Uradni list

Številka 114
Uradni list RS, št. 114/2022 z dne 31. 8. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 114/2022 z dne 31. 8. 2022

Kazalo

2751. Pravilnik o trženju semena zelenjadnic, stran 8254.

  
Na podlagi petega odstavka 3. člena, osmega, devetega in enajstega odstavka 10. člena, drugega odstavka 11. člena, šestega odstavka 13. člena, tretjega odstavka 14.a člena, petega odstavka 15. člena, petega odstavka 16. člena, desetega odstavka 20. člena, dvanajstega odstavka 22. člena, desetega odstavka 23. člena, tretjega odstavka 24.a člena, drugega odstavka 26. člena in petega odstavka 36. člena ter za izvrševanje 4.a člena in drugega odstavka 66. člena Zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin (Uradni list RS, št. 25/05 – uradno prečiščeno besedilo, 41/09, 32/12, 90/12 – ZdZPVHVVR in 22/18) ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja
P R A V I L N I K 
o trženju semena zelenjadnic 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina pravilnika) 
Ta pravilnik določa vrste in skupine zelenjadnic, kategorije, v katerih se uradno potrdi oziroma trži seme posamezne vrste zelenjadnic, zahteve glede sortne ali vrstne pristnosti in čistosti, zdravstvenega stanja in drugih meril kakovosti semena zelenjadnic, ki jih mora za uradno potrditev oziroma trženje izpolnjevati posamezna kategorija, zahteve glede pakiranja, zapiranja in označevanja in druge pogoje za trženje semena zelenjadnic, posebne zahteve za trženje nedokončno potrjenega semena zelenjadnic in semena zelenjadnic ter mešanice semena zelenjadnic v majhnem pakiranju, podrobnejši postopek uradne potrditve semena zelenjadnic, postopek uradnega nadzora nad preglednikom in vzorčevalcem pod uradnim nadzorom, postopek izvedbe naknadne kontrole semena zelenjadnic in podrobnejši način obveščanja ter izmenjave podatkov v skladu v skladu z:
– Direktivo Sveta 2002/55/ES z dne 13. junija 2002 o trženju semena zelenjadnic (UL L št. 193 z dne 20. 7. 2002, str. 33), zadnjič spremenjeno z Izvedbeno direktivo Komisije (EU) 2021/971 z dne 16. junija 2021 o spremembi Priloge I k Direktivi Sveta 66/401/EGS o trženju semen krmnih rastlin, Priloge I k Direktivi Sveta 66/402/EGS o trženju semena žit, Priloge I k Direktivi Sveta 2002/54/ES o trženju semena pese, Priloge I k Direktivi Sveta 2002/55/ES o trženju semena zelenjadnic ter Priloge I k Direktivi Sveta 2002/57/ES o trženju semena oljnic in predivnic glede uporabe biokemičnih in molekularnih tehnik (UL L št. 214 z dne 17. 6. 2021, str. 62), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2002/55/ES), in
– Direktivo Komisije z dne 15. decembra 1988 o določitvi skupin sort mangolda in rdeče pese glede na pogoje izolacije posevkov iz Priloge I k Direktivi Sveta 70/458/EGS o trženju semena zelenjadnic (89/14/EGS) (UL L št. 8 z dne 11. 1. 1989, str. 9).
2. člen 
(vrste in skupine zelenjadnic) 
(1) Zelenjadnice so rastline naslednjih vrst in skupin, ki so namenjene poljedelski ali vrtnarski pridelavi, razen pridelavi za okrasne namene:
1. Allium cepa L.:
– skupina cepa (čebula),
– skupina aggregatum (šalotka);
2. Allium fistulosum L. (zimski luk):
– vse sorte;
3. Allium porrum L. (por):
– vse sorte;
4. Allium sativum L. (česen):
– vse sorte;
5. Allium schoenoprasum L. (drobnjak):
– vse sorte;
6. Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. (krebuljica):
– vse sorte;
7. Apium graveolens L.:
– skupina listna in belušna zelena,
– skupina gomoljna zelena;
8. Asparagus officinalis L. (špargelj):
– vse sorte;
9. Beta vulgaris L.:
– skupina jedilna pesa (rdeča pesa, vključno s cheltenhamsko peso),
– skupina listna blitva (mangold);
10. Brassica oleracea L.:
– skupina kodrolistni ohrovt,
– skupina cvetača,
– skupina capitata (rdeče in belo zelje),
– skupina brstični ohrovt,
– skupina kolerabica,
– skupina ohrovt,
– skupina brokoli (kalabrijski brokoli in brokoli),
– skupina toskanski črni ohrovt,
– skupina portugalski listni ohrovt (portugalsko zelje);
11. Brassica rapa L.:
– skupina kitajski kapus,
– skupina strniščna repa;
12. Capsicum annuum L. (feferon ali paprika):
– vse sorte;
13. Cichorium endivia L. (endivija):
– vse sorte;
14. Cichorium intybus L.:
– skupina radič za siljenje,
– skupina listnati ali glavnati radič,
– skupina industrijska cikorija, korenasti radič;
15. Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai (lubenica):
– vse sorte;
16. Cucumis melo L. (melona):
– vse sorte;
17. Cucumis sativus L.:
– skupina kumara,
– skupina kumarice za vlaganje;
18. Cucurbita maxima Duchesne (navadna buča):
– vse sorte;
19. Cucurbita pepo L. (vrtna buča, (vključno z zrelo bučo, oljno bučo in bučo patišonko), bučka (vključno z nezrelo bučo patišonko)):
– vse sorte;
20. Cynara cardunculus L.:
– skupina artičoka,
– skupina kardij;
21. Daucus carota L. (korenje, krmno korenje):
– vse sorte;
22. Foeniculum vulgare Mill. (navadni komarček):
– skupina azoricum;
23. Lactuca sativa L. (solata):
– vse sorte;
24. Solanum lycopersicum L. (paradižnik):
– vse sorte;
25. Petroselinum crispum (Miller) Nyman ex A. W. Hill:
– skupina listni peteršilj,
– skupina korenasti peteršilj;
26. Phaseolus coccineus L. (turški fižol):
– vse sorte;
27. Phaseolus vulgaris L.:
– skupina nizki fižol,
– skupina visoki fižol;
28. Pisum sativum L.:
– skupina okroglozrnati grah,
– skupina oglatozrnati grah,
– skupina sladkorni grah;
29. Raphanus sativus L.:
– skupina vrtna redkev in redkvica,
– skupina črna redkev;
30. Rheum rhabarbarum L. (rabarbara):
– vse sorte;
31. Scorzonera hispanica L. (črni koren):
– vse sorte;
32. Solanum melongena L. (jajčevec):
– vse sorte;
33. Spinacia oleracea L. (špinača):
– vse sorte;
34. Valerianella locusta (L.) Laterr. (navadni motovilec):
– vse sorte;
35. Vicia faba L. (bob):
– vse sorte;
36. Zea mays L.:
– skupina sladka koruza,
– skupina pokovka.
(2) Za zelenjadnice se štejejo tudi vsi hibridi v prejšnjem odstavku navedenih vrst in skupin rastlin.
II. ZAHTEVE ZA TRŽENJE SEMENA ZELENJADNIC 
3. člen 
(splošne zahteve za trženje semena zelenjadnic) 
(1) Seme zelenjadnic se lahko da na trg, če:
1. pripada sorti, ki je vpisana v sortno listo v skladu z zakonom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin (v nadaljnjem besedilu: sortna lista), ali vključena v skupni katalog sort zelenjadnic v skladu z Direktivo 2002/55/ES;
2. je seme uradno potrjeno v kategoriji predosnovno, osnovno ali certificirano seme iz prvega, drugega ali tretjega odstavka 5. člena tega pravilnika (v nadaljnjem besedilu: uradno potrjeno seme) ali je standardno seme iz četrtega odstavka 5. člena tega pravilnika;
3. izpolnjuje zahteve glede pakiranja, zapiranja in označevanja iz 6. in 7. člena tega pravilnika.
(2) Poleg zahtev iz prejšnjega odstavka mora seme zelenjadnic izpolnjevati tudi naslednje zahteve:
1. če se trži seme gensko spremenjene sorte, mora biti na etiketah ali dokumentih, ki so pritrjeni na pakiranja semena ali ki spremljajo partijo tega semena, jasno navedeno, da je sorta gensko spremenjena;
2. če je seme tretirano ali obdelano s kakršnim koli kemičnim sredstvom, mora biti to sredstvo navedeno na uradnih etiketah ali na etiketah dobavitelja, ki so na pakiranjih semena ali v njih.
4. člen 
(izjeme) 
(1) Ne glede na določbe prejšnjega člena se lahko trži seme zelenjadnic:
1. ki ne izpolnjuje zahtev glede sorte iz 1. točke prvega odstavka prejšnjega člena, na podlagi dovoljenja, izdanega v skladu z Odločbo Komisije z dne 1. decembra 2004 o pravilih za izvajanje, po katerih lahko države članice dovolijo dajanje v promet semen tistih sort, za katere je bila vložena prošnja za vpis v nacionalni katalog sort poljščin ali zelenjadnic (2004/842/ES) (UL L št. 362 z dne 9. 12. 2004, str. 21), zadnjič spremenjeno z Izvedbenim sklepom Komisije (EU) 2021/985 z dne 3. junija 2021 o popravku španske jezikovne različice Odločbe 2004/842/ES o pravilih za izvajanje, po katerih lahko države članice dovolijo dajanje v promet semen tistih sort, za katere je bila vložena prošnja za vpis v nacionalni katalog sort poljščin ali zelenjadnic (UL L št. 216 z dne 18. 6. 2021, str. 204), (v nadaljnjem besedilu: Odločba 2004/842/ES); seme mora biti označeno, kot je določeno v 5. členu Odločbe 2004/842/ES;
2. ki glede kalivosti semena ne izpolnjuje zahtev iz 2. točke Priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika, na podlagi dovoljenja, ki se izda v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 217/2006 z dne 8. februarja 2006 o pravilih za uporabo direktiv Sveta 66/401/EGS, 66/402/EGS, 2002/54/ES, 2002/55/ES in 2002/57/ES glede dovoljenja držav članic za začasno trženje semena, ki ne izpolnjuje zahtev o najmanjši kaljivosti (UL L št. 38 z dne 9. 2. 2006, str. 17), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 217/2006/ES); seme mora biti označeno, kot je določeno v 4. členu Uredbe 217/2006/ES;
3. kategorije predosnovno in osnovno seme, ki glede kalivosti semena ne izpolnjuje zahtev iz 2. točke Priloge 2 tega pravilnika in je namenjeno nadaljnjemu razmnoževanju, če so pakiranja takega semena dodatno označena z etiketo, na kateri so navedeni najmanj naslednji podatki:
– osebno ime in naslov ali firma in sedež dobavitelja,
– številka partije semena,
– dejanska kalivost semena.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega člena se lahko v majhnem pakiranju trži:
1. seme zelenjadnic kategorije certificirano ali standardno seme, če so izpolnjene posebne zahteve za majhno EU pakiranje semena iz 9. člena tega pravilnika;
2. mešanica semena različnih sort iste vrste zelenjadnic, če so izpolnjene posebne zahteve za majhno pakiranje mešanice semena iz 9. člena tega pravilnika.
(3) Majhno pakiranje iz prejšnjega odstavka je pakiranje z maso do največ:
1. 5 kg semena ali mešanice semena turškega fižola, visokega fižola, nizkega fižola, okroglozrnatega graha, oglatozrnatega graha, sladkornega graha ali boba;
2. 500 g semena ali mešanice semena čebule, krebuljice, šparglja, mangolda, jedilne pese, strniščne repe, lubenice, navadne buče, vrtne buče, bučke, oljne buče, korenja, krmnega korenja, vrtne redkve, redkvice, črne redkve, črnega korena, špinače ali navadnega motovilca;
3. 100 g semena ali mešanice semena katerekoli druge vrste zelenjadnic.
(4) Ne glede na določbe prejšnjega člena se lahko seme zelenjadnic, ki ne izpolnjuje vseh zahtev glede pakiranja in zapiranja iz 6. člena tega pravilnika ter zahtev glede kakovosti iz 2. točke Priloge 2 tega pravilnika, uvozi oziroma dobavi drugemu dobavitelju z namenom priprave za trg in dokončne uradne potrditve semena, če izpolnjuje posebne zahteve za nedokončno potrjeno seme iz 10. člena tega pravilnika.
(5) Ne glede na določbo 2. točke prvega odstavka prejšnjega člena se lahko seme industrijske cikorije in oljne buče trži le, če je uradno potrjeno seme.
5. člen 
(kategorije semena zelenjadnic) 
(1) Seme zelenjadnic, ki se uradno potrdi v kategoriji predosnovno seme, je seme:
1. ki ga pridela žlahtnitelj oziroma vzdrževalec sorte v skladu s priznanimi postopki vzdrževanja sorte (v nadaljnjem besedilu: žlahtniteljevo seme);
2. ki je namenjeno pridelavi osnovnega semena;
3. ki izpolnjuje najmanj zahteve za osnovno seme iz Priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika, in Priloge 2 tega pravilnika ter
4. za katero je bilo izpolnjevanje zahtev iz tega odstavka ugotovljeno z uradnimi pregledi.
(2) Seme zelenjadnic, ki se uradno potrdi v kategoriji osnovno seme, je seme:
1. ki ga pridela žlahtnitelj oziroma vzdrževalec sorte neposredno iz žlahtniteljevega semena ali je pridelano iz predosnovnega semena v skladu s priznanimi postopki vzdrževanja sorte;
2. ki je namenjeno pridelavi certificiranega semena;
3. ki izpolnjuje zahteve za osnovno seme iz Priloge 1 in Priloge 2 tega pravilnika ter
4. za katero je bilo izpolnjevanje zahtev iz tega odstavka ugotovljeno z uradnimi pregledi, razen zahtev iz Priloge 2 tega pravilnika, katerih izpolnjevanje se ugotovi z uradnimi pregledi ali s pregledi pod uradnim nadzorom.
(3) Seme zelenjadnic, ki se uradno potrdi v kategoriji certificirano seme, je seme:
1. ki je pridelano neposredno iz osnovnega semena ali, če vzdrževalec oziroma žlahtnitelj to zahteva, iz predosnovnega semena, za katero je bilo z uradnim pregledom ugotovljeno, da izpolnjuje zahteve za osnovno seme iz Priloge 1 in Priloge 2 tega pravilnika;
2. ki je namenjeno predvsem setvi za pridelavo zelenjave;
3. ki izpolnjuje zahteve za certificirano seme iz Priloge 1 in Priloge 2 tega pravilnika in za katero je bilo izpolnjevanje zahtev iz tega odstavka ugotovljeno z uradnimi pregledi ali pregledi pod uradnim nadzorom ter
4. pri katerem se sortna pristnost in čistost naključno preverita v uradni naknadni kontroli.
(4) Seme zelenjadnic, ki se trži v kategoriji standardno seme, je seme:
1. ki je sortno pristno in sortno čisto;
2. ki je namenjeno predvsem setvi za pridelavo zelenjave;
3. ki izpolnjuje zahteve za standardno seme iz Priloge 2 tega pravilnika in
4. pri katerem se sortna pristnost in čistost naključno preverita v uradni naknadni kontroli.
6. člen 
(zahteve glede pakiranja in zapiranja) 
(1) Seme zelenjadnic se lahko da na trg le v homogenih partijah in izvirno zaprtih pakiranjih. Masa posamezne partije semena ne sme presegati največje mase, ki je za posamezno vrsto zelenjadnic navedena v 2. stolpcu Preglednice 1 iz Priloge 3, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Pakiranja semena so izvirno zaprta, če jih ni mogoče odpreti brez poškodbe sistema zapiranja ali brez vidnih poškodb etikete ali embalaže, v katero je seme zapakirano. Sistem zapiranja vključuje pritrditev etikete z uradno plombo ali na drug način, ki zagotavlja, da etikete ni mogoče odstraniti in jo ponovno namestiti na pakiranje ali je drugače uporabiti, ne da bi bilo to opazno. Pakiranja so izvirno zaprta tudi, če se uporabi kateri od sistemov zapiranja za enkratno uporabo iz Odločbe Komisije z dne 28. julija 1981 o določitvi, da so določeni sistemi zapiranja »sistemi za enkratno uporabo« v smislu direktiv Sveta 66/400/EGS, 66/401/EGS, 66/402/EGS, 69/208/EGS in 70/458/EGS (81/675/EGS) (UL L št. 246 z dne 29. 8. 1981, str. 26), zadnjič spremenjene z Odločbo Komisije 86/563/EGS z dne 12. novembra 1986 o spremembi Odločbe o določitvi, da so določeni sistemi zapiranja „sistemi za enkratno uporabo“ med drugim v smislu direktiv Sveta 66/401/EGS in 69/208/EGS (81/675/EGS) (UL L št. 327 z dne 22. 11. 1986, str. 50).
(3) Pakiranja uradno potrjenega semena izvirno zapre organ, ki je pristojen za uradno potrditev semena zelenjadnic (v nadaljnjem besedilu: pristojni uradni organ) v državi članici Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU) ali dobavitelj pod uradnim nadzorom pristojnega uradnega organa.
(4) Izvirno zaprtih pakiranj uradno potrjenega semena se ne sme ponovno zapreti, razen če jih je zaprl pristojni uradni organ ali dobavitelj pod uradnim nadzorom pristojnega uradnega organa. Če so pakiranja uradno potrjenega semena ponovno izvirno zaprta, morata biti datum ponovnega zapiranja in pristojni uradni organ navedena na uradni etiketi.
7. člen 
(zahteve glede označevanja) 
(1) Vsako pakiranje uradno potrjenega semena mora biti označeno tako, da ima na zunanji strani pritrjeno uradno etiketo, ki še ni bila uporabljena. Če se uporabi uradna etiketa z luknjo za vrvico, je treba njeno pritrditev zavarovati z uradno plombo.
(2) Dovoljena je uporaba uradnih samolepilnih etiket, ki morajo biti pritrjene tako, da njihova odstranitev ali zamenjava ni možna brez vidne poškodbe etikete ali pakiranja.
(3) Vsako pakiranje uradno potrjenega semena mora vsebovati kartonček enake barve kot je uradna etiketa, na njem pa morajo biti navedeni najmanj podatki iz 2. točke pod d), e), f) in g) Priloge 4, ki je sestavni del tega pravilnika. Kartonček je izdelan tako, da ga ni mogoče zamenjati z uradno etiketo. Kartonček ni potreben, če so podatki neizbrisno natisnjeni na pakiranju ali če je uporabljena samolepilna etiketa ali etiketa iz materiala, ki se ne trga.
(4) Pakiranja standardnega semena se označijo z etiketami dobavitelja za standardno seme, ki se pritrdijo na zunanji strani pakiranja, ali pa se podatki, predpisani za etiketo dobavitelja za standardno seme, odtisnejo neposredno na pakiranja. Podatki, predpisani za etiketo dobavitelja za standardno seme, morajo biti jasno ločeni od ostalih podatkov, ki so natisnjeni na etiketi dobavitelja za standardno seme ali odtisnjeni na pakiranju.
8. člen 
(uradne etikete in etikete dobavitelja za standardno seme zelenjadnic) 
(1) Uradne etikete za uradno potrjeno seme so:
– bele barve z vijoličasto diagonalno črto za predosnovno seme;
– bele barve za osnovno seme;
– modre barve za certificirano seme;
– sive barve za nedokončno potrjeno seme.
(2) Podatki, ki morajo biti natisnjeni na uradnih etiketah, so za posamezno kategorijo semena navedeni v 1. in 2. točki ter v prvem odstavku 5. točke Priloge 4 tega pravilnika.
(3) Etikete dobavitelja za standardno seme zelenjadnic so temno rumene barve. Podatki, ki morajo biti natisnjeni na etiketah dobavitelja za standardno seme, so navedeni v 3. točki Priloge 4 tega pravilnika.
(4) Najmanjša velikost uradne etikete in etikete dobavitelja za standardno seme zelenjadnic je 110 mm x 67 mm.
9. člen 
(posebne zahteve za majhno EU pakiranje semena in majhno pakiranje mešanice semena) 
(1) V majhnem EU pakiranju semena se lahko trži samo seme zelenjadnic, ki je bilo pred pakiranjem uradno potrjeno v kategoriji certificirano seme ali je izpolnjevalo zahteve za kategorijo standardno seme.
(2) V majhnem pakiranju mešanice semena se lahko trži samo mešanica, ki je sestavljena iz semena različnih sort iste vrste zelenjadnic. Pred mešanjem mora vsaka sestavina mešanice izpolnjevati zahteve za kategorijo standardno seme.
(3) Majhno pakiranje iz prvega in drugega odstavka tega člena mora biti zaprto tako, da ga ni mogoče odpreti brez poškodbe sistema zapiranja ali brez vidnih poškodb etiket, s katerimi je majhno pakiranje označeno, ali embalaže, v katero je seme zapakirano.
(4) Majhno EU pakiranje semena se označi z etiketo dobavitelja za majhno EU pakiranje semena, ki je modre barve za certificirano seme in temno rumene barve za standardno seme. Na njej se navedejo podatki iz 3. točke Priloge 4 tega pravilnika.
(5) Majhno pakiranje mešanice semena se označi z etiketo dobavitelja za majhno pakiranje mešanice semena, ki je temno rumene barve. Na njej se navedejo podatki iz 4. točke Priloge 4 tega pravilnika.
(6) Za etiketo dobavitelja iz četrtega in petega odstavka tega člena se ne uporabljajo zahteve iz:
– četrtega odstavka 7. člena tega pravilnika glede ločenosti podatkov, predpisanih za etiketo dobavitelja, od ostalih podatkov, ki so natisnjeni na etiketi dobavitelja ali odtisnjeni na pakiranju;
– četrtega odstavka prejšnjega člena glede najmanjše velikosti etikete dobavitelja za standardno seme.
(7) Ne glede na določbo 2. točke drugega odstavka 3. člena tega pravilnika se lahko podatek o kemičnem sredstvu, s katerim je tretirano ali obdelano seme zelenjadnic ali mešanica semena zelenjadnic, odtisne neposredno na majhno EU pakiranje semena ali majhno pakiranje mešanice semena.
(8) Ne glede na določbe četrtega in petega odstavka tega člena se lahko podatki, ki se navedejo na etiketi dobavitelja iz četrtega in petega odstavka tega člena, natisnejo neposredno na majhno EU pakiranje semena ali majhno pakiranje mešanice semena.
10. člen 
(posebne zahteve za nedokončno potrjeno seme) 
(1) Nedokončno potrjeno seme zelenjadnic iz četrtega odstavka 4. člena tega pravilnika se lahko dobavi drugemu dobavitelju, če:
1. je bilo seme pridelano:
a) neposredno iz predosnovnega ali osnovnega semena, ki je bilo uradno potrjeno v eni od držav članic EU ali v tretji državi, ki ji je bila priznana enakovrednost (v nadaljnjem besedilu: tretja država) z Odločbo Sveta z dne 16. decembra 2002 o enakovrednosti poljskih pregledov semenskih posevkov v tretjih državah in o enakovrednosti semena, pridelanega v tretjih državah (2003/17/ES) (UL L št. 8 z dne 14. 1. 2003, str. 10), zadnjič spremenjeno s Sklepom (EU) 2022/871 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2022 o spremembi Odločbe Sveta 2003/17/ES glede obdobja njene uporabe in glede enakovrednosti poljskih pregledov semenskih posevkov žit, oljnic in predivnic, ki se izvajajo v Boliviji, in enakovrednosti semena žit ter semena oljnic in predivnic, ki se pridelujejo v Boliviji (UL L št. 152 z dne 3. 6. 2022, str. 109), (v nadaljnjem besedilu: Odločba 2003/17/ES), ali
b) z neposrednim križanjem osnovnega semena, ki je bilo uradno potrjeno v eni od držav članic EU, z osnovnim semenom, ki je bilo uradno potrjeno v tretji državi;
2. je bilo z uradnimi pregledi ugotovljeno, da je semenski posevek, v katerem je bilo seme pridelano, izpolnjeval zahteve za semenske posevke iz Priloge 1 tega pravilnika;
3. so pakiranja semena izvirno zaprta in označena z uradnimi etiketami za nedokončno potrjeno seme;
4. seme spremlja potrdilo o izpolnjevanju zahtev za nedokončno potrjen semenski material iz drugega odstavka 5. točke Priloge 4 tega pravilnika.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se lahko nedokončno potrjeno seme zelenjadnic uvozi in dobavi dobavitelju, ki bo seme pripravil za trg in zagotovil njegovo dokončno uradno potrditev, če je:
1. bilo to seme pridelano v tretji državi:
a) neposredno iz predosnovnega semena ali osnovnega semena, ki je bilo uradno potrjeno v eni od držav članic EU ali v tretji državi, ali
b) z neposrednim križanjem osnovnega semena, ki je bilo uradno potrjeno v eni od držav članic EU, z osnovnim semenom, ki je bilo uradno potrjeno v tretji državi;
2. pristojni uradni organ tretje države na podlagi uradnih pregledov:
a) ugotovil, da je semenski posevek, v katerem je bilo seme pridelano, izpolnjeval zahteve za semenske posevke, določene v Odločbi 2003/17/ES, in
b) seme zaprl in označil kot nedokončno potrjeno seme ter zanj izdal certifikat v skladu z določbami Odločbe 2003/17/ES.
III. POSTOPEK URADNE POTRDITVE 
11. člen 
(prijava semenskega posevka) 
(1) Dobavitelj prijavi semenski posevek organu za potrjevanje, ki ima v skladu z zakonom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin, javno pooblastilo za vodenje postopka uradne potrditve semena zelenjadnic.
(2) Prijava semenskega posevka, ki jo dobavitelj pridobi pri organu za potrjevanje, vsebuje najmanj naslednje podatke o:
1. dobavitelju: osebno ime in naslov ali firmo in sedež ter neponovljivo registrsko številko, s katero je vpisan v register dobaviteljev semenskega materiala kmetijskih rastlin v skladu z zakonom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin (v nadaljnjem besedilu: SEME-register);
2. pridelovalcu, če dobavitelj organizira pridelavo semena zelenjadnic v dogovoru s pridelovalcem: osebno ime in naslov ali firmo in sedež pridelovalca;
3. mestu pridelave: naziv in naslov ter neponovljivo identifikacijsko številko kmetijskega gospodarstva, ki mu pripadajo površine, na katerih je semenski posevek;
4. zemljišču, na katerem je semenski posevek:
a) identifikacijska oznaka in domače ime grafične enote rabe kmetijskega zemljišča (v nadaljnjem besedilu: GERK), s katerima je GERK vpisan v register kmetijskih gospodarstev v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo,
b) površina GERK-a oziroma njegovega dela, če je semenski posevek le na delu GERK-a,
c) o predhodnih posevkih na tem GERK-u;
5. semenu, uporabljenem za setev semenskega posevka:
a) o sorti, kategoriji in poreklu; če je semenski posevek namenjen pridelavi semena hibridne sorte, se podatki navedejo za vsako starševsko komponento,
b) količini,
c) datumu setve.
(3) Dobavitelj mora prijavi semenskega posevka priložiti kopije dokazil o semenu, uporabljenem za setev semenskega posevka. Če dobavitelj uporabi seme, ki ga je pridelal sam, zadostuje navedba številke in datuma zapisnika o opravljenih poljskih pregledih ali potrdila o izpolnjevanju zahtev za nedokončno potrjeno seme iz tretjega odstavka 16. člena tega pravilnika.
(4) Če dobavitelj za setev semenskega posevka uporabi žlahtniteljevo seme, se v prijavi namesto kategorije in porekla semena navede »žlahtniteljevo seme«.
(5) Rok za prijavo semenskega posevka je:
– do 15. aprila za zelenjadnice, ki se sejejo spomladi, in
– do 15. oktobra za zelenjadnice, ki se sejejo jeseni.
12. člen 
(uradni pregledi semenskega posevka) 
(1) Po prejemu prijave semenskega posevka iz prejšnjega člena opravi organ za potrjevanje uradne preglede semenskega posevka, ki vključujejo pregled evidenc in dokazil, ki jih o semenskem posevku vodi in hrani dobavitelj v skladu z zakonom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin, ter poljske preglede. Z uradnimi pregledi semenskega posevka organ za potrjevanje preveri, ali:
1. je bilo za zasnovo semenskega posevka uporabljeno predosnovno ali osnovno seme, ki je bilo uradno potrjeno v eni od držav članic EU ali v tretji državi;
2. zemljišče, na katerem je semenski posevek, izpolnjuje zahteve iz 13. člena tega pravilnika;
3. semenski posevek izpolnjuje zahteve glede izolacije, to je oddaljenosti semenskega posevka od drugih posevkov ali rastlin, zapleveljenosti, sortne pristnosti in čistosti ter zdravstvenega stanja iz 14. člena tega pravilnika.
