Uradni list

Številka 113
Uradni list RS, št. 113/2022 z dne 30. 8. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 113/2022 z dne 30. 8. 2022

Kazalo

2723. Pravilnik o licenciranju vojaškega letalskega in drugega strokovnega osebja vojaškega letalstva, stran 8146.

  
Na podlagi šestega odstavka 67. člena Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 81/10 – uradno prečiščeno besedilo, 46/16 in 47/19) minister za obrambo v soglasju z ministrom za infrastrukturo izdaja
P R A V I L N I K 
o licenciranju vojaškega letalskega in drugega strokovnega osebja vojaškega letalstva 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina in uporaba) 
(1) Ta pravilnik ureja splošne pogoje licenciranja, pogoje za izvajalce usposabljanja, načine in postopke za začetek in potek strokovnega usposabljanja za pridobitev vojaških licenc, izkazov, dovoljenj, ratingov, pooblastil, kategorij, potrdil in drugih listin, način in postopek izdajanja ter začasni odvzem in preklic vojaških licenc, izkazov, dovoljenj, ratingov, pooblastil, kategorij, potrdil in drugih listin, opravljanje izpitov in druga vprašanja v zvezi z licenciranjem vojaškega letalskega in drugega strokovnega osebja vojaškega letalstva (v nadaljnjem besedilu: drugo strokovno osebje VL).
(2) Ta pravilnik se uporablja za osebje, ki opravlja strokovna dela in naloge vojaškega letalskega in drugega strokovnega osebja VL.
(3) Posamezno področje licenciranja vojaškega letalskega in drugega strokovnega osebja VL je določeno s pravilnikom, ki ureja posamezno področje.
2. člen 
(pomen izrazov) 
(1) Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo:
1. »izvajalec usposabljanja« je organizacija, ki je certificirana ali pooblaščena za izvajanje enega ali več vrst usposabljanj;
2. »licenciranje vojaškega letalskega in drugega strokovnega osebja VL« je opravljanje vseh strokovnih dejanj, ki jih opravlja Vojaški letalski organ (v nadaljnjem besedilu: VLO) v zvezi z izdajo vojaških licenc, izkazov, dovoljenj, ratingov, pooblastil, kategorij, potrdil oziroma drugih ustreznih listin, ki se izdajajo vojaškemu letalskemu osebju oziroma drugemu strokovnemu osebju VL, izdaja navedenih listin ter vpis ratingov, pooblastil oziroma kategorij v vojaške licence in izkaze, določitev pooblastil navedenih oseb, potrditev priročnikov usposabljanj, potrditev uporabe naprav in sredstev za usposabljanje vojaškega letalskega osebja in drugega strokovnega osebja VL ter priznanje licenc, ki jih izdajo drugi civilni ali vojaški organi;
3. »obnova« pomeni dejanje po prenehanju veljavnosti oziroma začasnem odvzemu vojaške licence, izkaza, ratinga, pooblastila, kategorije, potrdila ali drugih listin, s katerim se privilegiji iz ratinga, pooblastila, kategorije, potrdila ali drugih listin obnovijo za nadaljnje določeno obdobje po izpolnitvi določenih zahtev;
4. »priznanje« licence, ki je bila izdana v drugi državi, pomeni dovoljenje VLO za uporabo take listine na vojaških zrakoplovih, sistemih in napravah, ki se uporabljajo v Slovenski vojski skupaj s privilegiji, ki se nanjo nanašajo;
5. »validacija« pomeni izdajo potrdila VLO, da licenca, izkaz, dovoljenje, rating, pooblastilo, kategorija, potrdilo ali druga listina, ki jo je izdal domači ali tuji pristojni organ, velja enako kot vojaška licenca ali izkaz, ki bi ga izdal VLO;
6. »verifikacija programa strokovnega usposabljanja« je postopek strokovne ocene programa usposabljanja za pridobitev ali podaljšanje vojaške licence, izkaza, ratinga, pooblastila, kategorije, potrdila ali druge listine vojaškega letalskega in drugega strokovnega osebja VL, ki ga izvede VLO in s katerim se ugotavlja skladnost programa s predpisi, specifikacijami, standardi;
7. »vojaška licenca ali izkaz vojaškega letalskega in drugega strokovnega osebja VL« je listina, ki jo izda VLO in s katero se potrdi, da vojaško letalsko in drugo strokovno osebje VL izpolnjuje pogoje za opravljanje določenih del;
8. »vojaška enota« je tista vojaška enota, v kateri imetnik vojaške licence ali izkaza opravlja dela in naloge, vezane na ratinge, pooblastila oziroma kategorije, ki izhajajo iz njegove vojaške licence ali izkaza.
(2) Drugi izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo enako kot izrazi, določeni v zakonu, ki ureja letalstvo, podzakonskih predpisih in drugih predpisih ter aktih, ki veljajo oziroma se uporabljajo v Republiki Sloveniji za vojaško letalstvo.
3. člen 
(pristojnost VLO) 
VLO je pristojen za:
1. vodenje registra vojaškega letalskega in drugega strokovnega osebja VL;
2. izdajo, vpis in podaljšanje vojaških licenc, izkazov, ratingov, pooblastil, kategorij, potrdil ali drugih listin vojaškega letalskega in drugega strokovnega osebja VL;
3. imenovanje, vodenje in sodelovanje v izpitni komisiji za izdajo ali podaljšanje vojaške licence ali izkaza;
4. validacijo licenc, izkazov, dovoljenj, ratingov, pooblastil, kategorij, potrdil ali drugih listin;
5. nadzor veljavnosti in verodostojnosti vojaških licenc, izkazov, ratingov, pooblastil, kategorij, potrdil ali drugih listin;
6. odvzem, preklic ali omejitev vojaških licenc, izkazov, dovoljenj, ratingov, pooblastil, kategorij, potrdil ali drugih listin;
7. verifikacijo programov strokovnega usposabljanja;
8. odobritev navodil za delo šoli, sheme usposobljenosti in priročnikov za usposabljanje.
4. člen 
(vojaško letalsko in drugo strokovno osebje VL) 
(1) Vojaško letalsko osebje je vojaško osebje, ki upravlja vojaški zrakoplov ali opravlja druga dela v zvezi z njegovo uporabo oziroma opravlja dela, ki so neposredno povezana z varnostjo letenja vojaških zrakoplovov, in sicer:
– piloti;
– tehniki letalci;
– letalsko tehnično osebje;
– kontrolorji prestreznikov, ki so del operativnega osebja nadzora in kontrole zračnega prostora;
– radarsko tehnično osebje, ki je del tehničnega osebja nadzora in kontrole zračnega prostora.
(2) Drugo strokovno osebje VL je vojaško osebje, ki sodeluje pri nalogah vojaškega zračnega prometa in ni vojaško letalsko osebje, in sicer:
1. operativno osebje nadzora in kontrole zračnega prostora;
2. tehnično osebje nadzora in kontrole zračnega prostora;
3. letališko osebje;
4. kontrolorji združenih ognjev;
5. pilot in operator vojaškega sistema brezpilotnega zrakoplova;
6. letalsko zdravstveno osebje;
7. padalci;
8. letalci reševalci.
(3) Naloge, določene z ratingom, pooblastilom, kategorijo ali potrdilom, sme opravljati vojaška oseba, ki ima veljavno vojaško licenco ali izkaz z vpisanim ustreznim in veljavnim ratingom, pooblastilom, kategorijo ali potrdilom in veljavno ustrezno zdravniško spričevalo.
(4) Osebje iz prvega in drugega odstavka tega člena mora med opravljanjem nalog imeti pri sebi veljavno licenco, izkaz oziroma drugo ustrezno listino.
II. USPOSABLJANJA 
5. člen 
(programi strokovnega usposabljanja) 
(1) Programe strokovnega usposabljanja za posamezne vrste vojaškega letalskega osebja in drugega strokovnega osebja VL določi minister, pristojen za obrambo (v nadaljnjem besedilu: minister), na predlog VLO, ki predhodno izvede strokovno verifikacijo programa.
(2) Na podlagi programa strokovnega usposabljanja iz prejšnjega odstavka izvajalci usposabljanja izdelajo ustrezne priročnike usposabljanja, ki jih odobri VLO.
(3) Programe strokovnega usposabljanja, ki jih izvajajo zunanji civilni ali vojaški izvajalci usposabljanja za posamezne vrste vojaškega letalskega osebja in drugega strokovnega osebja VL, potrdi oziroma prizna VLO.
(4) Pri določitvi programov strokovnega usposabljanja in priročnikov iz tega člena se smiselno upoštevajo ustrezni vojaški standardi zavezniških organizacij, predpisi Evropske unije, nacionalni predpisi in drugi akti mednarodnih letalskih organizacij, ki urejajo usposabljanje letalskega in strokovnega osebja.
6. člen 
(izvajalci usposabljanja vojaškega letalskega in drugega strokovnega osebja VL) 
(1) Strokovna usposabljanja vojaškega letalskega in drugega strokovnega osebja VL (v nadaljnjem besedilu: usposabljanje) se izvajajo pri certificiranih izvajalcih usposabljanja oziroma pri drugih izvajalcih usposabljanja, če s tem pravilnikom ali pravilnikom, ki ureja posamezno področje licenciranja, ni drugače določeno. Izvajalca usposabljanja certificira ali pooblasti VLO v skladu z zakonom, ki ureja letalstvo, in s tem pravilnikom.
(2) Izvajalec usposabljanja mora za pridobitev certifikata ali pooblastila organizacije za usposabljanje izpolnjevati naslednje pogoje:
1. imeti odobrene veljavne programe usposabljanja oziroma priročnike usposabljanja;
2. imeti zadostno število ustreznega strokovno usposobljenega osebja za izvedbo usposabljanja po programu usposabljanja;
3. voditi dokumentacijo o poteku usposabljanja;
4. imeti ustrezne prostore, naprave in opremo za izvedbo usposabljanja;
5. imeti veljavne priročnike za usposabljanje;
6. zagotoviti druge pogoje pred začetkom usposabljanja, ki jih določajo pravilniki, ki urejajo posamezno področje licenciranja.
(3) VLO izda certifikat ali pooblastilo izvajalcu usposabljanja za določeno vrsto oziroma namen usposabljanja, če izpolnjuje pogoje iz prejšnjega odstavka.
(4) V certifikatu ali pooblastilu iz prejšnjega odstavka se posebej navedejo:
– naziv in naslov izvajalca usposabljanja;
– vrste oziroma programi usposabljanja, za katere izvajalec usposabljanja izpolnjuje pogoje;
– obdobje veljavnosti certifikata, ki je praviloma dvanajst mesecev, ali obdobje veljavnosti pooblastila;
– drugi pogoji oziroma omejitve glede izvajanja določenih programov usposabljanja.
(5) Veljavnost certifikata se pred potekom lahko podaljša po ponovnem preverjanju izpolnjevanja predpisanih pogojev.
(6) VLO lahko prizna certifikat izvajalca usposabljanja civilnega letalskega organa ali dovoljenje organizacije za usposabljanje, izdano zunaj Republike Slovenije, če ga je izdal pristojni nacionalni, civilni ali vojaški organ druge države.
(7) VLO izvaja nadzor nad izvajalci usposabljanja, ki so bili certificirani ali pooblaščeni v skladu s prvim odstavkom tega člena.
(8) VLO s sklepom razveljavi, začasno ukine ali omeji certifikat ali pooblastilo organizaciji za usposabljanje, če ugotovi, da ne izpolnjuje več predpisanih pogojev ali da ogroža varnost zračnega prometa.
(9) Ne glede na določbe tega člena se usposabljanje za tipski rating vojaškega zrakoplova, sistemov in naprav nadzora in kontrole zračnega prostora ter specifične vojaške opreme lahko izvaja pri proizvajalcu ali v organizaciji, ki jo je pooblastil proizvajalec, ali v organizaciji, ki jo je potrdil VLO, če s pravilnikom, ki ureja posamezno področje licenciranja, ni določeno drugače.
7. člen 
(prekinitev usposabljanja) 
Usposabljanje se lahko kandidatu prekine zaradi zdravstvenih, osebnih, disciplinskih in drugih razlogov, ki bistveno vplivajo na ustrezno usposobljenost za izvajanje del in nalog. Predlog za prekinitev usposabljanja lahko poda kandidat, organizacija za usposabljanje ali poveljnik vojaške enote.
8. člen 
(evidence usposobljenosti) 
Vojaška enota za svoje zaposlene vodi evidenco prve pridobitve, trajanja veljavnosti, odvzemov in ponovne pridobitve vojaške licence, izkaza, ratinga, pooblastila, kategorije, potrdila ali druge listine vojaškega letalskega in drugega strokovnega osebja VL ter tistih aktivnosti, ki so pogoj za vzdrževanje in podaljševanje veljavnosti.
9. člen 
(vloga in dokazila) 
(1) Vojaška oseba, ki je uspešno opravila vsa zahtevana usposabljanja za pridobitev vojaške licence, izkaza, ratinga, pooblastila, kategorije ali potrdila v skladu s tem pravilnikom in pravilnikom, ki ureja posamezno področje licenciranja, in ima veljavno ustrezno zdravniško spričevalo iz 19. člena tega pravilnika, vloži vlogo pri VLO za izdajo vojaške licence, izkaza ali vpis ratinga, pooblastila, kategorije ali potrdila v vojaško licenco ali izkaz.
(2) K vlogi za izdajo vojaške licence ali izkaza mora vojaška oseba poleg zdravniškega spričevala priložiti tudi dokumente, določene s pravilnikom, ki ureja posamezno področje licenciranja vojaškega letalskega in drugega strokovnega osebja VL.
(3) Za vpis ratinga, pooblastila ali kategorije mora vojaška oseba poleg dokazil iz prejšnjega odstavka priložiti tudi vojaško licenco ali izkaz.
10. člen 
(izpiti) 
(1) Če je s pravilnikom, ki ureja posamezno področje licenciranja vojaškega letalskega in drugega strokovnega osebja VL, zahtevan izpit za pridobitev vojaške licence ali izkaza, VLO na podlagi vloge in prilog iz prejšnjega člena v 15 dneh od prejema popolne vloge imenuje komisijo za preverjanje strokovne usposobljenosti vojaške osebe za pridobitev vojaške licence, izkaza, ratinga, pooblastila, kategorije ali potrdila (v nadaljnjem besedilu: izpitna komisija). VLO izpitno komisijo imenuje s sklepom, ki velja šest mesecev. Veljavnost sklepa se lahko izjemoma podaljša enkrat, in sicer za šest mesecev.
(2) Izpitno komisijo sestavljajo predsednik in dva člana. V izpitno komisijo se praviloma imenuje predstavnik VLO kot predsednik. V izpitno komisijo se ne imenuje inštruktorja kandidata.
(3) Vsaj en član komisije mora imeti najmanj enakovredno vojaško licenco, izkaz, rating, pooblastilo, kategorijo, potrdilo oziroma drugo ustrezno listino kot kandidat, ki opravlja izpit. Izjemoma je lahko član komisije oseba, ki ne izpolnjuje pogoja enakovredne vojaške licence oziroma izkaza, če te zahteve ni mogoče izpolniti.
(4) Datum opravljanja izpita ne sme biti prej kot v 15 dneh od prejema sklepa o imenovanju izpitne komisije, razen če kandidat pisno izjavi, da se strinja z izvedbo izpita pred tem rokom.
(5) Izpiti za posamezno vrsto vojaške licence, izkaza, ratinga, pooblastila, kategorije, potrdila oziroma druge ustrezne listine so lahko teoretični in praktični.
(6) Izpitna komisija oceni kandidatov uspeh na izpitu z oceno »opravil« ali »ni opravil«.
(7) Izpitna komisija o izpitu izdela poročilo in ga v osmih dneh pošlje VLO.
(8) Obrazec prijave na izpit, poročila izpitne komisije o rezultatu preverjanja strokovne usposobljenosti in obrazec pisnega mnenja inštruktorja o opravljenem preverjanju usposobljenosti določi VLO.
11. člen 
(ponavljanje izpita) 
(1) K izpitu pred izpitno komisijo za pridobitev vojaške licence, izkaza, ratinga, pooblastila, kategorije, potrdila oziroma druge ustrezne listine lahko kandidat pristopi največ trikrat.
(2) Kandidat lahko ponovno pristopi k izpitu v roku, ki ga določi izpitna komisija, vendar rok ne sme biti krajši od 30 dni in ne daljši od 60 dni od datuma opravljanja zadnjega izpita.
III. VOJAŠKE LICENCE, IZKAZI, RATINGI, POOBLASTILA, KATEGORIJE ALI POTRDILA 
12. člen 
(izdaja vojaške licence ali izkaza in vpis ratinga, pooblastila, kategorije ali potrdila) 
(1) VLO kandidatu, ki izpolnjuje pogoje, predpisane s tem pravilnikom, v 30 dneh od prejema vloge izda vojaško licenco ali izkaz z ustreznim ratingom, pooblastilom ali kategorijo oziroma mu v veljavno vojaško licenco ali izkaz vpiše nov rating, pooblastilo, kategorijo ali potrdilo.
(2) V vojaško licenco ali izkaz se vpisujejo ratingi, pooblastila, kategorije oziroma potrdila in njihova veljavnost, pri čemer se vanjo lahko vpisujejo okrajšave v skladu s pravilniki, ki urejajo posamezno področje licenciranja.
(3) Podatki iz civilne licence in podatki, ki zadevajo vojaško letalstvo oziroma specifična pooblastila vojaškega letalskega ali drugega vojaškega strokovnega osebja VL, se vpišejo v vojaško licenco ali izkaz.
(4) V vojaško licenco ali izkaz se vpišejo tudi posebne pravice in omejitve imetnika.
(5) Vojaška licenca in izkaz se izdata v slovenskem in angleškem jeziku. Vzorci posameznih vojaških licenc in izkazov so v prilogah pravilnikov, ki urejajo posamezno področje licenciranja vojaškega letalskega in drugega strokovnega osebja VL.
13. člen 
(podaljšanje veljavnosti vojaške licence, izkaza, ratinga, pooblastila kategorije ali potrdila) 
(1) Vlogo za podaljšanje veljavnosti vojaške licence, izkaza, ratinga, pooblastila, kategorije ali potrdila vloži imetnik pri VLO ne prej kot 90 dni pred potekom njihove veljavnosti.
(2) K vlogi za podaljšanje vojaške licence, izkaza, ratinga, pooblastila, kategorije ali potrdila imetnik priloži:
– veljavno vojaško licenco ali izkaz;
– dokazilo o izpolnjenih pogojih za podaljšanje v skladu s pravilnikom, ki ureja posamezno področje licenciranja vojaškega letalskega in drugega strokovnega osebja VL;
– kopijo veljavnega zdravniškega spričevala iz 19. člena tega pravilnika.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko imetnik vojaške licence, izkaza, ratinga, pooblastila, kategorije ali potrdila zaradi načrtovane daljše odsotnosti, med katero bi veljavnost vojaške licence, izkaza, ratinga, pooblastila, kategorije ali potrdila prenehala ali bi potekel rok iz prvega odstavka tega člena, vlogo za podaljšanje vloži tudi prej.
14. člen 
(odgovornost za vzdrževanje ratinga, pooblastila, kategorije ali potrdila) 
(1) Imetnik vojaške licence, izkaza, ratinga, pooblastila, kategorije ali potrdila mora skrbeti za veljavnost vojaške licence, izkaza, ratinga, pooblastila, kategorije ali potrdila in zdravniškega spričevala.
(2) Vojaška licenca ali izkaz z vpisanim ratingom, pooblastilom, kategorijo oziroma potrdilom sta veljavna le, če ima imetnik veljavno zdravniško spričevalo razen, če s pravilnikom, ki ureja posamezno področje licenciranja ni določeno drugače.
(3) Vojaška enota imetniku vojaške licence ali izkaza zagotovi pogoje za vzdrževanje ustrezne ravni znanja in usposobljenosti za posamezne ratinge, pooblastila, kategorije ali potrdila.
(4) Ob večletni napotitvi na delo v tujino se način zagotovitve pogojev iz prejšnjega odstavka opredeli s pogodbo o napotitvi.
15. člen 
(začasni odvzem, omejitev ali preklic vojaških licenc, izkazov, ratingov, pooblastil, kategorij, potrdil ali drugih listin) 
(1) VLO lahko začasno, dokler trajajo razlogi, odvzame vojaško licenco, izkaz, dovoljenje, rating, pooblastilo, kategorijo, potrdilo ali drugo listino, omeji ali prekliče navedeno listino, če imetnik:
– ogroža varnost letenja in varnost zračnega prometa;
– izvaja privilegije iz navedenih listin pod vplivom alkohola, prepovedanih drog ali drugih psihoaktivnih sredstev oziroma pod vplivom zdravil, ki lahko vplivajo na njegovo zmanjšano telesno ali duševno zmožnost;
– je na podlagi zdravniškega spričevala ocenjen za nesposobnega za izvajanje privilegijev iz navedenih listin;
– krši predpise in druge akte, ki veljajo oziroma se uporabljajo v Republiki Sloveniji za vojaško letalstvo;
– ne vzdržuje zahtevane ravni znanja in usposobljenosti ter predpisanih zdravstvenih in drugih zahtev v skladu pravilniki, ki urejajo posamezno področje licenciranja;
– ne pristopi k zdravniškem pregledu iz četrtega in petega odstavka 19. člena tega pravilnika iz neupravičenih razlogov.
(2) VLO lahko prekliče vojaško licenco, izkaz, dovoljenje, rating, pooblastilo, kategorijo, potrdilo ali drugo listino tudi, če ugotovi, da je imetnik:
– pridobil vojaško licenco, izkaz, rating, pooblastilo, kategorijo, potrdilo ali drugo listino na podlagi predložitve neresničnih podatkov, z zlorabo ali na drug nezakonit način;
– imel daljšo prekinitev dela, ki je trajala dlje, kot to določajo predpisi s področja licenciranja;
– prekinil delovno razmerje z Ministrstvom za obrambo.
(3) Določbe tega člena se uporabljajo tudi za začasni odvzem, omejitev ali preklic potrdila o validaciji, ki ga je izdal VLO.
(4) VLO lahko v primerih iz prvega odstavka tega člena in v primeru dvoma, da imetnik izpolnjuje pogoje za uveljavljanje privilegijev iz vojaške licence ali izkaza, od imetnika zahteva, da opravi teoretična oziroma praktična preverjanja usposobljenosti oziroma zdravstveni pregled zaradi ugotavljanja sposobnosti za opravljanje nalog, ki izhajajo iz njegovega ratinga, pooblastila ali kategorije.
(5) Vojaška enota, v kateri imetnik vojaške licence, izkaza, ratinga, pooblastila, kategorije, potrdila ali druge listine opravlja dela in naloge, ki izhajajo iz teh listin, mora o spremembah in primerih iz prvega oziroma drugega odstavka tega člena, ki bi lahko vplivali na začasni odvzem, omejitev ali preklic veljavnosti vojaške licence, izkaza, ratinga, pooblastila, kategorije, potrdila ali druge listine, nemudoma obvestiti VLO. Vojaška enota mora VLO obvestiti tudi o daljših odsotnostih nosilcev vojaške licence, izkaza, ratinga, pooblastila, kategorije, potrdila ali druge listine, o morebitnih disciplinskih postopkih in izrečenih ukrepih zoper njih v teh postopkih ter spremembah v njihovi zdravstveni sposobnosti, ki bi lahko vplivali na opravljanje nalog, vezanih na ratinge, pooblastila, kategorije ali potrdila.
(6) O začasnem odvzemu, omejitvi ali preklicu veljavnosti vojaške licence, izkaza, ratinga, pooblastila, kategorije, potrdila ali druge listine VLO izda sklep. Odvzeto ali preklicano listino mora imetnik v osmih dneh od prejema sklepa vrniti VLO. Omejitev se zabeleži v vojaški licenci ali izkazu.
(7) Po prenehanju razlogov za začasni odvzem ali omejitev, VLO izda sklep o preklicu začasnega odvzema ali omejitve veljavnosti vojaške licence, izkaza, ratinga, pooblastila, kategorije, potrdila ali druge listine. Prenehanje omejitve se zabeleži v vojaški licenci ali izkazu.
(8) Trajni preklic vojaške licence, izkaza, ratinga, pooblastila, kategorije ali potrdila se zaznamuje tudi v vojaški licenci ali izkazu z navedbo preklica vojaške licence, izkaza, ratinga, pooblastila, kategorije ali potrdila (»PREKLICANO«) in datumom preklica v opombah. Ne glede na zaznambo preklica v vojaški licenci ali izkazu je vojaška licenca, izkaz, rating, pooblastilo, kategorija ali potrdilo preklicana že na podlagi sklepa iz šestega odstavka tega člena.
16. člen 
(obnova vojaške licence, izkaza, ratinga, pooblastila, kategorije ali potrdila) 
Postopek in pogoji obnove vojaške licence, izkaza, ratinga, pooblastila, kategorije ali potrdila so za posamezno področje licenciranja določeni s pravilnikom, ki ureja posamezno področje licenciranja vojaškega letalskega in drugega strokovnega osebja VL.
17. člen 
(uničenje, izguba ali odtujitev vojaškega izkaza ali licence) 
Ob uničenju, izgubi ali kraji vojaške licence ali izkaza mora imetnik vojaške licence ali izkaza o tem nemudoma pisno obvestiti vojaško enoto in VLO. Za ponovno izdajo vojaške licence ali izkaza mora imetnik v VLO vložiti vlogo za ponovno izdajo vojaškega izkaza ali licence s priloženo izjavo o izgubi ali uničenju vojaškega izkaza ali licence.
18. člen 
(register vojaškega letalskega in drugega strokovnega osebja VL) 
(1) VLO vodi register licenciranega vojaškega letalskega in drugega strokovnega osebja VL, ki ni javen.
(2) Register iz prejšnjega odstavka vsebuje naslednje osebne podatke:
1. ime in priimek osebe;
2. datum in kraj rojstva;
3. stalno oziroma začasno prebivališče;
4. dosežena izobrazba (s podatki o predloženih potrdilih o usposobljenosti in drugih listinah o izpolnjevanju pogojev za pridobitev vojaške licence ali izkaza, skupaj s podatki o izdajatelju, datumu izdaje in drugih identifikacijskih podatkih);
5. poklic;
6. enota SV;
7. podatki o vrsti in veljavnosti zdravniškega spričevala, ki se zahteva za posamezno vojaško licenco oziroma izkaz;
8. zdravstvene ali druge omejitve iz vojaške licence ali izkaza;
9. podatki o vpisanih ratingih, pooblastilih, kategorijah oziroma potrdilih;
10. datum izdaje vojaške licence ali izkaza, ratinga, pooblastila, kategorije, potrdila in njihova veljavnost ter podatki o preklicih in izdanih dvojnikih;
11. priznanje tuje licence, validacija oziroma zamenjava tuje vojaške licence ali izkaza;
12. podatki o letalskih prekrških, izrečenih ukrepih in prepovedih;
13. podatki o začasnih odvzemih, omejitvah, preklicih in izrečenih ukrepih;
14. podatki o izgubljenih, pogrešanih ali ukradenih veljavnih vojaških licencah ali izkazih;
15. izdaja izpisov iz tega registra.
(3) Osebni podatki, vpisani v register iz tega člena, se zbirajo in uporabljajo za opravljanje nalog VLO. Vanje imajo vpogled osebe, ki so pooblaščene za delo z registrom oziroma z evidenco, in oseba, na katero se podatki nanašajo, ter pristojni organi po drugih predpisih. Podatki iz prejšnjega odstavka se hranijo trajno in v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov in arhiviranju.
IV. ZDRAVSTVENA SPOSOBNOST IN ZDRAVNIŠKO SPRIČEVALO 
19. člen 
(zdravstvena sposobnost in zdravniško spričevalo) 
(1) Za opredelitev zdravstvene sposobnosti vojaškega letalskega in drugega strokovnega osebja VL se smiselno uporabljajo predpisi, ki urejajo zdravstveno sposobnost letalskega in drugega strokovnega osebja.
(2) Zdravniško spričevalo se za posamezno področje licenciranja vojaškega letalskega in drugega strokovnega osebja VL opredeli s pravilnikom, ki ureja posamezno področje.
(3) Vojaška oseba, za katero se na zdravstvenem pregledu ugotovi, da ne dosega zahtev za izdajo zdravniškega spričevala, ne sme opravljati del in nalog iz svojih ratingov, pooblastil, kategorij ali potrdil ne glede na to, da ji veljavnost prejšnjega zdravniškega spričevala še ni potekla.
(4) Poveljnik vojaške enote lahko na zdravstveni pregled izredno napoti imetnika vojaške licence ali izkaza ali kandidata za pridobitev vojaške licence ali izkaza, ki je zbolel ali bil poškodovan v tolikšni meri, da obstaja sum glede sposobnosti opravljanja del oziroma nalog, ki izhajajo iz njegovega ratinga, pooblastila ali kategorije.
(5) Poveljnik vojaške enote lahko na zdravstveni pregled izredno napoti vojaško osebo z ratingi, pooblastili, kategorijami ali potrdili na podlagi suma, da je ta oseba pod vplivom alkohola, narkotikov, drugih psihoaktivnih sredstev ali pod vplivom zdravil, ki lahko vplivajo na psihofizične sposobnosti.
(6) Če se na izrednem zdravstvenem pregledu iz četrtega in petega odstavka tega člena ugotovi, da imetnik vojaške licence ali izkaza ne dosega zahtev za izdajo zdravniškega spričevala ali mu je izdano zdravniško spričevalo z omejitvijo, vojaška enota o tem obvesti VLO.
(7) Vojaška enota za posamezno omejitev, ki je vpisana v vojaško licenco, izkaz oziroma zdravniško spričevalo, na podlagi varnostne ocene po potrebi določi operativne postopke za izvajanje posameznih ratingov, pooblastil ali kategorij, ki jih odobri VLO.
(8) Imetnik vojaške licence ali izkaza mora nemudoma opustiti ali prenehati izvajanje privilegijev ratinga, pooblastila, kategorije ali potrdila, če ve ali sumi, da bi njegovo psihofizično stanje lahko povzročilo nezmožnost varnega oziroma pravilnega opravljanja nalog.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
20. člen 
(obrazci) 
Obrazce vloge za izdajo, podaljšanje in obnovo vojaške licence ali izkaza, prijave na izpit, poročila izpitne komisije in izpraševalca o rezultatu preverjanja strokovne usposobljenosti in pisnega mnenja inštruktorja o opravljenem preverjanju usposobljenosti določi VLO v treh mesecih od uveljavitve tega pravilnika in jih objavi v informacijskem sistemu za dokumentarno gradivo, ki ga uporablja VLO.
21. člen 
(veljavnost vojaških licenc in izkazov) 
Vojaške licence ali izkazi, izdani pred uveljavitvijo tega pravilnika, veljajo do poteka njihove veljavnosti.
22. člen 
(dokončanje postopkov) 
(1) Usposabljanja in postopki za pridobitev, izdajo, podaljšanje veljavnosti in obnovo vojaške licence, izkaza, ratinga, pooblastila, kategorije ali potrdila, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega pravilnika, se končajo v skladu z dosedanjimi postopki.
(2) Vojaškemu letalskemu in drugemu strokovnemu osebju VL, ki je do uveljavitve tega pravilnika že opravljalo dolžnost vojaškega letalskega ali drugega strokovnega osebja VL, se priznajo že pridobljeni privilegiji.
23. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehajo veljati 36. in 37. točka prvega odstavka 2. člena, prvi in drugi odstavek 23. člena ter 27. in 33. člen Pravilnika o letenju vojaških zrakoplovov (Uradni list RS, št. 82/09, 82/20 in 162/20).
24. člen 
(začetek veljavnost) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-32/2022-16
Ljubljana, dne 22. avgusta 2022
EVA 2021-1911-0018
Marjan Šarec 
minister 
za obrambo 
 
Soglašam! 
Mag. Bojan Kumer 
minister 
za infrastrukturo 

AAA Zlata odličnost