Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2022 z dne 3. 8. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2022 z dne 3. 8. 2022

Kazalo

2612. Pravilnik o evidencah s področja ekološke pridelave in predelave kmetijskih pridelkov in živil, stran 7926.

  
Na podlagi desetega odstavka 147. člena in petega odstavka 159. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/12 – odl. US, 123/21 in 44/22) ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja
P R A V I L N I K 
o evidencah s področja ekološke pridelave in predelave kmetijskih pridelkov in živil 
I. SPLOŠNI DOLOČBI 
1. člen 
(vsebina pravilnika) 
Ta pravilnik določa podrobnejše pogoje za vpis v evidenco pridelovalcev in predelovalcev ekoloških in integriranih kmetijskih pridelkov ali živil v delu, ki se nanaša na pridelovalce in predelovalce ekoloških kmetijskih pridelkov ali živil, podrobnejše pogoje za vpis v evidenco ekološkega rastlinskega razmnoževalnega materiala in rastlinskega razmnoževalnega materiala iz preusmeritve, ekološko vzrejenih živali in ekološko gojenih nedoraslih organizmov iz akvakulture ter za izvajanje:
– Uredbe (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 (UL L št. 150 z dne 14. 6. 2018, str. 1), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2022/474 z dne 17. januarja 2022 o spremembi Priloge II k Uredbi (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta glede posebnih zahtev za pridelavo in uporabo neekoloških sejancev, sejancev iz preusmeritve in ekoloških sejancev ter drugega rastlinskega razmnoževalnega materiala (UL L št. 98 z dne 25. 3. 2022, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 2018/848/EU) in
– Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2020/464 z dne 26. marca 2020 o določitvi nekaterih pravil za uporabo Uredbe (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta glede dokumentov, potrebnih za retroaktivno priznanje obdobij za namen preusmeritve, pridelave ekoloških proizvodov in informacij, ki jih predložijo države članice (UL L št. 98 z dne 31. 3. 2020, str. 2), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2020/2042 z dne 11. decembra 2020 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2020/464 glede datuma začetka njene uporabe in nekaterih drugih datumov v zvezi z uporabo Uredbe (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta o ekološki pridelavi (UL L št. 420 z dne 14. 12. 2020, str. 9), (v nadaljnjem besedilu: Izvedbena uredba 2020/464/EU).
2. člen 
(pomen izrazov) 
Izraza, uporabljena v tem pravilniku, pomenita:
– obrat javne prehrane je obrat javne prehrane v skladu z Uredbo (EU) št. 1169/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom, spremembah uredb (ES) št. 1924/2006 in (ES) št. 1925/2006 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive Komisije 87/250/EGS, Direktive Sveta 90/496/EGS, Direktive Komisije 1999/10/ES, Direktive 2000/13/ES Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Komisije 2002/67/ES in 2008/5/ES in Uredbe Komisije (ES) št. 608/2004 (UL L št. 304 z dne 22. 11. 2011, str. 18), zadnjič spremenjeno z Uredbo (EU) 2015/2283 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015 o novih živilih, spremembi Uredbe (EU) št. 1169/2011 Evropskega parlamenta in Sveta in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 258/97 Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe Komisije (ES) št. 1852/2001 (UL L št. 327 z dne 11. 12. 2015, str. 1);
– izvajalec dejavnosti je izvajalec dejavnosti v skladu s 13. točko 3. člena Uredbe 2018/848/EU.
II. EVIDENCA PRIDELOVALCEV IN PREDELOVALCEV EKOLOŠKIH IN INTEGRIRANIH KMETIJSKIH PRIDELKOV ALI ŽIVIL 
3. člen 
(vpis izvajalca dejavnosti, skupine izvajalcev ali obrata javne prehrane v evidenco) 
(1) Izvajalca dejavnosti, skupino izvajalcev ali obrat javne prehrane v evidenco pridelovalcev in predelovalcev ekoloških in integriranih kmetijskih pridelkov ali živil vpiše organizacija za kontrolo in certificiranje, pri kateri je izvajalec, skupina izvajalcev ali obrat javne prehrane vključen v nadzor ekološke pridelave in predelave v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo.
(2) Če se izvajalec dejavnosti in skupine izvajalcev, ki so vpisani v register kmetijskih gospodarstev, prijavijo pri organizaciji za kontrolo in certificiranje po 25. oktobru tekočega leta, ga organizacija za kontrolo in certificiranje vpiše v evidenco iz tega člena za naslednje leto.
(3) Podatki glede pridelave oziroma predelave kmetijskega pridelka ali živila so:
1. podatki o statusu izvajalca dejavnosti, skupine izvajalcev ali obrata javne prehrane;
2. podatki o statusu, vrsti in količini kultur;
3. podatki o statusu, vrsti in količini proizvodov;
4. podatki o statusu, vrsti in številu živali;
5. podatki o statusu, vrsti in velikosti kmetijskega zemljišča v uporabi;
6. podatki o letu vstopa izvajalca dejavnosti, skupine izvajalcev ali obrata javne prehrane v nadzor ekološke pridelave in predelave in
7. ime organizacije za kontrolo in certificiranje, pri kateri je izvajalec dejavnosti, skupina izvajalcev ali obrat javne prehrane vključen v nadzor.
(4) Naziv in površina kmetijske rastline, ki se uvršča med zelenjavo ali zelišča, se v evidenco iz tega člena vnese, če le ta znaša več kot 0,2 ha iste kmetijske rastline. Če je le ta manjša od 0,19 ha, se lahko vnese kot »zelenjava« ali kot »zelišča«.
4. člen 
(status kmetijskega zemljišča v uporabi ali živali) 
(1) Kmetijsko zemljišče v uporabi se v evidenci iz prejšnjega člena označi z naslednjimi statusi:
– s statusom »E« se označi tisto kmetijsko zemljišče v uporabi, na katerem je zaključeno obdobje preusmeritve;
– s statusom »P« se označi tisto kmetijsko zemljišče v uporabi, ki je v obdobju preusmeritve;
– s statusom »K« se označi tisto kmetijsko zemljišče v uporabi, na katerem pridelava ne poteka v skladu z Uredbo 2018/848/EU, s tem pravilnikom in uredbo, ki ureja ekološko pridelavo in predelavo kmetijskih pridelkov in živil;
– s statusom »N« se označi tisto kmetijsko zemljišče v uporabi, ki ni vključeno v nadzor ekološke pridelave in predelave.
(2) Če ima kmetijsko zemljišče v uporabi status delno »P«, delno pa »E«, se tako kmetijsko zemljišče v uporabi označi s statusom »E«.
(3) Če ima kmetijsko zemljišče v uporabi status delno »E« ali »P«, delno pa »N«, se tako kmetijsko zemljišče v uporabi označi s statusom »N«.
(4) Če je izvajalcu dejavnosti ali skupini izvajalcev izdana pozitivna odločba o odobritvi skrajšanja obdobja preusmeritve za posamezna kmetijska zemljišča v uporabi v skladu z Uredbo 2018/848/EU po 25. oktobru tekočega leta, se takšna kmetijska zemljišča v uporabi s statusom »E« označijo od 1. januarja naslednjega leta.
(5) Živali se v evidenci iz prejšnjega člena označijo z naslednjimi statusi:
– s statusom »E« se označi tista žival, ki je zaključila obdobje preusmeritve;
– s statusom »P« se označi tista žival, ki je v obdobju preusmerjanja in
– s statusom »K« se označi tista žival, ki ni v skladu z Uredbo 2018/848/EU in uredbo, ki ureja ekološko pridelavo in predelavo kmetijskih pridelkov in živil.
5. člen 
(status izvajalca dejavnosti, skupine izvajalcev ali obrata javne prehrane) 
(1) Izvajalec dejavnosti ali skupina izvajalcev se v evidenci iz 3. člena tega pravilnika označi z naslednjimi statusi:
1. s statusom »eko« se označi tisti izvajalec dejavnosti ali skupina izvajalcev, ki ima zaključeno obdobje preusmeritve in je pridobila certifikat za najmanj en ekološki kmetijski pridelek ali živilo;
2. s statusom »P1« se označi tisti izvajalec dejavnosti ali skupina izvajalcev, ki je vključena prvo leto obdobja preusmeritve;
3. s statusom »P2« se označi tisti izvajalec dejavnosti ali skupina izvajalcev, ki je vključena drugo leto obdobja preusmeritve;
4. s statusom »P3« se označi tisti izvajalec dejavnosti ali skupina izvajalcev, ki je vključena tretje leto obdobja preusmeritve;
5. s statusom »PX« se označi tisti izvajalec dejavnosti ali skupina izvajalcev, ki je v obdobju preusmeritve več kot tri leta;
6. s statusom »K« se označi tisti izvajalec dejavnosti ali skupina izvajalcev, ki ne prideluje ali predeluje v skladu z Uredbo 2018/848/EU, s tem pravilnikom in uredbo, ki ureja ekološko pridelavo in predelavo kmetijskih pridelkov in živil, ter zato ni pridobil certifikata za kmetijski pridelek ali živilo ali je bil ta razveljavljen;
7. s statusom »Delna kmetija eko« se označi tisti izvajalec dejavnosti ali skupina izvajalcev, ki ima zaključeno obdobje preusmeritve za tisti del svojih površin, ki so pod nadzorom ekološke pridelave in predelave, in je pridobil certifikat za najmanj en ekološki kmetijski pridelek ali živilo in
8. s statusom »Delna kmetija P« se označi tisti izvajalec dejavnosti ali skupina izvajalcev, ki je v obdobju preusmeritve za tisti del svojih površin, ki so pod nadzorom ekološke pridelave in predelave.
(2) Obrat javne prehrane, izvajalec dejavnosti ali skupina izvajalcev, ki se ukvarja s predelavo, se v evidenci iz 3. člena tega pravilnika označi z naslednjima statusoma:
1. s statusom »ekološki«, če se ukvarja s predelavo ekoloških proizvodov in ima certifikat za ekološka živila, in
2. s statusom »vzporedna predelava«, če ima vzporedno predelavo ekoloških in konvencionalnih proizvodov in ima certifikat za ekološka živila.
6. člen 
(seznam certifikatov) 
Organizacija za kontrolo in certificiranje na seznam certifikatov vnese certifikat posameznega izvajalca dejavnosti, skupine izvajalcev ali obrata javne prehrane v skladu z Uredbo 2018/848/EU. Organizacija za kontrolo in certificiranje vsak dan oziroma najpozneje v treh dneh od nastale spremembe posodobi seznam certifikatov.
III. EVIDENCA EKOLOŠKEGA RASTLINSKEGA RAZMNOŽEVALNEGA MATERIALA IN RASTLINSKEGA RAZMNOŽEVALNEGA MATERIALA IZ PREUSMERITVE, EKOLOŠKO VZREJENIH ŽIVALI IN EKOLOŠKO GOJENIH NEDORASLIH ORGANIZMOV IZ AKVAKULTURE 
7. člen 
(evidenca ekološkega rastlinskega razmnoževalnega materiala in rastlinskega razmnoževalnega materiala iz preusmeritve, ekološko vzrejenih živali in ekološko gojenih nedoraslih organizmov iz akvakulture) 
V evidenci ekološkega rastlinskega razmnoževalnega materiala in rastlinskega razmnoževalnega materiala iz preusmeritve, ekološko vzrejenih živali in ekološko gojenih nedoraslih organizmov iz akvakulture se vodijo podatki o tistih vrstah in sortah ekološkega rastlinskega razmnoževalnega materiala in rastlinskega razmnoževalnega materiala iz preusmeritve, ekološko vzrejenih živalih in ekološko gojenih nedoraslih organizmih iz akvakulture, ki so na voljo v Republiki Sloveniji.
8. člen 
(vpis v evidenco) 
(1) Vloga za vpis v evidenco iz prejšnjega člena mora poleg podatkov iz zakona, ki ureja kmetijstvo, vsebovati podatke iz 26. člena Uredbe 2018/848/EU, iz Priloge III Uredbe 2020/464/EU in:
– kopijo certifikata, ki potrjuje pridelavo, rejo ali gojenje ekološkega rastlinskega razmnoževalnega materiala in rastlinskega razmnoževalnega materiala iz preusmeritve, ekološko vzrejenih živali in ekološko gojenih nedoraslih organizmov iz akvakulture;
– izjavo, da ekološki rastlinski razmnoževalni material in rastlinski razmnoževalni material iz preusmeritve izpolnjuje zahteve za trženje v skladu s pravilnikom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin;
– registrsko številko dobavitelja, ki mu je bila dodeljena ob vpisu v register dobaviteljev v skladu s pravilnikom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin;
– izjavo, da bo ministrstvo nemudoma obvestil, če ekološkega rastlinskega razmnoževalnega materiala in rastlinskega razmnoževalnega materiala iz preusmeritve, ekološko vzrejenih živali in ekološko gojenih nedoraslih organizmov iz akvakulture ne bo imel več na voljo.
(2) Ministrstvo izbriše iz evidence iz prejšnjega člena že vpisane podatke o ekološkem rastlinskem razmnoževalnem materialu, rastlinskem razmnoževalnem materialu iz preusmeritve, ekološko vzrejenih živali in ekološko gojenih nedoraslih organizmov iz akvakulture, če ugotovi, da izvajalec dejavnosti ali skupina izvajalcev ne izpolnjuje zahtev iz Uredbe 2018/848/EU oziroma tega pravilnika ali če ga izvajalec dejavnosti ali skupina izvajalcev obvesti, da nima več na voljo ekološkega rastlinskega razmnoževalnega materiala, rastlinskega razmnoževalnega materiala iz preusmeritve, ekološko vzrejenih živali in ekološko gojenih nedoraslih organizmov iz akvakulture, ki ga je vpisal v evidenco iz prejšnjega člena.
9. člen 
(obnavljanje evidence razmnoževalnega materiala) 
(1) V evidenci iz 7. člena tega pravilnika je treba podatke o ekološkem rastlinskem razmnoževalnem materialu in rastlinskem razmnoževalnem materialu iz preusmeritve obnavljati dvakrat letno, in sicer:
– 15. februarja in
– 1. septembra.
(2) Izvajalec dejavnosti ali skupina izvajalcev spremembe podatkov, ki se nanašajo na podatke iz prejšnjega odstavka, sporoči ministrstvu dvakrat letno, in sicer do 5. februarja in do 20. avgusta.
(3) V evidenci iz 7. člena tega pravilnika se podatki o ekološko vzrejenih živalih in ekološko gojenih nedoraslih organizmih obnovijo v 5 dneh, odkar izvajalec dejavnosti ali skupina izvajalcev vloži popolno vlogo iz prejšnjega člena.
IV. KONČNI DOLOČBI 
10. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil (Uradni list RS, št. 72/18, 17/19 – popr).
11. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-709/2021
Ljubljana, dne 25. julija 2022
EVA 2021-2330-0118
Irena Šinko 
ministrica za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti