Uradni list

Številka 130
Uradni list RS, št. 130/2022 z dne 11. 10. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 130/2022 z dne 11. 10. 2022

Kazalo

3084. Zakon o izvajanju uredbe (EU) o evropskih ponudnikih storitev množičnega financiranja za podjetnike (ZIUPMFP), stran 9729.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o izvajanju uredbe (EU) o evropskih ponudnikih storitev množičnega financiranja za podjetnike (ZIUPMFP) 
Razglašam Zakon o izvajanju uredbe (EU) o evropskih ponudnikih storitev množičnega financiranja za podjetnike (ZIUPMFP), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 28. septembra 2022.
Št. 003-02-1/2022-213
Ljubljana, dne 6. oktobra 2022
Borut Pahor 
predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O IZVAJANJU UREDBE (EU) O EVROPSKIH PONUDNIKIH STORITEV MNOŽIČNEGA FINANCIRANJA ZA PODJETNIKE (ZIUPMFP) 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina zakona) 
S tem zakonom se določa pristojni organ, ureja način opravljanja nadzora, določajo nadzorni ukrepi, ureja postopek izrekanja nadzornih ukrepov ter določajo prekrški, ki jih pri izvajanju določb Uredbe (EU) 2020/1503 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. oktobra 2020 o evropskih ponudnikih storitev množičnega financiranja za podjetnike ter spremembi Uredbe (EU) 2017/1129 in Direktive (EU) 2019/1937 (UL L št. 347 z dne 20. 10. 2020, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1503/2020/EU) izreka pristojni organ, določa organ, pristojen za sodelovanje med pristojnimi organi in z Evropskim organom za vrednostne papirje in trge (v nadaljnjem besedilu: ESMA), urejajo odgovornost za informacije v dokumentu s ključnimi informacijami o naložbi in podrobnejšo vsebino tega dokumenta ter odgovornost za informacije v dokumentu s ključnimi informacijami o naložbi na ravni platforme in podrobnejšo vsebino tega dokumenta na podlagi Uredbe 1503/2020/EU.
2. člen 
(pomen izrazov) 
Izrazi, uporabljeni v tem zakonu, pomenijo enako kot izrazi, opredeljeni v Uredbi 1503/2020/EU.
II. PRISTOJNI NADZORNI ORGAN IN PODROČJE DELOVANJA 
3. člen 
(pristojni organ) 
(1) Organ, pristojen za izvajanje Uredbe 1503/2020/EU in tega zakona, je Agencija za trg vrednostnih papirjev (v nadaljnjem besedilu: agencija).
(2) Pristojni organ za izvajanje nadzora nad izvajanjem Uredbe 1503/2020/EU in tega zakona je agencija.
4. člen 
(odgovornost za informacije v dokumentu s ključnimi informacijami o naložbi in podrobnejša vsebina tega dokumenta) 
(1) Za informacije v dokumentu s ključnimi informacijami o naložbi, ki ga ponudnik storitev množičnega financiranja zagotovi potencialnim vlagateljem v skladu s 23. členom Uredbe 1503/2020/EU, so odgovorni lastnik projekta ali njegovi upravni, vodstveni ali nadzorni organi.
(2) Odgovorne osebe iz prejšnjega odstavka se v dokumentu s ključnimi informacijami navedejo, in sicer:
1. pri fizičnih osebah: osebno ime in funkcija v pravni osebi,
2. pri pravnih osebah: firma in sedež.
(3) V dokumentu s ključnimi informacijami so izjave odgovornih oseb iz prvega odstavka tega člena, da so informacije v dokumentu s ključnimi informacijami o naložbi, po njihovem najboljšem vedenju, v skladu z dejstvi in da v dokumentu s ključnimi informacijami o naložbi ni izpuščena nobena informacija, ki bi lahko vplivala na njegov pomen.
(4) Odgovorne osebe iz prvega odstavka tega člena so vlagatelju odgovorne za škodo, ki mu je bila povzročena zato, ker so bile v dokumentu s ključnimi informacijami o naložbi, kakor tudi v morebitnem prevodu tega dokumenta:
1. informacije zavajajoče ali netočne ali
2. izpuščene ključne informacije, ki so potrebne, da vlagateljem pomagajo pri odločanju, ali naj financirajo projekt množičnega financiranja.
5. člen 
(odgovornost za informacije v dokumentu s ključnimi informacijami o naložbi na ravni platforme in podrobnejša vsebina tega dokumenta) 
(1) Za informacije v dokumentu s ključnimi informacijami o naložbi na ravni platforme je v skladu s 24. členom Uredbe 1503/2020/EU odgovoren ponudnik storitev množičnega financiranja.
(2) Odgovorne osebe ponudnika storitev množičnega financiranja iz prejšnjega odstavka se v dokumentu s ključnimi informacijami o naložbi na ravni platforme jasno navede, in sicer:
1. pri fizičnih osebah: osebno ime in funkcija v pravni osebi,
2. pri pravnih osebah: firma in sedež.
(3) V dokumentu s ključnimi informacijami o naložbi na ravni platforme je tudi izjava odgovornih oseb iz prvega odstavka tega člena, da so informacije v dokumentu s ključnimi informacijami o naložbi na ravni platforme, po njihovem najboljšem vedenju, skladne z dejstvi in da v dokumentu s ključnimi informacijami o naložbi na ravni platforme ni izpuščena informacija, ki bi lahko vplivala na njegov pomen.
(4) Odgovorne osebe iz prvega odstavka tega člena so vlagatelju odgovorne za škodo, ki mu je bila povzročena zato, ker so bile v dokumentu s ključnimi informacijami o naložbi na ravni platforme, kakor tudi v morebitnem prevodu tega dokumenta:
1. informacije zavajajoče ali netočne ali
2. izpuščene ključne informacije, ki so potrebne, da vlagateljem pomagajo pri odločanju, ali naj financirajo projekt množičnega financiranja.
6. člen 
(način opravljanja nadzora) 
Agencija opravlja nadzor nad spoštovanjem Uredbe 1503/2020/EU in tega zakona:
1. s spremljanjem, zbiranjem in preverjanjem objavljenih informacij in poročil ter obvestil oseb, ki po Uredbi 1503/2020/EU in tem zakonu ali drugih predpisih za izvajanje Uredbe 1503/2020/EU poročajo pristojnemu organu, ali ob opravljanju nadzora v skladu z drugimi predpisi,
2. s pridobivanjem informacij in opravljanjem pregledov poslovanja v skladu s prvim odstavkom 30. člena Uredbe 1503/2020/EU,
3. z izrekanjem nadzornih ukrepov iz 7. člena tega zakona.
7. člen 
(nadzorni ukrepi agencije) 
(1) Agencija za dosego namena nadzora iz prejšnjega člena uporabi ukrepe iz drugega odstavka 30. člena Uredbe 1503/2020/EU.
(2) Če agencija v nadzoru, ki ga izvaja v skladu z Uredbo 1503/2020/EU in tem zakonom, ugotovi kršitev iz točke (a) prvega odstavka 39. člena Uredbe 1503/2020/EU, oziroma da nadzorovani subjekt ne sodeluje ali neskladno ravna v preiskavi, pregledu poslovanja ali ne upošteva agencije, kadar ta ravna v skladu s prvim odstavkom prejšnjega člena, izreče nadzorni ukrep iz točk (a), (b), (c), (d), (e) ali (f) drugega odstavka 39. člena Uredbe 1503/2020/EU in globe iz 11. do 12. člena tega zakona.
8. člen 
(postopek izrekanja nadzornih ukrepov) 
Za izrekanje nadzornih ukrepov agencije v posamičnih zadevah in za sodno varstvo se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja trg finančnih instrumentov.
9. člen 
(organ, pristojen za sodelovanje s pristojnimi organi držav članic in ESMA) 
Agencija je pristojna za sodelovanje s pristojnimi organi držav članic in ESMA.
III. NADOMESTILO ZA OPRAVLJANJE NADZORA 
10. člen 
(tarifa) 
Agencija v tarifi, ki jo izda v skladu z zakonom, ki ureja trg finančnih instrumentov, določi višino:
– takse za odločanje o posamičnih zadevah na podlagi tega zakona in Uredbe 1503/2020/EU in
– letnega nadomestila za nadzor, ki ga opravlja na podlagi tega zakona in Uredbe 1503/2020/EU.
IV. KAZENSKE DOLOČBE 
11. člen 
(kršitve Uredbe 1503/2020/EU) 
(1) Z globo od 2.500 do 250.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, z globo od 10.000 do 500.000 eurov pa pravna oseba, ki se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, če:
1. storitve množičnega financiranja opravlja v nasprotju s 3. členom Uredbe 1503/2020/EU;
2. pri vzpostavitvi in nadzoru učinkovitega in skrbnega vodenja ravna v nasprotju s prvim, drugim ali tretjim odstavkom 4. člena Uredbe 1503/2020/EU;
3. v zvezi z določitvijo cen ponudbe za množično financiranje ravna v nasprotju s četrtim odstavkom 4. člena Uredbe 1503/2020/EU;
4. ne opravi minimalnega skrbnega pregleda lastnikov projektov, ki predlagajo svoje projekte, ki naj bi se financirali prek platforme za množično financiranje ponudnika storitev množičnega financiranja (5. člen Uredbe 1503/2020/EU);
5. pri individualnem upravljanju portfeljev posojil ravna v nasprotju s prvim, drugim in tretjim odstavkom 6. člena Uredbe 1503/2020/EU;
6. na zahtevo vlagatelja prek elektronskih sredstev stalno ne zagotavlja informacij v skladu s četrtim odstavkom 6. člena Uredbe 1503/2020/EU;
7. v zvezi z ustanovitvijo in vodenjem rezervnega sklada ne objavlja informacij o delovanju rezervnega sklada v skladu s petim ali šestim odstavkom 6. člena Uredbe 1503/2020/EU;
8. ne obravnava pritožb strank v skladu s prvim do četrtim odstavkom 7. člena Uredbe 1503/2020/EU;
9. ravna v nasprotju s prvim do šestim odstavkom 8. člena Uredbe 1503/2020/EU;
10. pri izvajanju operativnih funkcij, ki jih za ponudnika storitev množičnega financiranja izvaja tretja oseba, ne sprejme vseh razumnih ukrepov, da se ne bi pojavilo dodatno operativno tveganje (prvi odstavek 9. člena Uredbe 1503/2020/EU);
11. svojih strank ne obvesti v skladu s prvim odstavkom 10. člena Uredbe 1503/2020/EU;
12. sredstev ne deponira v skladu z drugim in tretjim odstavkom 10. člena Uredbe 1503/2020/EU;
13. opravlja plačilne storitve oziroma vzpostavi in ohranja plačilo prek ponudnika plačilnih storitev v nasprotju s četrtim ali petim odstavkom 10. člena Uredbe 1503/2020/EU;
14. ne izpolni bonitetnih zahtev, določenih v prvem ali drugem odstavku 11. člena Uredbe 1503/2020/EU;
15. pristojnemu organu ne predloži vloge za pridobitev dovoljenja za ponudnika storitev množičnega financiranja v skladu s prvim odstavkom 12. člena Uredbe 1503/2020/EU;
16. ne predloži prošnje za razširitev poslovanja pristojnim organom v skladu z drugim odstavkom 13. člena Uredbe 1503/2020/EU;
17. brez potrebe odlaša z uradnim obveščanjem pristojnega organa o vsaki bistveni spremembi pogojev za pridobitev dovoljenja oziroma na zahtevo pristojnega organa ne predloži potrebne informacije za oceno njegove skladnosti z Uredbo 1503/2020/EU (tretji odstavek 15. člena Uredbe 1503/2020/EU);
18. vsako leto pristojnemu organu ne pošlje seznama projektov v skladu s prvim odstavkom 16. člena Uredbe 1503/2020/EU;
19. ne poroča pristojnemu organu o čezmejnem opravljanju storitev množičnega financiranja v skladu s prvim odstavkom 18. člena Uredbe 1503/2020/EU;
20. ne obvešča strank v skladu s prvim do šestim odstavkom 19. člena Uredbe 1503/2020/EU;
21. ne razkriva stopnje neplačil v skladu s prvim ali drugim odstavkom 20. člena Uredbe 1503/2020/EU;
22. ravna v nasprotju s prvim do sedmim odstavkom 21. člena Uredbe 1503/2020/EU;
23. obdobje za razmislek pred sklenitvijo pogodbe za potencialne nepoučene vlagatelje ni v skladu z 22. členom Uredbe 1503/2020/EU;
24. ne zagotovi potencialnim vlagateljem vseh informacij v skladu s 23. in 24. členom Uredbe 1503/2020/EU;
25. oglasno desko, na kateri svojim strankam omogoča oglaševanje interesa za nakup in prodajo posojil, prenosljivih vrednostnih papirjev ali sprejetih instrumentov za namene množičnega financiranja, upravlja v nasprotju s 25. členom Uredbe 1503/2020/EU;
26. stranki ne omogoči dostopa in ne hrani vseh evidenc, povezanih s storitvami in transakcijami, v skladu s 26. členom Uredbe 1503/2020/EU;
27. ustvarja ali razširja tržna sporočila o storitvah, vključno s tistimi, ki jih odda v zunanje izvajanje tretjim osebam, v nasprotju s prvim do tretjim odstavkom 27. člena Uredbe 1503/2020/EU;
28. ne sodeluje v preiskavi, inšpekcijskem pregledu ali ne ugodi zahtevi iz prvega odstavka 31. člena Uredbe 1503/2020/EU oziroma ravna v neskladju s preiskavo, inšpekcijskim pregledom ali zahtevo iz 1. točke 30. člena Uredbe 1503/2020/EU (točka (b) prvega odstavka 39. člena Uredbe 1503/2020/EU).
(2) Z globo od 2.500 do 150.000 eurov se kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 1.250 do 10.000 eurov se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 2.500 do 5.000 eurov se kaznuje posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
12. člen 
(hujše kršitve Uredbe 1503/2020/EU) 
(1) Kadar je narava prekrška iz prvega odstavka prejšnjega člena posebno huda zaradi višine povzročene škode oziroma višine pridobljene protipravne premoženjske koristi ali zaradi storilčevega naklepa oziroma njegovega namena koristoljubnosti, se pravna oseba kaznuje z globo v višini vsaj:
1. 500.000 eurov ali 5 % skupnega letnega prometa glede na zadnje razpoložljive računovodske izkaze, ki jih je odobril upravljalni organ, oziroma skupnega letnega prometa ali ustrezne vrste prihodka, ki izhaja iz zadnje razpoložljive konsolidirane letne bilance, ki jo je odobril upravljalni organ, če mora pravna oseba pripraviti konsolidirane računovodske izkaze na podlagi zakona, ki ureja gospodarske družbe, če ta presega znesek 500.000 eurov;
2. dvakratnega zneska dobička, pridobljenega s kršitvijo, ali izgube, preprečene s kršitvijo, če ju je mogoče opredeliti, če ta znesek presega najvišji znesek iz prejšnje točke.
(2) Kadar je narava prekrška iz prvega odstavka prejšnjega člena posebno huda zaradi višine povzročene škode oziroma višine pridobljene protipravne premoženjske koristi ali zaradi storilčevega naklepa oziroma njegovega namena koristoljubnosti, se oseba iz drugega, tretjega ali četrtega odstavka prejšnjega člena kaznuje z globo v višini vsaj 500.000 eurov.
13. člen 
(višina globe v hitrem prekrškovnem postopku) 
Za prekrške iz tega zakona se sme v hitrem postopku izreči globa tudi v znesku, ki je višji od najnižje predpisane globe, določene s tem zakonom.
14. člen 
(uporaba določb o prekrških) 
Višine in razponi glob, ki so določeni v 12. členu tega zakona, veljajo in se uporabljajo ne glede na določbe zakona, ki ureja prekrške.
V. KONČNA DOLOČBA 
15. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 413-04/22-2/17
Ljubljana, dne 28. septembra 2022
EPA 17-IX
Državni zbor 
Republike Slovenije 
mag. Urška Klakočar Zupančič 
predsednica 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti