Uradni list

Številka 114
Uradni list RS, št. 114/2022 z dne 31. 8. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 114/2022 z dne 31. 8. 2022

Kazalo

2750. Sklep o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Zavod za gradbeništvo Slovenije, stran 8248.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in prvega odstavka 67. člena Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (Uradni list RS, št. 186/21) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P 
o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Zavod za gradbeništvo Slovenije 
I. STATUS ZAVODA 
1. člen 
(1) S tem sklepom se delovanje javnega raziskovalnega zavoda Zavod za gradbeništvo Slovenije (v nadaljnjem besedilu: zavod) uskladi z Zakonom o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (Uradni list RS, št. 186/21; v nadaljnjem besedilu: ZZrID) in drugimi predpisi.
(2) Ustanovitelj zavoda je Republika Slovenija. Ustanoviteljske pravice in obveznosti v imenu Republike Slovenije izvršuje Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada).
(3) Zavod za gradbeništvo Slovenije je bil preoblikovan v javni raziskovalni zavod s Sklepom o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Zavod za gradbeništvo Slovenije (Uradni list RS, št. 23/94, 11/95, 62/96, 43/98, 47/98 – popr., 65/99, 27/01, 87/02, 11/06 in 47/11) in v skladu s tem sklepom nadaljuje svoje delo.
2. člen 
Zavod je pri svojem delu avtonomen, kar mu zagotavlja predvsem:
1. svobodo raziskovanja in posredovanja znanja;
2. samostojno upravljanje sredstev stabilnega financiranja v skladu z ZZrID;
3. samostojno urejanje notranje organiziranosti in delovanja v skladu s predpisi, tem sklepom in statutom;
4. sprejemanje pogojev za izvolitev v raziskovalne nazive ob upoštevanju minimalnih pogojev, določenih v splošnem aktu Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ARRS);
5. izvolitve v raziskovalne nazive;
6. izbiro zaposlenih za zasedbo delovnih mest;
7. oblikovanje in določitev področij znanstvenoraziskovalnega dela;
8. volitve, imenovanja in odpoklic organov v skladu z ZZrID, statutom in drugimi akti;
9. odločanje o oblikah sodelovanja z drugimi organizacijami.
II. IME IN SEDEŽ ZAVODA 
3. člen 
(1) Ime javnega raziskovalnega zavoda: Zavod za gradbeništvo Slovenije.
(2) Ime v angleškem jeziku: Slovenian National Building and Civil Engineering Institute.
(3) Skrajšano ime: ZAG.
(4) Sedež zavoda: Ljubljana.
(5) Poslovni naslov zavoda: Dimičeva ulica 12, Ljubljana.
III. DEJAVNOST ZAVODA 
4. člen 
(1) Dejavnosti zavoda v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) so:
C 26.510 Proizvodnja merilnih, preizkuševalnih in navigacijskih instrumentov in naprav,
C 33.130 Popravila elektronskih in optičnih naprav,
J 58.110 Izdajanje knjig,
J 58.140 Izdajanje revij in druge periodike,
J 62.010 Računalniško programiranje,
J 62.020 Svetovanje o računalniških programih in napravah,
J 63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti,
J 63.120 Obratovanje spletnih portalov,
L 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin,
M 70.220 Drugo podjetniško in poslovno sodelovanje,
M 71.111 Arhitekturno projektiranje,
M 71.121 Geofizikalne meritve, kartiranje,
M 71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje,
M 71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje,
M 72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije,
M 74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti,
N 77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup,
N 77.400 Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitenih del,
P 85.422 Visokošolsko izobraževanje,
P 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
R 91.011 Dejavnost knjižnic,
S 94.120 Dejavnost strokovnih združenj.
(2) Zavod je ustanovljen z namenom neodvisnega izvajanja znanstvenoraziskovalne dejavnosti in za izvajanje javne službe na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti.
(3) Javna služba na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti predstavlja znanstvene in družbeno oziroma gospodarsko pomembne ter neodvisne znanstvene raziskave in podporne dejavnosti za njihovo izvajanje, ki se izvajajo neprekinjeno, kakovostno in nepridobitno ter katerih rezultati so javno dostopni ter pomembni za znanstveni in družbeni oziroma gospodarski razvoj Slovenije. Javna služba na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti obsega raziskovalne programe in usposabljanje mladih raziskovalcev ter infrastrukturno, upravljavsko in podporno dejavnost ter drugo institucionalno infrastrukturo, programe nacionalnih raziskav in razvoja znanstvenoraziskovalne dejavnosti, financiranih prek stabilnega financiranja znanstvenoraziskovalne dejavnosti.
(4) Zavod je izvajalec javne službe kot subjekt, katerega glavni cilj na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti je neodvisna izvedba raziskav oziroma obsežna razširitev rezultatov teh dejavnosti prek izobraževanja, objav ali prenosa znanja.
(5) Zavod izvaja javno službo na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti, s čimer uresničuje svoje temeljno poslanstvo.
(6) Zavod zagotavlja vsestransko dostopnost ter uporabo znanja v družbi in gospodarstvu, prenos raziskovalnih dosežkov v prakso, popularizacijo znanosti, širjenje znanstvene kulture in obveščanje javnosti.
(7) Zavod se vključuje v domačo in mednarodno znanstvenoraziskovalno dejavnost in se v ta namen povezuje s sorodnimi organizacijami v Republiki Sloveniji in v svetu.
(8) Zavod, kot osrednja slovenska institucija za gradbeništvo, opravlja tudi dejavnosti in strokovne naloge na širšem področju gradbeništva, predvsem:
1. potrjevanje skladnosti in certificiranje gradbenih materialov, proizvodov in izvedbenih del;
2. predkonkurenčni razvoj na področju gradbeništva;
3. razvoj novih metod preskušanja in meritev;
4. študije, preiskave, meritve, preglede, opazovanja, analize stanja in revizijo načrtov gradbenih objektov, transportnih naprav, prometnic, naravnega in bivalnega okolja ter analize stanja na področju učinkovite rabe in obnovljivih virov energije;
5. kalibriranje in overjanje meril, etalonov in referenčnih materialov;
6. preskušanje in ocenjevanje gradbenih materialov, proizvodov in načinov gradnje za potrebe investicij;
7. storitve raziskovalnih laboratorijev;
8. predhodne študije izvedljivosti in tehnološke predstavitve;
9. preskušanje, analiziranje in ocenjevanje;
10. izdajanje slovenskih tehničnih soglasij (STS), evropskih tehničnih ocen (ETA), okoljskih deklaracij proizvodov (EPD);
11. ocenjevanje in preverjanje nespremenljivosti lastnosti gradbenih proizvodov;
12. neodvisno ekspertno svetovanje ter revizije programov in projektov na področjih dejavnosti zavoda;
13. sodelovanje pri pripravi tehničnih pravil, standardov, tehničnih specifikacij in predpisov na področjih dejavnosti zavoda;
14. izobraževanje raziskovalnih in strokovnih kadrov na področjih dejavnosti zavoda.
(9) Zavod v okviru svoje dejavnosti opravlja naloge s področja meroslovja na področju množine snovi na nivoju, ki je skladen z zahtevami predpisa, ki določa pogoje in postopek priznanja pravnih oseb za nosilce nacionalnih etalonov.
(10) Za zagotavljanje enakih možnosti spolov zavod sprejme in izvaja program ukrepov ter najmanj enkrat letno obravnava njegove učinke in o njih poroča v okviru rednih letnih poročil.
5. člen 
(1) Zavod lahko poleg dejavnosti javne službe opravlja tudi tržno dejavnost, povezano z dejavnostmi javne službe, pri čemer te ne smejo posegati v obseg in kakovost zagotavljanja javne službe. Kadar zavod opravlja tržno dejavnost, mora biti cena na trgu oblikovana tako, da upošteva polno lastno ceno tržne dejavnosti, ki mora vključevati vse neposredne in posredne stroške zagotavljanja te tržne storitve. V kalkulacijo cene morajo biti všteti vsi stroški, ki so povezani s prodajo blaga in storitev na trgu ter se nanašajo na izdatke za blago in storitve, investicije in investicijsko vzdrževanje ter stroške dela.
(2) Zavod opravlja dejavnost tudi za druge naročnike v obsegu in na način, ki je določen z letnim programom dela in finančnim načrtom zavoda.
(3) Zavod prodajo blaga in storitev na trgu lahko izvaja le, če z izvajanjem te dejavnosti zagotovi najmanj pokritje vseh s to dejavnostjo povezanih odhodkov.
6. člen 
(1) Zavod lahko ob izpolnjevanju pogojev po predpisih, ki urejajo visokošolsko izobraževanje, v okviru svoje znanstvenoraziskovalne dejavnosti sodeluje z univerzami in samostojnimi visokošolskimi zavodi pri oblikovanju in izvajanju visokošolskega izobraževanja.
(2) Zavod lahko na podlagi predhodnega soglasja ustanovitelja postane pridružena članica univerze.
(3) Podrobnejše določbe o postopku povezovanja ter o sodelovanju zavoda z univerzami in samostojnimi visokošolskimi zavodi se opredelijo v statutu.
7. člen 
(1) Zavod in raziskovalci spodbujajo uporabo, zaščito in prenos znanja na način, da so raziskovalni rezultati, financirani iz javnih virov, preneseni v družbo oziroma gospodarstvo. Prihodki iz dejavnosti prenosa znanja se lahko namenijo le za financiranje osnovne dejavnosti zavoda ali uporabijo za nagrajevanje izumiteljev skladno z zakonom, ki ureja izume iz delovnega razmerja.
(2) Zavod lahko v okviru svoje dejavnosti ustanovi drug zavod s soglasjem ustanovitelja.
(3) Ne glede na zakon, ki ureja javne finance, lahko zavod v skladu s 77. členom ZZrID zaradi prenosa znanja v družbo oziroma gospodarstvo ustanovi gospodarsko družbo.
(4) Gospodarsko družbo zavod ustanovi skladno z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, in vanjo vstopa z intelektualno lastnino, pridobljeno z izvajanjem znanstvenoraziskovalne dejavnosti. Intelektualna lastnina mora biti veljavno vrednotena na dan sklenitve družbene pogodbe, skladno s postopki, ki urejajo intelektualno lastnino. Pri tem kot ustanovitelj odgovarja za obveznosti ustanovljene pravne osebe do višine svojega kapitalskega vložka.
(5) Način vrednotenja intelektualne lastnine, postopek izbire zasebnega soustanovitelja, postopek in pogoji ustanavljanja gospodarske družbe ter strategija izstopa iz ustanovljene pravne osebe so opredeljeni v posebnem aktu zavoda, ki ga sprejme upravni odbor in h kateremu poda soglasje vlada. Določila, ki se nanašajo na posamičen primer ustanovitve gospodarske družbe, so opredeljena v družbeni pogodbi.
(6) Za ustanovitev gospodarske družbe, ki mora temeljiti na družbeni pogodbi, zavod potrebuje soglasje ustanovitelja, in sicer na predlog upravnega odbora zavoda. Pripravljena mora biti vsa potrebna dokumentacija, na podlagi katere lahko ustanovitelj sprejme odločitev.
IV. ORGANIZACIJA IN ORGANI ZAVODA 
8. člen 
Podrobnejša organiziranost zavoda se določi s statutom.
9. člen 
Organi zavoda so:
– upravni odbor,
– direktor in
– znanstveni svet.
1. Upravni odbor
10. člen 
(1) Organ upravljanja zavoda je upravni odbor, ki ga sestavlja sedem članov, od katerih:
– tri člane imenuje ustanovitelj na način, da je med predstavniki ustanovitelja upoštevana uravnotežena zastopanost spolov, skladno z zakonom, ki ureja enake možnosti spolov, in sicer enega na predlog ministrstva, pristojnega za znanost, enega na predlog ministrstva, pristojnega za promet, ter enega na predlog ministrstva, pristojnega za prostor,
– tri člane imenuje znanstveni svet zavoda iz vrst uporabnikov zavoda oziroma zainteresirane javnosti. Imenovani člani iz vrst uporabnikov ne smejo prihajati iz iste institucije,
– enega člana izvolijo zaposleni delavci zavoda izmed sebe.
(2) Predsednika in podpredsednika upravnega odbora zavoda izvolijo člani upravnega odbora izmed sebe.
(3) Predstavniki ustanovitelja, ki jih imenuje vlada, se izberejo na podlagi skupnega javnega poziva ministrstva, pristojnega za znanost, ministrstva, pristojnega za promet, ter ministrstva, pristojnega za prostor. Če se na javni poziv ne prijavi zadostno število kandidatov oziroma če prijavljeni kandidati ne izpolnjujejo pogojev, določenih v javnem pozivu, in je treba zagotoviti nemoteno delovanje upravnega odbora, ministrstva iz prve alineje prvega odstavka tega člena vladi v imenovanje predlagajo kandidate, ki izpolnjujejo pogoje iz tega javnega poziva, brez ponovljenega javnega poziva.
(4) Predstavnike uporabnikov zavoda oziroma zainteresirane javnosti znanstveni svet imenuje na podlagi javnega poziva.
(5) Način imenovanja članov iz vrst uporabnikov zavoda oziroma zainteresirane javnosti in izmed zaposlenih delavcev na zavodu se podrobneje določi v statutu.
11. člen 
(1) Upravni odbor je organ upravljanja zavoda.
(2) Upravni odbor zavoda ima naslednje pristojnosti:
1. sprejema splošne akte zavoda ter akt o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest;
2. sprejema strategijo razvoja zavoda in spremlja njeno uresničevanje;
3. sprejema letni program dela in finančni načrt zavoda;
4. sprejema letno poročilo zavoda;
5. na predlog direktorja in ob predhodnem mnenju znanstvenega sveta sprejema razporeditev sredstev S-ZRD-O;
6. na predlog direktorja in ob predhodnem mnenju znanstvenega sveta sprejme akt prejemnika stabilnega financiranja iz 29. člena ZZrID;
7. sprejme poročilo o evalvaciji iz 31. člena ZZrID;
8. odloča o zadevah gospodarske in materialne narave;
9. odloča o predlogu direktorja o uporabi presežka prihodkov nad odhodki;
10. na predlog direktorja ustanovitelju predlaga način pokrivanja presežka odhodkov nad prihodki;
11. daje ustanovitelju in direktorju predloge in mnenja o posameznih vprašanjih;
12. izvaja nadzor nad vodenjem poslov ter nad finančnim in premoženjskim stanjem zavoda;
13. sprejema statut, h kateremu, ne glede na določbe zakona, ki ureja zavode, ni potrebno soglasje ustanovitelja;
14. imenuje zunanje revizorje za pregled finančnega poslovanja zavoda;
15. potrjuje program notranje revizije in program notranjega nadzora;
16. daje soglasje za posle, ki se v statutu določijo kot posli, za katere je potrebno soglasje upravnega odbora;
17. od direktorja lahko zahteva informacije glede katerega koli poročila ali zadeve v zvezi s poslovanjem zavoda;
18. imenuje in razrešuje direktorja zavoda, k čemur ne glede na določbe zakona, ki ureja zavode, ni potrebno soglasje ustanovitelja;
19. imenuje komisije in druga delovna telesa za izvajanje nalog iz svoje pristojnosti;
20. določa cenike za opravljanje prodaje in storitev na trgu ter sprejme akt, ki ureja prodajo blaga in storitev na trgu;
21. obravnava mnenja in predloge znanstvenega sveta;
22. sprejema poslovnik upravnega odbora;
23. izvaja druge naloge v skladu s tem sklepom in statutom.
(3) Upravni odbor ministrstvo, pristojno za znanost:
– obvešča o imenovanju oziroma razrešitvi direktorja v sedmih dneh od njegovega imenovanja oziroma razrešitve,
– seznanja z besedilom statuta in njegovih sprememb v sedmih dneh po njihovem sprejetju,
– na podlagi njegovih usmeritev ali na njegovo zahtevo obvešča o sprejetih odločitvah upravnega odbora,
– vsako leto v letnem poročilu zavoda obvešča o svojem delu.
12. člen 
(1) Mandat članov upravnega odbora zavoda je štiri leta. Upravni odbor je konstituiran, ko je imenovana oziroma izvoljena več kot polovica članov. Konstitutivno sejo skliče in do imenovanja predsednika upravnega odbora vodi direktor.
(2) Način dela upravnega odbora se določi s statutom oziroma poslovnikom upravnega odbora.
(3) Člani upravnega odbora zavoda morajo svoje naloge opravljati s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika. Za kršitev dolžne skrbnosti in zaradi kršitve varovanja poslovne skrivnosti so odškodninsko odgovorni po splošnih načelih obligacijskega prava.
2. Direktor
13. člen 
(1) Direktor je poslovodni organ zavoda.
(2) Direktor vodi, zastopa in predstavlja zavod ter je odgovoren za zakonitost poslovanja zavoda. Opravlja naslednje naloge:
1. skrbi in odgovarja za zakonitost dela zavoda in za izvajanje njegovih obveznosti, določenih z zakonom, drugimi predpisi, tem sklepom ter splošnimi akti zavoda;
2. upravnemu odboru predlaga v sprejetje splošne akte zavoda;
3. upravnemu odboru predlaga v sprejetje statut in akte o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest;
4. upravnemu odboru predlaga sprejetje letnega programa dela in finančni načrt zavoda;
5. upravnemu odboru predlaga v sprejetje letno poročilo o delu zavoda;
6. upravnemu odboru predlaga v sprejetje strategijo razvoja zavoda;
7. upravnemu odboru predlaga v sprejetje razporeditev sredstev S-ZRD-O;
8. upravnemu odboru predlaga v sprejetje akt prejemnika stabilnega financiranja iz 29. člena ZZrID;
9. sprejema akte v posamičnih zadevah iz pristojnosti zavoda, če s predpisi ni določeno drugače;
10. pripravi predlog odločitve o uporabi presežka prihodkov nad odhodki in pokrivanja presežka odhodkov nad prihodki za upravni odbor;
11. obravnava mnenja in predloge znanstvenega sveta;
12. imenuje strokovne komisije in druga delovna telesa za izvajanje nalog iz svoje pristojnosti;
13. opravlja druge naloge skladno z zakonom, tem sklepom oziroma statutom.
(3) Naloge direktorja se podrobneje opredelijo v statutu.
(4) Direktor je odgovoren, da zavod posluje v skladu z zakonom, drugimi predpisi, tem sklepom in splošnimi akti zavoda.
(5) Direktor je za svoje delo odgovoren upravnemu odboru in ustanovitelju.
(6) Direktor mora pri svojem delu ravnati nepristransko in s skrbnostjo dobrega strokovnjaka ter varovati poslovne skrivnosti zavoda. Direktor odgovarja zavodu za škodo, ki jo je povzročil s svojim nevestnim oziroma protipravnim ravnanjem.
14. člen 
(1) Direktorja imenuje in razrešuje upravni odbor zavoda.
(2) Mandat direktorja je pet let in je lahko po poteku mandatne dobe ponovno imenovan.
(3) Za direktorja zavoda je lahko imenovan raziskovalec, ki ima izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu tretje stopnje, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih tretje stopnje in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 10. raven, s področja dejavnosti zavoda, ter izpolnjuje naslednje pogoje:
1. aktivno obvlada slovenski in en svetovni jezik s prednostjo znanja angleškega jezika;
2. ima izkušnje pri opravljanju zahtevnejših vodstvenih nalog;
3. ima sposobnosti za organiziranje in vodenje znanstvenoraziskovalnega dela;
4. izpolnjuje kriterije za vodjo temeljnega raziskovalnega projekta;
5. pripravi vizijo razvoja zavoda za pet let;
6. izpolnjuje druge pogoje, ki jih določajo veljavni predpisi.
15. člen 
Direktor zavoda lahko opravlja znanstvenoraziskovalno obveznost kot dopolnilno zaposlitev pri istem ali drugem delodajalcu v obsegu, ki ne presega 20 % polnega delovnega časa na teden. Dopolnilna zaposlitev se lahko financira iz sredstev ARRS ali iz drugih sredstev.
16. člen 
(1) Zavod ima lahko enega namestnika direktorja. Število pomočnikov direktorja se določi s statutom.
(2) S statutom se določi tudi način določanja zaposlenih, ki opravljajo naloge vodenja notranje organizacijske enote.
3. Znanstveni svet
17. člen 
(1) Za obravnavanje in odločanje o vprašanjih s področja strokovnega dela zavoda se oblikuje znanstveni svet.
(2) Znanstveni svet je strokovni organ zavoda.
(3) Pristojnosti znanstvenega sveta so:
1. odloča o strokovnih vprašanjih v okviru pooblastil, določenih v statutu ali drugih splošnih aktih zavoda;
2. daje mnenje k strategiji razvoja zavoda;
3. obravnava letni program dela in finančni načrt zavoda;
4. daje mnenje na predlog direktorja o razporeditvi sredstev S-ZRD-O;
5. daje mnenje k aktu prejemnika stabilnega financiranja iz 29. člena ZZrID, ki ga predlaga direktor;
6. oblikuje strokovne podlage za pripravo raziskovalnih programov;
7. obravnava poročilo o evalvaciji iz 31. člena ZZrID;
8. podaja mnenje v postopku imenovanja oziroma razrešitve direktorja zavoda;
9. imenuje komisije in druga delovna telesa za izvajanje nalog iz svoje pristojnosti;
10. daje mnenja in pobude glede organizacije in pogojev za razvoj dejavnosti;
11. opravlja izvolitve raziskovalcev v raziskovalne nazive;
12. izvaja druge naloge v skladu s tem sklepom oziroma statutom.
(4) Direktor je član znanstvenega sveta po funkciji in ne more biti izvoljen za predsednika.
(5) Za člana znanstvenega sveta je lahko imenovan znanstveni svetnik, strokovno raziskovalni svetnik, višji znanstveni sodelavec, višji strokovno raziskovalni sodelavec, vodja notranje organizacijske enote in vodja programa.
(6) Član znanstvenega sveta ne more biti hkrati član upravnega odbora zavoda.
(7) Sestava, dolžina mandata, način oblikovanja in podrobnejše naloge znanstvenega sveta se v skladu s tem sklepom določijo v statutu, na način, da je upoštevana uravnotežena zastopanost spolov članov.
V. PREMOŽENJE IN FINANCIRANJE ZAVODA 
18. člen 
(1) Zavod je lastnik stvarnega premoženja, pridobljenega iz javnih in drugih virov.
(2) Zavod ravna s stvarnim premoženjem, ki ga ima v lasti, v skladu s četrtim odstavkom 2. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), ZZrID, tem sklepom in statutom.
(3) Zavod je pred sklenitvijo pravnega posla, s katerim odtuji ali obremeni stvarno premoženje, katerega pogodbena vrednost presega 50.000 eurov, in pred brezplačno odtujitvijo ali obremenitvijo stvarnega premoženja dolžan pridobiti pisno soglasje vlade. Pravni posli, sklenjeni brez predhodnega pisnega soglasja, so nični.
(4) Sredstva, pridobljena iz ravnanja s stvarnim premoženjem, se uporabijo za amortizacijo, investicije, investicijsko vzdrževanje in opremo.
19. člen 
(1) Sredstva, potrebna za izvajanje svojih dejavnosti, zavod pridobiva:
1. iz proračuna Republike Slovenije;
2. iz proračuna Evropske unije in drugih evropskih institucij;
3. iz proračunov lokalnih skupnosti;
4. s plačili za storitve;
5. s prodajo blaga in storitev na trgu;
6. z donacijami in darili;
7. iz drugih virov.
(2) Zavod posluje prek podračuna, odprtega pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila.
20. člen 
(1) Javna služba se financira oziroma sofinancira iz javnih virov.
(2) Sredstva za izvajanje javne službe na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti se zagotavljajo kot sredstva za stabilno financiranje znanstvenoraziskovalne dejavnosti, ki jih zavod pridobiva na podlagi šestletne pogodbe o stabilnem financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti, sklenjene z ARRS.
(3) Prihodki znanstvenoraziskovalne dejavnosti iz 2. ter 5. do 9. točke drugega odstavka 12. člena ZZrID se pri zavodu kot prejemniku stabilnega financiranja znanstvenoraziskovalne dejavnosti obravnavajo enako kot prihodki javne službe.
(4) Prihodki znanstvenoraziskovalne in z njo povezane dejavnosti iz proračuna Evropske unije za izvajanje centraliziranih in drugih programov Evropske unije ter od drugih evropskih institucij se pri zavodu obravnavajo enako kot prihodki javne službe.
(5) Za izvajanje dejavnosti iz devetega odstavka 4. člena tega sklepa se medsebojna razmerja med zavodom in organom, pristojnim za meroslovje, podrobneje uredijo s pogodbo. Izvajanje dejavnosti ter način in obseg letnega sofinanciranja zavoda se določijo v skladu s predpisom, ki določa pogoje in postopek priznanja pravnih oseb za nosilce nacionalnih etalonov.
21. člen 
(1) Pri zavodu se lahko ustanovi raziskovalni sklad, ki se lahko financira iz donacij, presežkov prihodkov nad odhodki zavoda, ob upoštevanju 23. člena tega sklepa in skladno z zakonom, ki ureja fiskalno pravilo, in drugih virov ter je namenjen za:
– odpiranje novih raziskovalnih področij in podporo obetavnih projektov,
– posebno podporo za strokovno napredovanje perspektivnih raziskovalcev in
– vključevanje tujih raziskovalcev v delo zavoda.
(2) Oblikovanje, upravljanje in podrobnejši namen uporabe raziskovalnega sklada se določijo s statutom.
(3) S sredstvi raziskovalnega sklada zavoda upravlja direktor zavoda.
VI. RAZPOLAGANJE S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN KRITJE PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO 
22. člen 
Zavod prihodke in odhodke javne službe ter tržne dejavnosti vodi ločeno v skladu z veljavnimi finančnimi predpisi.
23. člen 
(1) Presežek prihodkov nad odhodki, ustvarjen z dejavnostmi iz tretjega odstavka 4. člena ter tretjega in četrtega odstavka 20. člena tega sklepa, ob upoštevanju zakona, ki ureja fiskalno pravilo, sme zavod nameniti le za izvajanje in razvoj dejavnosti. O razporeditvi odloči upravni odbor na predlog direktorja.
(2) Presežek prihodkov nad odhodki, ustvarjen z dejavnostmi iz prvega odstavka 5. člena tega sklepa, ob upoštevanju zakona, ki ureja fiskalno pravilo, zavod lahko nameni za izvajanje in razvoj dejavnosti. O razporeditvi odloči upravni odbor na predlog direktorja.
(3) Zavod za pokritje presežka odhodkov nad prihodki, ustvarjenega iz javne službe na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti in z dejavnostmi iz tretjega, četrtega in petega odstavka 20. člena tega sklepa, nameni tudi presežek prihodkov nad odhodki, ustvarjen z dejavnostmi iz prvega odstavka 5. člena tega sklepa. O načinu poravnave primanjkljaja odloči ustanovitelj na predlog upravnega odbora zavoda.
(4) Presežka odhodkov nad prihodki, ustvarjenega z dejavnostmi iz prvega odstavka 5. člena tega sklepa, zavod ne sme pokriti iz sredstev javne službe na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti ali dejavnosti iz tretjega, četrtega in petega odstavka 20. člena tega sklepa. O načinu poravnave primanjkljaja odloča ustanovitelj na predlog upravnega odbora zavoda.
(5) V primeru presežka odhodkov nad prihodki po obračunskem načelu na javni službi, drugi dejavnosti ali na ravni zavoda mora zavod naročiti revizijo računovodskih izkazov na način, kot ga določa zakon, ki ureja zunanjo revizijo.
VII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU 
24. člen 
Zavod je pravna oseba javnega prava, ki nastopa v pravnem prometu samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi brez omejitev, ob upoštevanju tretjega odstavka 18. člena tega sklepa.
VIII. ODGOVORNOSTI ZA OBVEZNOSTI ZAVODA 
25. člen 
(1) Ustanovitelj prevzema odgovornost za obveznosti zavoda iz naslova opravljanja dejavnosti, ki je javna služba, do vrednosti premoženja, pridobljenega iz državnega proračuna, s katerim zavod razpolaga.
(2) Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti zavoda iz naslova izvajanja tržne dejavnosti.
(3) Zavod odgovarja za svoje obveznosti do višine finančnih sredstev, s katerimi lahko razpolaga, ne glede na njihov vir.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
26. člen 
Mandat direktorja zavoda ter mandati upravnega odbora in znanstvenega sveta zavoda se nadaljujejo do njihovega izteka.
27. člen 
Zavod uskladi statut in druge splošne akte s tem sklepom in ZZrID najpozneje v štirih mesecih od uveljavitve tega sklepa.
28. člen 
Prenos lastninske pravice za nepremično premoženje, ki ga na dan uveljavitve ZZrID zavod upravlja, druga premoženjsko pravna razmerja v zvezi s tem in vknjižbo lastninske pravice v zemljiško knjigo ter prenos lastninske pravice za premično premoženje, ki ga na dan uveljavitve ZZrID zavod upravlja, in druga premoženjsko pravna razmerja v zvezi s tem direktor uredi v roku, ki ga določa ZZrID. O pravnomočno izvedenih prenosih lastninske pravice direktor sproti obvešča ministrstvo, pristojno za znanost.
29. člen 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Zavod za gradbeništvo Slovenije (Uradni list RS, št. 23/94, 11/95, 62/96, 43/98, 47/98 – popr., 65/99, 27/01, 87/02, 11/06 in 47/11).
30. člen 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-289/2022
Ljubljana, dne 25. avgusta 2022
EVA 2022-3330-0024
Vlada Republike Slovenije 
dr. Robert Golob 
predsednik 

AAA Zlata odličnost