Uradni list

Številka 121
Uradni list RS, št. 121/2022 z dne 21. 9. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 121/2022 z dne 21. 9. 2022

Kazalo

2854. Uredba o izvajanju uredb (EU) o opredelitvi, opisu, predstavitvi, označevanju ter staranju žganih pijač, stran 8442.

  
Na podlagi 8. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US, 123/21 in 44/22) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o izvajanju uredb (EU) o opredelitvi, opisu, predstavitvi, označevanju ter staranju žganih pijač 
1. člen 
(vsebina) 
Ta uredba določa pristojne organe, nadzor in vsebino obvestila o staranju žgane pijače, prekrške in sankcije za izvajanje te uredbe ter za izvajanje:
– Uredbe (EU) 2019/787 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2019 o opredelitvi, opisu, predstavitvi in označevanju žganih pijač, uporabi imen žganih pijač pri predstavitvi in označevanju drugih živil, zaščiti geografskih označb žganih pijač, uporabi etanola in destilatov kmetijskega porekla v alkoholnih pijačah ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 110/2008 (UL L št. 130 z dne 17. 5. 2019, str. 1), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2021/1465 z dne 6. julija 2021 o spremembi Uredbe (EU) 2019/787 Evropskega parlamenta in Sveta glede opredelitve sklicevanj na pravna imena žganih pijač ali geografske označbe žganih pijač in njihove uporabe pri opisu, predstavitvi in označevanju žganih pijač razen tistih, na katere se sklicuje (UL L št. 321 z dne 13. 9. 2021, str. 12), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 2019/787/EU) in
– Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2021/724 z dne 3. marca 2021 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) 2019/787 Evropskega parlamenta in Sveta glede sporočil držav članic Komisiji o organih, imenovanih za nadzor nad postopki staranja žganih pijač, in pristojnih organih, odgovornih za zagotavljanje skladnosti z navedeno uredbo (UL L št. 155 z dne 5. 5. 2021, str. 3; v nadaljnjem besedilu: Izvedbena uredba 2021/724/EU).
2. člen 
(pristojni organi) 
(1) Pristojni organ za izvajanje Uredbe 2019/787/EU, Izvedbene uredbe 2021/724/EU in te uredbe je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
(2) Uradni nadzor nad izvajanjem Uredbe 2019/787/EU in te uredbe izvaja Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu: uprava).
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka izvaja uradni nadzor nad žganimi pijačami z zaščiteno geografsko označbo, ki vstopajo v carinsko območje Evropske unije, iz četrtega odstavka 21. člena Uredbe 2019/787/EU Finančna uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: finančna uprava).
3. člen 
(preverjanje skladnosti) 
(1) Ne glede na prejšnji člen so za izvajanje drugega odstavka 38. člena Uredbe 2019/787/EU pristojni organi za preverjanje skladnosti žganih pijač z geografsko označbo s specifikacijami organizacije za kontrolo in certificiranje.
(2) Organizacije za kontrolo in certificiranje ministrstvo in upravo redno obveščajo o proizvajalcih žganih pijač ali njihovih združenjih, ki so jim podelile listino o skladnosti žgane pijače z geografsko označbo (v nadaljnjem besedilu: certifikat) oziroma so jim certifikat odvzele.
4. člen 
(nadzor finančne uprave) 
Če finančna uprava pri izvajanju uradnega nadzora iz četrtega odstavka 21. člena Uredbe 2019/787/EU obravnava blago, ki je označeno z geografsko označbo v nasprotju z Uredbo 2019/787/EU, blago zadrži in o tem obvesti upravo. Če ta v treh delovnih dneh ne potrdi, da gre za kršitev, finančna uprava blago prepusti v zahtevani carinski postopek. Če uprava ugotovi, da izdelki niso proizvedeni v skladu z ustrezno specifikacijo, sprejme ustrezni ukrep.
5. člen 
(obvestilo o staranju žgane pijače) 
(1) Za izvajanje šestega odstavka 13. člena Uredbe 2019/787/EU se šteje, da so vse dejavnosti staranja žganih pijač izvedene pod uradnim nadzorom države članice ali nadzorom, ki daje enakovredna jamstva, če proizvajalec žganih pijač, ki žgane pijače zori ali stara (v nadaljnjem besedilu: proizvajalec), najpozneje 30 dni po začetku zorenja ali staranja žgane pijače (v nadaljnjem besedilu: staranje) v pisni ali v elektronski obliki pošlje upravi obvestilo o staranju žgane pijače. Predloga obvestila o staranju žgane pijače je dostopna na spletni strani ministrstva in uprave.
(2) Obvestilo o staranju žgane pijače vsebuje naslednje podatke:
a) o proizvajalcu (firma in sedež ali osebno ime in naslov);
b) naslov objekta, v katerem poteka staranje;
c) kategorija žgane pijače;
č) številka lota ali šarže;
d) o količini žgane pijače v staranju (v litrih);
e) datum polnjenja v posode za staranje oziroma začetek staranja;
f) o vrsti posode za staranje (leseni sodi, cisterna ipd.);
g) o velikosti posode za staranje (v litrih);
h) število posod za staranje.
(3) Proizvajalec mora obvestiti upravo o spremembi podatkov iz prejšnjega odstavka, razen glede časa staranja, v 30 dneh od nastale spremembe. Če se je proizvajalec odločil, da bo žgano pijačo staral dlje časa, upravo obvesti o tem najpozneje 30 dni pred prvotno predvidenim potekom staranja, če se je odločil za krajši čas staranja, pa 30 dni pred potekom staranja. Proizvajalec sporoči spremembo podatkov tako, da v pisni ali elektronski obliki pošlje upravi novo obvestilo o staranju žgane pijače.
6. člen 
(prekrški) 
(1) Z globo od 4.000 do 40.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, ki:
1. uporabi pravno ime žgane pijače v nasprotju z 10. členom Uredbe 2019/787/EU;
2. navede čas zorenja ali starost žgane pijače v nasprotju s šestim odstavkom 13. člena Uredbe 2019/787/EU;
3. uporabi simbol Unije za geografsko označbo v nasprotju s 16. členom Uredbe 2019/787/EU;
4. uporabi geografsko označbo v nasprotju s prvim odstavkom 21. člena Uredbe 2019/787/EU;
5. uporabi geografsko označbo v nasprotju z drugim odstavkom 21. člena Uredbe 2019/787/EU.
(2) Z globo od 2.000 do 30.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
(3) Z globo od 500 do 4.000 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
(4) Z globo od 300 do 1.000 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje posameznik.
7. člen 
(prekrški) 
(1) Z globo od 200 do 10.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, ki:
1. ne pošlje obvestila o staranju žgane pijače v roku iz prvega odstavka 5. člena te uredbe;
2. v obvestilu o staranju žgane pijače ne navede podatkov iz drugega odstavka 5. člena te uredbe ali so ti podatki nepravilni;
3. ne sporoči sprememb časa staranja žgane pijače v roku iz tretjega odstavka 5. člena te uredbe;
4. ne navaja pravilnih podatkov v obvestilu o staranju žgane pijače iz tretjega odstavka 5. člena te uredbe.
(2) Z globo od 200 do 5.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
(3) Z globo od 100 do 1.000 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
(4) Z globo od 40 do 1.000 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje posameznik.
8. člen 
(izrek višje globe v hitrem postopku) 
Za prekrške iz 6. člena te uredbe se sme v hitrem postopku izreči globa tudi v znesku, ki je višji od najnižje predpisane globe, določene s to uredbo.
PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI 
9. člen 
(prehodna določba) 
Proizvajalci žganih pijač, ki so začeli postopek staranja žgane pijače pred uveljavitvijo te uredbe, morajo najpozneje v treh mesecih po uveljavitve te uredbe v pisni ali elektronski obliki poslati upravi obvestilo o staranju žgane pijače s podatki iz drugega odstavka 5. člena te uredbe.
10. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o izvajanju uredbe (EU) o opredelitvi, predstavitvi in označevanju žganih pijač (Uradni list RS, št. 31/21).
11. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-317/2022
Ljubljana, dne 15. septembra 2022
EVA 2021-2330-0087
Vlada Republike Slovenije 
dr. Robert Golob 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti