Uradni list

Številka 116
Uradni list RS, št. 116/2022 z dne 6. 9. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 116/2022 z dne 6. 9. 2022

Kazalo

2787. Pravilnik o spremembah Pravilnika o izvajanju subvencioniranega prevoza, stran 8334.

  
Na podlagi tretjega, sedmega in enajstega odstavka 114.b člena in prvega odstavka 114.e člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 6/16 – uradno prečiščeno besedilo, 67/19, 94/21 in 54/22 – ZUJPP) in v zvezi z 2. členom Zakona o prevoznih pogodbah v železniškem prometu (Uradni list RS, št. 61/00) minister za infrastrukturo izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah Pravilnika o izvajanju subvencioniranega prevoza 
1. člen 
V Pravilniku o izvajanju subvencioniranega prevoza (Uradni list RS, št. 7/20, 89/20, 133/21 in 140/21) se 8.a člen spremeni tako, da se glasi:
»8.a člen 
(subvencija v mestnem linijskem prevozu potnikov) 
(1) Ministrstvo z izvajalcem mestnega linijskega prevoza potnikov v posameznem mestnem območju sklene pogodbo o zagotavljanju subvencioniranih prevozov upravičencev iz 114.b člena zakona.
(2) Do subvencije za izdano subvencionirano vozovnico v mestnem linijskem prevozu je upravičen izvajalec mestnega linijskega prevoza, ki ima z upravljavcem mestnega linijskega prevoza sklenjeno pogodbo.
(3) Izvajalec je upravičen do višine subvencije, ki se izračuna po naslednji formuli:
S=(CEV*K*ŠTV) – Cv + Cmv, 
pri čemer je:
S
subvencija za uporabo mestne vozovnice v območju mestnega linijskega prevoza;
CEV
cena enkratne enosmerne ali dnevne vozovnice kupljene v predprodaji za posamezno območje mestnega linijskega prevoza;
K
koeficient;
ŠTV
število uspešnih validacij uporabnika mestne vozovnice v območju mestnega linijskega prevoza;
Cv
skupna cena vozovnic, ki jo plačajo upravičenci izvajalcu za izvajanje prevoza, ki ga ta ne opravlja;
Cmv
skupna cena vozovnic za mestni linijski prevoz, ki jo plačajo upravičenci izvajalcem, ki tega prevoza ne opravljajo.
(4) Kadar sta za posamezno območje mestnega linijskega prevoza določeni cena enkratne enosmerne in cena dnevne vozovnice kupljeni v predprodaji, se pri obračunu višine subvencije v mestnem linijskem prevozu upošteva cena vozovnice, ki je nižja.
(5) Vrednost K iz tretjega odstavka tega člena se na letni ravni določi na podlagi števila uspešnih validacij potnikov z mestno vozovnico in številom vseh potnikov v območju mestnega linijskega prevoza. Vrednost K je omejena z zgornjo mejo, ki zanaša 0,98 in s spodnjo mejo, ki znaša 0,45 in je odvisna od vrste produkta v posamezni občini.
(6) Ne glede na tretji odstavek tega člena, višina subvencije za izvajalca iz prvega odstavka tega člena, ne sme biti višja od izpada prihodkov v tekočem letu, glede na prihodke od prodaje vozovnic in prihodke od subvencioniranih vozovnic v letu 2019 v mestnem linijskem prevozu, povečane za 20 %. Za izračun se upoštevajo prihodki iz prodaje vozovnic in subvencije, ki jih prejme izvajalec za sofinanciranje vozovnic upravičencev za mestni potniški promet.
(7) Izplačilo subvencije se ustavi, ko letni znesek izplačane subvencije doseže izpad prihodkov iz prejšnjega odstavka.
(8) Če izvajalec mestnega linijskega prevoza potnikov zaradi bistveno povečanega števila upravičencev, poveča obseg števila kilometrov mestnega linijskega prevoza potnikov za več kot 5 %, je upravičen do sofinanciranja dodatnih kilometrov, na podlagi odobrenega predloga o povečanju obsega. Sofinanciranje je dovoljeno v višini 75 % operativnih stroškov izvajanja mestnega prometa za tekoče leto. Izvajalec predlaga povečanje obsega mestnega linijskega prometa na podlagi analize števila potnikov, zasedenosti vozil v koničnem času in s predložitvijo potrjenih operativnih stroškov na kilometer. Za izvedbo sofinanciranja se sklene aneks k pogodbi za izvajanje subvencioniranih prevozov.«.
2. člen 
9. člen se spremeni tako, da se glasi:
»9. člen 
(vračilo plačila subvencionirane mesečne vozovnice) 
(1) Izvajalec na zahtevo upravičenca prekliče neuporabljeno subvencionirano mesečno vozovnico pred začetkom veljavnosti, na dan nakupa ali v času veljavnosti vozovnice. Upravičencu se vrne celotni znesek plačila.
(2) Vračilo plačila za subvencionirano mesečno vozovnico, ki je bila uporabljena in je aktivna, ni možno.
(3) Preklicana subvencionirana mesečna vozovnica se ne subvencionira.«.
3. člen 
V 10. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Izvajalec na zahtevo upravičenca prekliče neuporabljeno subvencionirano vozovnico pred začetkom veljavnosti, na dan nakupa ali v času veljavnosti vozovnice. Upravičencu se vrne celotni znesek plačila.«.
Drugi odstavek se črta.
Dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek.
V četrtem odstavku, ki postane tretji odstavek, se v prvem stavku za besedo »preklic«, doda beseda »uporabljene«.
Dosedanji peti odstavek postane četrti odstavek.
KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-277/2022/15
Ljubljana, dne 30. avgusta 2022
EVA 2022-2430-0059
Mag. Bojan Kumer 
minister 
za infrastrukturo 

AAA Zlata odličnost