Uradni list

Številka 114
Uradni list RS, št. 114/2022 z dne 31. 8. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 114/2022 z dne 31. 8. 2022

Kazalo

2752. Pravilnik o trženju semena oljnic in predivnic, stran 8273.

  
Na podlagi petega odstavka 3. člena, osmega, devetega in enajstega odstavka 10. člena, drugega odstavka 11. člena, šestega odstavka 13. člena, tretjega odstavka 14.a člena, petega odstavka 15. člena, desetega odstavka 20. člena, dvanajstega odstavka 22. člena, tretjega odstavka 24.a člena, drugega odstavka 26. člena in petega odstavka 36. člena ter za izvrševanje 4.a člena in drugega odstavka 66. člena Zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin (Uradni list RS, št. 25/05 – uradno prečiščeno besedilo, 41/09, 32/12, 90/12 – ZdZPVHVVR in 22/18) ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja
P R A V I L N I K 
o trženju semena oljnic in predivnic 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina pravilnika) 
Ta pravilnik določa vrste oljnic in predivnic, kategorije, v katerih se uradno potrdi in trži seme posamezne vrste oljnic in predivnic, zahteve glede sortne ali vrstne pristnosti in čistosti, zdravstvenega stanja in drugih meril kakovosti semena oljnic in predivnic, ki jih mora za uradno potrditev izpolnjevati posamezna kategorija, zahteve glede pakiranja, zapiranja in označevanja in druge pogoje za trženje semena oljnic in predivnic, posebne zahteve za trženje nedokončno potrjenega semena oljnic in predivnic, podrobnejši postopek uradne potrditve semena oljnic in predivnic, postopek uradnega nadzora nad preglednikom in vzorčevalcem pod uradnim nadzorom, postopek izvedbe naknadne kontrole semena oljnic in predivnic in podrobnejši način obveščanja ter izmenjave podatkov v skladu z:
– Direktivo Sveta 2002/57/ES z dne 13. junija 2002 o trženju semena oljnic in predivnic (UL L št. 193 z dne 20. 7. 2002, str. 74), zadnjič spremenjeno z Izvedbeno direktivo Komisije (EU) 2021/971 z dne 16. junija 2021 o spremembi Priloge I k Direktivi Sveta 66/401/EGS o trženju semen krmnih rastlin, Priloge I k Direktivi Sveta 66/402/EGS o trženju semena žit, Priloge I k Direktivi Sveta 2002/54/ES o trženju semena pese, Priloge I k Direktivi Sveta 2002/55/ES o trženju semena zelenjadnic ter Priloge I k Direktivi Sveta 2002/57/ES o trženju semena oljnic in predivnic glede uporabe biokemičnih in molekularnih tehnik (UL L št. 214 z dne 17. 6. 2021, str. 62), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2002/57/ES) in
– Direktivo Komisije 2008/124/ES z dne 18. decembra 2008 o omejitvi trženja semen nekaterih vrst krmnih rastlin ter oljnic in predivnic na seme, ki je bilo uradno potrjeno kot „osnovno seme“ ali „certificirano seme“ (Kodificirana različica) (UL L št. 340 z dne 19. 12. 2008, str. 73).
2. člen 
(vrste oljnic in predivnic) 
Oljnice in predivnice so rastline naslednjih vrst, ki so namenjene poljedelski in vrtnarski pridelavi, razen za okrasne namene:
1. Arachis hypogaea L.zemeljski orešek;
2. Brassica juncea (L.) Czern. – sareptska gorjušica;
3. Brassica napus L. (partim) – navadna ogrščica;
4. Brassica nigra (L.) W.D.J. Koch – črna gorjušica;
5. Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs – oljna repica;
6. Cannabis sativa L. – navadna konoplja;
7. Carthamus tinctorius L. – barvilni rumenik;
8. Carum carvi L. – navadna kumina;
9. Glycine max (L) Merr. – navadna soja;
10. Gossypium spp. – bombaževec;
11. Helianthus annuus L. – sončnica;
12. Linum usitatissimum L. – navadni lan (za seme in za vlakna);
13. Papaver somniferum L. – vrtni mak;
14. Sinapis alba L. – bela gorjušica.
3. člen 
(pomen izrazov) 
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo:
1. žlahtniteljevo seme je seme, ki ga pridela žlahtnitelj oziroma vzdrževalec sorte in je namenjeno pridelavi semena generacije pred osnovnim semenom (v nadaljnjem besedilu: predosnovno seme) ali semena kategorije osnovno seme;
2. sestavljena sorta je mehansko zmešano certificirano seme točno določene, od opraševalne sorte odvisne hibridne sorte, vključene v skupni katalog sort v skladu z Direktivo Sveta 2002/53/ES z dne 13. junija 2002 o skupnem katalogu sort poljščin (UL L št. 193 z dne 20. 7. 2002, str. 1), zadnjič spremenjeno z Odločbo Komisije z dne 18. decembra 2006 o dovoljenju Romuniji, da odloži uporabo nekaterih določb Direktive Sveta 2002/53/ES glede trženja semena nekaterih sort poljščin (2007/69/ES) (UL L št. 32 z dne 6. 2. 2007, str. 167), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2002/53/ES), s certificiranim semenom ene ali več točno določenih opraševalnih sort, ki so sprejete v skladu z Direktivo 2002/53/ES, v razmerjih, ki jih skupaj določijo vzdrževalci sort, ki sestavljajo sestavljeno sorto; razmerja se sporočijo organu za potrjevanje;
3. od opraševalne sorte odvisna hibridna sorta je moško sterilna komponenta sestavljene sorte (ženska komponenta);
4. opraševalna sorta je komponenta sestavljene sorte, ki praši cvetni prah (moška komponenta).
II. ZAHTEVE ZA TRŽENJE SEMENA OLJNIC IN PREDIVNIC 
4. člen 
(splošne zahteve za trženje semena oljnic in predivnic) 
(1) Seme oljnic in predivnic se lahko da na trg, če:
1. pripada sorti, ki je vpisana v sortno listo v skladu z zakonom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin (v nadaljnjem besedilu: sortna lista), ali vključena v skupni katalog sort v skladu Direktivo 2002/53/ES;
2. ga je organ, ki je pristojen za uradno potrditev semena oljnic in predivnic (v nadaljnjem besedilu: pristojni uradni organ) v državi članici Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU) uradno potrdil v eni od kategorij iz 6. člena tega pravilnika;
3. izpolnjuje zahteve glede pakiranja, zapiranja in označevanja iz 7. in 8. člena tega pravilnika.
(2) Poleg zahtev iz prejšnjega odstavka mora seme oljnic in predivnic izpolnjevati tudi naslednje zahteve:
1. če se trži seme gensko spremenjene sorte, mora biti na etiketah ali dokumentih, ki so pritrjeni na pakiranja semena ali ki spremljajo partijo tega semena, navedeno, da je sorta gensko spremenjena;
2. če je seme tretirano ali obdelano s kakršnim koli kemičnim sredstvom, mora biti to sredstvo navedeno na uradnih etiketah ali na etiketah dobavitelja, ki so na pakiranjih semena ali v njih;
3. če je seme tretirano ali obdelano s fitofarmacevtskim sredstvom (v nadaljnjem besedilu: FFS), mora poleg zahteve iz prejšnje točke izpolnjevati tudi zahteve, določene s predpisi, ki urejajo dajanje FFS v promet.
5. člen 
(izjeme) 
(1) Ne glede na določbe prejšnjega člena se lahko uradno potrdi in trži seme oljnic in predivnic:
1. ki ne izpolnjuje zahtev glede sorte iz 1. točke prvega odstavka prejšnjega člena, na podlagi dovoljenja, izdanega v skladu z Odločbo Komisije z dne 1. decembra 2004 o pravilih za izvajanje, po katerih lahko države članice dovolijo dajanje v promet semen tistih sort, za katere je bila vložena prošnja za vpis v nacionalni katalog sort poljščin ali zelenjadnic (2004/842/ES) (UL L št. 362 z dne 9. 12. 2004, str. 21), zadnjič spremenjeno z Izvedbenim sklepom Komisije (EU) 2021/985 z dne 3. junija 2021 o popravku španske jezikovne različice Odločbe 2004/842/ES o pravilih za izvajanje, po katerih lahko države članice dovolijo dajanje v promet semen tistih sort, za katere je bila vložena prošnja za vpis v nacionalni katalog sort poljščin ali zelenjadnic (UL L št. 216 z dne 18. 6. 2021, str. 204), (v nadaljnjem besedilu: Odločba 2004/842/ES); seme mora biti označeno, kot je določeno v 5. členu Odločbe 2004/842/ES;
2. ki glede kalivosti ne izpolnjuje zahtev za kakovost semena oljnic in predivnic iz dela B Priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika, na podlagi dovoljenja, ki se izda v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 217/2006 z dne 8. februarja 2006 o pravilih za uporabo direktiv Sveta 66/401/EGS, 66/402/EGS, 2002/54/ES, 2002/55/ES in 2002/57/ES glede dovoljenja držav članic za začasno trženje semena, ki ne izpolnjuje zahtev o najmanjši kalivosti (UL L št. 38 z dne 9. 2. 2006, str. 17; v nadaljnjem besedilu: Uredba 217/2006/ES); seme mora biti označeno, kot je določeno v 4. členu Uredbe 217/2006/ES;
3. kategorije predosnovno seme, osnovno seme, certificirano seme vseh kategorij ali trgovsko seme, ki glede kalivosti ne izpolnjuje zahtev iz dela B Priloge 2 tega pravilnika in je namenjeno nadaljnjemu razmnoževanju, če so pakiranja takega semena označena z dodatno etiketo, na kateri so navedeni najmanj naslednji podatki:
– osebno ime in naslov ali firma in sedež dobavitelja,
– številka partije semena,
– dejanska kalivost semena.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega člena se lahko seme oljnic in predivnic, ki ne izpolnjuje vseh zahtev glede pakiranja in zapiranja iz 7. člena tega pravilnika ter zahtev glede kakovosti iz dela B Priloge 2 tega pravilnika, uvozi oziroma dobavi drugemu dobavitelju z namenom priprave za trg in dokončne uradne potrditve semena, če izpolnjuje posebne zahteve za nedokončno potrjeno seme iz 11. člena tega pravilnika.
(3) Ne glede na določbe prejšnjega člena se dovoli tudi trženje semena oljnic in predivnic v obliki sestavljene sorte. Seme ženskih in moških komponent se obdela z uporabo snovi za oblaganje semena različnih barv za ženske in moške komponente.
6. člen 
(kategorije semena oljnic in predivnic) 
(1) Seme oljnic in predivnic, ki se uradno potrdi v kategoriji osnovno seme, je seme:
1. sort, razen hibridnih sort:
a) ki ga je pridelal žlahtnitelj oziroma vzdrževalec sorte neposredno iz žlahtniteljevega semena ali je pridelano iz predosnovnega semena v skladu s priznanimi postopki vzdrževanja sorte,
b) ki je namenjeno pridelavi semena kategorije certificirano seme, kategorij certificirano seme prve množitve ali certificirano seme druge množitve ali certificirano seme tretje množitve,
c) ki izpolnjuje zahteve za osnovno seme iz Priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika, in Priloge 2 tega pravilnika ter
č) za katero je bilo izpolnjevanje zahtev iz te točke ugotovljeno z uradnimi pregledi, razen zahtev iz Priloge 2 tega pravilnika, katerih izpolnjevanje se ugotovi z uradnimi pregledi ali pregledi pod uradnim nadzorom;
2. sort, ki so hibridne sorte:
a) ki je pridelano iz osnovnega semena samooplodnih linij,
b) ki izpolnjuje zahteve za osnovno seme iz Priloge 1 in Priloge 2 tega pravilnika ter
c) za katero je bilo izpolnjevanje zahtev te točke ugotovljeno z uradnimi pregledi, razen zahtev iz Priloge 2 tega pravilnika, katerih izpolnjevanje se ugotovi z uradnimi pregledi ali pregledi pod uradnim nadzorom;
3. sort, ki so hibridne sorte:
a) ki je pridelano iz osnovnega semena dvolinijskih hibridov,
b) ki je namenjeno pridelavi semena trilinijskih ali štirilinijskih hibridov,
c) ki izpolnjuje zahteve za osnovno seme iz Priloge 1 in Priloge 2 tega pravilnika ter
č) za katero je bilo izpolnjevanje zahtev te točke ugotovljeno z uradnimi pregledi, razen zahtev iz Priloge 2 tega pravilnika, katerih izpolnjevanje se ugotovi z uradnimi pregledi ali pregledi pod uradnim nadzorom.
(2) Seme sareptske gorjušice, navadne ogrščice, črne gorjušice, oljne repice, dvodomne navadne konoplje, barvilnega rumenika, navadne kumine, sončnice, vrtnega maka in bele gorjušice, ki se uradno potrdi v kategoriji certificirano seme, je seme:
a) ki je pridelano neposredno iz osnovnega semena ali, če vzdrževalec oziroma žlahtnitelj to zahteva, iz predosnovnega semena, za katero je bilo z uradnim pregledom ugotovljeno, da izpolnjuje zahteve za osnovno seme iz Priloge 1 in Priloge 2 tega pravilnika;
b) ki je namenjeno setvi za pridelavo kmetijskih rastlin;
c) ki izpolnjuje zahteve za certificirano seme iz Priloge 1 in Priloge 2 tega pravilnika ter
č) za katero je bilo izpolnjevanje zahtev iz tega odstavka ugotovljeno z uradnimi pregledi ali pregledi pod uradnim nadzorom.
(3) Seme zemeljskega oreška, enodomne navadne konoplje, navadnega lanu (za seme in za vlakna), navadne soje in bombaževca, ki se uradno potrdi v kategoriji certificirano seme prve množitve, je seme:
a) ki je pridelano neposredno iz osnovnega semena ali, če vzdrževalec oziroma žlahtnitelj to zahteva, iz predosnovnega semena, za katero je bilo z uradnim pregledom ugotovljeno, da izpolnjuje zahteve za osnovno seme iz Priloge 1 in Priloge 2 tega pravilnika;
b) ki je namenjeno pridelavi semena kategorije certificirano seme druge množitve ali certificirano seme tretje množitve oziroma setvi za pridelavo kmetijskih rastlin;
c) ki izpolnjuje zahteve za certificirano seme iz Priloge 1 in Priloge 2 tega pravilnika ter
č) za katero je bilo izpolnjevanje zahtev iz tega odstavka ugotovljeno z uradnimi pregledi ali pregledi pod uradnim nadzorom.
(4) Seme zemeljskega oreška, navadnega lanu (za seme in za vlakna), navadne soje in bombaževca, ki se uradno potrdi v kategoriji certificirano seme druge množitve, je seme:
a) ki je pridelano neposredno iz osnovnega semena, certificiranega semena prve množitve ali, če vzdrževalec oziroma žlahtnitelj to zahteva, iz predosnovnega semena, za katero je bilo z uradnim pregledom ugotovljeno, da izpolnjuje zahteve za osnovno seme iz Priloge 1 in Priloge 2 tega pravilnika;
b) ki je namenjeno setvi za pridelavo kmetijskih rastlin oziroma za pridelavo semena kategorije certificirano seme tretje množitve;
c) ki izpolnjuje zahteve za certificirano seme iz Priloge 1 in Priloge 2 tega pravilnika ter
č) za katero je bilo izpolnjevanje zahtev iz tega odstavka ugotovljeno z uradnimi pregledi ali pregledi pod uradnim nadzorom.
(5) Seme enodomne navadne konoplje, ki se uradno potrdi v kategoriji certificirano seme druge množitve, je seme:
a) ki je pridelano neposredno iz certificiranega semena prve množitve, ki je bilo pridelano in uradno pregledano za pridelavo certificiranega semena druge množitve;
b) ki je namenjeno pridelavi konoplje za spravilo ob cvetenju;
c) ki izpolnjuje zahteve za certificirano seme iz Priloge 1 in Priloge 2 tega pravilnika ter
č) za katero je bilo izpolnjevanje zahtev iz tega odstavka ugotovljeno z uradnimi pregledi ali pregledi pod uradnim nadzorom.
(6) Seme navadnega lanu (za vlakna), ki se uradno potrdi v kategoriji certificirano seme tretje množitve, je seme:
a) ki je pridelano neposredno iz osnovnega semena, certificiranega semena prve množitve, certificiranega semena druge množitve ali, če vzdrževalec oziroma žlahtnitelj to zahteva, iz predosnovnega semena, za katero je bilo z uradnim pregledom ugotovljeno, da izpolnjuje zahteve za osnovno seme iz Priloge 1 in Priloge 2 tega pravilnika;
b) ki je namenjeno setvi za pridelavo semena lanu za vlakna;
c) ki izpolnjuje zahteve za certificirano seme iz Priloge 1 in Priloge 2 tega pravilnika ter
č) za katero je bilo izpolnjevanje zahtev iz tega odstavka ugotovljeno z uradnimi pregledi ali pregledi pod uradnim nadzorom.
(7) Seme zemeljskega oreška, sareptske gorjušice, črne gorjušice, vrtnega maka in bele gorjušice, ki se uradno potrdi v kategoriji trgovsko seme, je seme:
a) ki je vrstno pristno;
b) ki izpolnjuje zahteve za trgovsko seme iz Priloge 2 tega pravilnika ter
c) za katero je bilo izpolnjevanje zahtev iz tega odstavka ugotovljeno z uradnimi pregledi ali pregledi pod uradnim nadzorom.
(8) Seme oljnic in predivnic, ki se uradno potrdi v kategoriji predosnovno seme, je seme:
a) ki je pridelano neposredno iz žlahtniteljevega semena v skladu s priznanimi postopki vzdrževanja sorte;
b) ki izpolnjuje najmanj zahteve za kategorijo osnovno seme iz Priloge 1 in Priloge 2 tega pravilnika ter
c) za katero je bilo izpolnjevanje zahtev iz tega odstavka ugotovljeno z uradnimi pregledi, vzorčenji in testiranji.
7. člen 
(zahteve glede pakiranja in zapiranja) 
(1) Uradno potrjeno seme oljnic in predivnic vseh kategorij se lahko da na trg le v homogenih partijah in izvirno zaprtih pakiranjih. Masa posamezne partije semena ne sme presegati največje mase, ki je za posamezno vrsto oljnic in predivnic navedena v 2. stolpcu Preglednice 1 Priloge 3, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Pakiranja uradno potrjenega semena oljnic in predivnic so izvirno zaprta, če:
1. so zaprta uradno ali pod uradnim nadzorom:
– pakiranja so uradno zaprta, če jih pristojni uradni organ uradno zapre in označi z uradnimi etiketami,
– pakiranja so zaprta pod uradnim nadzorom, če jih zapre in z uradnimi etiketami označi dobavitelj pod uradnim nadzorom pristojnega uradnega organa;
2. jih ni mogoče odpreti brez poškodbe sistema zapiranja ali brez vidnih poškodb uradne etikete ali embalaže, v katero je seme zapakirano. Sistem zapiranja vključuje pritrditev etikete z uradno plombo ali na drug način, ki zagotavlja, da etikete ni mogoče odstraniti in je ponovno namestiti na pakiranje ali je drugače uporabiti, ne da bi bilo to opazno.
(3) Pakiranja semena so izvirno zaprta, če jih ni mogoče odpreti brez poškodbe sistema zapiranja ali brez vidnih poškodb etikete ali embalaže, v katero je seme zapakirano. Sistem zapiranja vključuje pritrditev etikete z uradno plombo ali na drug način, ki zagotavlja, da etikete ni mogoče odstraniti in jo ponovno namestiti na pakiranje ali je drugače uporabiti, ne da bi bilo to opazno. Pakiranja so izvirno zaprta tudi, če se uporabi kateri od sistemov zapiranja za enkratno uporabo iz Odločbe Komisije z dne 28. julija 1981 o določitvi, da so določeni sistemi zapiranja »sistemi za enkratno uporabo« v smislu direktiv Sveta 66/400/EGS, 66/401/EGS, 66/402/EGS, 69/208/EGS in 70/458/EGS (81/675/EGS) (UL L št. 246 z dne 29. 8. 1981, str. 26), zadnjič spremenjene z Odločbo Komisije 86/563/EGS z dne 12. novembra 1986 o spremembi Odločbe o določitvi, da so določeni sistemi zapiranja „sistemi za enkratno uporabo“ med drugim v smislu direktiv Sveta 66/401/EGS in 69/208/EGS (81/675/EGS) (UL L št. 327 z dne 22. 11. 1986, str. 50).
(4) Izvirno zaprtih pakiranj se ne sme ponovno zapreti, razen uradno ali pod uradnim nadzorom. Če so pakiranja ponovno izvirno zaprta, morata biti datum ponovnega zapiranja in pristojni uradni organ navedena na uradni etiketi.
8. člen 
(zahteve glede označevanja) 
(1) Vsako pakiranje uradno potrjenega semena mora biti označeno tako, da ima na zunanji strani pritrjeno uradno etiketo, ki še ni bila uporabljena. Če se uporabi uradna etiketa z luknjo za vrvico, je treba njeno pritrditev zavarovati z uradno plombo.
(2) Dovoljena je uporaba samolepilnih uradnih etiket, ki morajo biti pritrjene tako, da njihova odstranitev ali zamenjava ni možna brez vidne poškodbe etikete ali pakiranja.
(3) Vsako pakiranje osnovnega in certificiranega semena mora vsebovati kartonček enake barve kot je uradna etiketa, na njem pa morajo biti navedeni najmanj podatki iz 2. točke pod č), e) in f) Priloge 4, ki je sestavni del tega pravilnika, za trgovsko seme pa morajo biti na kartončku navedeni podatki iz 3. točke pod b), e) in f) Priloge 4 tega pravilnika. Kartonček je izdelan tako, da ga ni mogoče zamenjati z uradno etiketo. Kartonček ni potreben, če so podatki neizbrisno natisnjeni na pakiranju ali če je uporabljena samolepilna etiketa ali etiketa iz materiala, ki se ne trga.
9. člen 
(uradne etikete za uradno potrjeno seme oljnic in predivnic) 
(1) Uradne etikete za uradno potrjeno seme oljnic in predivnic so:
– bele barve z vijoličasto diagonalno črto za predosnovno seme;
– bele barve za osnovno seme;
– modre barve za certificirano seme in certificirano seme prve množitve;
– rdeče barve za certificirano seme druge množitve in certificirano seme tretje množitve;
– modre barve z zeleno diagonalno črto za certificirano seme sestavljene sorte;
– rjave barve za trgovsko seme;
– sive barve za nedokončno potrjeno seme;
– oranžne barve za seme sort, ki so v postopku vpisa v sortno listo.
(2) Najmanjša velikost uradne etikete je 110 mm x 67 mm.
(3) Podatki, ki morajo biti natisnjeni na uradnih etiketah so za posamezno kategorijo semena navedeni v 1., 2., 3., 4.1 ali 5. točki Priloge 4 tega pravilnika.
10. člen 
(majhno pakiranje) 
(1) Majhno pakiranje semena oljnic in predivnic je pakiranje semena oljnic in predivnic kategorije certificirano seme, certificirano seme prve množitve, certificirano seme druge množitve, certificirano seme tretje množitve ali trgovsko seme, do največje skupne mase pakiranja 2 kg (v nadaljnjem besedilu: majhno pakiranje).
(2) Majhno pakiranje se lahko trži izključno končnemu potrošniku.
(3) Seme oljnic in predivnic se lahko v majhnem pakiranju trži le, če je bila partija semena pred pakiranjem uradno potrjena v eni od kategorij iz 6. člena tega pravilnika.
(4) Majhno pakiranje se zapira tako, da ga ni mogoče odpreti, ne da bi bilo to opazno.
(5) Majhno pakiranje se označi z etiketami dobavitelja, ki se pritrdijo na zunanji strani vsakega majhnega pakiranja, ali pa se podatki, predpisani za etiketo dobavitelja, natisnejo neposredno na embalažo. Na etiketi dobavitelja ali na embalaži mora biti označeno, da gre za majhno pakiranje.
(6) Barva etikete dobavitelja za posamezno kategorijo semena je enaka barvi uradne etikete iz prvega odstavka prejšnjega člena. Podatki, ki morajo biti natisnjeni na etiketi dobavitelja za majhno pakiranje, so navedeni v 6. točki Priloge 4 tega pravilnika.
(7) Ne glede na določbe petega odstavka tega člena:
1. je lahko pri prozornih pakiranjih etiketa dobavitelja na notranji strani majhnega pakiranja, če je jasno vidna in čitljiva,
2. se lahko majhno pakiranje na zahtevo dobavitelja označi z uradnimi etiketami.
11. člen 
(posebne zahteve za nedokončno potrjeno seme) 
(1) Nedokončno potrjeno seme oljnic in predivnic iz drugega odstavka 5. člena tega pravilnika se lahko drugemu dobavitelju dobavi le, če:
1. je bilo seme pridelano:
a) neposredno iz predosnovnega semena, osnovnega semena ali certificiranega semena prve množitve, ki je bilo uradno potrjeno v eni od držav članic EU ali v tretji državi, ki ji je bila priznana enakovrednost (v nadaljnjem besedilu: tretja država) z Odločbo Sveta z dne 16. decembra 2002 o enakovrednosti poljskih pregledov semenskih posevkov v tretjih državah in o enakovrednosti semena, pridelanega v tretjih državah (2003/17/ES) (UL L št. 8 z dne 14. 1. 2003, str. 10), zadnjič spremenjeno s Sklepom (EU) 2022/871 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2022 o spremembi Odločbe Sveta 2003/17/ES glede obdobja njene uporabe in glede enakovrednosti poljskih pregledov semenskih posevkov žit, oljnic in predivnic, ki se izvajajo v Boliviji, in enakovrednosti semena žit ter semena oljnic in predivnic, ki se pridelujejo v Boliviji (UL L št. 152 z dne 3. 6. 2022, str. 109), (v nadaljnjem besedilu: Odločba 2003/17/ES) ali
b) z neposrednim križanjem osnovnega semena, ki je bilo uradno potrjeno v eni od držav članic EU, z osnovnim semenom, ki je bilo uradno potrjeno v tretji državi;
2. je bilo z uradnimi pregledi ugotovljeno, da je semenski posevek, v katerem je bilo seme pridelano, izpolnjeval zahteve za semenske posevke iz Priloge 1 tega pravilnika in zahteve glede sortne čistosti iz Priloge 2 tega pravilnika;
3. so pakiranja semena izvirno zaprta in označena z uradnimi etiketami za nedokončno potrjeno seme, ki so sive barve, na njih pa so navedeni podatki iz točke 4.1 Priloge 4 tega pravilnika;
4. seme spremlja potrdilo o uradni potrditvi semenskega posevka za nedokončno potrjeno seme iz točke 4.2 Priloge 4 tega pravilnika.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se lahko nedokončno potrjeno seme oljnic in predivnic uvozi in dobavi dobavitelju, ki bo seme pripravil za trg in zagotovil njegovo dokončno uradno potrditev, če je:
1. bilo to seme pridelano v tretji državi:
a) neposredno iz predosnovnega semena, osnovnega semena ali certificiranega semena prve množitve, ki je bilo uradno potrjeno v eni od držav članic EU ali v tretji državi, ali
b) z neposrednim križanjem osnovnega semena, ki je bilo uradno potrjeno v eni od držav članic EU, z osnovnim semenom, ki je bilo uradno potrjeno v tretji državi;
2. pristojni uradni organ tretje države na podlagi uradnih pregledov:
a) ugotovil, da je semenski posevek, v katerem je bilo seme pridelano, izpolnjeval zahteve za semenske posevke, določene v Odločbi 2003/17/ES, in
b) seme zaprl in označil kot nedokončno potrjeno seme ter zanj izdal certifikat v skladu z Odločbo 2003/17/ES.
III. POSTOPEK URADNE POTRDITVE 
12. člen 
(prijava semenskega posevka) 
(1) Dobavitelj prijavi semenski posevek organu za potrjevanje, ki ima v skladu z zakonom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin, javno pooblastilo za vodenje postopka uradne potrditve semena oljnic in predivnic.
(2) Prijava semenskega posevka, ki jo dobavitelj pridobi pri organu za potrjevanje, vsebuje najmanj naslednje podatke o:
1. dobavitelju: osebno ime in naslov ali firmo in sedež ter neponovljivo registrsko številko, s katero je vpisan v register dobaviteljev semenskega materiala kmetijskih rastlin v skladu z zakonom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin (v nadaljnjem besedilu: SEME-register);
2. pridelovalcu, če dobavitelj organizira pridelavo semena oljnic in predivnic v dogovoru s pridelovalcem: osebno ime in naslov ali firmo in sedež pridelovalca;
3. mestu pridelave: naziv in naslov ter neponovljivo identifikacijsko številko kmetijskega gospodarstva, ki mu pripadajo površine, na katerih je semenski posevek;
4. zemljišču, na katerem je semenski posevek:
a) identifikacijska oznaka in domače ime grafične enote rabe kmetijskega zemljišča (v nadaljnjem besedilu: GERK), s katerima je GERK vpisan v register kmetijskih gospodarstev v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo,
b) površina GERK-a oziroma njegovega dela, če je semenski posevek le na delu GERK-a,
c) o predhodnih posevkih na tem GERK-u;
5. semenu, uporabljenem za setev semenskega posevka:
a) o sorti, kategoriji in poreklu; če je semenski posevek namenjen pridelavi semena hibridne sorte, se podatki navedejo za vsako starševsko komponento,
b) količini,
c) datumu setve.
(3) Dobavitelj mora prijavi semenskega posevka priložiti kopije dokazil o semenu, uporabljenem za setev semenskega posevka. Če dobavitelj uporabi seme, ki ga je pridelal sam, zadostuje navedba številke in datuma zapisnika o opravljenih poljskih pregledih ali potrdila o izpolnjevanju zahtev za nedokončno potrjeno seme iz tretjega odstavka 19. člena tega pravilnika.
(4) Če dobavitelj za setev semenskega posevka uporabi žlahtniteljevo seme, se v prijavi namesto kategorije in porekla semena navede »žlahtniteljevo seme«.
(5) Rok za prijavo semenskega posevka je vsako leto:
– do 31. marca za ozimne sorte oljnic in predivnic;
– do 15. aprila za jare sorte oljnic in predivnic.
13. člen 
(uradni pregledi semenskega posevka) 
(1) Po prejemu prijave semenskega posevka iz prejšnjega člena opravi organ za potrjevanje uradne preglede semenskega posevka, ki vključujejo pregled evidenc in dokazil, ki jih o semenskem posevku vodi in hrani dobavitelj v skladu z zakonom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin, ter poljske preglede. Z uradnimi pregledi semenskega posevka organ za potrjevanje preveri, ali:
1. je bilo za setev semenskega posevka uporabljeno predosnovno seme, osnovno seme, certificirano seme prve množitve ali certificirano seme druge množitve, ki je bilo uradno potrjeno v eni od držav članic EU ali v tretji državi;
2. zemljišče, na katerem je semenski posevek, izpolnjuje zahteve glede predhodnih posevkov iz 14. člena tega pravilnika;
3. semenski posevek izpolnjuje zahteve glede izolacije, zapleveljenosti, sortne pristnosti in čistosti ter zdravstvenega stanja iz 15., 16. in 17. člena tega pravilnika.
(2) Ne glede na določbo 1. točke prejšnjega odstavka se za setev semenskega posevka, v katerem bo pridelano seme kategorije predosnovno seme, uporabi žlahtniteljevo seme.
(3) Izpolnjevanje zahtev iz 3. točke prvega odstavka tega člena se preveri s poljskimi pregledi iz 18. člena tega pravilnika.
(4) Pri poljskih pregledih se preveri tudi prisotnost škodljivih organizmov, navedenih v 4. točki Priloge 1 tega pravilnika.
14. člen 
(predhodni posevki) 
Zemljišče je primerno za pridelovanje semena posamezne vrste oziroma sorte oljnic in predivnic, če na njem ni samosevnih rastlin.
15. člen 
(izolacijska razdalja) 
(1) Semenski posevek oljnic in predivnic mora izpolnjevati zahteve glede najmanjše oddaljenosti semenskega posevka (v nadaljnjem besedilu: izolacijska razdalja) od vseh drugih posevkov in virov cvetnega prahu, ki bi lahko povzročili neželeno tujo oprašitev.
(2) Najmanjše izolacijske razdalje so za posamezno vrsto oljnic in predivnic navedene v 2. točki Priloge 1 tega pravilnika.
16. člen 
(zapleveljenost) 
Semenski posevek ne sme biti tako močno zapleveljen, da organ za potrjevanje ne bi mogel preveriti sortne pristnosti in čistosti ter zdravstvenega stanja semenskega posevka.
17. člen 
(sortna pristnost in čistost ter zdravstveno stanje) 
(1) Semenski posevek mora glede sortne pristnosti in čistosti izpolnjevati zahteve iz 3. točke Priloge 1 in dela A Priloge 2 tega pravilnika.
(2) Semenski posevek mora glede zdravstvenega stanja izpolnjevati zahteve iz 4. točke Priloge 1 tega pravilnika.
18. člen 
(poljski pregledi) 
(1) Pri vseh vrstah oljnic in predivnic mora biti opravljen najmanj en poljski pregled vsakega semenskega posevka.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka, je treba v semenskih posevkih, namenjenih pridelavi hibridnih sort navadne ogrščice, opraviti najmanj tri poljske preglede. Prvi poljski pregled se opravi pred cvetenjem, drugi v začetku cvetenja in tretji na koncu cvetenja.
(3) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena je treba v semenskih posevkih, namenjenih pridelavi hibridnih sort bombaževca vrste Gossypium hirsutum in Gossypium barbadense, opraviti najmanj tri poljske preglede. Prvi poljski pregled se opravi v začetku cvetenja, drugi pred koncem cvetenja in tretji na koncu cvetenja opraševalskih starševskih rastlin.
(4) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena je treba v semenskih posevkih, namenjenih pridelavi hibridnih sort sončnice, opraviti vsaj dva poljska pregleda.
(5) Poljski pregledi iz prvega odstavka tega člena se opravijo v taki razvojni fazi semenskega posevka, da je omogočena natančna presoja izpolnjevanja predpisanih zahtev.
(6) Poljske preglede opravi organ za potrjevanje.
(7) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka tega člena lahko opravi poljske preglede semenskega posevka, namenjenega pridelavi certificiranega semena, certificiranega semena prve množitve ali certificiranega semena druge množitve, fizična oseba, ki je v skladu z zakonom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin, imenovana za opravljanje poljskih pregledov semenskih posevkov pod uradnim nadzorom organa za potrjevanje (v nadaljnjem besedilu: preglednik pod uradnim nadzorom), če je bilo za setev semenskega posevka uporabljeno seme, katerega vzorec je bil vključen v naknadno kontrolo iz 31. člena tega pravilnika in je bilo pri tem ugotovljeno, da je glede sortne pristnosti in čistosti ustrezal zahtevam tega pravilnika. Preglednik pod uradnim nadzorom lahko opravi tudi poljske preglede semenskega posevka, namenjenega pridelavi trgovskega semena.
(8) Organ za potrjevanje izvede uradni nadzor nad preglednikom pod uradnim nadzorom tako, da:
1. opravi preglednik organa za potrjevanje (v nadaljnjem besedilu: uradni preglednik) kontrolne poljske preglede semenskih posevkov, ki jih je pregledal preglednik pod uradnim nadzorom;
2. odvzame vzorčevalec organa za potrjevanje (v nadaljnjem besedilu: uradni vzorčevalec) vzorce semena oljnic in predivnic, pridelanega v semenskih posevkih, ki jih je pregledal preglednik pod uradnim nadzorom, in jih vključi v naknadno kontrolo na poskusnem polju, ki se izvede v skladu z 31. členom tega pravilnika; za odvzem vzorcev semena se uporabljajo metode iz tretjega odstavka 22. člena tega pravilnika.
(9) Prvo leto po imenovanju preglednika pod uradnim nadzorom se kontrolni poljski pregledi iz 1. točke prejšnjega odstavka opravijo na 10 % semenskih posevkov, ki jih pregleda preglednik pod uradnim nadzorom. Delež semenskih posevkov, na katerih se v naslednjih letih po imenovanju preglednika pod uradnim nadzorom opravi kontrolni pregled, se zmanjša na 5 % semenskih posevkov pri tistih preglednikih, pri katerih se rezultati kontrolnih poljskih pregledov ujemajo z rezultati poljskih pregledov, ki jih je opravil preglednik pod uradnim nadzorom.
(10) Delež vzorcev semena, ki se odvzamejo za naknadno kontrolo na poskusnem polju v skladu z 2. točko osmega odstavka tega člena, določi organ za potrjevanje na podlagi rezultatov opravljenega uradnega nadzora nad preglednikom pod uradnim nadzorom v preteklem letu.
19. člen 
(zapisnik o poljskih pregledih in potrdilo o izpolnjevanju zahtev za nedokončno potrjeno seme) 
(1) Uradni preglednik in preglednik pod uradnim nadzorom vodita zapisnik o opravljenih poljskih pregledih in ga po končanem zadnjem poljskem pregledu posredujeta organu za potrjevanje.
(2) Organ za potrjevanje na podlagi ugotovitev, navedenih v zapisniku o poljskih pregledih, preveri, ali semenski posevek izpolnjuje zahteve iz prvega in drugega odstavka 13. člena tega pravilnika.
(3) Seme oljnic in predivnic, požeto v semenskem posevku, ki je izpolnjeval zahteve iz prvega in drugega odstavka 13. člena tega pravilnika, organ za potrjevanje na dobaviteljevo zahtevo izvirno zapre in označi z uradnimi etiketami za nedokončno potrjeno seme iz 3. točke prvega odstavka 11. člena tega pravilnika ter zanj izda potrdilo o izpolnjevanju zahtev za nedokončno potrjeno seme iz točke 4.2 Priloge 4 tega pravilnika.
20. člen 
(prijava partije semena v dokončno uradno potrditev) 
(1) Seme, ki je bilo požeto v semenskem posevku, ki je izpolnjeval zahteve iz prvega in drugega odstavka 13. člena tega pravilnika, se za dokončno uradno potrditev pripravi s postopki dodelave semena, kot so sušenje, čiščenje, kalibriranje, tretiranje s FFS ali kemikalijami in pakiranje. Dodelano seme se za dokončno uradno potrditev pripravi po partijah, ki pri posamezni vrsti oljnic in predivnic ne presegajo mase, določene v 2. stolpcu Preglednice 1 Priloge 3 tega pravilnika.
(2) Partijo semena iz prejšnjega odstavka dobavitelj prijavi organu za potrjevanje v dokončno uradno potrditev. V prijavi partije semena, ki jo pridobi pri organu za potrjevanje, navede najmanj podatke o:
1. dobavitelju: osebno ime in naslov ali firmo in sedež ter neponovljivo registrsko številko, s katero je vpisan v SEME-register;
2. mestu vzorčenja semena;
3. vrsti, sorti in kategoriji semena;
4. oznaki partije semena;
5. številki in datumu zapisnika o opravljenih poljskih pregledih iz prvega odstavka prejšnjega člena ali številki in datumu potrdila o izpolnjevanju zahtev za nedokončno potrjeno seme iz tretjega odstavka prejšnjega člena;
6. skupni masi partije semena in načinu pakiranja.
21. člen 
(uradni pregled partije semena) 
(1) Na podlagi prijave partije semena opravi organ za potrjevanje pred dokončno uradno potrditvijo uradni pregled partije semena le, če je semenski posevek, v katerem je bilo pridelano seme prijavljene partije, izpolnjeval zahteve iz prvega in drugega odstavka 13. člena tega pravilnika.
(2) Pri uradnem pregledu partije semena organ za potrjevanje preveri, če partija semena izpolnjuje:
1. zahteve glede homogenosti partije iz prvega odstavka 7. člena tega pravilnika in največje mase partije semena iz 2. stolpca Preglednice 1 Priloge 3 tega pravilnika;
2. zahteve glede kakovosti semena oljnic in predivnic iz dela B Priloge 2 tega pravilnika;
3. zahteve glede najvišje vsebnosti vlage v semenu oljnic in predivnic iz Priloge 5, ki je sestavni del tega pravilnika;
4. zahteve glede zdravstvenega stanja semena oljnic in predivnic iz dela C Priloge 2 tega pravilnika.
22. člen 
(vzorčenje partije semena in testiranje vzorcev) 
(1) Vzorčenje partije semena za ugotavljanje skladnosti z zahtevami iz 2., 3. in 4. točke drugega odstavka prejšnjega člena opravi uradni vzorčevalec.
(2) Vzorci semena oljnic in predivnic se odvzamejo iz še nepakirane in nezaprte homogene partije semena, ki se jo po odvzemu vzorca zapečati. Če je seme oljnic in predivnic že zaprto uradno ali pod uradnim nadzorom, se pakiranja odprejo in po vzorčenju uradno zaprejo.
(3) Vzorčenje partije semena se izvede v skladu z metodo vzorčenja, ki jo določi laboratorij, imenovan za izvajalca preskusov kakovosti semena oljnic in predivnic v skladu z zakonom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin (v nadaljnjem besedilu: semenski laboratorij), in je skladna s pravili Mednarodne zveze za testiranje semena. Mase vzorcev semena oljnic in predivnic, ki se za ta namen odvzamejo iz posamezne partije semena, so določene v 3. in 4. stolpcu Preglednice 1 Priloge 3 tega pravilnika. Velikost vzorca za laboratorijsko testiranje semena na prisotnost nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov je določena v 4. stolpcu Preglednice 3 v delu C Priloge 2 tega pravilnika.
(4) Testiranje vzorcev semena oljnic in predivnic za ugotavljanje skladnosti z zahtevami iz 2. in 3. točke drugega odstavka prejšnjega člena opravi semenski laboratorij.
(5) Testiranje vzorcev za ugotavljanje skladnosti z zahtevami iz 4. točke drugega odstavka prejšnjega člena se opravi v laboratoriju, ki je v skladu s predpisi, ki urejajo uradni nadzor in druge uradne dejavnosti na področju zdravja rastlin, določen za izvajanje laboratorijskih analiz in diagnosticiranje vzorcev za ugotavljanje prisotnosti škodljivih organizmov rastlin (v nadaljnjem besedilu: uradni laboratorij za diagnosticiranje škodljivih organizmov rastlin).
(6) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena lahko vzorce semena oljnic in predivnic za ugotavljanje kakovosti semena oljnic in predivnic in vsebnosti vlage v semenu oljnic in predivnic odvzame fizična oseba, ki je v skladu z zakonom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin, imenovana za vzorčenje partij semena pod uradnim nadzorom organa za potrjevanje (v nadaljnjem besedilu: vzorčevalec pod uradnim nadzorom), razen vzorcev predosnovnega semena, ki jih mora odvzeti uradni vzorčevalec.
(7) Organ za potrjevanje izvede uradni nadzor nad vzorčevalcem semena pod uradnim nadzorom tako, da:
1. opravi uradni vzorčevalec kontrolno vzorčenje najmanj 5 % in največ 10 % partij semena, ki jih je vzorčil vzorčevalec pod uradnim nadzorom; delež partij semena, pri katerih se v posameznem letu opravi kontrolno vzorčenje, določi organ za potrjevanje na podlagi rezultatov opravljenega uradnega nadzora vzorčevalca pod uradnim nadzorom v preteklem letu;
2. preveri organ za potrjevanje ujemanje rezultatov laboratorijskega testiranja vzorcev semena oljnic in predivnic, odvzetih pri kontrolnem vzorčenju iz prejšnje točke, z rezultati laboratorijskega testiranja vzorcev semena oljnic in predivnic, ki jih je odvzel vzorčevalec pod uradnim nadzorom; za oceno ujemanja rezultatov se uporabljajo metode iz tretjega odstavka tega člena.
23. člen 
(izdaja uradnih etiket in etiket dobavitelja ter označevanje) 
(1) Za partijo semena, ki izpolnjuje zahteve iz drugega odstavka 21. člena tega pravilnika, izda organ za potrjevanje uradne etikete iz 9. člena tega pravilnika za kategorijo, v katero se dokončno uradno potrdi seme.
(2) Organ za potrjevanje izvirno zapre pakiranja semena partije iz prejšnjega odstavka in jih označi z uradnimi etiketami tako, kot je določeno v 8. členu tega pravilnika.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek lahko organ za potrjevanje dovoli, da dobavitelj pod uradnim nadzorom organa za potrjevanje sam izvirno zapre pakiranja semena vseh kategorij certificiranega semena in partije trgovskega semena ter jih označi z uradnimi etiketami, če dobavitelj zagotovi strokovno usposobljeno osebo, ki bo za označevanje semena z uradnimi etiketami odgovorna neposredno organu za potrjevanje.
(4) Dobavitelj, ki izvirno zapira in označuje partije semena pod uradnim nadzorom organa za potrjevanje, vodi evidenco o količinah tako zaprtega in označenega semena ter o uporabi uradnih etiket. Po končanem pakiranju in označevanju organu za potrjevanje sporoči podatke o uradnih etiketah, ki jih je uporabil za označitev posamezne partije semena, in o morebitnih poškodovanih uradnih etiketah. Neporabljene in poškodovane uradne etikete vrne organu za potrjevanje.
(5) Organ za potrjevanje izvaja uradni nadzor dobavitelja iz tretjega odstavka tega člena tako, da strokovni delavec organa za potrjevanje neposredno nadzira pakiranje, zapiranje in označevanje najmanj 5 % partij semena, ki jih izvirno zapira in označuje dobavitelj sam. Pri tem preveri, ali dobavitelj pakira, zapira in označuje seme v skladu z drugim odstavkom 7. člena in 8. členom tega pravilnika ter ali vodi evidenco iz prejšnjega odstavka.
24. člen 
(tiskanje podatkov neposredno na embalažo) 
(1) Ne glede na določbe prejšnjega člena organ za potrjevanje na podlagi vloge dobavitelja dovoli, da partije osnovnega semena, vseh kategorij certificiranega semena in trgovskega semena označi tako, da se predpisani podatki za uradno etiketo neizbrisno natisnejo neposredno na embalažo, če ugotovi, da so izpolnjeni pogoji iz Odločbe Komisije z dne 24. januarja 1997 o odobritvi neizbrisnega tiskanja predpisanih podatkov na embalažo semena oljnic in predivnic in o dopolnitvi Odločbe 87/309/EGS o odobritvi neizbrisnega tiskanja predpisanih podatkov na embalažo nekaterih vrst krmnih rastlin (97/125/ES) (UL L št. 48 z dne 19. 2. 1997, str. 35).
(2) Organ za potrjevanje vodi evidenco o količinah semena, za katere je dovolil označevanje pakiranj semena na način iz tega člena.
(3) Pri dobavitelju, ki mu je organ za potrjevanje dovolil označevanje pakiranj semena na način iz tega člena, izvaja organ za potrjevanje nadzor, pri katerem preverja evidence dobavitelja o količinah semena, ki ga je označil na način iz tega člena.
25. člen 
(izdaja potrdila o uradni potrditvi) 
(1) Organ za potrjevanje izda potrdilo o uradni potrditvi partije semena, če ugotovi, da:
1. partija semena izpolnjuje zahteve iz drugega odstavka 21. člena tega pravilnika;
2. so pakiranja semena izvirno zaprta in označena tako, kot je določeno v 23. ali 24. členu tega pravilnika.
(2) Na potrdilu o uradni potrditvi partije semena se poleg podatkov, predpisanih za uradno etiketo iz Priloge 4 tega pravilnika, navedeta tudi masa partije semena in število pakiranj v partiji semena.
26. člen 
(dokončna uradna potrditev partije semena, pridelanega v drugi državi članici EU ali v tretji državi) 
(1) Nedokončno potrjeno seme, ki je bilo pridelano v drugi državi članici EU ali tretji državi, se z dodelavo pripravi za dokončno uradno potrditev na način iz prvega odstavka 20. člena tega pravilnika.
(2) Dobavitelj prijavi organu za potrjevanje partijo semena iz prejšnjega odstavka v dokončno uradno potrditev. V prijavi partije semena navede podatke iz 1., 2., 3., 4. in 6. točke drugega odstavka 20. člena tega pravilnika ter ji priloži kopije dokazil o nedokončno potrjenem semenu iz 3. in 4. točke prvega odstavka ali 2. točke drugega odstavka 11. člena tega pravilnika.
(3) Organ za potrjevanje opravi na podlagi dobaviteljeve prijave partije semena uradni pregled, če na podlagi dokazil o nedokončno potrjenem semenu iz 3. in 4. točke prvega odstavka ali 2. točke drugega odstavka 11. člena tega pravilnika ugotovi, da je seme pred dodelavo izpolnjevalo posebne zahteve za nedokončno potrjeno seme iz 11. člena tega pravilnika. Z uradnim pregledom preveri, če partija semena izpolnjuje zahteve iz drugega odstavka 21. člena tega pravilnika.
(4) Za partijo semena, ki izpolnjuje zahteve iz drugega odstavka 21. člena tega pravilnika, izda organ za potrjevanje uradne etikete iz 9. člena tega pravilnika, s katerimi se partija semena označi na način iz 23. ali 24. člena tega pravilnika. Organ za potrjevanje izda tudi potrdilo o uradni potrditvi partije semena v skladu s prejšnjim členom.
27. člen 
(ponovna uradna potrditev) 
(1) Partija semena, ki je že bila dokončno uradno potrjena, se na zahtevo dobavitelja ponovno uradno potrdi in označi z novimi uradnimi etiketami, če organ za potrjevanje z uradnim pregledom ugotovi, da partija semena še izpolnjuje zahteve za uradno potrditev iz drugega odstavka 21. člena tega pravilnika in da so pakiranja semena še vedno izvirno zaprta in označena tako, kot je določeno v 23. ali 24. členu tega pravilnika.
(2) V prijavi partije semena iz prejšnjega odstavka dobavitelj navede podatke iz 1., 2., 3., 4. in 6. točke drugega odstavka 20. člena tega pravilnika in prijavi priloži kopije starih uradnih etiket oziroma potrdila o uradni potrditvi prijavljene partije semena. V prijavi navede tudi razlog za ponovno uradno potrditev (npr. prepakiranje, ponovna analiza kalivosti).
(3) Za partijo semena, ki izpolnjuje zahteve iz drugega odstavka 21. člena tega pravilnika, izda organ za potrjevanje uradne etikete iz 9. člena tega pravilnika, s katerimi se označi partija semena. Glede ponovnega označevanja z uradnimi etiketami se smiselno uporabljajo določbe 23. člena tega pravilnika. Organ za potrjevanje izda tudi potrdilo o ponovni uradni potrditvi partije semena, na katerem se poleg podatkov, predpisanih za uradno etiketo iz Priloge 4 tega pravilnika, navedejo tudi masa partije semena, število pakiranj v partiji semena in podatek, da je seme ponovno uradno potrjeno.
IV. ETIKETE DOBAVITELJA IN URADNE ETIKETE ZA MAJHNO PAKIRANJE 
28. člen 
(pogoji za izdajo etiket dobavitelja in uradnih etiket za majhno pakiranje) 
Etikete dobavitelja in uradne etikete se za majhno pakiranje izdajo le, če so izpolnjene zahteve za majhno pakiranje iz 10. člena tega pravilnika.
29. člen 
(etikete dobavitelja) 
(1) Etikete dobavitelja za majhno pakiranje izda dobavitelj, ki v skladu z zakonom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin, pridobi od Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu: Uprava) dovoljenje za izdajo etiket dobavitelja.
(2) Etikete dobavitelja za majhno pakiranje so za posamezno kategorijo semena oljnic in predivnic enake barve kot uradne etikete iz prvega odstavka 9. člena tega pravilnika. Podatki, ki se natisnejo na etiketi dobavitelja za majhno pakiranje ali se odtisnejo na embalažo, so navedeni v 5. točki Priloge 4 tega pravilnika.
(3) Zahtevi za pridobitev dovoljenja iz prvega odstavka tega člena dobavitelj priloži vzorec etikete, ki mora biti pripravljen v skladu s prejšnjim odstavkom.
(4) Ob izdaji dovoljenja iz prvega odstavka tega člena dodeli Uprava dobavitelju za majhno pakiranje uradne serijske številke, ki se navedejo na pakiranjih oziroma etiketah dobavitelja iz 5. točke Priloge 4 tega pravilnika.
30. člen 
(uradne etikete za majhno pakiranje in uradno označevanje majhnega pakiranja) 
(1) Uradne etikete za majhno pakiranje izda na podlagi dobaviteljeve prijave organ za potrjevanje, če z uradnim pregledom ugotovi, da so izpolnjeni pogoji za izdajo iz 28. člena tega pravilnika.
(2) V prijavi iz prejšnjega odstavka, ki jo pridobi pri organu za potrjevanje, dobavitelj navede najmanj podatke o:
1. dobavitelju: osebno ime in naslov ali firmo in sedež ter neponovljivo registrsko številko, s katero je vpisan v SEME-register;
2. vrsti, sorti in kategoriji semena;
3. oznaki partije semena;
4. skupni masi partije semena in masi posameznega pakiranja.
(3) Dobavitelj prijavi priloži kopije uradnih etiket, s katerimi so označene partije semena pred pakiranjem v majhno pakiranje.
(4) Uradne etikete za majhno pakiranje so za posamezno kategorijo semena oljnic in predivnic enake barve kot uradne etikete iz prvega odstavka 9. člena tega pravilnika. Na uradnih etiketah za majhna pakiranja se navedejo podatki iz 5. točke Priloge 4 tega pravilnika.
(5) Za označevanje majhnega pakiranja se smiselno uporabljajo tretji, četrti in peti odstavek 23. člena tega pravilnika.
V. NAKNADNA KONTROLA 
31. člen 
(naknadna kontrola) 
(1) Vzorci semena oljnic in predivnic za naknadno kontrolo kakovosti semenskega materiala kmetijskih rastlin se odvzamejo na naslednji način:
1. uradni vzorčevalec organa za potrjevanje odvzame vzorce semena v postopku uradne potrditve:
a) od vseh uradno potrjenih partij semena kategorij predosnovno seme in osnovno seme,
b) od najmanj 5 % in največ 10 % uradno potrjenih partij semena kategorije certificirano seme, certificirano seme prve množitve, certificirano seme druge množitve ali trgovsko seme; delež vzorcev, ki se odvzamejo v posameznem letu, se določi na podlagi rezultatov naknadne kontrole semena oljnic in predivnic v preteklem letu,
c) ob izvajanju uradnega nadzora nad pregledniki pod uradnim nadzorom v skladu z 2. točko osmega odstavka 18. člena tega pravilnika;
2. pristojni inšpektor odvzame vzorce semena:
a) pri inšpekcijskem nadzoru na trgu: od naključno izbranih partij semena,
b) pri nadzoru dobavitelja, ki ima dovoljenje Uprave za izdajo etiket dobavitelja za majhno pakiranje: od naključno izbranih partij semena v majhnem pakiranju.
(2) Poleg vzorcev iz 1. točke prejšnjega odstavka uradni vzorčevalec organa za potrjevanje na podlagi prijave dobavitelja odvzame vzorce za naknadno kontrolo kakovosti semenskega materiala kmetijskih rastlin tudi od tistih partij semena, kategorije certificirano seme prve ali druge množitve, ki niso bile vzorčene v skladu s 1. točko pod b) prejšnjega odstavka, če bo to seme uporabljeno za setev semenskih posevkov, namenjenih pridelavi certificiranega semena druge ali tretje množitve.
(3) Za odvzem vzorcev semena se uporabljajo metode iz tretjega odstavka 22. člena tega pravilnika. Mase vzorcev semena oljnic in predivnic, ki se odvzamejo za naknadno kontrolo, se določijo v metodah naknadne kontrole kakovosti semenskega materiala kmetijskih rastlin, ki jih pripravi Uprava, kjer so tudi dosegljive.
(4) Odvzeti vzorci semena iz prvega in drugega odstavka tega člena se vključijo v naknadno kontrolo na poskusnem polju, kjer se v sortnih poskusih preveri sortna pristnost in izpolnjevanje zahtev glede sortne čistosti semena iz dela A Priloge 2 tega pravilnika na način, določen v metodah naknadne kontrole kakovosti semenskega materiala kmetijskih rastlin iz prejšnjega odstavka.
(5) Če je v skladu z 2. točko prvega odstavka tega člena vzorce odvzel pristojni inšpektor, se v naknadni kontroli poleg zahtev iz prejšnjega odstavka z laboratorijskimi testi preveri tudi izpolnjevanje zahtev glede kakovosti semena iz dela B Priloge 2 tega pravilnika. Laboratorijsko testiranje vzorcev opravi semenski laboratorij.
VI. OBVEŠČANJE IN IZMENJAVA PODATKOV 
32. člen 
(obveščanje Uprave) 
(1) Organ za potrjevanje obvesti Upravo o prijavah semenskih posevkov iz 12. člena tega pravilnika, ki jih sprejme v tekočem letu, najpozneje do:
– 30. aprila za ozimne sorte oljnic in predivnic;
– 1. junija za jare sorte oljnic in predivnic.
(2) Organ za potrjevanje 4-krat letno obvesti Upravo o prejetih prijavah partije semena iz 20. člena tega pravilnika, o opravljenih uradnih pregledih v postopku uradne potrditve in o potrditvi oziroma zavrnitvi uradne potrditve.
(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena lahko organ za potrjevanje obvešča Upravo tako, da ji omogoči neposreden dostop do podatkov iz prvega in drugega odstavka tega člena preko spletne aplikacije organa za potrjevanje.
(4) Če organ za potrjevanje pri uradnih pregledih, ki jih opravi v postopku uradne potrditve, sumi na ali ugotovi prisotnost karantenskih škodljivih organizmov, kot so opredeljeni v Uredbi (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. oktobra 2016 o ukrepih varstva pred škodljivimi organizmi rastlin, spremembi uredb (EU) št. 228/2013, (EU) št. 652/2014 in (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi direktiv Sveta 69/464/EGS, 74/647/EGS, 93/85/EGS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES in 2007/33/ES (UL L št. 317 z dne 23. 11. 2016, str. 4), zadnjič spremenjeni z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/1702 z dne 1. avgusta 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta z vzpostavitvijo seznama prednostnih škodljivih organizmov (UL L št. 260 z dne 11. 10. 2019, str. 8), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 2016/2031/EU), odvzame vzorce za testiranje v uradnem laboratoriju, določenem za diagnosticiranje škodljivih organizmov oljnic in predivnic, in o tem nemudoma obvesti dobavitelja in Upravo na način, določen z Uredbo 2016/2031/EU in uredbo, ki ureja izvajanje uredb (EU) o ukrepih varstva pred škodljivimi organizmi rastlin.
33. člen 
(izmenjava podatkov o uvoženem semenu oljnic in predivnic) 
(1) Uprava izmenjuje s pristojnimi organi drugih držav članic EU naslednje podatke o semenu oljnic in predivnic, ki se uvozi iz tretjih držav:
1. o vrsti;
2. o sorti;
3. o kategoriji;
4. o državi pridelave in organu, ki je izvedel nadzor;
5. o državi pošiljateljici;
6. o uvozniku in
7. o količini semena.
(2) Podatki iz prejšnjega odstavka se izmenjujejo za vsako partijo semena, ki je večja od 2 kg.
(3) Uprava pridobi podatke iz prvega odstavka tega člena o uvozu semena oljnic in predivnic v Republiko Slovenijo iz odločb o dovolitvi uvoza, ki jih ob uvozu izda pristojni inšpektor v skladu z zakonom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
34. člen 
(prehodne določbe) 
(1) Za seme oljnic in predivnic, ki ob uveljavitvi tega pravilnika izpolnjuje zahteve za trženje in se trži v skladu s Pravilnikom o trženju semena oljnic in predivnic (Uradni list RS, št. 8/05, 100/05, 1/09, 38/10, 24/12, 61/16 in 78/20), se šteje, da izpolnjuje zahteve za trženje v skladu s tem pravilnikom.
(2) Za semenski posevek, ki ob uveljavitvi tega pravilnika izpolnjuje zahteve za semenske posevke, predpisane s Pravilnikom o trženju semena oljnic in predivnic (Uradni list RS, št. 8/05, 100/05, 1/09, 38/10, 24/12, 61/16 in 78/20), se šteje, da izpolnjuje zahteve za semenske posevke, predpisane s tem pravilnikom.
(3) Seme, ki je bilo požeto v semenskem posevku iz prejšnjega odstavka, in seme, ki je do uveljavitve tega pravilnika izpolnjevalo zahteve za nedokončno uradno potrjeno seme iz 11. člena Pravilnika o trženju semena oljnic in predivnic (Uradni list RS, št. 8/05, 100/05, 1/09, 38/10, 24/12, 61/16 in 78/20), se dokončno uradno potrdi v skladu s tem pravilnikom.
(4) Postopki dokončne uradne potrditve semena oljnic in predivnic, ki so se začeli na podlagi Pravilnika o trženju semena oljnic in predivnic (Uradni list RS, št. 8/05, 100/05, 1/09, 38/10, 24/12, 61/16 in 78/20), se dokončajo v skladu s tem pravilnikom.
35. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o trženju semena oljnic in predivnic (Uradni list RS, št. 8/05, 100/05, 1/09, 38/10, 24/12, 61/16 in 78/20).
36. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati 1. septembra 2022.
Št. 007-202/2022
Ljubljana, dne 26. avgusta 2022
EVA 2022-2330-0049
Irena Šinko 
ministrica 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost