Uradni list

Številka 123
Uradni list RS, št. 123/2022 z dne 27. 9. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 123/2022 z dne 27. 9. 2022

Kazalo

2908. Akt o določitvi metodologije za izračunavanje faktorjev primarne energije, izpustov ogljikovega dioksida in učinkovitosti za sisteme daljinskega ogrevanja in hlajenja ter vsebini in obliki zbirnega pregleda načrtovanih ukrepov in povezanih podatkov, stran 8597.

  
Na podlagi tretjega odstavka 56. člena in četrtega odstavka 57. člena Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 121/21 in 189/21) Agencija za energijo izdaja
A K T 
o določitvi metodologije za izračunavanje faktorjev primarne energije, izpustov ogljikovega dioksida in učinkovitosti za sisteme daljinskega ogrevanja in hlajenja ter vsebini in obliki zbirnega pregleda načrtovanih ukrepov in povezanih podatkov 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
(1) S tem aktom se določa metodologija za izračunavanje faktorjev primarne energije za sisteme daljinskega ogrevanja in hlajenja, izpustov ogljikovega dioksida na enoto dobavljene energije iz sistemov ter učinkovitosti sistemov daljinskega ogrevanja in hlajenja.
(2) S tem aktom se določa tudi vsebina in oblika zbirnega pregleda načrtovanih ukrepov in z njimi povezanih podatkov.
2. člen 
(pomen izrazov) 
Izrazi, uporabljeni v tem aktu, pomenijo:
– nOVE del:
je delež, ki odraža količino toplote, proizvedene iz neobnovljivih virov energije, oziroma delež neobnovljivih virov energije v faktorju primarne energije;
– OVE del:
je delež, ki odraža količino toplote, proizvedene iz obnovljivih virov energije, oziroma delež obnovljivih virov energije v faktorju primarne energije;
– sistem:
je sistem daljinskega ogrevanja ali hlajenja;
– vir toplote:
je proizvodna ali soproizvodna naprava ali drug vir energije, iz katerega se pridobiva toplota za oskrbo sistema daljinskega ogrevanja ali hlajenja.
 
II. METODOLOGIJA ZA IZRAČUNAVANJE FAKTORJEV PRIMARNE ENERGIJE 
3. člen 
(splošno) 
(1) Z metodologijo iz tega poglavja se za vsak sistem daljinskega ogrevanja ali hlajenja določa način izračunavanja faktorja primarne energije, ki podaja razmerje med letno porabljeno primarno energijo za proizvodnjo toplote in letno dobavljeno toploto iz sistemov.
(2) Faktor primarne energije za preteklo leto za posamezen sistem izračuna Agencija za energijo (v nadaljnjem besedilu: agencija) na podlagi vsaj naslednjih podatkov za preteklo leto:
1. porabe energentov za proizvodnjo toplote oziroma električne energije v procesu proizvodnje oziroma priprave toplote za prevzem v sistem;
2. skupne količine proizvedene toplote iz posameznega vira;
3. količine toplote, ki je bila prevzeta v sistem iz virov, pri katerih primarni namen ni proizvodnja toplote ali toplota prevzeta iz drugih sistemov;
4. dobavljene toplote odjemalcem;
5. porabljene električne energije za delovanje sistema in
6. v soproizvodnji proizvedene električne energije ali druge oblike koristne energije, ki ni bila porabljena v sistemu niti za delovanje sistema.
(3) Pri izračunu faktorja primarne energije za sistem se upoštevajo vrednosti faktorjev primarne energije za posamezne energente iz Tabele 1 Priloge 1, ki je sestavni del tega akta.
4. člen 
(vhodni podatki) 
(1) Podatke iz drugega odstavka 3. člena tega akta agencija pridobi od distributerjev toplote z obrazci v elektronski obliki.
(2) Distributerji toplote so dolžni poslati zahtevane podatke agenciji v skladu aktom, ki ureja način posredovanja podatkov in dokumentov izvajalcev energetskih dejavnosti.
5. člen 
(način izračuna faktorja primarne energije za sistem) 
(1) Skupni faktor primarne energije za posamezen sistem odraža porabo obnovljivih virov energije in neobnovljivih virov energije pri proizvodnji toplote.
(2) Skupni faktor primarne energije za sistem se izračuna v naslednjih korakih:
1. izračuna se faktor primarne energije za posamezen vir toplote, iz katerega je bila v sistem prevzeta toplota. Faktor primarne energije za posamezen vir toplote vključuje tudi porabljeno električno energijo v procesu proizvodnje oziroma priprave toplote za prevzem v sistem, pri čemer se upošteva utežen faktor primarne energije za porabljeno količino električne energije;
2. izračunajo se deleži količin toplote iz posameznih virov toplote, ki so bili prevzeti v sistem;
3. na podlagi vrednosti faktorjev primarne energije iz 1. točke in njihovih deležev iz 2. točke tega odstavka se izračuna utežen skupni faktor primarne energije virov toplote, iz katerih je bila toplota prevzeta v sistem;
4. izračuna se utežen faktor primarne energije za količino električne energije, ki je bila porabljena za delovanje sistema;
5. izračuna se faktor primarne energije za celoten sistem na podlagi uteženega faktorja primarne energije virov toplote, deležev količin posamezne vrste toplote, ki je bila prevzeta v sistem, uteženega faktorja primarne energije za električno energijo in količine električne energije, ki je bila porabljena za delovanje proizvodnih virov in sistema, ob upoštevanju dobavljene količine toplote končnim odjemalcem.
6. člen 
(izračun skupnega faktorja primarne energije za vire toplote) 
(1) Pri izračunu skupnega faktorja primarne energije za sistem se upoštevajo faktorji primarne energije za posamezne vire toplote in deleži posameznih virov.
(2) Skupni faktor primarne energije za posamezen vir toplote se izračuna na naslednji način:
Slika 1
kjer oznake pomenijo:
ƒPS,DTi
skupni faktor primarne energije posameznega vira toplote;
EVHj
porabljena energija posameznega energenta za delovanje proizvodne ali soproizvodne naprave toplote [MWh], pri izračunu energije se upošteva spodnja kurilna vrednost energenta;
ƒPSj
skupni faktor primarne energije posameznega energenta, porabljenega v proizvodni oziroma soproizvodni napravi ali faktor primarne energije toplote, pridobljene iz drugega vira toplote, pri katerem primarni namen ni proizvodnja toplote;
ELLR,DTi
porabljena električna energija pri proizvodnji ali soproizvodnji toplote v posameznem viru toplote [MWh] in vključuje električno energijo, porabljeno za delovanje naprav, vključenih v proces proizvodnje oziroma priprave toplote za prevzem v sistem;
ƒPS,EL,DTi
utežen skupni faktor primarne energije za električno energijo, ki je bila porabljena v procesu proizvodnje ali priprave toplote za prevzem v sistem iz posameznega vira (lastna raba);
EIZHi,m
neto električna energija ali druga oblika koristne energije, ki ni namenjena delovanju sistema niti oskrbi sistema s toploto, proizvedena v soproizvodni napravi [MWh], če se za proizvodnjo toplote uporablja soproizvodna naprava;
ƒPS,EIZHi,m
skupni faktor primarne energije za električno energijo ali drugo obliko energije, ki velja za proizvodnjo v Sloveniji, vrednost je določena v Tabeli 1 Priloge 1 tega akta;
DTIZHi
celotna količina toplote iz posameznega vira [MWh];
i
posamezen vir toplote, ki je bila prevzeta v sistem;
j
vrsta porabljenega energenta za delovanje proizvodne oziroma soproizvodne naprave ali druga oblika energije;
m
posamezna vrsta koristne energije, ki ni bila prevzeta v sistem.
 
(3) Če je bila za delovanje proizvodnih ali soproizvodnih virov toplote porabljena električna energija iz več virov, se utežen faktor primarne energije za električno energijo za posamezen vir toplote izračuna na naslednji način:
Slika 2
kjer oznake pomenijo:
ƒPS,EL,DTi
utežen skupni faktor primarne energije za električno energijo, ki je bila porabljena v procesu proizvodnje ali priprave toplote za prevzem v sistem iz posameznega vira (lastna raba);
ƒP,ELk
faktor primarne energije za posamezen vir električne energije;
DEL,DTi,k
delež električne energije iz posameznega vira v skupni količini električne energije, ki je bila porabljena v procesu proizvodnje ali priprave toplote za prevzem v sistem;
k
posamezen vir električne energije.
 
(4) Če se v sistem prevzema odvečna toplota ali toplota iz geotermalnih virov, se za ta vir toplote faktor ƒPS,DTi določi na podlagi vrednosti v Tabeli 1 Priloge 1 tega akta.
(5) Če se v sistem prevzema toplota iz drugega sistema, se za ta vir toplote uporabi faktor ƒPS,DTi, ki je enak vrednosti faktorja ƒPS,SDO za sistem, iz katerega je bila prevzeta toplota.
(6) Če je bila v primerih iz četrtega in petega odstavka tega člena pri pripravi ali prevzemu toplote pred vstopno točko v sistem porabljena električna energija, se faktor ƒPS,DTi izračuna na naslednji način:Slika 3
kjer oznake pomenijo:
ƒPS,DTi
skupni faktor primarne energije posameznega vira toplote;
EVHi
količina toplote, ki je bila prevzeta v sistem iz virov, katerih primarni namen ni proizvodnja toplote ali je bila prevzeta iz drugih sistemov [MWh];
ƒPS,VHi
skupni faktor primarne energije za vir toplote, ki je bila prevzeta v sistem;
ELLR,DTi
porabljena električna energija pri proizvodnji ali soproizvodnji toplote v posameznem viru toplote [MWh] in vključuje električno energijo, porabljeno za delovanje naprav, vključenih v proces proizvodnje oziroma priprave toplote za prevzem v sistem;
ƒPS,EL,DTi
utežen skupni faktor primarne energije za električno energijo, ki je bila porabljena v procesu proizvodnje ali priprave toplote za prevzem v sistem iz posameznega vira (lastna raba);
DTIZHi
celotna količina toplote iz posameznega vira [MWh];
i
posamezen vir toplote, ki je bila prevzeta v sistem.
 
7. člen 
(izračun OVE in nOVE dela skupnega faktorja primarne energije za vire toplote)
(1) Skupni faktor primarne energije ƒPS,DTi posameznega vira toplote je sestavljen iz dveh faktorjev, pri čemer prvi odraža delež rabe obnovljivih virov energije, drugi pa delež rabe neobnovljivih virov energije.
(2) Faktor primarne energije, ki odraža delež rabe obnovljivih virov energije za posamezen vir toplote iz drugega odstavka prejšnjega člena, se izračuna na naslednji način:
Slika 4
kjer oznake pomenijo:
ƒPOVE,DTi
faktor primarne energije proizvodne ali soproizvodne naprave oziroma drugega vira toplote, pri katerem primarni namen ni proizvodnja toplote, OVE del;
ƒPS,DTi
skupni faktor primarne energije posameznega vira toplote;
DOVEDTi
delež neto količine toplote, proizvedene v proizvodni oziroma soproizvodni napravi iz obnovljivih virov energije ali pridobljene iz drugega vira toplote, pri katerem primarni namen ni proizvodnja toplote. Pri izračunu deleža toplote iz obnovljivih virov se upošteva delež obnovljivih virov energije v porabljenih energentih.
(3) Delež neto količine toplote, proizvedene iz obnovljivih virov energije v posamezni proizvodni oziroma soproizvodni napravi ali pridobljene iz drugega vira toplote, pri katerem primarni namen ni proizvodnja toplote, se izračuna na naslednji način:Slika 5
kjer oznake pomenijo:
DOVEDTi
delež neto količine toplote, proizvedene v proizvodni oziroma soproizvodni napravi iz obnovljivih virov energije ali pridobljene iz drugega vira toplote, pri katerem primarni namen ni proizvodnja toplote. Pri izračunu deleža toplote iz obnovljivih virov se upošteva delež obnovljivih virov energije v porabljenih energentih;
EVHj
porabljena energija posameznega energenta za delovanje proizvodne ali soproizvodne naprave toplote [MWh], ki upošteva spodnjo kurilno vrednost energenta;
ƒPOVEj
faktor primarne energije posameznega energenta, porabljenega v proizvodni oziroma soproizvodni napravi, ali faktor primarne energije toplote, pridobljene iz drugega vira toplote, pri katerem primarni namen ni proizvodnja toplote, OVE del;
ƒPSj
skupni faktor primarne energije posameznega energenta, porabljenega v proizvodni oziroma soproizvodni napravi ali faktor primarne energije toplote, pridobljene iz drugega vira toplote, pri katerem primarni namen ni proizvodnja toplote;
j
vrsta porabljenega energenta za delovanje proizvodne oziroma soproizvodne naprave;
i
posamezen vir toplote, ki je bila prevzeta v sistem.
 
(4) Faktor primarne energije, ki odraža delež rabe neobnovljivih virov energije za delovanje proizvodne oziroma soproizvodne naprave iz drugega odstavka prejšnjega člena, se izračuna na naslednji način:
Slika 6
kjer oznake pomenijo:
ƒPnOVE,DTi
faktor primarne energije proizvodne ali soproizvodne naprave oziroma drugega vira toplote, ki je bila prevzeta v sistem, pri katerem primarni namen ni proizvodnja toplote, nOVE del;
ƒPS,DTi
skupni faktor primarne energije posameznega vira toplote;
ƒPOVE,DTi
faktor primarne energije proizvodne ali soproizvodne naprave oziroma drugega vira toplote, pri katerem primarni namen ni proizvodnja toplote, OVE del;
i
posamezen vir toplote, ki je bila prevzeta v sistem.
 
8. člen 
(uteženi faktorji primarne energije za več proizvodnih virov toplote) 
(1) Če se toplota proizvaja v več proizvodnih ali soproizvodnih napravah oziroma je pridobljena iz več virov toplote, se uteženi faktor primarne energije vseh v sistemu uporabljenih virov toplote izračuna z upoštevanjem deležev uporabljenih virov v skupni toploti, ki je bila prevzeta v sistem, na naslednji način:Slika 7
kjer oznake pomenijo:
ƒPS,DTS
uteženi skupni faktor primarne energije za uporabljene vire toplote, ki je bila prevzeta v sistem;
ƒPS,DTi
skupni faktor primarne energije posameznega vira toplote;
Di
delež toplote iz posameznega vira v skupni toploti, ki je bila prevzeta v sistem;
i
posamezen vir toplote, ki je bila prevzeta v sistem.
 
(2) Faktor primarne energije ƒPOVE,DTi se za vsak posamezen vir toplote izračuna na način, kot je določen v prejšnjem členu.
(3) Uteženi faktor primarne energije vseh virov toplote, ki je bila prevzeta v sistem in odraža delež rabe obnovljivih virov energije, se izračuna na naslednji način:
Slika 8
kjer oznake pomenijo:
ƒPOVE,DTS
uteženi faktor primarne energije vseh virov toplote, iz katerih je bila toplota prevzeta v sistem, OVE del;
ƒPOVE,DTi
faktor primarne energije proizvodne ali soproizvodne naprave oziroma drugega vira toplote, pri katerem primarni namen ni proizvodnja toplote, OVE del;
Di
delež toplote iz posameznega vira toplote v skupni toploti, ki je bila prevzeta v sistem;
i
posamezen vir toplote, ki je bila prevzeta v sistem.
 
(4) Uteženi faktor primarne energije vseh virov toplote, ki je bila prevzeta v sistem in odraža delež rabe neobnovljivih virov energije, se izračuna na naslednji način:
Slika 9
kjer oznake pomenijo:
ƒPnOVE,DTS
uteženi faktor primarne energije vseh virov toplote, iz katerih je bila toplota prevzeta v sistem, nOVE del;
ƒPS,DTS
uteženi skupni faktor primarne energije za uporabljene vire toplote, ki je bila prevzeta v sistem;
ƒPOVE,DTS
uteženi faktor primarne energije vseh virov toplote, iz katerih je bila toplota prevzeta v sistem, OVE del.
 
9. člen 
(izračun faktorja primarne energije za sistem) 
(1) Skupni faktor primarne energije za sistem, ki vsebuje OVE in nOVE del, se izračuna na naslednji način:
Slika 10
kjer oznake pomenijo:
ƒPS,SDO
skupni faktor primarne energije za sistem;
ƒPS,DTS
uteženi skupni faktor primarne energije za uporabljene vire toplote, ki je bila prevzeta v sistem;
DTS
količina toplote, ki je bila prevzeta v sistem [MWh];
ƒPS,EL,SDO
utežen skupni faktor primarne energije za električno energijo, ki je bila porabljena za delovanje sistema (lastna raba);
ELLR,SDO
električna energija, ki je bila porabljena za delovanje sistema (lastna raba) [MWh];
DTPR
skupna količina toplote, dobavljena končnim odjemalcem [MWh].
 
(2) Če je bila za delovanje sistema porabljena električna energija iz več virov, se utežen faktor primarne energije za električno energijo izračuna na naslednji način:
Slika 11
kjer oznake pomenijo:
ƒPS,EL,SDO
utežen skupni faktor primarne energije za električno energijo, ki je bila porabljena za delovanje sistema (lastna raba);
ƒP,ELk
faktor primarne energije za posamezen vir električne energije;
DELk
delež električne energije iz posameznega vira v skupni količini električne energije, ki je bila porabljena za delovanje sistema;
k
posamezen vir električne energije.
 
(3) Faktor primarne energije za sistem, ki odraža delež porabe obnovljivih virov energije za delovanje sistema, se izračuna na naslednji način:
Slika 12
kjer oznake pomenijo:
ƒPOVE,SDO
faktor primarne energije za sistem, OVE del;
ƒPOVE,DTS
uteženi faktor primarne energije vseh virov toplote, iz katerih je bila toplota prevzeta v sistem, OVE del;
DTS
količina toplote, ki je bila prevzeta v sistem [MWh];
ƒPOVE,EL,SDO
faktor primarne energije za električno energijo, ki je bila porabljena za delovanje sistema (lastna raba), OVE del, ki je določen v Tabeli 1 Priloge 1 tega akta;
ELLR,SDO
električna energija, ki je bila porabljena za delovanje sistema (lastna raba) [MWh];
DTPR
skupna količina toplote, dobavljena končnim odjemalcem [MWh].
 
(4) Faktor primarne energije za sistem, ki odraža delež rabe neobnovljivih virov energije za delovanje sistema, se izračuna na naslednji način:
Slika 13
kjer oznake pomenijo:
ƒPnOVE,SDO
faktor primarne energije za sistem, nOVE del;
ƒPS,SDO
skupni faktor primarne energije za sistem;
ƒPOVE,SDO
faktor primarne energije za sistem, OVE del.
 
III. METODOLOGIJA ZA DOLOČANJE UČINKOVITOSTI SISTEMOV 
10. člen 
(splošno) 
Izpolnjevanje kriterija učinkovitosti sistema se ugotavlja na podlagi izračunanih deležev porabe toplote iz obnovljivih virov, odvečne toplote ali soproizvodnje oziroma kombinacije prej navedenih virov toplote v skupni količini toplote, ki je bila prevzeta v sistem. Deleži iz prejšnjega stavka se nanašajo na količine porabljenih energentov za proizvodnjo toplote ali količine toplote iz drugih virov, ki je bila prevzeta v sistem v preteklem letu.
11. člen 
(določanje deleža toplote iz obnovljivih virov) 
(1) Skupni delež toplote iz obnovljivih virov energije v sistemu se izračuna kot razmerje med vsoto virov toplote iz obnovljivih virov in vsoto vseh virov toplote, ki je bila prevzeta v sistem.
(2) Delež toplote, proizvedene iz obnovljivih virov energije, se za posamezen vir toplote izračuna na naslednji način:
Slika 14
kjer oznake pomenijo:
DOVEDTi
delež neto količine toplote, proizvedene v proizvodni oziroma soproizvodni napravi iz obnovljivih virov energije ali pridobljene iz drugega vira toplote, pri katerem primarni namen ni proizvodnja toplote. Pri izračunu deleža toplote iz obnovljivih virov se upošteva delež obnovljivih virov energije v porabljenih energentih;
EVHj
porabljena energija posameznega energenta za delovanje proizvodne ali soproizvodne naprave toplote [MWh], ki upošteva spodnjo kurilno vrednost energenta;
ƒPOVEj
faktor primarne energije posameznega energenta, porabljenega v proizvodni oziroma soproizvodni napravi, ali faktor primarne energije toplote, pridobljene iz drugega vira toplote, pri katerem primarni namen ni proizvodnja toplote, OVE del;
ƒPSj
skupni faktor primarne energije posameznega energenta, porabljenega v proizvodni oziroma soproizvodni napravi ali faktor primarne energije toplote, pridobljene iz drugega vira toplote, pri katerem primarni namen ni proizvodnja toplote;
i
posamezen vir toplote, ki je bila prevzeta v sistem;
j
vrsta porabljenega energenta za delovanje proizvodne oziroma soproizvodne naprave.
 
(3) Če je bila v sistem prevzeta toplota iz več virov, se skupni delež toplote iz obnovljivih virov energije v sistemu izračuna na naslednji način:Slika 15
kjer oznake pomenijo:
DOVESDO
skupni delež toplote iz obnovljivih virov energije v sistemu;
DTIZHi
neto količina toplote, ki je bila prevzeta v sistem iz posameznega vira [MWh];
DOVEi
delež obnovljivih virov energije v posameznem viru toplote, ki je bila prevzeta v sistem;
i
posamezen vir toplote, ki je bila prevzeta v sistem.
 
12. člen 
(določanje deleža odvečne toplote) 
(1) Če je sistem oskrbovan samo z odvečno toploto, je delež odvečne toplote DOTDTi za sistem 100 %.
(2) Če se pri oskrbi sistema z odvečno toploto uporablja še drug vir toplote, se delež odvečne toplote v posameznem viru toplote izračuna na naslednji način:
Slika 16
kjer oznake pomenijo:
DOTDTi
delež odvečne toplote v posameznem viru, ki je bila prevzeta v sistem;
EVH,OTi
odvečna toplota, ki je bila prevzeta v sistem iz posameznega vira [MWh];
DTIZHi
celotna količina toplote iz posameznega vira [MWh];
i
posamezen vir toplote, ki je bila prevzeta v sistem.
 
(3) Če je bila v sistem prevzeta toplota iz več virov, se skupni delež odvečne toplote v sistemu DOTSDO izračuna na naslednji način:Slika 17
kjer oznake pomenijo:
DOTSDO
delež odvečne toplote v skupni toploti, ki je bila prevzeta v sistem;
DTIZHi
celotna količina toplote iz posameznega vira [MWh];
DOTDTi
delež odvečne toplote v posameznem viru, ki je bila prevzeta v sistem;
i
posamezen vir toplote, ki je bila prevzeta v sistem.
 
13. člen 
(določanje deleža toplote iz soproizvodnje) 
(1) Če je sistem oskrbovan samo s toploto iz soproizvodnje, je delež vira toplote iz soproizvodnje za sistem DSPTEDTi 100 %.
(2) Če se sistem oskrbuje iz več virov toplote, se za toploto iz soproizvodnje šteje le del toplote brez obnovljivega dela, ki je upoštevan v izračunu deleža obnovljivih virov energije v skladu z drugim odstavkom 11. člena tega akta.
(3) Če se pri oskrbi sistema s toploto uporablja toplota iz ene ali več soproizvodnih naprav, se delež toplote iz posamezne soproizvodne naprave brez deleža obnovljivih virov energije izračuna na naslednji način:
Slika 18
kjer oznake pomenijo:
DSPTEDTi
delež toplote iz posamezne soproizvodne naprave brez deleža obnovljivih virov energije, nOVE del;
DTIZHi
celotna količina toplote iz posameznega vira [MWh];
DTOVEi
delež toplote, proizvedene iz obnovljivih virov toplote, v posameznem viru, ki je bila proizvedena v soproizvodnji in prevzeta v sistem, [MWh].
 
(4) Če je bila v sistem prevzeta toplota iz več soproizvodnih virov, se skupni delež toplote iz soproizvodnih virov v sistemu izračuna na naslednji način:
Slika 19
kjer oznake pomenijo:
DSPTESDO
skupni delež toplote, ki je bila prevzeta v sistem, iz soproizvodnih virov, brez deleža energije iz obnovljivih virov;
DTIZHi
celotna količina toplote iz posameznega vira [MWh];
DSPTEDTi
delež toplote iz posamezne soproizvodne naprave, ki je bila prevzeta v sistem, brez deleža energije iz obnovljivih virov;
i
posamezen vir toplote, ki je bila prevzeta v sistem.
 
14. člen 
(ocena učinkovitosti sistema in trajnostni kazalnik) 
(1) Sistem je učinkovit, če izpolnjuje zakonsko določeno merilo učinkovitosti, ki določa, da mora biti izpolnjen vsaj eden od naslednjih pogojev:
DOVESDO ≥ 50 %;
DOTSDO ≥ 50 %;
DSPTESDO ≥ 75 % ali
DOVESDO + DOTSDO + DSPTESDO ≥ 50 %.
(2) Ne glede na učinkovitost je delovanje sistema tem trajnejše, čim nižje so toplotne izgube sistema in čim višji je kazalnik uporabljenih virov toplote, ki se izračuna kot vsota DOVESDO + DOTSDO + DSPTESDO.
(3) Za potrebe trajnostnega kazalnika se izračuna energetski izkoristek sistema, v katerem se upošteva porabljena energija v proizvodnih oziroma soproizvodnih napravah toplote, ki je bila prevzeta v sistem, in količina toplote, ki je bila prevzeta v sistem iz drugih virov, ter porabljena električna energija za lastno rabo pri proizvodnji ali soproizvodnji toplote v posameznem viru toplote. Energetski izkoristek sistema se za potrebe trajnostnega kazalnika izračuna na naslednji način:
Slika 20
kjer oznake pomenijo:
IZKSDO
energetski izkoristek sistema;
DTPR
skupna količina toplote, dobavljena končnim odjemalcem [MWh];
EVHTj
porabljena energija posameznega energenta ali električne energije za proizvodnjo toplote, prevzete v sistem iz proizvodnih ali soproizvodnih naprav [MWh], ki v primeru energentov upošteva spodnjo kurilno vrednost;
EVHi
količina toplote, ki je bila prevzeta v sistem iz virov, katerih primarni namen ni proizvodnja toplote ali je bila prevzeta iz drugih sistemov [MWh];
ELLR,nOVE,DTi
porabljena električna energija neobnovljivega izvora za lastno rabo [MWh], ki vključuje električno energijo, porabljeno za delovanje naprav, vključenih v proces proizvodnje oziroma priprave toplote za prevzem v sistem;
i
posamezen vir toplote, ki je bila prevzeta v sistem;
j
vrsta porabljenega energenta za delovanje proizvodne oziroma soproizvodne naprave.
 
(4) Trajnostni kazalnik sistema se izračuna na naslednji način:
Slika 21
kjer oznake pomenijo:
TKSDO
trajnostni kazalnik sistema;
DOVESDO
skupni delež toplote iz obnovljivih virov energije v sistemu;
DOTSDO
delež odvečne toplote v skupni toploti, ki je bila prevzeta v sistem;
DSPTESDO
skupni delež toplote, ki je bila prevzeta v sistem, iz soproizvodnih virov, brez deleža energije iz obnovljivih virov;
IZKSDO
energetski izkoristek sistema.
 
(5) Agencija lahko na spletni strani objavi vrednosti energetskih izkoristkov sistemov in trajnostnih kazalnikov za posamezne sisteme.
IV. METODOLOGIJA ZA DOLOČANJE VREDNOSTI IZPUSTOV OGLJIKOVEGA DIOKSIDA NA ENOTO DOBAVLJENE ENERGIJE IZ SISTEMA 
15. člen 
(splošno) 
Kazalnik izpustov ogljikovega dioksida na enoto dobavljene energije iz sistema je kazalnik sistema, ki se izračunava na podlagi zbranih podatkov za preteklo leto:
– količine porabljenih energentov za proizvodnjo toplote oziroma količine posameznih vrst toplote, ki je bila prevzeta v sistem;
– porabljene električne energije pri proizvodnji ali soproizvodnji toplote v posameznem viru toplote oziroma pri pripravi toplote za prevzem v sistem in
– vrednosti emisijskih faktorjev za posamezne energente ali vire energije iz Tabele 2 Priloge 1 tega akta.
16. člen 
(izračun kazalnika izpustov) 
Kazalnik izpustov ogljikovega dioksida za dobavljeno energijo iz sistema se izračuna v naslednjih korakih:
– izračuna se kazalnik izpustov ogljikovega dioksida ƒCO2,DTi za posamezen vir toplote, ki je bila prevzeta v sistem;
– izračuna se deleže toplote, ki je bila prevzeta v sistem iz posameznih virov;
– izračuna se skupen kazalnik izpustov ogljikovega dioksida vseh virov toplote ƒCO2,DTS, ki je bila prevzeta v sistem;
– izračuna se skupen kazalnik izpustov ogljikovega dioksida sistema ƒCO2,SDO, ki vključuje tudi porabljeno električno energijo pri proizvodnji ali soproizvodnji toplote v posameznem viru toplote oziroma pri pripravi toplote za prevzem v sistem in za delovanje sistema.
17. člen 
(kazalnik izpustov ogljikovega dioksida za posamezen vir toplote) 
(1) Kazalnik izpustov ogljikovega dioksida za posamezen vir toplote se izračuna na naslednji način:
Slika 22
kjer oznake pomenijo:
ƒCO2,DTi
kazalnik izpustov ogljikovega dioksida za posamezen vir toplote, ki je bila prevzeta v sistem [gCO2/kWh];
EVHj
porabljena energija posameznega energenta za delovanje proizvodne ali soproizvodne naprave toplote [MWh], ki upošteva spodnjo kurilno vrednost energenta;
ƒCO2,VHj
emisijski faktor za posamezen porabljeni energent za proizvodnjo toplote, ki je bila prevzeta v sistem [gCO2/kWh];
EVHi
količina toplote, ki je bila prevzeta v sistem iz virov, katerih primarni namen ni proizvodnja toplote ali je bila prevzeta iz drugih sistemov [MWh];
ƒCO2,VHi
emisijski faktor za posamezen vir toplote, ki je bila prevzeta v sistem [gCO2/kWh];
ELLR,DTi
porabljena električna energija pri proizvodnji ali soproizvodnji toplote v posameznem viru toplote [MWh] in vključuje električno energijo, porabljeno za delovanje naprav, vključenih v proces proizvodnje oziroma priprave toplote za prevzem v sistem;
ƒCO2,EL,DTi
emisijski faktor za posamezen vir električne energije, ki je bila porabljena v procesu proizvodnje ali priprave toplote za prevzem v sistem iz posameznega vira (lastna raba) [gCO2/kWh];
EIZHi
neto električna energija ali druga oblika koristne energije, ki ni namenjena delovanju sistema niti oskrbi sistema s toploto, proizvedena v soproizvodni napravi [MWh], če se za proizvodnjo toplote uporablja soproizvodna naprava;
ƒCO2,IZHi
emisijski faktor za električno energijo ali drugo obliko energije, ki se ne uporablja za delovanje sistema, vrednosti zanje so določene v Tabeli 2 Priloge 1 tega akta [gCO2/kWh];
DTIZHi
celotna količina toplote iz posameznega vira [MWh];
i
posamezen vir toplote, ki je bila prevzeta v sistem;
j
vrsta porabljenega energenta za delovanje proizvodne oziroma soproizvodne naprave.
 
(2) Pri izračunu kazalnika izpustov ogljikovega dioksida za posamezen vir toplote, ki je bila prevzeta v sistem, kot to določa prejšnji odstavek, se za emisijski faktor za posamezni porabljeni energent za proizvodnjo toplote ali vrsto toplote, ki je bila prevzeta v sistem, električno energijo za delovanje sistema, emisijski faktor za proizvedeno električno energijo v soproizvodnji ali drug posamezni vir energije, ki se ne uporablja za delovanje sistema, uporabljajo vrednosti iz Tabele 2 Priloge 1 tega akta.
(3) Za izračune iz prejšnjega odstavka se v primeru proizvodnih naprav na trdna goriva, ki so vključene v emisijsko trgovanje, lahko uporabijo dejanski emisijski faktorji.
(4) Če je med viri energije za proizvodnjo toplote, ki je bila prevzeta v sistem, tudi električna energija, ali se električna energija porablja za delovanje sistema (lastna raba), se pri izračunu emisijskega faktorja za ta vir energije upošteva le delež te energije, ki ni iz obnovljivega vira.
18. člen 
(izračun deleža posameznega vira toplote) 
Delež posameznega vira toplote v skupni toploti, ki je bila prevzeta v sistem, se izračuna na naslednji način:
Slika 23
kjer oznake pomenijo:
Di
delež toplote iz posameznega vira v skupni toploti, ki je bila prevzeta v sistem;
DTIZHi
celotna količina toplote iz posameznega vira [MWh];
DTIZH
skupna toplota, ki je bila prevzeta v sistem [MWh];
i
posamezen vir toplote, ki je bila prevzeta v sistem.
 
19. člen 
(skupni kazalnik izpustov za vse vire toplote) 
Skupni kazalnik izpustov za vse vire toplote, ki je bila prevzeta v sistem, se izračuna na naslednji način:
Slika 24
kjer oznake pomenijo:
ƒCO2,DTS
skupni kazalnik izpustov ogljikovega dioksida za vse vire toplote, ki je bila prevzeta v sistem [gCO2/kWh];
ƒCO2,DTi
kazalnik izpustov ogljikovega dioksida za posamezen vir toplote, ki je bila prevzeta v sistem [gCO2/kWh];
Di
delež toplote posameznega vira v skupni toploti, ki je bila prevzeta v sistem;
i
posamezen vir toplote, ki je bila prevzeta v sistem.
 
20. člen 
(skupni kazalnik izpustov za celoten sistem) 
(1) Skupni kazalnik izpustov ogljikovega dioksida za sistem se izračuna na naslednji način:
Slika 25
kjer oznake pomenijo:
ƒCO2,SDO
kazalnik izpustov ogljikovega dioksida za sistem [gCO2/kWh];
ƒCO2,DTS
skupni kazalnik izpustov ogljikovega dioksida za vse vire toplote, ki je bila prevzeta v sistem [gCO2/kWh];
DTIZH
skupna toplota, ki je bila prevzeta v sistem [MWh];
ƒCO2,EL,SDO
utežen emisijski faktor za uporabljene vire električne energije glede na deleže posameznih virov električne energije, uporabljenih za delovanje sistema [gCO2/kWh]. Emisijski faktor za proizvodnjo električne energije v Sloveniji je določen v Tabeli 2 Priloge 1 tega akta;
ELLR,SDO
električna energija, porabljena za delovanje sistema (lastna raba) [MWh];
DTPR
skupna toplota, dobavljena na odjemna mesta končnih odjemalcev [MWh].
 
(2) Utežen emisijski faktor za uporabljene vire električne energije se izračuna na naslednji način:
Slika 26
kjer oznake pomenijo:
ƒCO2,EL,SDO
utežen emisijski faktor za uporabljene vire električne energije glede na deleže posameznih virov električne energije, uporabljenih za delovanje sistema [gCO2/kWh]. Emisijski faktor za proizvodnjo električne energije v Sloveniji je določen v Tabeli 2 Priloge 1 tega akta;
ƒCO2,ELk
emisijski faktor za proizvodnjo električne energije iz posameznega vira električne energije [gCO2/kWh];
DEL,SDO,k
delež električne energije iz posameznega vira v skupni količini električne energije, ki je bila porabljena za delovanje sistema;
k
posamezen vir električne energije.
 
V. VSEBINA IN OBLIKA ZBIRNEGA PREGLEDA NAČRTOVANIH UKREPOV IN POVEZANIH PODATKOV 
21. člen 
(vsebina in oblika zbirnega pregleda) 
(1) Zbirni pregled načrtovanih ukrepov je sestavni del trajnostnega načrta za sistem, ki ga v skladu s prvim in drugim odstavkom 56. člena Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 121/21 in 189/21, v nadaljnjem besedilu: ZSROVE) pripravi distributer toplote. Zbirni pregled načrtovanih ukrepov se izdela za vsak posamezen sistem.
(2) Distributer toplote za posamezen sistem in z njim povezan posamezen ukrep ali dejavnost iz točk d) in e) drugega odstavka 56. člena ZSROVE v zbirnem pregledu navede naslednje podatke:
1. identifikacijska oznaka ukrepa ali dejavnosti, vsebovane v ukrepu;
2. vrsta načrtovanega ukrepa iz nabora ukrepov;
3. načrtovana vrednost prispevka ukrepa, ki se odraža v povečanem deležu porabe obnovljivih virov in odvečne toplote. Če je prispevkov istega ukrepa več, se navede ocene vseh prispevkov;
4. načrtovana vrednost prispevka ukrepa, ki se odraža v doseganju in ohranjanju doseganja predpisanega merila učinkovitosti sistema. Če je prispevkov istega ukrepa več, se navede ocene vseh prispevkov;
5. predvideni investicijski stroški ukrepa po letih od začetka naložbe do aktivacije ukrepa. Poleg skupnega stroška ukrepa ali dejavnosti morajo biti navedeni tudi vsi potrebni povezani podatki vključno z morebitnimi študijami, ki so bili uporabljeni pri izračunu gospodarnosti ukrepa;
6. časovnica izvedbe načrtovanih ukrepov vključno z načrtovanim rokom do začetka uporabe posameznega načrtovanega ukrepa. Če se ukrep predvidoma izvede v več fazah, se v zbirnem pregledu vsaka faza navede kot samostojen ukrep in se zanjo poroča posebej. V časovnici so vsebovani pomembni časovni mejniki, kot npr. končna odločitev o naložbi, pridobitev potrebnih dovoljenj, in
7. ocenjen možen prispevek ukrepa k prilagajanju odjema in shranjevanju presežne električne energije iz obnovljivih virov v skladu s točko c) drugega odstavka 56. člena ZSROVE.
(3) Distributer toplote za ukrepe, ki se že izvajajo, v poročilu o izvajanju ukrepov iz šestega odstavka 56. člena ZSROVE navede tudi doseženo stopnjo izvedbe posameznega ukrepa iz zbirnega pregleda.
(4) Oblika in struktura zbirnega pregleda je podrobneje določena v Tabeli 1 Priloge 2, ki je sestavni del tega akta.
22. člen 
(povezani podatki) 
(1) V trajnostnem načrtu morajo biti podane analize in ocene iz točk od a) do č) drugega odstavka 56. člena ZSROVE na način, da je vidna in razumljiva povezava z ukrepi iz prejšnjega člena.
(2) V zbirni pregled iz prejšnjega člena se dodajo tudi drugi podatki na podlagi določb 57. člena ZSROVE, če so potrebni za razumevanje trajnostnega načrta ali njegovih vsebinskih delov ali povezave med posamezimi deli trajnostnega načrta in ukrepi iz prejšnjega člena ali so podlaga za izračun, analizo ali oceno, navedeno v trajnostnem načrtu. Podatki iz prejšnjega stavka so obvezni povezani podatki.
(3) Podatki, potrebni za izračun učinkovitosti sistema v skladu s 45. točko prvega odstavka 3. člena ZSROVE za posamezen sistem ali za oceno učinka posameznega ukrepa ali dejavnosti iz točk d) in e) drugega odstavka 56. člena ZSROVE, so obvezni povezani podatki.
(4) Podatki, na podlagi katerih se izračunavajo kazalniki po 57. členu ZSROVE, so obvezni povezani podatki.
(5) Kadar agencija daje soglasje k trajnostnemu načrtu, lahko v postopku izdaje soglasja zahteva dodatne povezane podatke v obliki, ki jih določi v zahtevku.
23. člen 
(podatki za izračun kazalnikov) 
(1) Distributer toplote za vsak sistem letno poroča agenciji naslednji nabor podatkov:
– količina dobavljene toplote iz posameznega vira toplote, ki je bila prevzeta v sistem;
– količina porabljene električne energije za delovanje sistema in
– količina dobavljene toplote na odjemna mesta odjemalcev.
(2) Proizvajalec toplote oziroma dobavitelj energije, ki dobavlja toploto distributerju toplote, za vsak vir toplote letno poroča agenciji naslednji nabor podatkov:
1. raba posamezne vrste primarne energije za proizvodnjo oziroma soproizvodnjo toplote iz posameznega vira, ki je bila namenjena za oskrbo sistema in dobavljena distributerjem toplote;
2. količina proizvedene toplote iz posameznega vira;
3. količina proizvedene električne energije ali druge oblike koristne energije, ki ni bila porabljena za delovanje sistema, če je bila v sistemu porabljena toplota iz soproizvodnih naprav;
4. izkoristki proizvodnih oziroma soproizvodnih naprav;
5. količina električne energije, porabljena za delovanje naprav, vključenih v proces proizvodnje ali soproizvodnje oziroma pripravo toplote za prevzem v sistem, in
6. za proizvodne naprave na trdna goriva, ki so vključene v emisijsko trgovanje, lastni emijski faktor za goriva (gCO2/kWh).
VI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
24. člen 
(prehodna določba) 
Distributer toplote v zbirnem pregledu iz prvega odstavka 21. člena tega akta navede tudi podatke za ukrepe, ki se morebiti že izvajajo in o izvedbi katerih je bila odločitev sprejeta pred uveljavitvijo tega akta, izvedeni ukrepi ali dejavnosti pa bodo vplivali na povečanje deleža rabe obnovljivih virov in odvečne toplote, rabo toplote iz soproizvodnje in doseganje, preseganje ali ohranjanje merila učinkovitosti sistema.
25. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta akt začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 71-6/2022/11
Maribor, dne 21. septembra 2022
EVA 2022-2430-0068
Predsednik sveta 
Agencije za energijo 
dr. Franc Žlahtič 
 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti