Uradni list

Številka 136
Uradni list RS, št. 136/2022 z dne 25. 10. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 136/2022 z dne 25. 10. 2022

Kazalo

3306. Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji, stran 10268.

  
Na podlagi 3. člena in 1. točke 40. člena Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 18/91-I, 53/92, 13/93 – ZNOIP, 34/93, 12/94, 18/94 – ZRPJZ, 27/94, 59/94, 80/94, 64/95, 19/97, 37/97, 87/97 – ZPSDP, 3/98, 3/98, 39/99 – ZMPUPR, 39/99, 40/99 – popr., 99/01, 73/03, 77/04, 115/05, 43/06 – ZKolP, 71/06, 138/06, 65/07, 67/07, 57/08 – KPJS, 67/08, 1/09, 2/10, 52/10, 2/11, 3/12, 40/12, 1/13, 46/13, 95/14, 91/15, 88/16, 80/18, 31/19, 80/19, 97/20, 160/20 in 88/21)
Vlada Republike Slovenije, kot stranka na strani delodajalca, ki jo zastopajo Sanja Ajanović Hovnik, ministrica za javno upravo, Luka Mesec, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Klemen Boštjančič, minister za finance,
in
reprezentativni sindikati javnega sektorja, kot stranka na strani javnih uslužbencev
sklenejo
A N E K S 
h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji 
1. člen 
(namen sklepanja) 
Ta aneks se sklepa zaradi določitve višine regresa za letni dopust za leto 2022 za javne uslužbence in določitve višine regresa za prehrano med delom v skladu s 3. in 4. točko Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023 ter določitve višine dnevnice za službeno potovanje v državi od 6 do vključno 8 ur.
2. člen 
(določitev višine regresa za letni dopust za leto 2022) 
Višina regresa za letni dopust za leto 2022 znaša za javne uslužbence, ki so na dan 31. maja 2022 prejemali osnovno plačo:
– do vključno 24. plačnega razreda 1.374,43 eurov neto,
– od 25. do vključno 30. plačnega razreda 1.324,43 eurov neto,
– od 31. do vključno 35. plačnega razreda 1.274,43 eurov neto,
– od 36. do vključno 40. plačnega razreda 1.224,43 eurov neto,
– od 41. do vključno 50. plačnega razreda 1.174,43 eurov neto,
– za 51. in višji plačni razred 1.074,43 eurov neto.
Spremembe uvrstitev javnih uslužbencev v plačni razred, premestitve, sklenitve pogodbe o zaposlitvi za drugo delovno mesto in pridobitev pravice do izplačila višje plače po 31. maju 2022 ne vplivajo na določitev višine regresa za letni dopust za leto 2022.
V primeru zaposlitve v javnem sektorju po 31. maju 2022 se javnemu uslužbencu določi sorazmerni del višine regresa za letni dopust za leto 2022 glede na plačni razred, za katerega prejema plačo na dan sklenitve delovnega razmerja.
V primeru prenehanja delovnega razmerja v javnem sektorju pred 31. majem 2022 se javnemu uslužbencu določi sorazmerni del višine regresa za letni dopust za leto 2022 glede na plačni razred, za katerega je prejemal plačo na dan prenehanja delovnega razmerja.
3. člen 
(izplačilo razlike do polne višine regresa za letni dopust) 
Javnim uslužbencem iz prvega odstavka prejšnjega člena, ki jim je regres za letni dopust za leto 2022 že bil izplačan, se pri plači za oktober 2022 izplača razlika do višine, določene v tem aneksu.
4. člen 
(višina regresa za prehrano med delom) 
Višina regresa za prehrano med delom znaša 6,15 eura.
5. člen 
(usklajevanje višine zneska regresa za prehrano med delom) 
Znesek regresa za prehrano med delom iz prejšnjega člena tega aneksa se usklajuje vsakih šest mesecev z rastjo cen prehrambenih izdelkov na podlagi podatkov Statističnega urada Republike Slovenije. Usklajen znesek se objavi na spletni strani ministrstva, pristojnega za upravo.
Prva uskladitev višine regresa za prehrano med delom po uveljavitvi tega aneksa se izvede s 1. januarjem 2023.
6. člen 
(izplačilo razlike regresa za prehrano za september 2022) 
Javnim uslužbencem se za september 2022 izplača razlika regresa za prehrano do višine, določene v 4. členu tega aneksa pri plači za oktober 2022.
7. člen 
(višina dnevnice za službeno potovanje v državi od 6 do vključno 8 ur) 
Javni uslužbenec je upravičen do dnevnice za službeno potovanje v državi, ki traja od 6 do vključno 8 ur, v višini 6,15 evra.
KONČNI DOLOČBI 
8. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega aneksa prenehajo veljati drugi odstavek 4. člena, tretja alineja drugega odstavka 8. člena in prvi odstavek 14. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 88/21). Ostale določbe Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 88/21) ostanejo nespremenjene.
9. člen 
(začetek veljavnosti in uporabe) 
Ta aneks začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, določba 4. in 7. člena tega aneksa pa se začneta uporabljati pri plači za oktober 2022.
Št. 007-914/2022
Ljubljana, dne 13. oktobra 2022
EVA 2022-3130-0044
Vlada Republike Slovenije 
Reprezentativni sindikati javnega sektorja
Sanja Ajanović Hovnik 
ministrica 
za javno upravo 
SINDIKAT VZGOJE, IZOBRAŽEVANJA, ZNANOSTI IN KULTURE SLOVENIJE 
Jelka Velički
Luka Mesec 
minister 
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
SINDIKAT DRŽAVNIH ORGANOV SLOVENIJE 
Frančišek Verk
Klemen Boštjančič 
minister 
za finance
SINDIKAT VETERINARJEV SLOVENIJE – PERGAM 
Nataša Ajdič 
NI PODPISALA
SINDIKAT DELAVCEV V VZGOJNI, IZOBRAŽEVALNI IN RAZISKOVALNI DEJAVNOSTI SLOVENIJE 
Bojan Ravnikar
GLOSA – SINDIKAT 
KULTURE IN NARAVE SLOVENIJE 
Mitja Šuštar
POLICIJSKI SINDIKAT SLOVENIJE 
Rok Cvetko
SINDIKAT CARINIKOV SLOVENIJE 
Dušan Pečnik 
NI PODPISAL
SINDIKAT ZDRAVSTVA IN SOCIALNEGA VARSTVA SLOVENIJE 
Irena Ilešič Čujovič
FIDES, SINDIKAT ZDRAVNIKOV IN ZOBOZDRAVNIKOV SLOVENIJE 
Konrad Kuštrin 
NI PODPISAL
SINDIKAT DELAVCEV V ZDRAVSTVENI NEGI SLOVENIJE 
Slavica Mencingar 
NI PODPISALA
KONFEDERACIJA SINDIKATOV 90 SLOVENIJE 
Peter Majcen
SINDIKAT POKLICNEGA GASILSTVA SLOVENIJE 
Anton Drenik 
po pooblastilu 
David Švarc
NEODVISNI SINDIKAT DELAVCEV LJUBLJANSKE UNIVERZE 
dr. Tomaž Sajovic
SINDIKAT KULTURNIH IN UMETNIŠKIH USTVARJALCEV RTV 
Peter Kosmač
SIFARM – SINDIKAT FARMACEVTOV SLOVENIJE 
dr. Aljaž Sočan
SINDIKAT ZDRAVSTVA IN SOCIALNEGA SKRBSTVA SLOVENIJE 
Aleksander Jus
SINDIKATI V ZDRAVSTVU SLOVENIJE – PERGAM 
Vladimir Lazić 
NI PODPISAL
SVAS-SINDIKAT VLADNE AGENCIJE SLOVENIJE 
Stanislav Luzar
SINDIKAT SLOVENSKIH DIPLOMATOV 
Stanislav Sikošek
SINDIKAT DELAVCEV RADIODIFUZIJE SLOVENIJE 
Tom Zalaznik 
NI PODPISAL
SINDIKAT SOCIALNEGA ZAVAROVANJA SLOVENIJE 
Katarina Kralj Marinček
SILMES – SINDIKAT LABORATORIJSKE MEDICINE SLOVENIJE 
Mojca Završnik
SINDIKAT MINISTRSTVA ZA OBRAMBO 
Marjan Lah 
NI PODPISAL
SINDIKAT NOVINARJEV SLOVENIJE 
Alenka Potočnik
SINDIKAT DELAVCEV V PRAVOSODJU 
Tomaž Virnik
SINDIKAT CENTROV ZA SOCIALNO DELO – SINCE 07 – KSS PERGAM 
Perica Radonjič
SINDIKAT SEVALCEV SLOVENIJE PERGAM 
Grega Praprotnik
SINDIKAT KAPITANIJE SLOVENIJE 
Aleš Rotar
SINDIKAT POLICISTOV SLOVENIJE 
mag. Kristjan Mlekuš
DENS – SINDIKAT ZOBOZDRAVNIKOV SLOVENIJE 
Alenka Krabonja 
NI PODPISALA
SINDIR-SINDIKAT DIREKTORJEV IN RAVNATELJEV SLOVENIJE 
Anton Obreht
SORS – SINDIKAT OBČINSKIH REDARJEV SLOVENIJE 
Matjaž Frangež 
NI PODPISAL
SINDIKAT JAVNIH USLUŽBENCEV SLOVENIJE 
Tanja Popit
SINDIKAT DELAVCEV STATISTIČNEGA URADA RS 
Aleš Sajovic Kavčič
PRAKTIK.UM 
Igor Muževič 
NI PODPISAL
KNSS NEODVISNOST 
Evelin Vesenjak
ZVEZA DELAVSKIH SINDIKATOV SLOVENIJE – SOLIDARNOST 
Albert Pavlič 
NI PODPISAL
VISOKOŠOLSKI SINDIKAT SLOVENIJE 
dr. Gorazd Kovačič 
NI PODPISAL
SINDIKAT VOJAKOV SLOVENIJE 
Gvido Novak 
NI PODPISAL
KONFEDERACIJA SLOVENSKIH SINDIKATOV 
Gvido Novak 
NI PODPISAL
SPUKC – SINDIKAT ZDRAVSTVA SLOVENIJE 
Mateja Klep Breskvar 
NI PODPISALA
SINDIKAT FINANČNO RAČUNOVODSKIH USLUŽBENCEV PLAČNE SKUPINE J 
Jožefa Frangeš
KONFEDERACIJA SINDIKATOV SLOVENIJE 
-PERGAM 
Jakob Počivavšek
SINDIKAT UPRAVLJAVCEV ŠPORTNE INFRASTRUKTURE
mag. Urša Fink
SINDIKAT MENEDŽERJEV V KULTURI IN UMETNOSTI 
mag. Nada Čibej
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 19. 10. 2022 izdalo potrdilo št. 02047-18/2005-96 o tem, da je Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06 in 45/08 – ZArbit) pod zaporedno številko 22/20.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti