Uradni list

Številka 136
Uradni list RS, št. 136/2022 z dne 25. 10. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 136/2022 z dne 25. 10. 2022

Kazalo

3304. Dogovor o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023, stran 10249.

  
D O G O V O R 
o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023 
Vlada Republike Slovenije in reprezentativni sindikati javnega sektorja soglašajo z ukrepi na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023z naslednjo vsebino:
1. Uskladitev vrednosti plačnih razredov plačne lestvice
Višina uskladitve vrednosti plačnih razredov plačne lestvice iz priloge 1 Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18 in 204/21; v nadaljnjem besedilu: ZSPJS) znaša 4,5 odstotka. Uskladitev vrednosti plačnih razredov se izvede s 1. oktobrom 2022.
Z uveljavitvijo ukrepov iz te točke dogovora je realizirana obveznost pogajanj o usklajevanju vrednosti plačnih razredov plačne lestvice iz 5. člena ZSPJS v letu 2022, ne pa tudi obveznost pogajanj o usklajevanju vrednosti plačnih razredov v letu 2023 z učinki v letu 2024.
Vsebina te točke se uredi z aneksom h Kolektivni pogodbi za javni sektor, spremembo priloge 1 ZSPJS, Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini in Uredbe o plačah in drugih prejemkih pripadnikov Slovenske vojske pri izvajanju obveznosti, prevzetih v mednarodnih organizacijah oziroma z mednarodnimi pogodbami.
2. Povišanje uvrstitev delovnih mest, nazivov, funkcij in vrednosti nominalnih osnov za delo v tujini
Uvrstitve delovnih mest (vključno z delovnimi mesti javnih uslužbencev plačne skupine B), nazivov in funkcij se povišajo za en plačni razred, razen tistih obstoječih ali na novo določenih delovnih mest, ki so bila uvrščena v višji plačni razred z Aneksom h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 181/21 z dne 19. 11. 2021) in Aneksom h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi (Uradni list RS, št. 181/21 z dne 19. 11. 2021). Vrednost nominalnih osnov za delo v tujini se poviša za 4 %.
Višje uvrstitve delovnih mest, nazivov, funkcij in vrednosti nominalnih osnov za delo v tujini iz te točke se uveljavijo s 1. aprilom 2023, pri čemer se višji plačni razred iz tega naslova šteje za delno odpravo nesorazmerij v plačah in delno realizacijo tistih stavkovnih zahtev, ki so vezane na odpravo plačnih nesorazmerij.
Vsebina te točke se uredi z aneksom h Kolektivni pogodbi za javni sektor, aneksi h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev, spremembo Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju, pravilnikov o uvrstitvah delovnih mest direktorjev, spremembo Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini, Uredbe o plačah in drugih prejemkih pripadnikov Slovenske vojske pri izvajanju obveznosti, prevzetih v mednarodnih organizacijah oziroma z mednarodnimi pogodbami, Uredbe o uvrstitvi formacijskih dolžnosti in nazivov v Slovenski vojski v plačne razrede, Uredbe o uvrstitvi delovnih mest v javnih agencijah, javnih skladih in javnih zavodih v plačne razrede in spremembo priloge 3 ZSPJS ter drugih aktov, s katerimi se delovna mesta in nazivi uvrščajo v plačne razrede.
Za realizacijo te točke se s spremembo ZSPJS s 1. aprilom 2023 plačna lestvica iz priloge 1 ZSPJS poviša za 1 plačni razred, tako da ima 66 plačnih razredov.
3. Regres za letni dopust za leto 2022
Regres za letni dopust za leto 2022 znaša za javne uslužbence, ki so na dan 31. maja 2022 prejemali osnovno plačo:
– do vključno 24. plačnega razreda, 1.374,43 eurov neto,
– od 25. do vključno 30. plačnega razreda 1.324,43 eurov neto,
– od 31. do vključno 35. plačnega razreda 1.274,43 eurov neto,
– od 36. do vključno 40. plačnega razreda 1.224,43 eurov neto,
– od 41. do vključno 50. plačnega razreda 1.174,43 eurov neto,
– za 51. in višji plačni razred 1.074,43 eurov neto.
Spremembe uvrstitev javnih uslužbencev v plačni razred, premestitve, sklenitve pogodbe o zaposlitvi za drugo delovno mesto in pridobitev pravice do izplačila višje plače po 31. maju 2022 ne vplivajo na določitev višine regresa za letni dopust za leto 2022.
V primeru zaposlitve v javnem sektorju po 31. maju 2022 se javnemu uslužbencu določi sorazmerni del višine regresa za letni dopust za leto 2022 glede na plačni razred, za katerega prejema plačo na dan sklenitve delovnega razmerja.
V primeru prenehanja delovnega razmerja v javnem sektorju pred 31. majem 2022 se javnemu uslužbencu določi sorazmerni del višine regresa za letni dopust za leto 2022 glede na plačni razred, za katerega je prejemal plačo na dan prenehanja delovnega razmerja.
Javnim uslužbencem, ki jim je regres za letni dopust za leto 2022 že bil izplačan, se pri plači za oktober 2022 (izplačilo v novembru 2022) poračuna razlika do višine, določene v tej točki dogovora.
Vsebina te točke se uredi z aneksom h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji.
4. Regres za prehrano
Regres za prehrano med delom od 1. septembra 2022 znaša 6,15 eura.
Znesek regresa za prehrano med delom se usklajuje vsakih šest mesecev z rastjo cen prehrambenih izdelkov na podlagi podatkov Statističnega urada RS. Usklajen znesek se objavi na spletni strani ministrstva, pristojnega za upravo.
Vsebina te točke se uredi z aneksom h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji ter aneksi h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev.
Prva uskladitev višine regresa za prehrano med delom po uveljavitvi aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev se izvede s 1. januarjem 2023.
5. Realizacija sporazumov oziroma dogovorov, sklenjenih v obdobju preteklih vlad
Vlada je zavezana, da bo realizirala zaveze iz sklenjenih sporazumov oziroma dogovorov, sklenjenih v obdobju preteklih vlad, in sicer iz:
– Sporazuma o začasni prekinitvi stavkovnih aktivnosti (številka 101-12/2016/149 z dne 5. 12. 2016),
– Dogovora o načinu realizacije V. točke Stavkovnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Sindikatom vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Uradni list RS, št. 3/20),
– 5. in 9. točke Priloge 3 sprememb in dopolnitev Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 45/17),
– Dogovora o nujnih ukrepih na področju plač v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva in nadaljevanju pogajanj (Uradni list RS, št. 181/21),
– VIII. in XII. točke Sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev (Uradni list RS, št. 80/18),
– V. točke Stavkovnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Sindikatom delavcev v zdravstveni negi Slovenije (Uradni list RS, št. 80/18),
– V. točke Stavkovnega sporazuma sklenjenega med Vlado Republike Slovenije in Sindikatom zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 80/18),
– V. točke Sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev (Uradni list RS, št. 3/19).
S to točko se ne posega v veljavnost in pravne posledice dogovorov in sporazumov iz prejšnjega odstavka.
6. Usklajevanje sistemskih sprememb plačnega sistema javnega sektorja, odprava nesorazmerij v osnovnih plačah, upoštevaje spodnjo tretjino plačne lestvice
Vladna in sindikalna stran se zavezujeta, da bosta po zaključku teh pogajanj pričeli z usklajevanji o sistemskih spremembah plačnega sistema javnega sektorja, z namenom, da se najpozneje do 30. junija 2023 pripravi predlog sprememb in dopolnitev ZSPJS oziroma nov zakon o sistemu plač v javnem sektorju s podpisano izjavo o stopnji usklajenosti besedila členov zakona, pri čemer si bosta vladna in sindikalna stran prizadevali za čim višjo stopnjo usklajenosti členov. O temeljnih vprašanjih plačnega sistema bo doseženo soglasje med vlado in sindikati javnega sektorja.
Glede soglasja o temeljnih vprašanjih plačnega sistema se šteje, da je podano, ko je dosežen kvorum, ki ga za veljavnost sklenitve in spremembe KPJS določa 42. člen ZSPJS.
Prav tako se zavezujeta, da bodo vzporedno z usklajevanjem sistemskih sprememb plačnega sistema potekala pogajanja o odpravi nesorazmerij v plačah, ki so nastala v obdobju po sklenitvi Dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 80/18), z namenom, da bo dogovor o odpravi plačnih nesorazmerij v osnovnih plačah, upoštevaje tudi spodnjo tretjino plačne lestvice dosežen najpozneje do 30. 6. 2023.
Pogajanja in usklajevanja iz te točke se pričnejo najpozneje v enem mesecu po podpisu tega dogovora.
7. Zagotavljanje finančnih sredstev
Vlada se zavezuje, da bo v okviru svojih pristojnosti in obstoječih sistemov financiranja zagotovila, da bodo za potrebe neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov sredstva za stroške dela, ki izvirajo iz tega dogovora in kolektivnih pogodb, katerih podpisnica je, upoštevana pri usklajevanju predlogov finančnih načrtov neposrednih uporabnikov in pri pripravi izhodišč za pripravo finančnih načrtov posrednih uporabnikov na prihodkovni in odhodkovni strani, tudi za leto 2022.
8. Uveljavitev aneksov h kolektivnim pogodbam
Rešitve, dogovorjene v tem dogovoru, se uveljavijo pod pogojem, da podpisniki, ki podpišejo ta dogovor, podpišejo tudi Aneks h Kolektivni pogodbi za javni sektor, Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji in anekse h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev.
9. Realizacija dogovora in plačilo stavke
Sindikati, podpisniki tega dogovora, soglašajo, da do 30. junija 2023 ne bodo sprožili nobenih stavkovnih aktivnosti v zvezi z ukrepi iz tega dogovora.
V primeru stavke, ki je posledica kršitve tega dogovora, stavkajočim za čas stavke pripada nadomestilo v višini plače, ki bi jo prejeli, če bi delali.
Sindikati, podpisniki tega dogovora, se zavezujejo, da ne bodo vložili pobude ali zahteve za referendum ali vodili oziroma podpirali referendumskih aktivnosti zoper spremembo ZSPJS, ki pomeni uresničitev tega dogovora, razen v primeru kršitve tega dogovora.
10. Objava dogovora v Uradnem listu Republike Slovenije
Ta dogovor se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-912/2022
Ljubljana, dne 13. oktobra 2022
EVA 2022-3130-0047
Vlada Republike Slovenije 
Reprezentativni sindikati javnega sektorja
Sanja Ajanović Hovnik 
ministrica 
za javno upravo 
SINDIKAT VZGOJE, IZOBRAŽEVANJA, ZNANOSTI IN KULTURE SLOVENIJE 
Jelka Velički 
SINDIKAT DRŽAVNIH ORGANOV SLOVENIJE 
Frančišek Verk
SINDIKAT VETERINARJEV SLOVENIJE – PERGAM 
Nataša Ajdič 
NI PODPISALA
SINDIKAT DELAVCEV V VZGOJNI, IZOBRAŽEVALNI IN RAZISKOVALNI DEJAVNOSTI SLOVENIJE 
Bojan Ravnikar
GLOSA – SINDIKAT KULTURE IN NARAVE SLOVENIJE 
Mitja Šuštar
POLICIJSKI SINDIKAT SLOVENIJE 
Rok Cvetko
SINDIKAT CARINIKOV SLOVENIJE 
Dušan Pečnik 
NI PODPISAL
SINDIKAT ZDRAVSTVA IN SOCIALNEGA VARSTVA SLOVENIJE 
Irena Ilešič Čujovič
FIDES, SINDIKAT ZDRAVNIKOV IN ZOBOZDRAVNIKOV SLOVENIJE 
Konrad Kuštrin 
NI PODPISAL
SINDIKAT DELAVCEV V ZDRAVSTVENI NEGI SLOVENIJE 
Slavica Mencingar 
NI PODPISALA
KONFEDERACIJA SINDIKATOV 90 SLOVENIJE 
Peter Majcen
SINDIKAT POKLICNEGA GASILSTVA SLOVENIJE 
Anton Drenik 
po pooblastilu 
David Švarc
NEODVISNI SINDIKAT DELAVCEV LJUBLJANSKE UNIVERZE 
dr. Tomaž Sajovic
SINDIKAT KULTURNIH IN UMETNIŠKIH USTVARJALCEV RTV 
Peter Kosmač
SIFARM – SINDIKAT FARMACEVTOV SLOVENIJE 
dr. Aljaž Sočan
SINDIKAT ZDRAVSTVA IN SOCIALNEGA SKRBSTVA SLOVENIJE 
Aleksander Jus
SINDIKATI V ZDRAVSTVU SLOVENIJE – PERGAM 
Vladimir Lazić 
NI PODPISAL
SVAS-SINDIKAT VLADNE AGENCIJE SLOVENIJE 
Stanislav Luzar 
SINDIKAT SLOVENSKIH DIPLOMATOV 
Stanislav Sikošek
SINDIKAT DELAVCEV RADIODIFUZIJE SLOVENIJE 
Tom Zalaznik 
NI PODPISAL
SINDIKAT SOCIALNEGA ZAVAROVANJA SLOVENIJE 
Katarina Kralj Marinček
SILMES – SINDIKAT LABORATORIJSKE MEDICINE SLOVENIJE 
Mojca Završnik
SINDIKAT MINISTRSTVA ZA OBRAMBO 
Marjan Lah 
NI PODPISAL
SINDIKAT NOVINARJEV SLOVENIJE 
Alenka Potočnik
SINDIKAT DELAVCEV 
V PRAVOSODJU 
Tomaž Virnik
SINDIKAT CENTROV ZA SOCIALNO DELO – SINCE 07 – KSS PERGAM 
Perica Radonjič
SINDIKAT SEVALCEV SLOVENIJE PERGAM 
Grega Praprotnik
SINDIKAT KAPITANIJE SLOVENIJE 
Aleš Rotar
SINDIKAT POLICISTOV SLOVENIJE 
mag. Kristjan Mlekuš
DENS – SINDIKAT ZOBOZDRAVNIKOV SLOVENIJE 
Alenka Krabonja 
NI PODPISALA
SINDIR-SINDIKAT DIREKTORJEV IN RAVNATELJEV SLOVENIJE 
Anton Obreht
SORS – SINDIKAT OBČINSKIH REDARJEV SLOVENIJE 
Matjaž Frangež 
NI PODPISAL
SINDIKAT JAVNIH USLUŽBENCEV SLOVENIJE 
Tanja Popit
SINDIKAT DELAVCEV STATISTIČNEGA URADA RS 
Aleš Sajovic Kavčič
PRAKTIK.UM 
Igor Muževič 
NI PODPISAL
KNSS NEODVISNOST 
Evelin Vesenjak
ZVEZA DELAVSKIH SINDIKATOV SLOVENIJE – SOLIDARNOST 
Albert Pavlič 
NI PODPISAL
VISOKOŠOLSKI SINDIKAT SLOVENIJE 
dr. Gorazd Kovačič 
NI PODPISAL
SINDIKAT VOJAKOV SLOVENIJE 
Gvido Novak 
NI PODPISAL
KONFEDERACIJA SLOVENSKIH SINDIKATOV 
Gvido Novak 
NI PODPISAL
SPUKC – SINDIKAT ZDRAVSTVA SLOVENIJE 
Mateja Klep Breskvar 
NI PODPISALA
SINDIKAT FINANČNO RAČUNOVODSKIH USLUŽBENCEV PLAČNE SKUPINE J 
Jožefa Frangeš
KONFEDERACIJA SINDIKATOV SLOVENIJE-PERGAM 
Jakob Počivavšek 
NI PODPISAL
SINDIKAT UPRAVLJAVCEV ŠPORTNE INFRASTRUKTURE 
mag. Urša Fink 
SINDIKAT MENEDŽERJEV V KULTURI IN UMETNOSTI 
mag. Nada Čibej 
KONFEDERACIJA SINDIKATOV JAVNEGA SEKTORJA SLOVENIJE 
Branimir Štrukelj

AAA Zlata odličnost