(2) Ne glede na določbo 1. točke prejšnjega odstavka se za zasnovo semenskega posevka, v katerem bo pridelano seme kategorije predosnovno seme, uporabi žlahtniteljevo seme.
(3) Izpolnjevanje zahtev iz 3. točke prvega odstavka tega člena se preveri s poljskimi pregledi iz 15. člena tega pravilnika.
13. člen 
(zahteve za zemljišče) 
Zemljišče je primerno za pridelovanje semena posamezne vrste zelenjadnic, če na njem najmanj dve predhodni rastni dobi ni bila posejana ista vrsta zelenjadnic.
14. člen 
(zahteve za semenski posevek) 
(1) Semenski posevek ne sme biti tako močno zapleveljen, da organ za potrjevanje ne bi mogel preveriti sortne pristnosti in čistosti ter zdravstvenega stanja semenskega posevka.
(2) Semenski posevek tujeprašnih vrst zelenjadnic mora biti toliko oddaljen drugih posevkov ali rastlin, ki so vir cvetnega prahu, da ne pride do neželene oprašitve rastlin v semenskem posevku. Semenski posevek samoprašnih vrst zelenjadnic mora biti oddaljen od drugih posevkov ali rastlin najmanj toliko, da je mogoča identifikacija semenskega posevka oziroma da ne pride do stika korenin ali nadzemnih delov rastlin semenskega posevka s koreninami ali nadzemnimi deli rastlin drugih posevkov. Za posamezne vrste zelenjadnic so podrobnejše zahteve glede izolacije semenskega posevka določene v Prilogi 1 tega pravilnika.
(3) Semenski posevek mora glede sortne pristnosti in čistosti ter zdravstvenega stanja izpolnjevati zahteve, določene v Prilogi 1 tega pravilnika.
15. člen 
(poljski pregledi) 
(1) Poljski pregledi se opravijo v skladu s 4. točko Priloge 1 tega pravilnika. Poljske preglede opravi organ za potrjevanje.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka lahko opravi poljske preglede semenskega posevka, namenjenega pridelavi certificiranega semena, fizična oseba, ki je v skladu z zakonom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin, imenovana za opravljanje poljskih pregledov semenskih posevkov pod uradnim nadzorom organa za potrjevanje (v nadaljnjem besedilu: preglednik pod uradnim nadzorom), če je bilo za setev semenskega posevka uporabljeno seme, katerega vzorec je bil vključen v naknadno kontrolo iz 27. člena tega pravilnika in je bilo pri tem ugotovljeno, da je glede sortne pristnosti in čistosti ustrezal zahtevam tega pravilnika.
(3) Organ za potrjevanje izvede uradni nadzor nad preglednikom pod uradnim nadzorom tako, da:
1. opravi preglednik organa za potrjevanje (v nadaljnjem besedilu: uradni preglednik) kontrolne poljske preglede semenskih posevkov, ki jih je pregledal preglednik pod uradnim nadzorom;
2. odvzame vzorčevalec organa za potrjevanje (v nadaljnjem besedilu: uradni vzorčevalec) vzorce semena zelenjadnic, pridelanega v semenskih posevkih, ki jih je pregledal preglednik pod uradnim nadzorom, in jih vključi v naknadno kontrolo na poskusnem polju, ki se izvede v skladu s 27. členom tega pravilnika; za odvzem vzorcev semena se uporablja metoda iz tretjega odstavka 19. člena tega pravilnika.
(4) Prvo leto po imenovanju preglednika pod uradnim nadzorom se kontrolni poljski pregledi iz 1. točke prejšnjega odstavka opravijo na 10 % semenskih posevkov, ki jih pregleda preglednik pod uradnim nadzorom. Delež semenskih posevkov, v katerih se v naslednjih letih po imenovanju preglednika pod uradnim nadzorom opravi kontrolni pregled, se zmanjša na 5 % semenskih posevkov pri tistih preglednikih, pri katerih se vsi rezultati kontrolnih poljskih pregledov ujemajo z rezultati poljskih pregledov, ki jih je opravil preglednik pod uradnim nadzorom.
(5) Delež vzorcev semena, ki se odvzamejo za naknadno kontrolo na poskusnem polju v skladu z 2. točko tretjega odstavka tega člena, določi organ za potrjevanje na podlagi rezultatov opravljenega uradnega nadzora nad preglednikom pod uradnim nadzorom v preteklem letu.
16. člen 
(zapisnik o poljskih pregledih in potrdilo o izpolnjevanju zahtev za nedokončno potrjeno seme) 
(1) Uradni preglednik in preglednik pod uradnim nadzorom vodita zapisnik o opravljenih poljskih pregledih in ga po končanem zadnjem poljskem pregledu posredujeta organu za potrjevanje.
(2) Organ za potrjevanje na podlagi ugotovitev, navedenih v zapisniku o poljskih pregledih, preveri, ali semenski posevek izpolnjuje zahteve iz prvega in drugega odstavka 12. člena tega pravilnika.
(3) Seme zelenjadnic iz semenskega posevka, ki je izpolnjeval zahteve iz prvega in drugega odstavka 12. člena tega pravilnika, organ za potrjevanje na dobaviteljevo zahtevo izvirno zapre in označi z uradnimi etiketami za nedokončno potrjeno seme iz 8. člena tega pravilnika ter zanj izda potrdilo o izpolnjevanju zahtev za nedokončno potrjeno seme iz drugega odstavka 5. točke Priloge 4 tega pravilnika.
17. člen 
(prijava partije semena v dokončno uradno potrditev) 
(1) Seme, ki je bilo požeto v semenskem posevku, ki je izpolnjeval zahteve iz prvega in drugega odstavka 12. člena tega pravilnika, se za dokončno uradno potrditev pripravi s postopki dodelave semena, kot so sušenje, čiščenje, kalibriranje, tretiranje s fitofarmacevtskimi sredstvi ali kemikalijami in pakiranje. Dodelano seme se za dokončno uradno potrditev pripravi po partijah, ki pri posamezni vrsti zelenjadnic ne presegajo mase, določene v 2. stolpcu Preglednice 1 Priloge 3 tega pravilnika.
(2) Partijo semena iz prejšnjega odstavka dobavitelj prijavi organu za potrjevanje v dokončno uradno potrditev. V prijavi partije semena, ki jo pridobi pri organu za potrjevanje, navede najmanj podatke o:
1. dobavitelju: osebno ime in naslov ali firmo in sedež ter neponovljivo registrsko številko, s katero je vpisan v SEME- register;
2. mestu vzorčenja semena;
3. vrsti, sorti in kategoriji semena;
4. oznaki partije semena;
5. številki in datumu zapisnika o opravljenih poljskih pregledih iz prvega odstavka prejšnjega člena ali številki in datumu potrdila o izpolnjevanju zahtev za nedokončno potrjeno seme iz tretjega odstavka prejšnjega člena;
6. skupni masi partije semena in načinu pakiranja.
18. člen 
(uradni pregled partije semena) 
(1) Na podlagi prijave partije semena opravi organ za potrjevanje pred dokončno uradno potrditvijo uradni pregled partije semena le, če je iz dokazil iz 5. točke drugega odstavka prejšnjega člena razvidno, da je semenski posevek, v katerem je bilo pridelano seme prijavljene partije, izpolnjeval zahteve iz prvega in drugega odstavka 12. člena tega pravilnika.
(2) Pri uradnem pregledu partije semena organ za potrjevanje preveri, če partija semena izpolnjuje zahteve glede:
1. homogenosti partije iz prvega odstavka 6. člena tega pravilnika in največje mase partije semena iz 2. stolpca Preglednice 1 Priloge 3 tega pravilnika;
2. kakovosti semena iz 2. točke Priloge 2 tega pravilnika;
3. zdravstvenega stanja iz 3. točke Priloge 2 tega pravilnika.
19. člen 
(vzorčenje partije semena in testiranje vzorcev) 
(1) Vzorčenje partije semena za ugotavljanje skladnosti z zahtevami iz 2. in 3. točke drugega odstavka prejšnjega člena opravi uradni vzorčevalec.
(2) Vzorci semena zelenjadnic se odvzamejo iz še nepakirane in nezaprte homogene partije semena, ki se jo po odvzemu vzorca zapečati. Če je seme zelenjadnic že zaprto uradno ali pod uradnim nadzorom, se pakiranja odprejo in po vzorčenju uradno zaprejo.
(3) Vzorčenje partije semena za ugotavljanje skladnosti z zahtevami iz 2. točke drugega odstavka prejšnjega člena se izvede v skladu z metodo vzorčenja, ki jo določi laboratorij, imenovan za izvajalca preskusov kakovosti semena zelenjadnic v skladu z zakonom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin (v nadaljnjem besedilu: semenski laboratorij), in je skladna s pravili Mednarodne zveze za testiranje semena. Najmanjše mase vzorcev semena zelenjadnic, ki se za ta namen odvzamejo iz posamezne partije semena, so določene v 3. stolpcu Preglednice 1 Priloge 3 tega pravilnika.
(4) Vzorčenje partije semena za ugotavljanje skladnosti z zahtevami iz 3. točke drugega odstavka prejšnjega člena se izvede v skladu z metodo vzorčenja, ki jo določi laboratorij, ki je v skladu s predpisi, ki urejajo uradni nadzor in druge uradne dejavnosti na področju zdravja rastlin, določen za izvajanje laboratorijskih analiz in diagnosticiranje vzorcev za ugotavljanje prisotnosti škodljivih organizmov rastlin (v nadaljnjem besedilu: uradni laboratorij za diagnosticiranje škodljivih organizmov rastlin).
(5) Analize vzorcev semena zelenjadnic za ugotavljanje skladnosti z zahtevami iz 2. točke drugega odstavka prejšnjega člena (v nadaljnjem besedilu: analiza kakovosti semena) opravi semenski laboratorij, testiranje vzorcev za ugotavljanje skladnosti z zahtevami iz 3. točke drugega odstavka prejšnjega člena (v nadaljnjem besedilu: analiza zdravstvenega stanja semena) pa uradni laboratorij za diagnosticiranje škodljivih organizmov rastlin.
(6) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena lahko vzorce semena zelenjadnic za ugotavljanje skladnosti z zahtevami iz 2. točke drugega odstavka prejšnjega člena odvzame fizična oseba, ki je v skladu z zakonom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin, imenovana za vzorčenje partij semena pod uradnim nadzorom organa za potrjevanje (v nadaljnjem besedilu: vzorčevalec pod uradnim nadzorom), razen vzorcev predosnovnega semena, ki jih mora odvzeti uradni vzorčevalec.
(7) Organ za potrjevanje izvede uradni nadzor nad vzorčevalcem pod uradnim nadzorom tako, da:
1. opravi uradni vzorčevalec kontrolno vzorčenje najmanj 5 % in največ 10 % partij semena, ki jih je vzorčil vzorčevalec pod uradnim nadzorom; delež partij semena, pri katerih se v posameznem letu opravi kontrolno vzorčenje, določi organ za potrjevanje na podlagi rezultatov opravljenega uradnega nadzora vzorčevalca pod uradnim nadzorom v preteklem letu;
2. preveri organ za potrjevanje ujemanje rezultatov laboratorijskega testiranja vzorcev semena zelenjadnic, odvzetih pri kontrolnem vzorčenju iz prejšnje točke, z rezultati laboratorijskega testiranja vzorcev semena zelenjadnic, ki jih je odvzel vzorčevalec pod uradnim nadzorom; za oceno ujemanja rezultatov se uporabljajo metode iz tretjega odstavka tega člena.
20. člen 
(izdaja uradnih etiket in označevanje) 
(1) Za partijo semena, ki izpolnjuje zahteve iz drugega odstavka 18. člena tega pravilnika, izda organ za potrjevanje uradne etikete iz 8. člena tega pravilnika za kategorijo, v katero se dokončno uradno potrdi seme.
(2) Organ za potrjevanje izvirno zapre pakiranja semena partije iz prejšnjega odstavka in jih označi z uradnimi etiketami tako, kot je določeno v 7. členu tega pravilnika.
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko organ za potrjevanje dovoli, da dobavitelj pod uradnim nadzorom organa za potrjevanje sam izvirno zapre pakiranja semena kategorije certificirano seme ter jih označi z uradnimi etiketami, če dobavitelj zagotovi strokovno usposobljeno osebo, ki bo za označevanje semena z uradnimi etiketami odgovorna neposredno organu za potrjevanje.
(4) Dobavitelj, ki izvirno zapira in označuje partije semena pod uradnim nadzorom organa za potrjevanje, vodi evidenco o količinah tako zaprtega in označenega semena ter o uporabi uradnih etiket. Po končanem pakiranju in označevanju organu za potrjevanje sporoči podatke o uradnih etiketah, ki jih je uporabil za označitev posamezne partije semena, in o morebitnih poškodovanih uradnih etiketah. Neporabljene in poškodovane uradne etikete vrne organu za potrjevanje.
(5) Organ za potrjevanje izvaja uradni nadzor dobavitelja iz tretjega odstavka tega člena tako, da strokovni delavec organa za potrjevanje neposredno nadzira pakiranje, zapiranje in označevanje najmanj 5 % partij semena, ki jih izvirno zapira in označuje dobavitelj sam. Pri tem preveri, ali dobavitelj pakira, zapira in označuje seme v skladu z drugim odstavkom 6. člena in 7. členom tega pravilnika ter vodi evidenco iz prejšnjega odstavka.
21. člen 
(izdaja potrdila o uradni potrditvi) 
(1) Organ za potrjevanje izda potrdilo o uradni potrditvi partije semena, če ugotovi, da:
1. partija semena izpolnjuje zahteve za partije semena iz drugega odstavka 18. člena tega pravilnika;
2. so pakiranja semena izvirno zaprta in označena tako, kot je določeno v prejšnjem členu.
(2) Na potrdilu o uradni potrditvi partije semena se poleg podatkov, predpisanih za uradno etiketo v 1. in 2. točki Priloge 4 tega pravilnika, navedeta tudi masa partije semena in število pakiranj v partiji semena.
22. člen 
(dokončna uradna potrditev partije semena, pridelanega v drugi državi članici EU ali v tretji državi) 
(1) Nedokončno potrjeno seme, ki je bilo pridelano v drugi državi članici EU ali tretji državi, se z dodelavo pripravi za dokončno uradno potrditev na način iz prvega odstavka 17. člena tega pravilnika.
(2) Dobavitelj prijavi organu za potrjevanje partijo semena iz prejšnjega odstavka v dokončno uradno potrditev. V prijavi partije semena navede podatke iz 1., 2., 3., 4. in 6. točke drugega odstavka 17. člena tega pravilnika ter ji priloži kopije dokazil o nedokončno potrjenem semenu iz 3. in 4. točke prvega odstavka ali 2. točke drugega odstavka 10. člena tega pravilnika.
(3) Organ za potrjevanje opravi na podlagi dobaviteljeve prijave partije semena uradni pregled, če na podlagi dokazil o nedokončno potrjenem semenu iz 3. in 4. točke prvega odstavka ali 2. točke drugega odstavka 10. člena tega pravilnika ugotovi, da je seme pred dodelavo izpolnjevalo posebne zahteve za nedokončno potrjeno seme iz 10. člena tega pravilnika. Z uradnim pregledom preveri, če partija semena izpolnjuje zahteve iz drugega odstavka 18. člena tega pravilnika.
(4) Za partijo semena, ki izpolnjuje zahteve iz drugega odstavka 18. člena tega pravilnika, izda organ za potrjevanje uradne etikete iz 8. člena tega pravilnika, s katerimi se partija semena označi na način iz 20. člena tega pravilnika. Organ za potrjevanje izda tudi potrdilo o uradni potrditvi partije semena v skladu s prejšnjim členom.
23. člen 
(ponovna uradna potrditev) 
(1) Partija semena, ki je že bila dokončno uradno potrjena, se na zahtevo dobavitelja ponovno dokončno uradno potrdi in označi z novimi uradnimi etiketami, če organ za potrjevanje z uradnim pregledom ugotovi, da partija semena še izpolnjuje zahteve za uradno potrditev iz drugega odstavka 18. člena tega pravilnika in da so pakiranja semena še vedno izvirno zaprta in označena tako, kot je določeno v 20. členu tega pravilnika.
(2) V prijavi partije semena iz prejšnjega odstavka dobavitelj navede podatke iz 1., 2., 3., 4. in 6. točke drugega odstavka 17. člena tega pravilnika in prijavi priloži kopije starih uradnih etiket oziroma potrdila o uradni potrditvi prijavljene partije semena. V prijavi navede tudi razlog za ponovno uradno potrditev (npr. prepakiranje, ponovna analiza kalivosti).
(3) Za partijo semena, ki izpolnjuje zahteve iz drugega odstavka 18. člena tega pravilnika, izda organ za potrjevanje uradne etikete iz 8. člena tega pravilnika, s katerimi se označi partija semena. Glede ponovnega označevanja z uradnimi etiketami se smiselno uporabljajo določbe 20. člena tega pravilnika. Organ za potrjevanje izda tudi potrdilo o ponovni uradni potrditvi partije semena, na katerem se poleg podatkov iz drugega odstavka 21. člena tega pravilnika navede tudi podatek, da je seme ponovno uradno potrjeno.
IV. ETIKETE DOBAVITELJA 
24. člen 
(dovoljenje za izdajo etiket dobavitelja) 
(1) Etikete dobavitelja za označitev pakiranj standardnega semena zelenjadnic, majhnega EU pakiranja semena in majhnega pakiranja mešanice semena izda dobavitelj, ki v skladu z zakonom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin, pridobi od Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu: Uprava) dovoljenje za izdajo etiket dobavitelja.
(2) Zahtevi za pridobitev dovoljenja iz prejšnjega odstavka dobavitelj priloži vzorec etikete dobavitelja, ki mora biti za standardno seme zelenjadnic pripravljen v skladu z 8. členom tega pravilnika, za majhno EU pakiranje semena in majhno pakiranje mešanice semena pa v skladu z 9. členom tega pravilnika.
25. člen 
(obveznosti dobavitelja, ki izdaja etikete dobavitelja) 
Za izpolnitev obveznosti dobavitelja, ki jih mora izpolnjevati dobavitelj v skladu z zakonom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin, mora dobavitelj, ki izdaja etikete dobavitelja iz prejšnjega odstavka:
1. pred izdajo etiket dobavitelja preveriti, ali so izpolnjeni pogoji za izdajo etiket dobavitelja v skladu s 26. členom tega pravilnika;
2. seme zelenjadnic zapakirati in označiti na način, kot je za standardno seme določeno v 6. in 7. členu tega pravilnika ali kot je za majhno EU pakiranje semena določeno v 9. členu tega pravilnika;
3. mešanico semena zelenjadnic pripraviti, zapakirati in označiti na način, kot je za majhno pakiranje mešanice semena določeno v 9. členu tega pravilnika;
4. obvestiti pristojnega inšpektorja o datumu, ko bo začel z označevanjem pakiranj iz prvega odstavka prejšnjega člena, in datumu, ko bodo pakiranja označena in pripravljena za trženje;
5. voditi zapise o vseh partijah semena, za katere je izdal etikete dobavitelja, in jih za najmanj tri predhodna leta dati na razpolago pristojnemu inšpektorju;
6. odvzeti vzorce iz vsake partije semena, ki ga je označil z etiketami dobavitelja, in jih za najmanj dve predhodni leti dati na razpolago pristojnemu inšpektorju.
26. člen 
(preveritev pogojev za izdajo etiket dobavitelja) 
(1) Dobavitelj izda etikete dobavitelja za standardno seme zelenjadnic in ga z njimi označi, če seme izpolnjuje zahteve iz 3. člena tega pravilnika za standardno seme. Dobavitelj pred izdajo etiket dobavitelja za standardno seme zelenjadnic preveri zlasti če:
1. je sorta zelenjadnic vpisana v sortno listo ali skupni katalog sort zelenjadnic,
2. je standardno seme sortno pristno in sortno čisto,
3. so izpolnjene zahteve za standardno seme iz Priloge 2 tega pravilnika,
4. partija standardnega semena izpolnjuje zahteve glede homogenosti in največje mase semena iz prvega odstavka 6. člena tega pravilnika.
(2) Če dobavitelj izda etikete za majhno EU pakiranje semena, pred njihovo izdajo preveri, ali so izpolnjene posebne zahteve, predpisane za to pakiranje v 9. členu tega pravilnika, zlasti če:
1. je bilo seme pred pakiranjem uradno potrjeno v kategoriji certificirano seme ali če standardno seme izpolnjuje zahteve iz prejšnjega odstavka,
2. masa semena v majhnem EU pakiranju ne presega največje mase, določene za posamezno vrsto zelenjadnic v prvem odstavku 9. člena tega pravilnika.
(3) Če dobavitelj izda etikete za majhno pakiranje mešanice semena, pred njihovo izdajo preveri, ali so izpolnjene posebne zahteve, predpisane za ta pakiranja v 9. členu tega pravilnika, zlasti če:
1. je vsaka od sestavin mešanice pred mešanjem izpolnjevala zahteve iz prvega odstavka tega člena;
2. masa mešanice semena zelenjadnic v majhnem pakiranju ne presega največje mase, določene za posamezno vrsto zelenjadnic v prvem odstavku 9. člena tega pravilnika.
V. NAKNADNA KONTROLA 
27. člen 
(naknadna kontrola) 
(1) Vzorci semena zelenjadnic za naknadno kontrolo kakovosti semenskega materiala kmetijskih rastlin se odvzamejo na naslednji način:
1. uradni vzorčevalec organa za potrjevanje odvzame vzorce semena v postopku uradne potrditve:
a) od vseh uradno potrjenih partij semena kategorij predosnovno seme in osnovno seme,
b) od najmanj 5 % in največ 10 % uradno potrjenih partij semena kategorije certificirano seme; delež vzorcev, ki se odvzamejo v posameznem letu, se določi na podlagi rezultatov naknadne kontrole semena zelenjadnic v preteklem letu,
c) ob izvajanju uradnega nadzora nad pregledniki pod uradnim nadzorom v skladu z 2. točko tretjega odstavka 15. člena tega pravilnika;
2. pristojni inšpektor odvzame vzorce semena:
a) pri inšpekcijskem nadzoru na trgu: od naključno izbranih partij semena,
b) pri nadzoru dobavitelja, ki ima dovoljenje Uprave za izdajo etiket dobavitelja: od naključno izbranih partij semena, za katere je dobavitelj izdal etikete dobavitelja.
(2) Za odvzem vzorcev semena iz prejšnjega odstavka se uporablja metoda iz tretjega odstavka 19. člena tega pravilnika. Mase vzorcev semena zelenjadnic, ki se odvzamejo za naknadno kontrolo, se določijo v metodah naknadne kontrole kakovosti semenskega materiala kmetijskih rastlin, ki jih pripravi Uprava, kjer so tudi dosegljive.
(3) Odvzeti vzorci semena iz prvega odstavka tega člena se vključijo v naknadno kontrolo na poskusnem polju, kjer se v sortnih poskusih preveri izpolnjevanje zahtev glede sortne pristnosti in čistosti semena iz 1. točke Priloge 2 tega pravilnika na način, določen v metodah naknadne kontrole kakovosti semenskega materiala kmetijskih rastlin.
(4) V primeru inšpekcijsko odvzetih vzorcev iz 2. točke prvega odstavka tega člena se v naknadni kontroli z laboratorijskimi testi preveri tudi izpolnjevanje zahtev glede kakovosti semena iz 2. točke Priloge 2 tega pravilnika. Laboratorijske teste inšpekcijsko odvzetih vzorcev opravi semenski laboratorij.
VI. OBVEŠČANJE IN IZMENJAVA PODATKOV 
28. člen 
(obveščanje) 
(1) Organ za potrjevanje obvesti Upravo o prijavah semenskih posevkov iz 11. člena tega pravilnika, najpozneje do:
– 30. aprila za zelenjadnice, ki se sejejo jeseni;
– 1. junija za zelenjadnice, ki se sejejo spomladi.
(2) Organ za potrjevanje 4-krat letno obvesti Upravo o prejetih prijavah partije semena iz 17. člena tega pravilnika, o opravljenih uradnih pregledih v postopku uradne potrditve in o uradni potrditvi oziroma zavrnitvi uradne potrditve.
(3) Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka tega člena lahko organ za potrjevanje obvešča Upravo tako, da ji omogoči neposreden dostop do podatkov iz prvega in drugega odstavka tega člena preko spletne aplikacije organa za potrjevanje.
(4) Če organ za potrjevanje pri uradnih pregledih, ki jih opravi v postopku uradne potrditve, sumi na ali ugotovi prisotnost karantenskih škodljivih organizmov, kot so opredeljeni v Uredbi (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. oktobra 2016 o ukrepih varstva pred škodljivimi organizmi rastlin, spremembi uredb (EU) št. 228/2013, (EU) št. 652/2014 in (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi direktiv Sveta 69/464/EGS, 74/647/EGS, 93/85/EGS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES in 2007/33/ES (UL L št. 317 z dne 23. 11. 2016, str. 4), zadnjič spremenjeni z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/1702 z dne 1. avgusta 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta z vzpostavitvijo seznama prednostnih škodljivih organizmov (UL L št. 260 z dne 11. 10. 2019, str. 8), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 2016/2031/EU), odvzame vzorce za testiranje v uradnem laboratoriju, določenem za diagnosticiranje škodljivih organizmov zelenjadnic, in o tem nemudoma obvesti dobavitelja in Upravo na način, določen z Uredbo 2016/2031/EU in uredbo, ki ureja izvajanje uredb (EU) o ukrepih varstva pred škodljivimi organizmi rastlin.
29. člen 
(izmenjava podatkov o uvozu semena zelenjadnic) 
(1) Za vsako partijo semena zelenjadnic, ki se uvozi iz tretjih držav in je večja od 2 kg, Uprava izmenjuje s pristojnimi organi drugih držav članic EU podatke o:
1. vrsti;
2. sorti;
3. kategoriji;
4. državi pridelave in organu, ki je izvedel nadzor;
5. državi pošiljateljici;
6. uvozniku in
7. količini semena.
(2) Podatke iz prejšnjega odstavka o uvozu semena zelenjadnic v Republiko Slovenijo Uprava pridobi iz odločb o dovolitvi uvoza, ki jih ob uvozu izda pristojni fitosanitarni inšpektor v skladu z zakonom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
30. člen 
(prehodne določbe) 
(1) Za seme zelenjadnic, ki ob uveljavitvi tega pravilnika izpolnjuje zahteve za trženje in se trži v skladu s Pravilnikom o trženju semena zelenjadnic (Uradni list RS, št. 8/05, 100/05, 66/07, 45/10, 18/14 in 78/20), se šteje, da izpolnjuje zahteve za trženje v skladu s tem pravilnikom.
(2) Za semenski posevek, ki ob uveljavitvi tega pravilnika izpolnjuje zahteve za semenske posevke, predpisane s Pravilnikom o trženju semena zelenjadnic (Uradni list RS, št. 8/05, 100/05, 66/07, 45/10, 18/14 in 78/20), se šteje, da izpolnjuje zahteve za semenske posevke, predpisane s tem pravilnikom.
(3) Seme, ki je bilo požeto v semenskem posevku iz prejšnjega odstavka, in seme, ki je do uveljavitve tega pravilnika izpolnjevalo zahteve za nedokončno uradno potrjeno seme iz 13. člena Pravilnika o trženju semena zelenjadnic (Uradni list RS, št. 8/05, 100/05, 66/07, 45/10, 18/14 in 78/20), se dokončno uradno potrdi v skladu s tem pravilnikom.
(4) Postopki dokončne uradne potrditve semena zelenjadnic, ki so se začeli na podlagi Pravilnika o trženju semena zelenjadnic (Uradni list RS, št. 8/05, 100/05, 66/07, 45/10, 18/14 in 78/20), se dokončajo v skladu s tem pravilnikom.
31. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o trženju semena zelenjadnic (Uradni list RS, št. 8/05, 100/05, 66/07, 45/10, 18/14 in 78/20).
32. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati 1. septembra 2022.
Št. 007-201/2022
Ljubljana, dne 25. avgusta 2022
EVA 2022-2330-0048
Irena Šinko 
ministrica za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost