Uradni list

Številka 123
Uradni list RS, št. 123/2022 z dne 27. 9. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 123/2022 z dne 27. 9. 2022

Kazalo

2909. Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o obvezni vsebini sistemskih obratovalnih navodil za distribucijski sistem toplote, stran 8609.

  
Na podlagi drugega odstavka 17. člena v zvezi z drugim odstavkom 41. člena Zakona o oskrbi s toploto iz distribucijskih sistemov (Uradni list RS, št. 44/22) in na podlagi petega odstavka 58. člena Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 121/21 in 189/21) Agencija za energijo izdaja
A K T 
o spremembah in dopolnitvah Akta o obvezni vsebini sistemskih obratovalnih navodil za distribucijski sistem toplote 
1. člen 
V Aktu o obvezni vsebini sistemskih obratovalnih navodil za distribucijski sistem toplote (Uradni list RS, št. 47/15, 9/16 in 44/22 – ZOTDS, v nadaljnjem besedilu: akt) se v 2. členu besedilo »4. in 283. členu Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14; v nadaljnjem besedilu: EZ-1)« nadomesti z besedilom »4. členu Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo, 65/20, 158/20 – ZURE, 121/21 – ZSROVE, 172/21 – ZOEE, 204/21 – ZOP in 44/22 – ZOTDS) in 3. členu Zakona o oskrbi s toploto iz distribucijskih sistemov (Uradni list RS, št. 44/22, v nadaljnjem besedilu: ZOTDS)«.
2. člen 
V 4. členu se v prvem odstavku za tretjo alinejo doda nova četrta alineja, ki se glasi:
»– pogoje in način izvajanja odklopov na zahtevo končnega odjemalca;«.
Dosedanji četrta in peta alineja postaneta peta in šesta alineja.
V dosedanji šesti alineji, ki postane sedma alineja, se kratica »EZ-1« nadomesti s kratico »ZOTDS«.
3. člen 
V 16. členu se v prvi alineji črta besedilo »v skladu z EZ-1«.
4. člen 
V 17. členu se kratica »EZ-1« nadomesti s kratico »ZOTDS«.
5. člen 
Za 17. členom se doda novo V.a poglavje in novi 17.a do 17.g členi, ki se glasijo:
»V.a POGOJI IN NAČIN IZVAJANJA ODKLOPOV NA ZAHTEVO KONČNEGA ODJEMALCA 
17.a člen 
(pravica do odklopa na zahtevo odjemalca) 
(1) Odjemalec ima pravico do odklopa odjemnega mesta, če je izpolnjen pogoj iz prve ali druge alineje tega odstavka in če je hkrati izpolnjen pogoj iz tretje alineje tega odstavka:
– distribucijski sistem, preko katerega je oskrbovano odjemno mesto odjemalca, ni učinkovit v skladu s 45. točko prvega odstavka 3. člena Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 121/21 in 189/21, v nadaljnjem besedilu: ZSROVE), distributer toplote pa do 7. februarja 2023 ni pridobil potrditve oziroma soglasja Agencije za energijo (v nadaljnjem besedilu: agencija) k trajnostnemu načrtu, iz katerega izhaja, da bo sistem daljinskega ogrevanja ali hlajenja dosegel kriterij učinkovitosti v smislu 45. točke prvega odstavka 3. člena ZSROVE do 31. decembra 2025;
– distribucijski sistem, preko katerega je oskrbovano odjemno mesto odjemalca od 1. januarja 2026, ni učinkovit v smislu 45. točke prvega odstavka 3. člena ZSROVE;
– če je stavba odjemalca skoraj ničenergijska ali energetsko še učinkovitejša.
(2) Odklop na skupnem odjemnem mestu na podlagi izpolnjenih pogojev iz prejšnjega odstavka se izvede za vse uporabnike skupnega odjemnega mesta skupaj, pri čemer mora biti odločitev o odklopu sprejeta na podlagi določb predpisov, ki urejajo sprejemanje odločitev in upravljanje večstanovanjskih stavb oziroma stavb z več posameznimi deli, če gre za nestanovanjske stavbe.
(3) Odjemalec za uveljavitev pravice do odklopa poda pisno zahtevo distributerju toplote.
17.b člen 
(zagotavljanje informacij o učinkovitosti) 
(1) Informacije o doseganju učinkovitosti v smislu 45. točke prvega odstavka 3. člena ZSROVE za vsak posamezen sistem daljinskega ogrevanja in hlajenja objavi agencija na svojih spletnih straneh vsako leto najkasneje do 1. maja za preteklo leto.
(2) Informacije o pridobljenih soglasjih k trajnostnemu načrtu za vsak posamezen sistem daljinskega ogrevanja in hlajenja agencija po izdaji soglasja objavi na svojih spletnih straneh.
17.c člen 
(zahteva odjemalca za odklop) 
(1) Odjemalec, ki je imetnik soglasja za priključitev oziroma lastnik objekta, lahko zahteva od distributerja toplote, da na podlagi izpolnjevanja pogojev za odklop v skladu z določbami prvega odstavka 17.a člena tega akta njegovo odjemno mesto odklopi od distribucijskega sistema. V tem primeru pogodba o dobavi toplote preneha veljati.
(2) Pravica odjemalca do odklopa ne posega v obveznosti odjemalca iz pogodbe o priključitvi, ki se nanašajo na obveznost uporabe priključka do poteka ekonomske dobe priključka oziroma poplačilo morebitnih nesorazmernih stroškov, ki lahko nastanejo zaradi predčasnega prenehanja uporabe priključka.
(3) Odjemalec zahteva odklop odjemnega mesta pisno na predpisanem obrazcu, ki je odjemalcu razpoložljiv na spletni strani in na sedežu distributerja toplote. Odjemalec pisno zahtevo za odklop pošlje distributerju toplote po priporočeni pošti, preko elektronske pošte ali vloži zahtevo na sedežu distributerja toplote.
17.č člen 
(vsebina zahteve za odklop) 
(1) Pisna zahteva za odklop mora vsebovati:
a) podatke o odjemnem mestu:
– naslov odjemnega mesta (ulica, hišna številka, kraj, identifikacijska številka stavbe ali dela stavbe);
– identifikacijska oznaka odjemnega mesta;
b) podatke o odjemalcu in lastniku stavbe:
– za fizične osebe: ime in priimek, naslov odjemalca in davčno številko;
– za pravne osebe: naziv družbe, sedež družbe, davčno številko ali ID za DDV, matično številko družbe, zastopnik družbe;
c) dokazila o izpolnjenih pogojih, ki dajejo odjemalcu pravico do odklopa odjemnega mesta;
č) želen datum odklopa.
(2) Če gre za odklop skupnega odjemnega mesta za oskrbo večstanovanjske stavbe ali stavbe z več enotami, lahko zahtevo za odklop poda podjetje v lasti vseh odjemalcev ali zastopnik vseh odjemalcev, ki skupaj uveljavljajo pravico do odklopa. V tem primeru mora zahteva za odklop vsebovati podatke o lastnikih posameznih delov stavbe, podatke o zastopniku ali pooblaščencu skupine odjemalcev ali podatke o upravniku stavbe, če ta zastopa skupino odjemalcev v njihovem imenu in za njihov račun.
17.d člen 
(dokazila o izpolnjenih pogojih za odklop) 
(1) Kot dokazilo v povezavi z nedoseganjem kriterija učinkovitosti za vsak posamezen sistem daljinskega ogrevanja in hlajenja odjemalec uporabi javno objavljene informacije iz 17.b člena tega akta, ki jih v pisni obliki priloži pisni zahtevi za odklop.
(2) Kot dokazilo v zvezi z izpolnjevanjem pogoja, da je odjemalec celovito energetsko prenovil stavbo v skoraj ničenergijsko stavbo odjemalec predloži kopijo energetske izkaznice, iz katere je razvidno, da gre pri stavbi, za katero se zahteva odklop, za skoraj ničenergijsko stavbo ali energetsko še učinkovitejšo stavbo.
(3) Kot dokazilo iz prejšnjega odstavka se upoštevajo le energetske izkaznice, ki so bile izdelane in izdane v skladu s predpisi, ki urejajo področje izdelave in izdaje energetskih izkaznic.
17.e člen 
(obravnava zahteve za odklop) 
(1) Distributer toplote odjemalca, ki je pisno zahteval odklop, najkasneje v roku 15 delovnih dni od prejema popolne zahteve za odklop pisno obvesti o izpolnjevanju pogojev za odklop, o obstoju morebitnih neizpolnjenih pogodbenih obveznosti na strani odjemalca, ki jih je treba izpolniti pred izvedbo odklopa in o stroških izvedbe odklopa ter možnem terminu odklopa glede na posege na distribucijskem sistemu, ki so potrebni za izvedbo odklopa.
(2) Če distributer toplote ugotovi obstoj nesorazmernih stroškov zaradi prenehanja uporabe priključka pred potekom obdobja, ki je bilo upoštevano pri izračunu ekonomske upravičenosti naložbe v povezavi s priključitvijo odjemnega mesta na distribucijski sistem, na novo izračuna višino nesorazmernih stroškov priključitve glede na dejanski obseg in obdobje uporabe priključka.
(3) Distributer toplote o morebitnem obstoju nesorazmernih stroškov iz prejšnjega odstavka pisno obvesti odjemalca, ki je zahteval odklop.
(4) Distributer toplote pisnemu obvestilu iz prejšnjega odstavka priloži nov izračun nesorazmernih stroškov, opis načina odklopa, predračun za plačilo nesorazmernih stroškov in stroškov izvedbe odklopa, v katerem navede rok za plačilo.
(5) Če odjemalec v roku za plačilo ne poravna stroškov iz prejšnjega odstavka, se šteje, da je odstopil od zahteve za odklop.
(6) Odklop odjemnega mesta na zahtevo odjemalca se izvede na sporazumno dogovorjen datum oziroma najkasneje v roku 30 delovnih dni, potem ko je odjemalec poravnal vse pogodbene obveznosti do distributerja toplote in stroške odklopa. Rok za izvedbo odklopa se lahko podaljša, če je potreben poseg na distribucijskem sistemu in tega ni mogoče izvesti v obdobju ogrevalne sezone ali iz razlogov, na katere distributer toplote nima vpliva, vendar največ za čas trajanja teh posebej utemeljenih razlogov.
(7) Če se želi odjemalec po odklopu ponovno priključiti na distribucijski sistem, mora pridobiti novo soglasje za priključitev.
17.f člen 
(izvedba odklopa) 
(1) Distributer toplote izvede odklop z zapiranjem in pečatenjem glavnih zapornih ventilov na priključnem mestu odjemalca.
(2) Če distributer toplote presodi, da priključek, ki je bil namenjen oskrbi odjemnega mesta, za katero je bila podana zahteva za odklop, pomeni tveganje za varnost in učinkovitost distribucijskega sistema ali za izvajanje neupravičenega odjema, lahko odklop izvede s fizično prekinitvijo priključka na lokaciji priključnega mesta na distribucijskem sistemu.
(3) Izvedba odklopa se potrdi z zapisnikom, ki ga sestavi pooblaščena oseba distributerja toplote. Zapisnik mora med drugim vsebovati podatke o števčnem stanju merilnih naprav in datum odklopa. Vsebino zapisnika s svojim podpisom potrdita pooblaščena oseba distributerja toplote in končni odjemalec.
17.g člen 
(obračun stroškov odklopa) 
(1) Distributer toplote odjemalcu, ki je zahteval odklop odjemnega mesta in se odklop izvede v skladu z določbami prvega odstavka 17.f člena tega akta, obračuna stroške odklopa po veljavnem ceniku storitev distributerja toplote.
(2) Če se odklop izvede s fizično prekinitvijo priključka na lokaciji priključnega mesta na distribucijskem sistemu, distributer toplote odjemalcu obračuna strošek izvedbe odklopa odjemnega mesta na podlagi dejanskih stroškov, ki jih ima distributer toplote z odklopom tega odjemnega mesta, za kar na podlagi ogleda dejanskega stanja pripravi pisno ponudbo s predračunom, ki jo pošlje odjemalcu.
(3) Če se odjemalec ne strinja z višino stroškov fizične prekinitve priključka na lokaciji priključnega mesta, ki jih je distributer toplote v pisni ponudbi iz prejšnjega odstavka poslal odjemalcu, ima pravico, da izbere drugega ustrezno strokovno usposobljenega izvajalca, ki bo izvedel ta dela pod pogoji in nadzorom distributerja toplote.«.
6. člen 
V 18. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) V zvezi z odstopom od pogodbe o dobavi, distributer toplote v SON določi odpovedni rok in izrecno navede primere, v katerih odstop od pogodbe o dobavi ni mogoč.«.
V četrtem odstavku se črta besedilo »v skladu z določbami prejšnjega odstavka«.
7. člen 
V 27. členu se besedilo »289. člena EZ-1« nadomesti z besedilom »9. člena ZOTDS«, besedilo »290. člena EZ-1« pa se nadomesti z besedilom »10. člena ZOTDS«.
8. člen 
V 40. členu se v prvem odstavku besedilo »Agencijo za energijo (v nadaljnjem besedilu: agencija)« nadomesti z besedo »agencijo«.
9. člen 
V 43. členu se črta besedilo »v skladu z EZ-1«.
KONČNA DOLOČBA 
10. člen 
(začetek veljavnosti in uporabe) 
Ta akt začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 7. februarja 2023.
Št. 71-7/2022/10
Maribor, dne 21. septembra 2022
EVA 2022-2430-0067
Predsednik sveta 
Agencije za energijo 
dr. Franc Žlahtič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti