Uradni list

Številka 114
Uradni list RS, št. 114/2022 z dne 31. 8. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 114/2022 z dne 31. 8. 2022

Kazalo

2753. Začasni dogovor o izvajanju 4. točke prvega odstavka 22.n člena Kolektivne pogodbe za policiste in zagotavljanju fonda plačanih ur za sindikalno delo sindikalnih zaupnikov, ki delujejo v stalnem organu sindikata, stran 8296.

  
Na podlagi drugega odstavka 20. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06 in 45/08 – ZArbit) stranke
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE, Gregorčičeva ulica 20, 25, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa mag. Tatjana Bobnar, ministrica za notranje zadeve, na strani delodajalca ter
POLICIJSKI SINDIKAT SLOVENIJE, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, ki ga zastopa predsednik Rok Cvetko in
SINDIKAT POLICISTOV SLOVENIJE, Opekarniška cesta 15c, 3000 Celje, ki ga zastopa predsednik mag. Kristjan Mlekuš, na strani delojemalcev
sklepajo
Z A Č A S N I  D O G O V O R 
o izvajanju 4. točke prvega odstavka 22.n člena Kolektivne pogodbe za policiste in zagotavljanju fonda plačanih ur za sindikalno delo sindikalnih zaupnikov, ki delujejo v stalnem organu sindikata 
Vlada Republike Slovenije, Policijski sindikat Slovenije in Sindikat policistov Slovenije sklenejo začasni dogovor o izvajanju 4. točke prvega odstavka 22.n člena Kolektivne pogodbe za policiste (Uradni list RS, št. 41/12, 97/12, 41/14 in 22/16; v nadaljnjem besedilu: Kolektivna pogodba za policiste) in zagotavljanju fonda plačanih ur za sindikalno delo sindikalnih zaupnikov, ki delujejo v stalnem organu sindikata, ki omogoča neovirano in nemoteno svobodno delovanje sindikatov (v nadaljnjem besedilu: začasni dogovor).
II 
(1) Ta začasni dogovor se sklepa v okviru mirnega reševanja spora, ki so ga povzročila navodila oziroma izvrševanje navodil in usmeritev delodajalca iz dokumenta Generalne policijske uprave št. 219-11/2021/78 (20-07) z dne 7. 12. 2021 in dokumenta Ministrstva za notranje zadeve št. 109-2/2021/278 (150) z dne 21. 12. 2021.
(2) Dokumenta iz prejšnjega odstavka se z dnem začetka uporabe tega začasnega dogovora prekličeta in prenehata izvajati. Prav tako se prekličejo in prenehajo izvajati tudi vsi ostali dokumenti, ki so nastali na njuni podlagi ali v zvezi z njima, razen tistih določb, ki izrecno ne nasprotujeta namenu tega začasnega dogovora.
III 
Ta začasni dogovor se nanaša na voljene in imenovane sindikalne zaupnike, ki v skladu z akti sindikata za čas izvolitve ali imenovanja delujejo v stalnem organu sindikata.
IV 
(1) Podpisniki ugotavljajo, da je Ministrstvo za notranje zadeve v obdobju od leta 2015 do leta 2021 sindikalnim zaupnikom, ki so delovali oziroma še vedno delujejo v stalnih organih sindikata, omogočilo fond plačanih ur za čas delovanja v stalnih organih v obsegu povprečno 20.000 ur letno na posamezen sindikat. Sindikata sta ta fond plačanih ur uporabljala za nemoteno in neovirano delovanje stalnih organov obeh sindikatov.
(2) Na podlagi prejšnjega odstavka se podpisniki začasnega dogovora strinjajo, da se za sindikalne zaupnike iz prejšnje točke tega začasnega dogovora oziroma za sindikalno delovanje v stalnih organih zagotovi fond plačanih ur v obsegu 20.000 ur letno za posamezen sindikat. Omejitev fonda plačanih ur za delo sindikalnih zaupnikov v stalnem organu sindikata iz prejšnjega stavka se nanaša na dejansko porabljene ure v tekočem koledarskem letu. Navedeni fond plačanih ur se vodi kot sindikalne ure, porabljene v skladu s 4. točko prvega odstavka 22.n člena Kolektivne pogodbe za policiste. Delodajalec in sindikat usklajujeta pregled porabe ur za sindikalno delo iz tega začasnega dogovora vsake štiri mesece.
(3) Sindikat za čas delovanja sindikalnih zaupnikov v stalnem organu sindikata, ob upoštevanju prejšnjega odstavka, izda sklep s šestmesečno veljavnostjo, iz katerega je razvidno:
– ime in priimek sindikalnega zaupnika,
– organizacijska enota, kjer je določen kraj opravljanja dela po pogodbi o zaposlitvi, in
– dodeljeno število ur za sindikalno delo v stalnem organu sindikata.
(4) Sklep iz prejšnjega odstavka vsak sindikat izda v 15 dneh od začetka uporabe tega dogovora.
(5) Sindikat mora s strani ministra za notranje zadeve oziroma generalnega direktorja policije pooblaščeno osebo predhodno obvestiti o vsaki spremembi sindikalnih zaupnikov iz tretjega odstavka te točke najkasneje 15 dni pred nastopom dela sindikalnega zaupnika v stalnem organu sindikata oziroma v treh dneh po prenehanju funkcije sindikalnega zaupnika v stalnem organu sindikata.
(1) Podpisniki tega začasnega dogovora so sporazumni, da se vsak sindikalni zaupnik iz točke III tega dogovora, ki sindikalno delo v stalnem organu sindikata opravlja 50 odstotkov ali več delovnega časa, udeležuje vadbe praktičnega postopka s samoobrambo (v nadaljnjem besedilu: PPSA) in rednih vaj v streljanju pri kateremkoli izvajalcu usposabljanj s področja PPSA. Upoštevaje 22.l člen Kolektivne pogodbe za policiste, sindikalni zaupnik vadbo PPSA in redne vaje v streljanju izvaja v skladu s programom policije (za policiste) – Izvajanje pooblastil s praktičnim postopkom in samoobrambo.
(2) Udeležba na ostalih usposabljanjih, izpopolnjevanjih in izobraževanjih, ki se v Policiji izvajajo na podlagi 22.a člena Kolektivne pogodbe za policiste, skupaj z udeležbo na vadbi PPSA, za sindikalne zaupnike iz točke III tega dogovora, znaša osem ur mesečno, razen v času, ko le-ta niso razpisana oziroma objavljena.
(3) Udeležba sindikalnih zaupnikov iz točke III tega začasnega dogovora na usposabljanjih iz te točke se ne šteje v fond plačanih ur za čas delovanja v stalnih organih sindikata. Prav tako se v fond plačanih ur za čas delovanja v stalnih organih sindikata ne vštevajo odsotnosti zaradi letnega dopusta ter odsotnosti zaradi uveljavljanja pravic v skladu s predpisi, ki urejajo zdravstveno zavarovanje, ter druge odsotnosti v skladu s predpisi (npr. izredni dopust zaradi smrti, selitve).
VI 
Sindikat delodajalcu enkrat mesečno najkasneje do 5. v mesecu za pretekli mesec posreduje obvestilo o dejanski porabi fonda ur za delo sindikalnih zaupnikov iz tega začasnega dogovora.
VII 
(1) Podpisniki tega začasnega dogovora soglašajo, da se za sindikalne zaupnike iz točke III tega začasnega dogovora, za čas delovanja v stalnem organu, evidentira osem ur prisotnosti na delu za vsak delovni dan ter osem ur odsotnosti za državne praznike, ki so določeni kot dela prosti dnevi, in druge z zakonom določene dela proste dneve, če padejo na delovni dan.
(2) Sindikalni zaupnik mora organizacijski enoti, kjer ima določen kraj opravljanja dela po pogodbi o zaposlitvi, oziroma enoti, v katero je razporejen na delo, posredovati podatke o odsotnosti z dela zaradi izrabe letnega dopusta, plačane odsotnosti z dela zaradi drugih osebnih okoliščin ali izobraževanja, in sicer pred načrtovano odsotnostjo v rokih, ki jih določi delodajalec, in izvrševati vse druge pravice in obveznosti, ki izhajajo iz delovnega razmerja. Dokazila in listine za vse vrste upravičenih odsotnosti z dela predloži najkasneje do 5. delovnega dne v mesecu za pretekli mesec oziroma po navodilih delodajalca.
VIII 
Podpisniki tega začasnega dogovora se strinjajo, da vsebina tega dogovora ne prejudicira vsebine Aneksa št. 3 h Kolektivni pogodbi za policiste.
IX 
Ta začasni dogovor se objavi na intranetu Ministrstva za notranje zadeve in Policije.
Podpisniki tega začasnega dogovora se zavezujejo, da bodo morebitne spore reševali na miren način.
XI 
(1) Ta začasni dogovor začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne naslednji dan po tem, ko oba sindikata umakneta vsak svoj predlog kolektivnega delovnega spora v zadevi, ki je predmet tega dogovora, vendar najprej 31. avgusta 2022.
(2) Ta začasni dogovor preneha veljati z dnem uveljavitve aneksa h Kolektivni pogodbi za policiste, v katerem bo urejeno področje fonda plačanih ur za sindikalno delo za sindikalne zaupnike, ki delujejo v stalnih organih policijskih sindikatov, ali z enostransko pisno izjavo podpisnika ali s pisnim sporazumom vseh strank o prenehanju veljavnosti tega začasnega dogovora vendar pa najkasneje po poteku šestih mesecev od uveljavitve tega začasnega dogovora.
(3) Če enostransko pisno izjavo o prenehanju veljavnosti tega začasnega dogovora da en od sindikatov, ta začasni dogovor preneha veljati samo za ta sindikat.
(4) Ne glede na drugi odstavek te točke se veljavnost tega začasnega dogovora pred potekom šestih mesecev lahko sporazumno podaljša.
Št. 007-317/2022/1
Ljubljana, dne 26. avgusta 2022
EVA 2022-1711-0024
POLICIJSKI SINDIKAT SLOVENIJE 
Rok Cvetko 
predsednik 
 
SINDIKAT POLICISTOV SLOVENIJE 
mag. Kristjan Mlekuš 
predsednik
VLADA 
REPUBLIKE SLOVENIJE 
mag. Tatjana Bobnar 
ministrica 
za notranje zadeve

AAA Zlata odličnost