIKAT VETERINARJEV SLOVENIJE – PERGAM 
Nataša Ajdič 
NI PODPISALA
SINDIKAT DELAVCEV V VZGOJNI, IZOBRAŽEVALNI IN RAZISKOVALNI DEJAVNOSTI SLOVENIJE 
Bojan Ravnikar 
GLOSA – SINDIKAT KULTURE IN NARAVE SLOVENIJE 
Mitja Šuštar
POLICIJSKI SINDIKAT SLOVENIJE 
Rok Cvetko
SINDIKAT CARINIKOV SLOVENIJE 
Dušan Pečnik 
NI PODPISAL
SINDIKAT ZDRAVSTVA IN SOCIALNEGA VARSTVA SLOVENIJE 
Irena Ilešič Čujovič
FIDES, SINDIKAT ZDRAVNIKOV IN ZOBOZDRAVNIKOV SLOVENIJE 
Konrad Kuštrin 
NI PODPISAL
SINDIKAT DELAVCEV V ZDRAVSTVENI NEGI SLOVENIJE 
Slavica Mencingar 
NI PODPISALA
KONFEDERACIJA SINDIKATOV 90 SLOVENIJE 
Peter Majcen
SINDIKAT POKLICNEGA GASILSTVA SLOVENIJE 
Anton Drenik 
po pooblastilu 
David Švarc
NEODVISNI SINDIKAT DELAVCEV LJUBLJANSKE UNIVERZE 
dr. Tomaž Sajovic
SINDIKAT KULTURNIH IN UMETNIŠKIH USTVARJALCEV RTV 
Peter Kosmač 
SIFARM – SINDIKAT FARMACEVTOV SLOVENIJE 
dr. Aljaž Sočan
SINDIKAT ZDRAVSTVA IN SOCIALNEGA SKRBSTVA SLOVENIJE 
Aleksander Jus 
SINDIKATI V ZDRAVSTVU SLOVENIJE – PERGAM 
Vladimir Lazić 
NI PODPISAL 
SVAS-SINDIKAT VLADNE AGENCIJE SLOVENIJE 
Stanislav Luzar
SINDIKAT SLOVENSKIH DIPLOMATOV 
Stanislav Sikošek 
NI PODPISAL
SINDIKAT DELAVCEV RADIODIFUZIJE SLOVENIJE 
Tom Zalaznik 
NI PODPISAL
SINDIKAT SOCIALNEGA ZAVAROVANJA SLOVENIJE 
Katarina Kralj Marinček
SILMES – SINDIKAT LABORATORIJSKE MEDICINE SLOVENIJE 
Mojca Završnik
SINDIKAT MINISTRSTVA ZA OBRAMBO 
Marjan Lah 
NI PODPISAL
SINDIKAT NOVINARJEV SLOVENIJE 
Alenka Potočnik
SINDIKAT DELAVCEV V PRAVOSODJU 
Tomaž Virnik
SINDIKAT CENTROV ZA SOCIALNO DELO – SINCE 07 – KSS PERGAM 
Perica Radonjič
SINDIKAT SEVALCEV SLOVENIJE PERGAM 
Grega Praprotnik
SINDIKAT KAPITANIJE SLOVENIJE 
Aleš Rotar
SINDIKAT POLICISTOV SLOVENIJE 
mag. Kristjan Mlekuš
DENS – SINDIKAT ZOBOZDRAVNIKOV SLOVENIJE 
Alenka Krabonja 
NI PODPISALA
SINDIR-SINDIKAT DIREKTORJEV IN RAVNATELJEV SLOVENIJE 
Anton Obreht
SORS – SINDIKAT OBČINSKIH REDARJEV SLOVENIJE 
Matjaž Frangež 
NI PODPISAL
SINDIKAT JAVNIH USLUŽBENCEV SLOVENIJE 
Tanja Popit
SINDIKAT DELAVCEV STATISTIČNEGA URADA RS 
Aleš Sajovic Kavčič
PRAKTIK.UM 
Igor Muževič 
NI PODPISAL
KNSS NEODVISNOST 
Evelin Vesenjak
ZVEZA DELAVSKIH SINDIKATOV SLOVENIJE – SOLIDARNOST 
Albert Pavlič 
NI PODPISAL
VISOKOŠOLSKI SINDIKAT SLOVENIJE 
dr. Gorazd Kovačič 
NI PODPISAL
SINDIKAT VOJAKOV SLOVENIJE 
Gvido Novak 
NI PODPISAL
KONFEDERACIJA SLOVENSKIH SINDIKATOV 
Gvido Novak 
NI PODPISAL
SPUKC – SINDIKAT ZDRAVSTVA SLOVENIJE 
Mateja Klep Breskvar 
NI PODPISALA
SINDIKAT FINANČNO RAČUNOVODSKIH USLUŽBENCEV PLAČNE SKUPINE J 
Jožefa Frangeš
SINDIKAT UPRAVLJAVCEV ŠPORTNE INFRASTRUKTURE 
mag. Urša Fink 
 
SINDIKAT MENEDŽERJEV V KULTURI IN UMETNOSTI 
mag. Nada Čibej 
 
KONFEDERACIJA SINDIKATOV JAVNEGA SEKTORJA SLOVENIJE 
Branimir Štrukelj
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 19. 10. 2022 izdalo potrdilo št. 10101-2/2008-55 o tem, da je Aneks št. 13 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (KPJS) vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06 in 45/08 – ZArbit) pod zaporedno številko 30/16.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti