Uradni list

Številka 121
Uradni list RS, št. 121/2022 z dne 21. 9. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 121/2022 z dne 21. 9. 2022

Kazalo

2849. Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz naslova kreditov, najetih za zagotavljanje likvidnosti na organiziranih trgih električne energije ter emisijskih kuponov in obveznosti iz nakupa dodatnih količin zemeljskega plina izven trga Evropske unije (ZPKEEKP), stran 8438.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz naslova kreditov, najetih za zagotavljanje likvidnosti na organiziranih trgih električne energije ter emisijskih kuponov in obveznosti iz nakupa dodatnih količin zemeljskega plina izven trga Evropske unije (ZPKEEKP) 
Razglašam Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz naslova kreditov, najetih za zagotavljanje likvidnosti na organiziranih trgih električne energije ter emisijskih kuponov in obveznosti iz nakupa dodatnih količin zemeljskega plina izven trga Evropske unije (ZPKEEKP), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 13. septembra 2022.
Št. 003-02-1/2022-197
Ljubljana, dne 21. septembra 2022
Borut Pahor
predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O POROŠTVU REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OBVEZNOSTI IZ NASLOVA KREDITOV, NAJETIH ZA ZAGOTAVLJANJE LIKVIDNOSTI NA ORGANIZIRANIH TRGIH ELEKTRIČNE ENERGIJE TER EMISIJSKIH KUPONOV IN OBVEZNOSTI IZ NAKUPA DODATNIH KOLIČIN ZEMELJSKEGA PLINA IZVEN TRGA EVROPSKE UNIJE (ZPKEEKP) 
1. člen
(1) Republika Slovenija zaradi povečane volatilnosti trgov z električno energijo, za zagotavljanje izvajanja cenovnega ščitenja prodaje proizvodnje električne energije, proizvedene v okviru elektroenergetske skupine HSE in s tem zagotavljanje njenega varnega in stabilnega poslovanja ter zagotavljanja zanesljive oskrbe končnih odjemalcev električne energije v Republiki Sloveniji, daje poroštvo za 80 odstotkov obveznosti družbe HSE d.o.o. iz naslova najetih kreditov do skupne višine 800 milijonov eurov glavnic, za zagotavljanje likvidnosti za pokrivanje obveznosti, nastalih iz naslova transakcij, sklenjenih na organiziranem trgu električne energije in emisijskih kuponov, namenjenih cenovnemu ščitenju prodaje proizvodnje, ter za pokrivanje likvidnostnih obremenitev, povezanih z nakupi nadomestne električne energije.
(2) Republika Slovenija zaradi povečane volatilnosti trgov z električno energijo, za zagotavljanje izvajanja cenovnega ščitenja prodaje proizvodnje električne energije, proizvedene v okviru elektroenergetske skupine GEN in s tem zagotavljanje njenega varnega in stabilnega poslovanja ter zagotavljanja zanesljive oskrbe končnih odjemalcev električne energije v Republiki Sloveniji, daje poroštvo za 80 odstotkov obveznosti družbe GEN d.o.o. in z njo vertikalno povezane družbe GEN-I, d.o.o. iz naslova najetih kreditov do skupne višine 400 milijonov eurov glavnic, za zagotavljanje likvidnosti za pokrivanje obveznosti, nastalih iz naslova transakcij, sklenjenih na organiziranem trgu električne energije in emisijskih kuponov, namenjenih cenovnemu ščitenju prodaje proizvodnje, ter za pokrivanje likvidnostnih obremenitev, povezanih z nakupi nadomestne električne energije.
(3) Republika Slovenija, z namenom zagotavljanja nemotene oskrbe odjemalcev zemeljskega plina v Republiki Sloveniji, daje poroštvo za 80 odstotkov obveznosti družbe GEOPLIN d.o.o. Ljubljana do skupne višine 400 milijonov eurov prevzetih obveznosti iz naslova kreditov, najetih za zagotavljanje likvidnosti, in izdanih bančnih garancij za nakup zemeljskega plina na trgih izven Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU).
(4) Kot organiziran trg iz prvega in drugega odstavka tega člena šteje organizirani trg, kot je definiran v 2. členu Izvedbene uredbe Komisije EU št. 1348/2014 z dne 17. decembra 2014 o sporočanju podatkov v skladu s členom 8(2) in (6) Uredbe (EU) št. 1227/2011 Evropskega parlamenta in Sveta o celovitosti in preglednosti veleprodajnega energetskega trga (UL L št. 363 z dne 18. 12. 2014, str. 121). Organiziran trg iz prejšnjega stavka za namene tega zakona vključuje tudi organiziran trg emisijskih kuponov.
(5) Ukrepi iz prvega do tretjega odstavka tega člena se izvajajo pod pogoji iz Obvestila Komisije o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES za državno pomoč v obliki poroštev (UL C št. 155 z dne 20. 6. 2008, str. 10–22), zadnjič popravljeno s Popravkom (UL C 244, z dne 25. 9. 2008, str. 32).
2. člen 
Republika Slovenija daje poroštvo iz prejšnjega člena pod naslednjimi pogoji:
– sredstva se lahko črpajo v celoti ali v več obrokih, pri čemer se lahko črpan del kredita vrne pred skrajnim rokom vračila in se ga ponovno črpa, vendar skupna višina vsakokratnega črpanega kredita ne sme preseči maksimalne višine odobrenega zneska kredita,
– rok odplačila kreditov družb iz prejšnjega člena je 31. avgust 2023,
– končna zapadlost prevzetih obveznosti iz naslova izdanih bančnih garancij za nakup zemeljskega plina na trgih izven EU je najkasneje 31. december 2025,
– stroški, povezani z najemom kredita, ne smejo presegati 0,5 odstotka vrednosti glavnice kredita,
– obrestna mera kreditov mora biti primerljiva obrestnim meram primerljivih kreditov z državnim poroštvom,
– premija, ki jo plačajo družbe iz prejšnjega člena za poroštvo Republiki Sloveniji, je vsaj tako visoka, da ustreza primerljivi poroštveni premiji, ki jo je mogoče najti na finančnih trgih.
3. člen 
Če posamezna družba iz 1. člena tega zakona ne bo poravnala obveznosti iz naslova obveznosti, za katere je Republika Slovenije dala poroštvo po tem zakonu, bo Republika Slovenija namesto te družbe na podlagi predhodnega pisnega poziva upnika brezpogojno, nepreklicno in na prvi poziv poravnala zapadlo obveznost.
4. člen 
Sredstva za poravnavo poroštvenih obveznosti po tem zakonu se zagotovijo v proračunu Republike Slovenije.
5. člen 
(1) Najpozneje ob sklenitvi poroštvene pogodbe, minister, pristojen za finance, v imenu in za račun Republike Slovenije, s posamezno družbo iz 1. člena tega zakona sklene pogodbo o zavarovanju poroštva, s katero se podrobneje uredi način zavarovanja poroštva in plačilo premije za izdano poroštvo.
(2) Republika Slovenija v primeru izpolnitve poroštvene obveznosti po tem zakonu zahteva povrnitev plačanega zneska skupaj z obrestmi od dneva plačila in vsemi stroški, ki so v zvezi s tem nastali. Poroštvo se zavaruje z menicami.
6. člen 
(1) Za izvajanje tega zakona in vseh pravic ter obveznosti Republike Slovenije, ki iz njega izhajajo, skrbi ministrstvo, pristojno za finance.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek izvajata nadzor nad namensko porabo sredstev, za katera se daje poroštvo s tem zakonom, ministrstvo, pristojno za energetiko in ministrstvo, pristojno za finance.
7. člen 
Za posamezno družbo iz 1. člena tega zakona, za katero Republika Slovenija sklene poroštveno pogodbo po tem zakonu, velja za čas od sklenitve poroštvene pogodbe do prenehanja pravice upnika do unovčitve poroštva oziroma v primeru unovčitve poroštva, do poplačila regresnega zahtevka, prepoved izplačila dobička, izvedbe nakupov lastnih delnic ali lastnih poslovnih deležev ter izvedbe izplačila nagrad poslovodstvu.
KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 450-07/22-3/24
Ljubljana, dne 13. septembra 2022
EPA 251-IX
Državni zbor 
Republike Slovenije 
mag. Urška Klakočar Zupančič 
predsednica 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti