Uradni list

Številka 136
Uradni list RS, št. 136/2022 z dne 25. 10. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 136/2022 z dne 25. 10. 2022

Kazalo

3303. Akt o spremembah in dopolnitvah Sistemskih obratovalnih navodil za prenosni sistem zemeljskega plina, stran 10248.

  
Na podlagi četrtega odstavka 90. člena v zvezi s 155. členom Zakona o oskrbi s plini (Uradni list RS, št. 204/21, 29/22 – ZUOPVCE in 121/22) in v skladu z Aktom o obvezni vsebini sistemskih obratovalnih navodil za prenosni sistem zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 17/15, 66/17 in 204/21 – ZOP) ter po pridobitvi soglasja Sveta Agencije za energijo št. 73-13/2022/14 z dne 20. 10. 2022, operater prenosnega sistema PLINOVODI d.o.o., izdaja
A K T 
o spremembah in dopolnitvah Sistemskih obratovalnih navodil za prenosni sistem zemeljskega plina 
1. člen 
V Sistemskih obratovalnih navodilih za prenosni sistem zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 55/15, 80/17, 152/20 in 204/21 – ZOP) se v 81. členu doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Izračun količinskega dnevnega odstopanja se na podlagi (i) alineje (b) točke drugega odstavka 21. člena Uredbe Komisije (EU) št. 312/2014 ustrezno prilagodi za količine plina za sistemske razlike, ki so posledica merilnih negotovosti.«.
2. člen 
V 112. členu se v drugem odstavku za tretjo alinejo doda nova četrta alineja, ki se glasi:
»– količini zemeljskega plina o ugotovljenih sistemskih razlikah, ki so posledica merilnih negotovosti, porazdeljenih za vsak dan v mesecu »M« v skladu s tretjim odstavkom 114. člena,«.
Dosedanja peta in šesta alineja postaneta šesta in sedma alineja.
3. člen 
V 114. členu se v prvem odstavku doda nov drugi stavek, ki se glasi:
»Sistemske razlike so sestavljene iz sistemskih razlik, ki so posledica merilnih negotovosti v kWh (SRMN), ter sistemskih razlik, ki so posledica izgub v kWh (SRIZ).«.
Enačba se spremeni tako, da se glasi:
»Q(pred) – Q(prev) – ΔLP – (SRMN + SRIZ) = 0«.
V drugem odstavku se besedilo »SR sistemske razlike v kWh« nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»
SRMN
sistemske razlike, ki so posledica merilnih negotovosti v kWh
SRIZ
sistemske razlike, ki so posledica izgub v kWh, in so določene s tehnološkimi in obratovalnimi postopki
«. 
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Operater prenosnega sistema ugotavlja količine sistemskih razlik, ki so posledica merilnih negotovosti, na mesečnem nivoju in jih porazdeli med nosilce bilančnih skupin v razmerju mesečne vsote prevzetih in predanih količin za posameznega nosilca bilančne skupine ter vsote celotnih mesečnih prevzetih in predanih količin vseh nosilcev bilančnih skupin na vstopnih in izstopnih točkah prenosnega sistema. Mesečno količino sistemskih razlik bilančne skupine, ki so posledica merilnih negotovosti, operater prenosnega sistema porazdeli po dnevih, v razmerju vsote dnevnih prevzetih in predanih količin nosilca bilančne skupine ter vsote mesečnih prevzetih in predanih količin te bilančne skupine.«.
KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. novembra 2022.
Št. SKR/MZ/2022-701
Ljubljana, dne 20. oktobra 2022
EVA 2022-2430-0083
PLINOVODI d.o.o. 
glavni direktor 
Marjan Eberlinc, univ. dipl. inž. str.
 
namestnica glavnega direktorja 
mag. Sarah Jezernik Konovšek, univ. dipl. ekon.

AAA Zlata odličnost