Uradni list

Številka 114
Uradni list RS, št. 114/2022 z dne 31. 8. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 114/2022 z dne 31. 8. 2022

Kazalo

2731. Zakon o nujnem ukrepu na področju davka na dodano vrednost za omilitev dviga cen energentov (ZNUDDVE), stran 8181.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o nujnem ukrepu na področju davka na dodano vrednost za omilitev dviga cen energentov (ZNUDDVE) 
Razglašam Zakon o nujnem ukrepu na področju davka na dodano vrednost za omilitev dviga cen energentov (ZNUDDVE), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 23. 8. 2022.
Št. 003-02-1/2022-179
Ljubljana, dne 31. avgusta 2022
Borut Pahor 
predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O NUJNEM UKREPU NA PODROČJU DAVKA NA DODANO VREDNOST ZA OMILITEV DVIGA CEN ENERGENTOV (ZNUDDVE) 
1. člen
S tem zakonom se za omilitev dviga cen energentov v pravni red Republike Slovenije delno prenaša Direktiva Sveta (EU) 2022/542 z dne 5. aprila 2022 o spremembi direktiv 2006/112/ES in (EU) 2020/285 glede stopenj davka na dodano vrednost (UL L št. 107 z dne 6. 4. 2022, str. 1) in določa začasen ukrep na področju davka na dodano vrednost (v nadaljnjem besedilu: DDV) z odstopom od določb Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14, 90/15, 77/18, 59/19, 72/19, 196/21 – ZDOsk, 3/22 in 29/22 – ZUOPDCE; v nadaljnjem besedilu: ZDDV-1).
2. člen 
(1) Ne glede na 41. člen ZDDV-1 se od 1. septembra 2022 do vključno 31. maja 2023 DDV obračunava in plačuje po nižji stopnji 9,5 % od davčne osnove za naslednje dobave:
– električne energije iz tarifne oznake 2716 00 00;
– zemeljskega plina iz tarifnih oznak 2711 11 00, 2711 21 00 in 2711 29 00;
– daljinskega ogrevanja, uvrščenega v šifro standardne klasifikacije dejavnosti D/35.30;
– lesa za kurjavo iz tarifne oznake 4401.
(2) Za obdobje veljavnosti ukrepa iz prejšnjega odstavka Vlada zagotovi regulacijo cen energentov, za katere velja regulacija cen na dan 1. september 2022 in so izpolnjeni pogoji za regulacijo cen po zakonu, ki ureja kontrolo cen.
(3) Za razvrstitev blaga iz prvega odstavka tega člena se uporabljajo tarifne oznake iz kombinirane nomenklature carinske tarife iz Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L št. 256 z dne 7. 9. 1987, str. 1), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2022/859 z dne 24. maja 2022 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L 151 z dne 2. 6. 2022, str. 34).
3. člen 
(1) Z globo od 1.200 do 15.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, če se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, pa z globo od 3.200 do 30.000 eurov, če DDV obračuna po nepravilni stopnji (2. člen).
(2) Z globo od 800 do 10.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
(3) Z globo od 600 do 4.000 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, če se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, pa se odgovorna oseba pravne osebe kaznuje z globo od 800 do 4.000 eurov.
(4) Z globo od 400 do 4.000 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 434-02/22-6/17
Ljubljana, dne 23. avgusta 2022
EPA 197-IX
Državni zbor 
Republike Slovenije 
mag. Urška Klakočar Zupančič 
predsednica

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti