Uradni list

Številka 126
Uradni list RS, št. 126/2022 z dne 3. 10. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 126/2022 z dne 3. 10. 2022

Kazalo

2980. Zakon o začasnih ukrepih za omilitev posledic draginje za upravičence do otroškega dodatka (ZZUODOD), stran 9033.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o začasnih ukrepih za omilitev posledic draginje za upravičence do otroškega dodatka (ZZUODOD) 
Razglašam Zakon o začasnih ukrepih za omilitev posledic draginje za upravičence do otroškega dodatka (ZZUODOD), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 23. septembra 2022.
Št. 003-02-1/2022-207
Ljubljana, dne 1. oktobra 2022
Borut Pahor 
predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O ZAČASNIH UKREPIH ZA OMILITEV POSLEDIC DRAGINJE ZA UPRAVIČENCE DO OTROŠKEGA DODATKA (ZZUODOD) 
1. člen
(vsebina zakona) 
S tem zakonom se zaradi omilitve posledic dviga cen življenjskih potrebščin kot začasni ukrep določa draginjski dodatek za upravičence do otroškega dodatka (v nadaljnjem besedilu: draginjski dodatek za otroke).
2. člen 
(draginjski dodatek za otroke) 
(1) Upravičenka oziroma upravičenec (v nadaljnjem besedilu: upravičenec) do draginjskega dodatka za otroke je:
– upravičenec do otroškega dodatka po zakonu, ki ureja starševsko varstvo in družinske prejemke, in zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, ki ima od 1. oktobra 2022 do 31. decembra 2022 veljavno odločbo o upravičenosti do otroškega dodatka in
– rejnica oziroma rejnik (v nadaljnjem besedilu: rejnik) za vsakega otroka do dopolnjenega 18. leta starosti, za katerega ima od 1. oktobra 2022 do 31. decembra 2022 najmanj za en dan sklenjeno rejniško pogodbo v skladu z zakonom, ki ureja izvajanje rejniške dejavnosti.
(2) Višina draginjskega dodatka za otroke za upravičenca iz prve alineje prejšnjega odstavka znaša znesek otroškega dodatka za prvega otroka v posameznem dohodkovnem razredu po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, v katerega je uvrščen upravičenec do otroškega dodatka, za vsakega otroka.
(3) Višina draginjskega dodatka za otroke za upravičenca iz druge alineje prvega odstavka tega člena znaša za vsakega otroka znesek otroškega dodatka, kot je določen za prvi dohodkovni razred za prvega otroka v skladu z zakonom, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev.
(4) Upravičenec je do draginjskega dodatka za otroke upravičen enkrat v posameznem mesecu.
(5) Če se odločba iz prve alineje prvega odstavka tega člena spremeni ali preneha veljati, ali če rejniška pogodba iz druge alineje prvega odstavka tega člena preneha veljati, se izplačan draginjski dodatek za otroke ne šteje za neupravičeno prejeta javna sredstva in ga ni treba vračati.
(6) Draginjski dodatek za otroke izplača ministrstvo, pristojno za družino, upravičencu iz prvega odstavka tega člena tako, kot je določeno za izplačilo otroškega dodatka po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev. Draginjski dodatek za otroke se izplača v novembru in decembru 2022 ter v januarju 2023.
(7) Sredstva za izplačilo draginjskega dodatka za otroke zagotavlja Republika Slovenija iz proračuna Republike Slovenije.
3. člen 
(upoštevanje draginjskega dodatka pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, oprostitev dohodnine, plačilo prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje in izvzem iz izvršbe) 
(1) Draginjski dodatek za otroke se ne šteje v dohodek pri uveljavljanju pravic po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev.
(2) Ne glede na zakon, ki ureja dohodnino, se od draginjskega dodatka za otroke ne plača dohodnina.
(3) Od draginjskega dodatka za otroke se ne plačujejo prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje po zakonu, ki ureja zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje.
(4) Draginjski dodatek za otroke je izvzet iz izvršbe po zakonu, ki ureja izvršbo in zavarovanje, iz davčne izvršbe po zakonu, ki ureja davčni postopek, ter iz stečajne mase v postopku osebnega stečaja po zakonu, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilno prenehanje.
KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 541-01/22-18/16
Ljubljana, dne 23. septembra 2022
EPA 270-IX
Državni zbor 
Republike Slovenije 
Nataša Sukič 
podpredsednica 

AAA Zlata odličnost