Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2022 z dne 3. 8. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2022 z dne 3. 8. 2022

Kazalo

2622. Odlok o rebalansu proračuna Občine Velike Lašče za leto 2022 št. 1, stran 7970.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US), 16. člena Statuta Občine Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 2/06 – UPB, 6/13, 2/19) je Občinski svet Občine Velike Lašče na 26. seji dne 28. julija 2022 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Velike Lašče za leto 2022 št. 1 
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Velike Lašče za leto 2022 (Uradni list RS, št. 202/21) se drugi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
v eurih
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov/ Konto/Podkonto
Rebalans –1 proračuna 2022
I. 
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 
7.296.816
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
4.369.173
70
DAVČNI PRIHODKI
3.922.273
700 Davki na dohodek in dobiček 
3.591.253
703 Davki na premoženje 
205.830
704 Domači davki na blago in storitve 
125.190
706 Drugi davki 
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI 
446.900
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 
185.500
711 Takse in pristojbine 
8.000
712 Globe in druge denarne kazni 
29.200
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 
110.200
714 Drugi nedavčni prihodki 
114.000
72
KAPITALSKI PRIHODKI 
691.620
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 
31.620
721 Prihodki od prodaje zalog 
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 
660.000
73
PREJETE DONACIJE 
300
730 Prejete donacije iz domačih virov 
300
731 Prejete donacije iz tujine 
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
2.235.723
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 
2.235.723
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 
0
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE 
0
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 
9.317.929
40
TEKOČI ODHODKI 
1.397.499
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
336.475
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
58.975
402 Izdatki za blago in storitve 
950.680
403 Plačila domačih obresti 
1.200
409 Rezerve 
50.169
41
TEKOČI TRANSFERI 
2.587.530
410 Subvencije 
128.000
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
1.233.300
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
191.790
413 Drugi tekoči domači transferi 
1.034.440
414 Tekoči transferi v tujino 
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
5.250.900
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
5.250.900
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
82.000
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 
63.500
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 
18.500
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) 
–2.019.913
B. 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev 
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije 
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
440 Dana posojila 
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb 
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije 
0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
0
VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII. 
ZADOLŽEVANJE (500) 
1.000.000
50
ZADOLŽEVANJE 
1.000.000
500 Domače zadolževanje 
1.000.000
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550) 
61.000
55
ODPLAČILA DOLGA 
61.000
550 Odplačila domačega dolga 
61.000
IX. 
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–1.082.113
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–61.000
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
2.021.113
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 31. 12. PRETEKLEGA LETA 
1.082.113
« 
2. člen 
Spremeni se prvi odstavek 9. člena tako, da se glasi:
»Za kritje presežka odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežka izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2022 lahko zadolži do višine 1.000.000 eurov za investicijo POŠ in vrtec Turjak, vodeno pod proračunsko postavko 19027.«
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0014/2021-11
Velike Lašče, dne 28. julija 2022
Župan 
Občine Velike Lašče 
dr. Tadej Malovrh 

AAA Zlata odličnost