Uradni list

Številka 113
Uradni list RS, št. 113/2022 z dne 30. 8. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 113/2022 z dne 30. 8. 2022

Kazalo

2729. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju šolskih tekmovanj, stran 8178.

  
Na podlagi 74. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14, 51/16, 36/21, 82/21 in 189/21) in za izvrševanje 81. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21 in 207/21) minister za izobraževanje, znanost in šport izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju šolskih tekmovanj 
1. člen 
V Pravilniku o sofinanciranju šolskih tekmovanj (Uradni list RS, št. 74/21) se v 11. členu v 3. točki četrta alineja spremeni tako, da se glasi:
»− napredovanja tekmovalcev v naslednjo stopnjo selekcijskega tekmovanja, pri čemer lahko na podlagi rezultata na državni stopnji tekmovanja sodeluje največ 500 tekmovalcev ne glede na število tekmovalnih skupin ali kategorij,«.
2. člen 
V 14. členu se v drugem odstavku v 6. točki pika nadomesti z besedo »in« in doda nova, 7. točka, ki se glasi:
»7. stroški materialov in opreme za izvedbo eksperimentalnega dela tekmovanja.«.
3. člen 
V 15. členu se pred besedilom »28.,« doda besedilo »27.,«.
4. člen 
V 19. členu se v prvem odstavku drugi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Javni razpis se objavi praviloma za obdobje treh let.«.
5. člen 
V poglavju IX. KONČNA DOLOČBA se številka člena »33« pravilno glasi »34«.
KONČNA DOLOČBA 
6. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-100/2022
Ljubljana, dne 18. avgusta 2022
EVA 2022-3330-0081
Dr. Igor Papič 
minister 
za izobraževanje, znanost in šport 

AAA Zlata odličnost