Uradni list

Številka 136
Uradni list RS, št. 136/2022 z dne 25. 10. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 136/2022 z dne 25. 10. 2022

Kazalo

3300. Akt o metodologiji za izračun nadomestila ob neprostovoljnem zmanjšanju ali prekinitvi odjema plina, stran 10238.

  
Na podlagi desetega odstavka 120. člena Zakona o oskrbi s plini (Uradni list RS, št. 204/21 in 121/22) Agencija za energijo izdaja
A K T 
o metodologiji za izračun nadomestila ob neprostovoljnem zmanjšanju ali prekinitvi odjema plina 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
(1) S tem aktom se določa metodologija za izračun nadomestila ob neprostovoljnem zmanjšanju ali prekinitvi odjema plina.
(2) Nadomestilo predstavlja del cene kriznega plina, ki se določi, ko veljajo ukrepi neprostovoljnega zmanjšanja ali prekinitve odjema plina v skladu z načrtom za izredne razmere v skladu z Uredbo (EU) 2017/1938 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2017 o ukrepih za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe s plinom in o razveljavitvi Uredbe (EU) št. 994/2010 (UL L št. 280 z dne 28. 10. 2017, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2022/1032 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. junija 2022 o spremembi Uredb (EU) 2017/1938 in (ES) št. 715/2009 glede skladiščenja plina (UL L št. 173 z dne 30. 6. 2022, str. 17), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 2017/1938/EU).
(3) Nadomestilo se obračunava le za količine kriznega plina, ki so bile v sistemu sproščene v posameznem dnevu ob neprostovoljnem zmanjšanju ali prekinitvi odjema plina posameznim skupinam odjemalcev, z namenom oskrbe zaščitenih odjemalcev oziroma drugih odjemalcev, od katerih še ni bilo zahtevano zmanjšanje ali prekinitev odjema plina.
2. člen 
(pomen izrazov) 
Izrazi, uporabljeni v tem aktu, imajo enak pomen kot izrazi, opredeljeni v 3. členu Zakona o oskrbi s plini (Uradni list RS, št. 204/21 in 121/22), poleg tega pa imajo posamezni izrazi še naslednji pomen:
– elektrarna:
pomeni odjemalca, ki kupuje plin za namen proizvodnje električne energije in ni poslovni ali industrijski odjemalec;
– industrijski odjemalec:
pomeni odjemalca, ki proizvaja polizdelke ali končne izdelke iz nabavljenih surovin, materialov oziroma drugih polizdelkov in kupuje plin za lastno rabo kot energent oziroma vhodno surovino;
– poslovni odjemalec:
pomeni odjemalca, ki kupuje plin za opravljanje storitvenih dejavnosti in ni zaščiten odjemalec. 
II. METODOLOŠKE OSNOVE 
3. člen 
(metodološke osnove) 
(1) Nadomestilo je namenjeno povračilu dela stroškov, ki bi lahko nastali končnemu odjemalcu ob prehodu na uporabo nadomestnih tehnologij, ki za obratovanje uporabljajo alternativne energente oziroma vire energije.
(2) Pri določitvi nadomestila na enoto energije se za odjemalce, ki uporabljajo plin kot energent, upoštevajo ocene stroškov, ki bi odjemalcu nastali z zamenjavo obstoječih naprav na plin z nadomestnimi napravami, ki uporabljajo druge alternativne vire energije, ter ocena razlike v obratovalnih stroških zaradi rabe alternativnih virov energije.
(3) Pri izračunu nadomestila na podlagi metodologije se uporabijo povprečni stroški izvedbe nadomestnih tehnologij, relevantnih za posamezne vrste odjemalcev, pri katerih se upošteva stopnja izkoriščenosti naprav in povprečne vrednosti cen energentov oziroma virov energije.
III. METODOLOGIJA ZA IZRAČUN NADOMESTILA 
1. Splošne določbe
4. člen 
(vrste odjemalcev) 
Nadomestilo se izračunava ločeno za naslednje skupine končnih odjemalcev:
– poslovni odjemalci (PO);
– industrijski odjemalci (IN) in
– elektrarne (EL).
5. člen 
(podatki za namen določitve nadomestila) 
(1) Nadomestilo v primeru neprostovoljnega zmanjšanja ali prekinitve odjema plina za končnega odjemalca plina se izračuna na podlagi podatkov o:
1. vrsti odjemalca;
2. namenu rabe plina;
3. ceni plina v preteklem obdobju;
4. cenah alternativnih virov energije v preteklem obdobju;
5. povprečnih stroških nadomestnih naprav, ki lahko obratujejo z alternativnimi energenti oziroma viri energije;
6. deležih porabe energije glede na namen rabe ter glede na posamezno vrsto odjemalcev;
7. deležih posamezne vrste uporabljenih nadomestnih naprav za namen ogrevanja.
(2) Agencija za energijo (v nadaljnjem besedilu: agencija) pri izračunu nadomestila iz prejšnjega odstavka upošteva uradne podatke o javno objavljenih povprečnih letnih cenah posameznih virov energije, za katere so viri podatkov navedeni v Tabeli 1 Priloge 1, ki je sestavni del tega akta.
(3) Pri izračunu nadomestila iz prvega odstavka tega člena za vsako posamezno vrsto odjemalcev agencija uporabi vrednosti cen posameznih virov energije na podlagi uradnih javno objavljenih podatkov za zadnje koledarsko leto.
(4) Izračunane vrednosti nadomestila iz prvega odstavka tega člena se uporabljajo do objave uradnih podatkov o cenah posameznih virov energije za naslednje koledarsko leto, ko agencija na podlagi uradno objavljenih cen ponovno izračuna vrednosti nadomestil za posamezne skupine končnih odjemalcev.
(5) Pri izračunih nadomestila iz prvega odstavka tega člena se upoštevajo povprečni stroški nadomestnih naprav, ki lahko obratujejo na alternativni vir energije. Vrednosti so določene na podlagi izhodiščnih povprečnih vrednosti posamezne skupine nadomestnih naprav ter so navedene v Tabelah od 1 do 3 Priloge 2, ki je sestavni del tega akta. Vrednosti teh stroškov se za izračun nadomestil za tekoče leto korigirajo s skupnim indeksom cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, ki ga objavlja Statistični urad Republike Slovenije.
(6) Agencija podatke o višini nadomestil za posamezno skupino odjemalcev javno objavi na svoji spletni strani.
2. Izračun nadomestila za količine kriznega plina
6. člen 
(nadomestilo za količine kriznega plina) 
(1) Vrednost nadomestila se za posamezni dan izrednih razmer, ko se v sistemu uporablja krizni plin (NKP), izračuna na naslednji način:
NKP = (NPO ∙ UPO + NIN ∙ UIN + NEL ∙ UEL)  [EUR/MWh],
kjer oznake pomenijo:
NKP
nadomestilo za posamezni dan izrednih razmer, ko se je v sistemu uporabljal krizni plin, v EUR/MWh;
NPO
nadomestilo za poslovne odjemalce, v EUR/MWh;
UPO
utežni faktor za poslovne odjemalce;
NIN
nadomestilo za industrijske odjemalce, v EUR/MWh;
UIN
utežni faktor za industrijske odjemalce;
NEL
nadomestilo za elektrarne, v EUR/MWh;
UEL
utežni faktor za elektrarne.
(2) Utežni faktorji za posamezne skupine končnih odjemalcev iz 4. člena tega akta, ki so bile zaradi razglašene stopnje izrednih razmer deležne neprostovoljnega zmanjšanja ali prekinitve odjema plina, se izračunajo na podlagi količin plina, ki so bile v posameznem dnevu odvzete posamezni skupini končnih odjemalcev za namen oskrbe s kriznim plinom, na naslednji način:Slika 1
kjer oznake pomenijo:
UPO
utežni faktor za poslovne odjemalce;
KPO,ODV
dnevne količine neprostovoljnega zmanjšanja ali prekinitve odjema plina za poslovne odjemalce;
KSK,ODV
skupne dnevne količine neprostovoljnega zmanjšanja ali prekinitve odjema plina za potrebe oskrbe s kriznim plinom;
UIN
utežni faktor za industrijske odjemalce;
KIN,ODV
dnevne količine neprostovoljnega zmanjšanja ali prekinitve odjema plina za industrijske odjemalce;
UEL
utežni faktor za elektrarne;
KEL,ODV
dnevne količine neprostovoljnega zmanjšanja ali prekinitve odjema plina za elektrarne.
(3) Vrednost nadomestila za posamezni dan izrednih razmer, ko se v sistemu uporablja krizni plin (NKP), izračuna operater prenosnega sistema po koncu plinskega dneva in s tem seznani krizno skupino, opredeljeno v načrtu za izredne razmere v skladu z Uredbo 2017/1938/EU.
3. Izračun nadomestila za posamezno skupino končnih odjemalcev
7. člen 
(nadomestilo za poslovne odjemalce) 
(1) Nadomestilo za poslovne odjemalce, ki praviloma uporabljajo plin za kuhanje, ogrevanje sanitarne vode in ogrevanje prostorov, upošteva stroške nadomestnih tehnologij in stroške alternativnih energentov oziroma virov energije.
(2) Pri izračunu nadomestila za poslovne odjemalce se upošteva utežen delež uporabe energenta glede na namen rabe ter možnosti uporabe različnih nadomestnih tehnologij, ki omogočajo uporabo alternativnih energentov oziroma virov energije. Nadomestilo za poslovne odjemalce (NPO) se izračuna na naslednji način:
NPO = (NPO,KU ∙ UPO,KU + NPO,SV ∙ UPO,SV + NPO,OP ∙ UPO,OP)  [EUR/MWh],
kjer oznake pomenijo:
NPO
nadomestilo za poslovne odjemalce, v EUR/MWh;
NPO,KU
nadomestilo za poslovne odjemalce, ki uporabljajo plin za kuhanje, v EUR/MWh;
UPO,KU
utežni faktor pri uporabi plina za kuhanje, določen v Tabeli 1 Priloge 2;
NPO,SV
nadomestilo za poslovne odjemalce, ki uporabljajo plin za ogrevanje sanitarne vode, v EUR/MWh;
UPO,SV
utežni faktor pri uporabi plina za ogrevanje sanitarne vode, določen v Tabeli 1 Priloge 2;
NPO,OP
nadomestilo za poslovne odjemalce, ki uporabljajo plin za ogrevanje prostorov, v EUR/MWh;
UPO,OP
utežni faktor pri uporabi plina za ogrevanje prostorov, določen v Tabeli 1 Priloge 2.
(3) Za določitev nadomestila za poslovne odjemalce, ki uporabljajo plin za kuhanje, ogrevanje sanitarne vode in ogrevanje prostorov, za kar je možno uporabiti nadomestne tehnologije in alternativne energente oziroma vire energije, se upoštevajo povprečni stroški nadomestnih naprav ter razlika v ceni med energijo iz alternativnega vira in energijo iz plina. Nadomestilo glede na namen rabe se izračuna na naslednji način:
Slika 2
pri čemer je:
NPO,OP,KL = CAPEXPO,OP,KL + (CEE,NG – CZP,NG)1000,
 
NPO,OP,DE = CAPEXPO,OP,DE + (CEE,NG – CZP,NG)1000,
 
NPO,OP,TČ = CAPEXPO,OP,TČ + (CEE,NG – CZP,NG)1000,
 
NPO,OP,KO = CAPEXPO,OP,KO + (CKO – CZP,NG)1000,
 
NPO,OP,LB = CAPEXPO,OP,LB + (CLB – CZP,NG)1000,
kjer oznake pomenijo:
NPO,KU
nadomestilo za poslovne odjemalce, ki uporabljajo plin za kuhanje, v EUR/MWh;
CAPEXPO,KU
strošek nadomestne naprave za kuhanje, ki uporablja električno energijo kot alternativni vir energije za kuhanje, v EUR/MWh, določen v Tabeli 1 Priloge 2;
CEE,NG
cena električne energije v EUR/kWh za negospodinjstva, ki je določena na podlagi podatkovnega vira, navedenega v Tabeli 1 Priloge 1;
CZP,NG
cena zemeljskega plina v EUR/kWh za negospodinjstva, ki je določena na podlagi podatkovnega vira, navedenega v Tabeli 1 Priloge 1;
NPO,SV
nadomestilo za poslovne odjemalce, ki uporabljajo plin za ogrevanje sanitarne vode, v EUR/MWh;
CAPEXPO,SV
strošek nadomestne naprave za pripravo tople sanitarne vode, ki uporablja električno energijo kot alternativni vir energije za ogrevanje sanitarne vode, v EUR/MWh, določen v Tabeli 1 Priloge 2;
NPO,OP
nadomestilo za poslovne odjemalce, ki uporabljajo plin za ogrevanje prostorov, v EUR/MWh;
NPO,OP,KL
nadomestilo za klimatsko napravo kot nadomestni vir za ogrevanje prostorov poslovnih odjemalcev, v EUR/MWh;
CAPEXPO,OP,KL
povprečni strošek za klimatsko napravo kot nadomestno napravo za ogrevanje prostorov, v EUR/MWh, določen v Tabeli 1 Priloge 2;
NPO,OP,DE
nadomestilo za druge električne naprave kot nadomestni vir za ogrevanje prostorov poslovnih odjemalcev, v EUR/MWh;
CAPEXPO,OP,DE
povprečni strošek za druge električne naprave kot nadomestne naprave za ogrevanje prostorov, v EUR/MWh, določen v Tabeli 1 Priloge 2;
NPO,OP,TČ
nadomestilo za toplotne črpalke kot nadomestni vir za ogrevanje prostorov poslovnih odjemalcev, v EUR/MWh;
CAPEXPO,OP,TČ
povprečni strošek toplotne črpalke kot nadomestne naprave za ogrevanje prostorov, v EUR/MWh, določen v Tabeli 1 Priloge 2;
NPO,OP,KO
nadomestilo za ogrevalne naprave na kurilno olje kot nadomestni vir za ogrevanje prostorov poslovnih odjemalcev, v EUR/MWh;
CAPEXPO,OP,KO
povprečni strošek ogrevalne naprave na kurilno olje kot nadomestne naprave za ogrevanje prostorov, v EUR/MWh, določen v Tabeli 1 Priloge 2;
CKO
cena kurilnega olja v EUR/kWh, ki je določena na podlagi podatkovnega vira, navedenega v Tabeli 1 Priloge 1;
NPO,OP,LB
nadomestilo za ogrevalne naprave na lesno biomaso kot nadomestni vir za ogrevanje prostorov poslovnih odjemalcev, v EUR/MWh;
CAPEXPO,OP,LB
povprečni strošek ogrevalne naprave na lesno biomaso kot nadomestne naprave za ogrevanje prostorov, v EUR/MWh, določen v Tabeli 1 Priloge 2;
CLB
cena lesne biomase v EUR/kWh, ki je določena na podlagi podatkovnega vira, navedenega v Tabeli 1 Priloge 1.
8. člen 
(nadomestilo za industrijske odjemalce) 
(1) Nadomestilo za industrijske odjemalce, ki uporabljajo plin predvsem za proizvodne in tehnološke procese, zagotavljanje ustreznih pogojev dela in v manjšem deležu kot vhodno surovino pri proizvodnji izdelkov, upošteva časovne granulacije delovanja industrijskih odjemalcev, povprečne stroške nadomestnih naprav, ki lahko uporabljajo alternativne energente oziroma vire energije, in povprečne stroške delovanja ob uporabi alternativnih virov pri industrijskih odjemalcih, ki uporabljajo plin kot energent ali vhodno surovino.
(2) Nadomestilo za industrijske odjemalce se izračuna kot uteženo povprečje nadomestila za industrijske odjemalce, ki uporabljajo plin kot energent, in nadomestila za industrijske odjemalce, ki uporabljajo plin kot vhodno surovino pri proizvodnji izdelkov. Nadomestilo za industrijske odjemalce (NIN) se izračuna na naslednji način:
NIN = NIN,EN ∙ UIN,EN + NIN,VS ∙ UIN,VS  [EUR/MWh],
kjer oznake pomenijo:
NIN
nadomestilo za industrijske odjemalce, v EUR/MWh;
NIN,EN
nadomestilo za industrijske odjemalce, ki uporabljajo plin kot energent, v EUR/MWh;
UIN,EN
utežni faktor za industrijske odjemalce, ki uporabljajo plin kot energent, določen v Tabeli 2 Priloge 2;
NIN,VS
nadomestilo za industrijske odjemalce, ki uporabljajo plin kot vhodno surovino v EUR/MWh, določeno v Tabeli 2 Priloge 2;
UIN,VS
utežni faktor za industrijske odjemalce, ki uporabljajo plin kot vhodno surovino, določen v Tabeli 2 Priloge 2.
(3) Nadomestilo za industrijske odjemalce, ki uporabljajo plin kot energent, se izračuna kot enostavno povprečje nadomestila, ki se določi za industrijske odjemalce, ki nadomestni energent uporabljajo neprekinjeno, in za industrijske odjemalce, ki nadomestni energent uporabljajo občasno. Nadomestilo se izračuna na naslednji način:Slika 3
kjer oznake pomenijo:
NIN,EN
nadomestilo za industrijske odjemalce, ki uporabljajo plin kot energent, v EUR/MWh;
NIN,ENS
nadomestilo za industrijske odjemalce, ki uporabljajo plin kot energent in delujejo neprekinjeno, v EUR/MWh;
NIN,ENO
nadomestilo za industrijske odjemalce, ki uporabljajo plin kot energent in delujejo občasno, v EUR/MWh.
(4) V primerih izračuna nadomestila za neprekinjeno in občasno obratovanje se upošteva enostavno povprečje nadomestila, ki upošteva strošek uporabe nadomestne tehnologije, ki namesto plina uporablja kurilno olje ali električno energijo:Slika 4
kjer oznake pomenijo:
NIN,ENS
nadomestilo za industrijske odjemalce, ki uporabljajo plin kot energent in delujejo neprekinjeno, v EUR/MWh;
NIN,S,KO
nadomestilo za industrijske odjemalce, ki uporabljajo kot alternativni energent kurilno olje in delujejo neprekinjeno, v EUR/MWh;
NIN,S,EE
nadomestilo za industrijske odjemalce, ki uporabljajo električno energijo kot alternativni vir energije in delujejo neprekinjeno, v EUR/MWh;
NIN,ENO
nadomestilo za industrijske odjemalce, ki uporabljajo plin kot energent in delujejo občasno, v EUR/MWh;
NIN,O,KO
nadomestilo za industrijske odjemalce, ki uporabljajo kot alternativni energent kurilno olje in delujejo občasno, v EUR/MWh;
NIN,O,EE
nadomestilo za industrijske odjemalce, ki uporabljajo električno energijo kot alternativni vir energije in delujejo občasno, v EUR/MWh.
(5) Pri določitvi nadomestila za industrijske odjemalce, ki delujejo neprekinjeno oziroma občasno ter pri tem uporabljajo nadomestni energent kurilno olje, se upoštevajo povprečni stroški nadomestne naprave in povprečni stroški obratovanja kot razlika med ceno energije iz kurilnega olja in ceno energije iz plina. Nadomestilo se izračuna na naslednji način:
NIN,S,KO = CAPEXIN,S,KO + (CKO – CZP,NG) ∙ 1000  [EUR/MWh],
 
NIN,O,KO = CAPEXIN,O,KO + (CKO – CZP,NG) ∙ 1000  [EUR/MWh],
kjer oznake pomenijo:
NIN,S,KO
nadomestilo za industrijske odjemalce, ki uporabljajo kot alternativni energent kurilno olje in delujejo neprekinjeno, v EUR/MWh;
CAPEXIN,S,KO
povprečni stroški nadomestne naprave, ki uporablja alternativni energent kurilno olje in obratuje neprekinjeno, v EUR/MWh, določen v Tabeli 2 Priloge 2;
CKO
cena kurilnega olja v EUR/kWh, ki je določena na podlagi podatkovnega vira, navedenega v Tabeli 1 Priloge 1;
CZP,NG
cena zemeljskega plina v EUR/kWh za negospodinjstva, ki je določena na podlagi podatkovnega vira, navedenega v Tabeli 1 Priloge 1;
NIN,O,KO
nadomestilo za industrijske odjemalce, ki uporabljajo kot alternativni energent kurilno olje in delujejo občasno, v EUR/MWh;
CAPEXIN,O,KO
povprečni stroški nadomestne naprave, ki uporablja alternativni energent kurilno olje in obratuje občasno, v EUR/MWh, določen v Tabeli 2 Priloge 2.
(6) Pri določitvi nadomestila za industrijske odjemalce, ki delujejo neprekinjeno in občasno ter pri tem uporabljajo električno energijo kot alternativni vir, se upoštevajo povprečni stroški nadomestne naprave in povprečni stroški obratovanja kot razlika med ceno električne energije in ceno energije iz plina. Nadomestilo se izračuna se na naslednji način:
NIN,S,EE = CAPEXIN,S,EE + (CEE,NG – CZP,NG) ∙ 1000  [EUR/MWh],
 
NIN,O,EE = CAPEXIN,O,EE + (CEE,NG – CZP,NG) ∙ 1000  [EUR/MWh],
kjer oznake pomenijo:
NIN,S,EE
nadomestilo za industrijske odjemalce, ki uporabljajo električno energijo kot alternativni vir energije in delujejo neprekinjeno, v EUR/MWh;
CAPEXIN,S,EE
povprečni stroški nadomestne naprave, ki uporablja električno energijo kot alternativni vir in obratuje neprekinjeno, v EUR/MWh, določen v Tabeli 2 Priloge 2;
CEE,NG
cena električne energije v EUR/kWh za negospodinjstva, ki je določena na podlagi podatkovnega vira, navedenega v Tabeli 1 Priloge 1;
CZP,NG
cena zemeljskega plina v EUR/kWh za negospodinjstva, ki je določena na podlagi podatkovnega vira, navedenega v Tabeli 1 Priloge 1;
NIN,O,EE
nadomestilo za industrijske odjemalce, ki uporabljajo električno energijo kot alternativni vir energije in delujejo občasno, v EUR/MWh;
CAPEXIN,O,EE
povprečni stroški nadomestne naprave, ki uporablja električno energijo kot alternativni vir in obratuje občasno, v EUR/MWh, določen v Tabeli 2 Priloge 2.
9. člen 
(nadomestilo za elektrarno) 
(1) Nadomestilo za elektrarno, ki za proizvodnjo električne energije uporablja plin, se določi kot enostavno povprečje vrednosti nadomestila za elektrarno, ki je bila načrtovana in izvedena izključno za uporabo plina za proizvodnjo električne energije, in vrednosti nadomestila za elektrarno, ki ima ob uporabi plina še možnost uporabe drugega alternativnega energenta. Nadomestilo za elektrarne na plin (NEL) se izračuna na naslednji način:
Slika 5
kjer oznake pomenijo:
NEL
nadomestilo za elektrarne na plin, v EUR/MWh;
NEL,ZP
nadomestilo za elektrarno na plin brez vzpostavljene možnosti uporabe alternativnega energenta, v EUR/MWh;
NEL,DE
nadomestilo za elektrarno na plin, ki ima ob uporabi primarnega energenta – plina še možnost uporabe drugega alternativnega energenta, v EUR/MWh.
(2) Vrednost nadomestila za elektrarno na plin brez možnosti uporabe alternativnega energenta se določi na podlagi ocenjenih povprečnih stroškov v nadgradnjo takšne elektrarne za vzpostavitev možnosti uporabe alternativnega energenta ob prekinitvi oskrbe s plinom in povprečnih stroškov delovanja ter vzdrževanja te vrste elektrarne, vrednotene na enoto porabljene vhodne energije. Izračuna se na naslednji način:
NEL,ZP = CAPEXEL,ZP + OPEXEL  [EUR/MWh],
kjer oznake pomenijo:
NEL,ZP
nadomestilo za elektrarno na plin brez vzpostavljene možnosti uporabe alternativnega energenta, v EUR/MWh;
CAPEXEL,ZP
povprečni stroški za nadgradnjo elektrarne na plin za vzpostavitev možnosti uporabe alternativnega energenta, v EUR/MWh;
OPEXEL
povprečni stroški za obratovanje in vzdrževanje elektrarne na plin ob uporabi alternativnega energenta, v EUR/MWh.
(3) Vrednost nadomestila za elektrarno na plin z vzpostavljeno možnostjo uporabe alternativnega energenta se določi na podlagi povprečnih stroškov elektrarne, ki ima ob uporabi plina možnost uporabe drugega alternativnega energenta, in povprečnih stroškov delovanja in vzdrževanja te vrste elektrarne na enoto porabljene vhodne energije. Izračuna se na naslednji način:
NEL,DE = CAPEXEL,DE + OPEXEL  [EUR/MWh],
kjer oznake pomenijo:
NEL,DE
nadomestilo za elektrarno na plin, ki ima ob uporabi primarnega energenta – plina še možnost uporabe drugega alternativnega energenta, v EUR/MWh;
CAPEXEL,DE
povprečni stroški izgradnje elektrarne na plin, ki ima ob uporabi plina še možnost uporabe drugega alternativnega energenta, v EUR/MWh;
OPEXEL
povprečni stroški za obratovanje in vzdrževanje elektrarne na plin ob uporabi alternativnega energenta, v EUR/MWh.
(4) Pri upoštevanju stroškov za obratovanje in vzdrževanje elektrarne (OPEXEL) se ob standardizirani vrednosti stroškov vzdrževanja (OPEXEL,O) na enoto porabljene energije upošteva še razlika v ceni med energijo iz alternativnega energenta in energijo iz plina:
OPEXEL = (CKO – CZP,NG) ∙ 1000 + OPEXEL,0  [EUR/MWh],
kjer oznake pomenijo:
OPEXEL
povprečni stroški za obratovanje in vzdrževanje elektrarne na plin ob uporabi alternativnega energenta, v EUR/MWh;
CKO
cena kurilnega olja v EUR/kWh, ki je določena na podlagi podatkovnega vira, navedenega v Tabeli 1 Priloge 1;
CZP,NG
cena zemeljskega plina v EUR/kWh za negospodinjstva, ki je določena na podlagi podatkovnega vira, navedenega v Tabeli 1 Priloge 1;
OPEXEL,0
standardizirana vrednosti stroškov za vzdrževanje elektrarne na plin, ki je določena v Tabeli 3 Priloge 2, v EUR/MWh.
IV. KONČNA DOLOČBA 
10. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 132-16/2022/10
Maribor, dne 20. oktobra 2022
EVA 2022-2430-0089
Predsednik sveta 
Agencije za energijo 
dr. Franc Žlahtič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti