Uradni list

Številka 121
Uradni list RS, št. 121/2022 z dne 21. 9. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 121/2022 z dne 21. 9. 2022

Kazalo

2862. Pravila za izvolitev predstavnikov Občine Šmarje pri Jelšah v volilno telo za volitve člana državnega sveta in za določitev kandidata za člana državnega sveta, stran 8446.

  
Na podlagi 14. in 15. člena Zakona o državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 95/09 – odl. US, 21/13 – ZFDO-F in 81/18 – odl. US), Zakona o določitvi volilnih enot za volitve predstavnikov lokalnih interesov v državni svet (Uradni list RS, št. 48/92) in 16. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 57/17 in 54/19) je Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah na 7. seji dne 20. 9. 2022 sprejel
P R A V I L A 
za izvolitev predstavnikov Občine Šmarje pri Jelšah v volilno telo za volitve člana državnega sveta in za določitev kandidata za člana državnega sveta 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen
S temi pravili se ureja postopek izvolitve treh predstavnikov Občine Šmarje pri Jelšah v volilno telo 5. volilne enote za izvolitev kandidata za člana državnega sveta in postopek za določitev kandidata za člana državnega sveta.
V teh pravilih uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.
II. VOLITVE PREDSTAVNIKOV V VOLILNO TELO 
2. člen
Glede na določbe 40. člena Zakona o državnem svetu Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah (v nadaljevanju: občinski svet) izvoli v volilno telo za volitve člana državnega sveta tri predstavnike (v nadaljevanju: elektorje).
3. člen 
Kandidate za elektorje lahko predlagajo posamezni člani občinskega sveta, in sicer vsak največ tri kandidate za elektorje.
K predlogu mora biti priloženo soglasje kandidata.
4. člen 
Za elektorja je lahko predlagan in izvoljen vsak, ki ima volilno pravico v Občini Šmarje pri Jelšah.
5. člen 
Predloge z osebnimi podatki kandidatov za elektorje predlagatelji posredujejo Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Šmarje pri Jelšah (v nadaljevanju: komisija) v roku, ki ga v skladu z rokovnikom za izvedbo volilnih opravil določi komisija.
Komisija sestavi seznam predlaganih kandidatov po abecednem vrstnem redu prve črke njihovih priimkov in z navedbo njihovih predlagateljev. Tako pripravljen predlog komisija posreduje občinskemu svetu.
6. člen 
Občinski svet voli elektorje na svoji seji s tajnim glasovanjem.
Na glasovnici so kandidati napisani po vrstnem redu, ki ga je določila komisija.
7. člen 
Član občinskega sveta glasuje za posamezne kandidate tako, da obkroži zaporedno številko pred največ tremi kandidati.
Izvoljeni so kandidati, ki so prejeli največ glasov. Če je dvoje ali več kandidatov dobilo enako najvišje število glasov, se izbira kandidata določi z žrebom, ki se opravi takoj na seji občinskega sveta.
III. DOLOČITEV KANDIDATA ZA ČLANA DRŽAVNEGA SVETA 
8. člen
Glede na določbe 41. člena Zakona o državnem svetu občinski svet določi enega kandidata za člana državnega sveta.
9. člen 
Predlagatelji iz 5. člena teh pravil lahko predlagajo po enega kandidata za člana državnega sveta.
K predlogu mora biti priloženo soglasje kandidata.
10. člen 
Za člana državnega sveta je lahko predlagan, kdor ima volilno pravico na območju 5. volilne enote.
11. člen 
Predloge z osebnimi podatki kandidata za člana državnega sveta predlagatelji posredujejo komisiji v roku, ki ga v skladu z rokovnikom za izvedbo volilnih opravil določi komisija.
Komisija sestavi seznam predlaganih kandidatov po abecednem vrstnem redu prve črke njihovih priimkov in z navedbo njihovih predlagateljev. Tako pripravljen predlog komisija posreduje občinskemu svetu.
12. člen 
Kandidata za člana državnega sveta določi občinski svet s tajnim glasovanjem.
Na glasovnici so kandidati napisani po vrstnem redu, ki ga je določila komisija. Član občinskega sveta glasuje za posameznega kandidata tako, da obkroži zaporedno številko pred njegovim priimkom.
13. člen 
Kandidat za člana državnega sveta je izvoljen, če je pri glasovanju prejel večino glasov članov občinskega sveta, ki so glasovali.
Če noben od kandidatov pri glasovanju ni dobil potrebne večine glasov, se opravi novo glasovanje.
Pri drugem glasovanju se glasuje o kandidatih, ki sta pri prvem glasovanju dobila največ glasov.
Če pri prvem glasovanju dobi več kandidatov enako najvišje oziroma enako drugo najvišje število glasov, se izbira kandidatov za ponovno glasovanje med kandidati z enakim številom glasov določi z žrebom.
14. člen 
Na glasovnici pri drugem glasovanju sta kandidata navedena po vrstnem redu glede na število glasov, dobljenih pri prvem glasovanju oziroma po abecednem vrstnem redu priimkov ob istem številu glasov.
15. člen 
Za predstavnika kandidature za kandidata za člana državnega sveta se določi župan. Če je za kandidata za člana državnega sveta določen župan, se za predstavnika kandidature določi podžupan. Če je za kandidata za člana državnega sveta določen tudi podžupan, se za predstavnika kandidature določi najstarejši član občinskega sveta, ki ni na kandidatni listi.
16. člen 
Župan mora najkasneje 30 dni pred dnem glasovanja pristojni volilni komisiji predložiti seznam izvoljenih elektorjev in kandidaturo za člana državnega sveta, skupaj s potrebnimi prilogami.
IV. KONČNE DOLOČBE 
17. člen
Za izvolitev elektorjev in določitev kandidata za člana državnega sveta se smiselno uporabljajo določila Poslovnika Občinskega sveta Občine Šmarje pri Jelšah, če s temi pravili ni določeno drugače.
18. člen 
Občinski svet sprejme ta pravila z dvotretjinsko večino navzočih članov občinskega sveta.
19. člen 
Z dnem uveljavitve teh pravil prenehajo veljati Pravila za izvolitev predstavnikov Občine Šmarje pri Jelšah v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta, ki jih je Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah sprejel na 18. seji dne 27. 9. 2017.
20. člen 
Ta pravila začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0321-0007/2022-3
Šmarje pri Jelšah, dne 20. septembra 2022
Župan 
Občine Šmarje pri Jelšah 
Matija Čakš
 
 

AAA Zlata odličnost