Uradni list

Številka 113
Uradni list RS, št. 113/2022 z dne 30. 8. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 113/2022 z dne 30. 8. 2022

Kazalo

2724. Pravilnik o licenciranju operativnega osebja nadzora in kontrole zračnega prostora, stran 8150.

  
Na podlagi šestega odstavka 67. člena Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 81/10 – uradno prečiščeno besedilo, 46/16 in 47/19) minister za obrambo v soglasju z ministrom za infrastrukturo izdaja
P R A V I L N I K 
o licenciranju operativnega osebja nadzora in kontrole zračnega prostora 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina in uporaba) 
(1) Ta pravilnik ureja pogoje in postopke za pridobitev vojaške licence operativnega osebja nadzora in kontrole zračnega prostora (v nadaljnjem besedilu: vojaška licenca ONKZP) ter pooblastila, usposabljanja, opravljanje izpitov in druge pogoje za pridobitev, podaljšanje in obnovo pooblastil.
(2) Ta pravilnik se uporablja za operativno osebje, ki opravlja strokovna dela in naloge, povezane z izvajanjem nadzora in kontrole zračnega prostora.
(3) Za vprašanja ureditve splošnih pogojev, načinov in postopkov licenciranja, usposabljanja ter začasnega odvzema in preklica vojaških licenc, pooblastil ali drugih listin se uporablja pravilnik, ki ureja licenciranje vojaškega letalskega in drugega strokovnega osebja vojaškega letalstva.
(4) Za vprašanja ureditve zdravstvene sposobnosti se uporabljajo predpisi, ki urejajo zdravstveno sposobnost letalskega in drugega strokovnega osebja.
2. člen 
(pomen izrazov) 
(1) Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo:
1. »shema usposobljenosti ONKZP« določa procese, kadre in časovno razporeditev, potrebne za zagotavljanje ustreznega nadaljevalnega usposabljanja in dokazovanja usposobljenosti ONKZP, odobri jo VLO;
2. »usposabljanje na delovnem mestu« pomeni fazo usposabljanja, v kateri se predhodno pridobljene rutine ter znanja in spretnosti, povezane z delovnim mestom, uporabljajo v praksi pod nadzorom inštruktorja;
3. »vojaška licenca ONKZP« je listina, ki jo izda Vojaški letalski organ (v nadaljnjem besedilu: VLO), s katero se potrdi, da vojaška oseba izpolnjuje pogoje za opravljanje določenih del.
(2) Drugi izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo enako kot izrazi, določeni v pravilniku, ki ureja licenciranje vojaškega letalskega in drugega strokovnega osebja vojaškega letalstva, v zakonu, ki ureja letalstvo, podzakonskih predpisih in drugih predpisih ter aktih, ki veljajo oziroma se uporabljajo v Republiki Sloveniji za vojaško letalstvo.
3. člen 
(osnovni pogoji za pristop k usposabljanju ONKZP) 
(1) Kandidat mora pred začetkom usposabljanja za pridobitev vojaške licence ONKZP in pooblastil izpolnjevati naslednje pogoje:
– izkazati znanje angleškega jezika v obsegu, ki je določen v 8. členu tega pravilnika;
– imeti veljavno ustrezno zdravniško spričevalo v skladu s predpisi, ki urejajo zdravstveno sposobnost letalskega in drugega strokovnega osebja (v nadaljnjem besedilu: zdravniško spričevalo).
(2) Znanje angleškega jezika iz prejšnjega odstavka se izkazuje s potrdilom, ki ga izda enota Slovenske vojske, pristojna za testiranje znanja tujega jezika, ali primerljiva izobraževalna ustanova.
4. člen 
(pogoji za opravljanje del) 
(1) Naloge, določene s pooblastili iz tega pravilnika, lahko opravlja vojaška oseba, ki ima veljavno vojaško licenco ONKZP z vpisanim ustreznim in veljavnim pooblastilom ter zdravniško spričevalo.
(2) Vojaške osebe, ki ne izpolnjujejo pogojev iz tega pravilnika, lahko opravljajo dela le pod nadzorom imetnika vojaške licence ONKZP, ki ima v vojaški licenci vpisano pooblastilo inštruktorja.
II. VOJAŠKA LICENCA IN POOBLASTILA 
5. člen 
(vojaška licenca) 
(1) Vojaška licenca ONKZP se izda vojaški osebi, ki je uspešno opravila vsa zahtevana usposabljanja po tem pravilniku.
(2) V vojaško licenco ONKZP se vpisujejo pooblastila in njihova veljavnost, pri čemer se vanjo vpisujejo le kratice posameznih pooblastil iz 6. člena tega pravilnika.
(3) V vojaško licenco ONKZP se vpišejo tudi posebne pravice in omejitve imetnika.
(4) Vojaška licenca ONKZP se izda brez omejitve trajanja.
(5) Vzorec vojaške licence ONKZP je v Prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
6. člen 
(vrste pooblastil) 
(1) Vojaška licenca ONKZP vsebuje eno ali več pooblastil, ki opredeljujejo vrsto dela, ki ga imetnik vojaške licence lahko opravlja, in sicer:
1. pooblastilo »identifikator nadzora zračnega prostora« (ID-Identificator, v nadaljnjem besedilu: ID) dokazuje usposobljenost za pravilno izdelavo slike situacije v zračnem prostoru s klasifikacijo in identifikacijo zrakoplovov ter izmenjavo informacij s sosednjimi enotami za nadzor in kontrolo zračnega prostora (v nadaljnjem besedilu: enota NKZP) in službo zračnega prometa;
2. pooblastilo »častnik za obdelavo radarskih podatkov« (TPO – Track Production Officer, v nadaljnjem besedilu: TPO) dokazuje usposobljenost za izvajanje funkcij taktične kontrole, vezane na zagotavljanje slike situacije v zračnem prostoru z učinkovitim upravljanjem vseh sredstev in osebja nadzora zračnega prostora, koordinacijo in izmenjavo informacij s sosednjimi enotami NKZP ter službo zračnega prometa;
3. pooblastilo »pomočnik častnika za obdelavo radarskih podatkov« (TPOA – Track Production Officer Assistant, v nadaljnjem besedilu: TPOA) dokazuje usposobljenost za delo pomočnika pri izvajanju funkcij taktične kontrole, vezane na zagotavljanje slike situacije v zračnem prostoru z učinkovitim upravljanjem vseh sredstev in osebja nadzora zračnega prostora, koordinacijo in izmenjavo informacij s sosednjimi enotami NKZP ter službo zračnega prometa;
4. pooblastilo »kontrolor prestreznikov« (IC – Interceptor Controller, v nadaljnjem besedilu: IC) dokazuje usposobljenost za navajanje in prestrezanje ciljev v zraku;
5. pooblastilo »pomočnik kontrolorja prestreznikov« (ICA – Interceptor Controller Assistant, v nadaljnjem besedilu: ICA) dokazuje usposobljenost za izmenjavo informacij v zvezi z varnostjo letenja;
6. pooblastilo »koordinator kontrole prestreznikov« (FA – Fighter Allocator, v nadaljnjem besedilu: FA), dokazuje usposobljenost za koordinacijo dela kontrolorjev prestreznikov;
7. pooblastilo »glavni kontrolor« (MC – Master Controller, v nadaljnjem besedilu: MC), dokazuje usposobljenost za izvajanje zahtevanih funkcij taktične kontrole;
8. pooblastilo »kontrolor sistemov zračne obrambe« (TCO – Tactical Controller Officer, v nadaljnjem besedilu: TCO) dokazuje usposobljenost za izvajanje taktične kontrole in za vodenje delovanj v zračnem prostoru s sistemi zemeljske zračne obrambe;
9. pooblastilo »radarski operater na radarskem sistemu kratkega dosega« (SRRSO – Short Range Radar System Operator, v nadaljnjem besedilu: SRRSO) dokazuje usposobljenost za pripravo radarskega sistema za delovanje, zagon radarskega sistema, spremljanje delovanja radarskega sistema, spremljanje radarske slike na radarskem sistemu, posredovanje neobdelane radarske slike zračnega prostora centru za nadzor in kontrolo zračnega prostora ter uporabo komunikacijske opreme za posredovanje radarskih podatkov;
10. pooblastilo »inštruktor« (INS – Instructor, v nadaljnjem besedilu: INS), dokazuje usposobljenost za izvajanje usposabljanja za tista pooblastila, ki jih ima vpisana v vojaški licenci.
(2) Pooblastila iz prejšnjega odstavka veljajo:
– IC in ICA eno leto,
– INS šest let,
– vsa preostala pooblastila dve leti.
(3) Pooblastilo FA velja samo ob veljavnem pooblastilu IC.
(4) S pridobitvijo pooblastila IC se hkrati pridobi tudi pooblastilo ICA, ki se avtomatsko podaljšuje s pooblastilom IC.
(5) S pridobitvijo pooblastila TPO se hkrati pridobi tudi pooblastilo TPOA, ki se avtomatsko podaljšuje s pooblastilom TPO.
(6) Imetniki pooblastil FA, IC in ICA vodijo knjigo evidence kontrolnih dogodkov.
7. člen 
(pooblastilo INS) 
(1) Pooblastilo INS za izvajanje usposabljanja v učilnici in na delovnem mestu, za obravnavo neusposobljenosti ali poslabšane usposobljenosti ONKZP ter za zagotavljanje nadzora nad osebjem, ki ni bilo ocenjeno kot usposobljeno, se dodeli imetniku vojaške licence ONKZP, ki:
– ima v vojaški licenci ONKZP vpisano vsaj eno pooblastilo;
– je najmanj pet let izvajal privilegije iz vojaške licence ONKZP;
– je uspešno opravil dodatno usposabljanje za pridobitev pooblastila inštruktorja.
(2) Ocenjevanje začetne in stalne usposobljenosti po merilih operativnih kriterijev praktičnega dela in teoretičnega znanja lahko izvaja imetnik vojaške licence ONKZP, ki ima v vojaški licenci ONKZP vpisano pooblastilo INS najmanj tri leta.
(3) Če pride do usposabljanja ob uvedbi novega pooblastila, lahko VLO za pogoje za pridobitev pooblastila INS določi izjemo.
III. USPOSABLJANJE ZA PRIDOBITEV IN OHRANJANJE POOBLASTIL 
8. člen 
(predznanje angleškega jezika) 
Kandidat mora pred začetkom usposabljanja za pridobitev vojaške licence ONKZP in pooblastil izkazati naslednje znanje tujega jezika:
– kandidat, ki pristopa k usposabljanju za pooblastilo ID, SRRSO in TCO, znanje angleškega jezika, ki dosega vsaj 70 odstotkov na uvrstitvenih testih za angleški jezik (v nadaljnjem besedilu: ALCPT);
– kandidat, ki pristopa k usposabljanju za pooblastilo TPO, TPOA, IC, ICA, FA ter MC, znanje angleškega jezika, ki dosega vsaj 80 odstotkov na ALCPT.
9. člen 
(vrste usposabljanja) 
Usposabljanje ONKZP zajema:
– osnovna usposabljanja;
– posebna usposabljanja (usposabljanja za pooblastila);
– usposabljanje na delovnem mestu (On Job Training – OJT);
– nadaljevalno usposabljanje;
– dodatno usposabljanje (Developmental Training).
10. člen 
(osnovna usposabljanja) 
(1) Osnovna usposabljanja obsegajo usposabljanja za pridobitev vojaške licence ONKZP za delo na opremi. Usposabljanja vsebujejo teoretični oziroma praktični del, v skladu s programom usposabljanja.
(2) Kandidat mora uspešno opraviti naslednja osnovna usposabljanja v obsegu, ki je določen s programom usposabljanja:
– usposabljanje za uporabo sistemov nadzora in kontrole zračnega prostora (seznanitev z delovno postajo in njeno uporabo) ter izpadov sistemov;
– usposabljanje iz osnov uporabe govornokomunikacijskega sistema;
– usposabljanje s področij: letalske zakonodaje, upravljanja zračnega prometa, meteorologije, navigacije, zrakoplovov, človeških dejavnikov, opreme in sistemov, poklicnega okolja, letalskih informacij, letališč in letalske frazeologije (angleščina);
– usposabljanje iz osnov radarske teorije in radarske tehnike;
– usposabljanje s področja vojaških letalskih predpisov in standardov, varnosti in varnostne kulture.
(3) Kandidat uspešno konča usposabljanja iz prejšnjega odstavka, če pravilno odgovori na vsaj 70 odstotkov zastavljenih vprašanj na preverjanju pri izvajalcu usposabljanja. Kandidat lahko pristopi k preverjanju znanja največ trikrat.
11. člen 
(posebna usposabljanja) 
(1) Kandidat, ki se usposablja za pridobitev pooblastila, mora ob vseh osnovnih usposabljanjih uspešno opraviti še posebno usposabljanje za posamezno pooblastilo v obsegu, ki je določen s programom usposabljanja.
(2) Kandidat lahko pristopi k usposabljanju za pridobitev pooblastila TPOA, če ima najmanj dve leti pooblastilo ID.
(3) Kandidat lahko pristopi k usposabljanju za pridobitev pooblastila ICA, če ima najmanj dve leti pooblastilo ID.
(4) Kandidat lahko pristopi k usposabljanju za pridobitev pooblastila FA, če ima najmanj dve leti pooblastilo IC.
(5) Kandidat lahko pristopi k usposabljanju za pridobitev pooblastila MC, če ima najmanj tri leta pooblastilo IC, TPO ali TCO.
(6) Kandidat lahko pristopi k usposabljanju za pridobitev pooblastila TPO po pridobitvi pooblastila ID.
(7) Kandidat uspešno konča usposabljanja iz tega člena, če pravilno odgovori na vsaj 70 odstotkov zastavljenih vprašanj na preverjanju pri izvajalcu usposabljanja. Kandidat lahko pristopi k preverjanju znanja največ trikrat.
12. člen 
(usposabljanje na delovnem mestu) 
(1) Kandidat se lahko začne usposabljati na delovnem mestu (On Job Training – OJT), ko uspešno opravi usposabljanja iz 10. in 11. člena tega pravilnika.
(2) Usposabljanje na delovnem mestu se praviloma izvaja v vojaški enoti na tipu naprave oziroma sistema, na katerem bo imetnik vojaške licence ONKZP opravljal delo. Vsakemu kandidatu se določi inštruktor. Inštruktor ima lahko istočasno največ tri kandidate.
(3) Kandidat mora uspešno opraviti usposabljanje na delovnem mestu pod nadzorom inštruktorja v obsegu, ki je določen s programom usposabljanja. O opravljenem preverjanju usposobljenosti inštruktor poda pisno mnenje.
(4) Seznam inštruktorjev po posameznih pooblastilih in veljavnost njihovih pooblastil vodi enota za usposabljanje, ki mora vsako spremembo seznama inštruktorjev poslati VLO.
(5) Po uspešno opravljenem usposabljanju na delovnem mestu kandidat pristopi k izpitu pred izpitno komisijo v skladu s 16. členom tega pravilnika.
13. člen 
(nadaljevalno usposabljanje) 
(1) Nadaljevalno usposabljanje je namenjeno ohranjanju kompetentnosti in obsega:
– osvežitveno usposabljanje (Refresher Training), ki je namenjeno ohranjanju ali nadgradnji obstoječe ravni usposobljenosti imetnikov vojaške licence ONKZP;
– usposabljanje za ravnanje v primerih nenavadnih situacij oziroma degradacije sistemov in naprav (dogodki z majhno ponovljivostjo) in
– usposabljanje pred bistvenimi spremembami ali uvedbo novih sistemov in naprav (Conversion Training), ki je namenjeno zagotovitvi usposobljenosti imetnika vojaške licence ONKZP v primeru sprememb na področju dela, delovnega okolja, procedur ali sistemov in naprav.
(2) Nadaljevalno usposabljanje se določi s shemo usposobljenosti ONKZP.
14. člen 
(dodatno usposabljanje) 
Dodatno usposabljanje (Developmental Training) je namenjeno dopolnilnemu usposabljanju, ki ga zahteva sprememba delovnega mesta oziroma nalog imetnika vojaške licence ONKZP, kot na primer usposabljanje za pooblastilo inštruktorja, usposabljanje za predavatelja ali jezikovno usposabljanje (Linguistic Training), če je potrebno znanje dodatnega tujega jezika.
Dodatno usposabljanje se izvaja pri izvajalcu usposabljanja, certificiranem ali potrjenem s strani VLO.
IV. IZPITI ZA PRIDOBITEV VOJAŠKE LICENCE ONKZP ALI POOBLASTILA 
15. člen 
(vloga in dokazila) 
(1) Vojaška oseba, ki je uspešno opravila usposabljanja iz 10., 11. in 12. člena tega pravilnika in ima zdravniško spričevalo, vloži vlogo v VLO za izdajo vojaške licence ONKZP in vpis pooblastila v vojaško licenco.
(2) K vlogi za izdajo vojaške licence ONKZP in vpis pooblastila mora vojaška oseba poleg zahtev iz pravilnika, ki ureja licenciranje vojaškega letalskega in drugega strokovnega osebja vojaškega letalstva, priložiti:
– dokazila o uspešno opravljenih usposabljanjih iz 10. in 11. člena tega pravilnika;
– pisno mnenje inštruktorja iz tretjega odstavka 12. člena tega pravilnika;
– potrdilo o znanju angleškega jezika iz 8. člena tega pravilnika.
(3) K vlogi za vpis dodatnega pooblastila v vojaško licenco ONKZP mora imetnik vojaške licence ONKZP poleg zahtev iz pravilnika, ki ureja licenciranje vojaškega letalskega in drugega strokovnega osebja vojaškega letalstva, priložiti:
– dokazilo o uspešno opravljenem usposabljanju iz 11. člena tega pravilnika;
– pisno mnenje inštruktorja iz tretjega odstavka 12. člena tega pravilnika;
– potrdilo o znanju angleškega jezika iz 8. člena tega pravilnika.
(4) K vlogi za vpis pooblastila INS v vojaško licenco ONKZP mora imetnik vojaške licence ONKZP poleg zahtev iz pravilnika, ki ureja licenciranje vojaškega letalskega in drugega strokovnega osebja vojaškega letalstva, priložiti še dokazilo o uspešno opravljenem usposabljanju za pooblastilo INS.
16. člen 
(izpit) 
(1) Kandidat za pridobitev ali obnovo vojaške licence ONKZP ali pooblastila opravi izpit pred izpitno komisijo v skladu s pravilnikom, ki ureja licenciranje vojaškega letalskega in drugega strokovnega osebja vojaškega letalstva.
(2) Izpit iz prejšnjega odstavka je uspešno opravljen, če kandidat na teoretičnem oziroma praktičnem izpitu pravilno odgovori na vsaj 70 odstotkov zastavljenih vprašanj.
V. PODALJŠEVANJE IN OBNOVA POOBLASTIL 
17. člen 
(vloga za podaljšanje) 
(1) Imetnik vojaške licence ONKZP vloži pisno vlogo za podaljšanje pooblastila v skladu s pravilnikom, ki ureja licenciranje vojaškega letalskega in drugega strokovnega osebja vojaškega letalstva.
(2) Vlogo za podaljšanje imetnik vojaške licence ONKZP vloži najpozneje 30 dni, vendar ne več kot 60 dni pred potekom veljavnosti.
(3) K vlogi za podaljšanje mora imetnik vojaške licence ONKZP ob izpolnjevanju pogojev iz pravilnika, ki ureja licenciranje vojaškega letalskega in drugega strokovnega osebja vojaškega letalstva, priložiti še mnenje inštruktorja o izpolnjenih pogojih iz 18. člena tega pravilnika.
18. člen 
(pogoji podaljševanja pooblastil) 
(1) Za podaljšanje veljavnosti posameznega pooblastila mora imetnik vojaške licence ONKZP izpolnjevati naslednje pogoje:
– imetnik pooblastila ID, TPOA, TPO, FA, MC, SRRSO in TCO mora uspešno opraviti preverjanje usposobljenosti, v vsakem posameznem letu veljavnosti pooblastila izkazati zadostno količino ur operativnega dela in letno sodelovati na praktičnih usposabljanjih s področja nadzora in kontrole zračnega prostora ali zračne obrambe, kot je to določeno v shemi usposobljenosti ONKZP;
– imetnik pooblastila IC mora uspešno opraviti preverjanje usposobljenosti in izpolnjevati zahteve slovenskega vojaškega standarda, ki ureja usposobljenosti kontrolorjev prestreznikov, in druge pogoje, določene v shemi usposobljenosti ONKZP;
– imetnik pooblastila ICA mora uspešno opraviti preverjanje usposobljenosti in opraviti minimalno število izvedenih kontrolnih dogodkov, kot je določeno v shemi usposobljenosti ONKZP;
– imetnik pooblastila INS mora imeti v vojaški licenci ONKZP veljavno vsaj eno izmed pooblastil, navedenih v 1. do 9. točki prvega odstavka 6. člena tega pravilnika, in v vsakem posameznem letu veljavnosti pooblastila INS opraviti inštruktorske naloge v obsegu, kot je določeno v shemi usposobljenosti ONKZP.
(2) Poleg izpolnjenih pogojev iz prejšnjega odstavka mora imetnik vojaške licence ONKZP za podaljšanje pooblastila končati nadaljevalno usposabljanje iz 13. člena tega pravilnika.
(3) Imetniku, ki zaradi daljše prekinitve izvajanja pooblastil (v nadaljnjem besedilu: prekinitev dela) ne izpolnjuje pogojev iz prvega odstavka tega člena, se pooblastilo lahko podaljša, če je izpolnil zahtevane pogoje iz prvega odstavka tega člena v sorazmernem deležu za posamezno leto veljavnosti pooblastila ter izpolnil druge pogoje iz 21. člena tega pravilnika.
(4) V minimalno število zahtevanih ur za podaljšanje pooblastila iz 1. do 9. točke prvega odstavka 6. člena tega pravilnika se inštruktorjem vštejejo ure opravljanja inštruktorskih nalog oziroma sodelovanja v izpitni komisiji.
(5) V minimalno število zahtevanih ur za podaljšanje pooblastila se ONKZP vštejejo ure opravljanja nalog v zavezniškem poveljstvu zračnih operacij (JFAC HQ) med vajami ali operacijami, vendar ne več kot za polovico zahtevanih ur.
(6) Vojaške osebe, ki:
– za potrebe nadzora in kontrole zračnega prostora ter izvajanja predtaktičnega in taktičnega upravljanja zračnega prostora opravljajo strokovna dela in naloge v zvezi s predlogi ureditve zračnega prostora, upravljanjem vojaškega zračnega prometa, načrtovanjem in koordinacijo uporabe zračnega prostora,
– opravljajo naloge, vezane na zagotavljanje zrakoplovnih informacij za potrebe vojaškega zračnega prometa,
– opravljajo strokovne in regulativne naloge ter letalski nadzor na področju nadzora in kontrole zračnega prostora in izvajanja predtaktičnega in taktičnega upravljanja zračnega prostora,
podaljšujejo vojaško licenco ONKZP oziroma pooblastilo na podlagi potrdila o opravljenem delu v svoji enoti.
19. člen 
(preverjanje usposobljenosti za podaljšanje) 
(1) Pred vsakim podaljšanjem veljavnosti pooblastila ali po prekinitvi dela, daljši od 60 dni, inštruktor preveri usposobljenost imetnika pooblastila.
(2) Preverjanje usposobljenosti iz prejšnjega odstavka se za posamezno pooblastilo določi s shemo usposobljenosti ONKZP. O opravljenem preverjanju usposobljenosti inštruktor poda pisno mnenje.
(3) Preverjanje usposobljenosti se opravi največ šest mesecev pred potekom veljavnosti pooblastila.
(4) Ne glede na prejšnji odstavek se preverjanje usposobljenosti lahko opravi prej, vendar največ šest mesecev pred vložitvijo vloge za podaljšanje pooblastila, če je zaradi načrtovane daljše odsotnosti imetnik pooblastila odsoten v času, v katerem bi potekla veljavnost pooblastila ali bi potekel rok za vložitev vloge.
20. člen 
(obnova pooblastila) 
(1) Posamezniku, ki mu je začasno odvzeta vojaška licenca ONKZP v skladu s pravilnikom, ki ureja licenciranje vojaškega letalskega in drugega strokovnega osebja vojaškega letalstva, ali pa mu je veljavnost pooblastila potekla, se lahko na podlagi vloge veljavnost pooblastila obnovi, če imetnik izpolnjuje naslednje pogoje:
– je opravil usposabljanja pod nadzorom inštruktorja v obsegu, ki se določi s shemo usposobljenosti ONKZP, in preverjanje usposobljenosti iz prvega odstavka prejšnjega člena;
– ima zdravniško spričevalo;
– je opravil izpit iz 16. člena tega pravilnika.
(2) K vlogi za obnovo pooblastila posameznik priloži:
– vojaško licenco ONKZP;
– pisno mnenje inštruktorja iz drugega odstavka prejšnjega člena;
– kopijo zdravniškega spričevala.
(3) Za obnovo veljavnosti vojaškega izkaza vojaška oseba vloži vlogo v skladu s 15. členom tega pravilnika. K vlogi morajo biti priložena dokazila, s katerimi vojaška enota, kamor je razporejena vojaška oseba, dokazuje, da ni več razlogov za začasni odvzem vojaškega izkaza ali njegovo omejitev. Priloženo mora biti tudi zdravniško spričevalo.
(4) Na podlagi vloge VLO izda sklep, s katerim imenuje izpitno komisijo.
(5) Po uspešno opravljenem izpitu VLO prekliče sklep o začasnem odvzemu vojaškega izkaza in odvzeto listino vrne vojaški osebi.
21. člen 
(daljša prekinitev dela) 
(1) Po daljši prekinitvi dela vojaška oseba po vrnitvi na delo ne sme samostojno opravljati nalog, izhajajočih iz pooblastil, dokler ne izpolni zahtevanih pogojev iz tega člena.
(2) Po več kot 60-dnevni, vendar ne več kot enoletni prekinitvi dela, mora imetnik pooblastila uspešno opraviti usposabljanja na delovnem mestu pod nadzorom inštruktorja v obsegu, ki ga določi enota za usposabljanje, in preverjanje usposobljenosti iz prvega odstavka 19. člena tega pravilnika.
(3) Inštruktor o opravljenem preverjanju usposobljenosti iz prejšnjega odstavka poda pisno mnenje in ga pošlje VLO.
(4) Po več kot enoletni prekinitvi dela mora imetnik pooblastila izpolnjevati pogoje iz prejšnjega člena.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
22. člen 
(veljavnost vojaških licenc in pooblastil) 
Vojaške licence ONKZP in pooblastila, izdani pred uveljavitvijo tega pravilnika, veljajo do poteka njihove veljavnosti.
23. člen 
(dokončanje postopkov) 
Usposabljanja in postopki za pridobitev, izdajo, podaljšanje veljavnosti in obnovo vojaške licence ONKZP ali pooblastila, ki so se začela pred uveljavitvijo tega pravilnika, se končajo v skladu s Pravilnikom o licencah, pooblastilih, usposabljanju in izpitih operativnega osebja nadzora in kontrole zračnega prostora ter zračne obrambe Slovenske vojske (Uradni list RS, št. 66/14).
24. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o licencah, pooblastilih, usposabljanju in izpitih operativnega osebja nadzora in kontrole zračnega prostora ter zračne obrambe Slovenske vojske (Uradni list RS, št. 66/14).
25. člen 
(začetek veljavnost) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-33/2021-16
Ljubljana, dne 22. avgusta 2022
EVA 2021-1911-0019
Marjan Šarec 
minister 
za obrambo 
 
Soglašam! 
Mag. Bojan Kumer 
minister 
za infrastrukturo 

AAA Zlata odličnost