Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2022 z dne 28. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2022 z dne 28. 7. 2022

Kazalo

2544. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o varovanju določenih oseb, prostorov, objektov in okolišev objektov, ki jih varuje policija, stran 7747.

  
Na podlagi 103. člena Zakona o nalogah in pooblastilih policije (Uradni list RS, št. 15/13, 23/15 – popr., 10/17, 46/19 – odl. US, 47/19 in 153/21 – odl. US) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o varovanju določenih oseb, prostorov, objektov in okolišev objektov, ki jih varuje policija 
1. člen 
V Uredbi o varovanju določenih oseb, prostorov, objektov in okolišev objektov, ki jih varuje policija (Uradni list RS, št. 63/13, 23/20 in 144/20) se v 5. členu za besedo »varuje« doda besedilo »osebo, ki opravlja funkcijo« in za besedo »države« doda vejica.
2. člen 
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
»6. člen 
(druga stopnja varovanja) 
Po drugi stopnji policija varuje osebo, ki opravlja funkcijo:
– predsednika Republike Slovenije,
– predsednika Vlade Republike Slovenije, v skladu s predpisom, ki ga izda Vlada Republike Slovenije.«.
3. člen 
V 7. členu se v prvem odstavku:
– na koncu druge alineje doda besedilo »če to narekuje ocena ogroženosti,«;
– v sedmi in osmi alineji beseda »mesec« nadomesti z besedo »mesece«, vejica na koncu osme alineje pa nadomesti s piko;
– črta deveta alineja.
4. člen 
V 8. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Po četrti stopnji policija varuje:
– podpredsednika Vlade Republike Slovenije, razen v primeru iz druge alineje prvega odstavka prejšnjega člena,
– predsednika Državnega sveta Republike Slovenije,
– predsednika Ustavnega sodišča Republike Slovenije,
– predsednika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije,
– varuha človekovih pravic,
– ministra, razen ministrov iz prejšnjega člena,
– generalnega državnega tožilca,
– direktorja Slovenske obveščevalno-varnostne agencije,
– generalnega direktorja policije,
– družinske člane osebe, ki opravlja funkcijo predsednika Republike Slovenije,
– družinske člane osebe, ki opravlja funkcijo predsednika Vlade Republike Slovenije, v skladu s predpisom, ki ga izda Vlada Republike Slovenije,
– kandidate za predsednika Republike Slovenije od uradne potrditve kandidatur do uradne razglasitve izida volitev Državne volilne komisije,
– bivšega predsednika Republike Slovenije devet mesecev po prenehanju trimesečnega varovanja po tretji stopnji,
– bivšega predsednika Vlade Republike Slovenije devet mesecev po prenehanju trimesečnega varovanja po tretji stopnji,
– bivšega podpredsednika Vlade Republike Slovenije šest mesecev po prenehanju opravljanja funkcije podpredsednika vlade.«.
5. člen 
V 11. členu v tretjem odstavku:
– se tretja alineja črta;
– dosedanji četrta in peta alineja postaneta tretja in četrta alineja.
V četrtem odstavku se v prvi alineji besedilo »objekte, v katerih so prostori« nadomesti z besedo »sedeže«.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA 
6. člen 
Predsednik Vlade Republike Slovenije in njegovi družinski člani se do začetka izvajanja varovanja v skladu s predpisom Vlade Republike Slovenije iz spremenjenega 6. člena in spremenjenega prvega odstavka 8. člena uredbe varujejo v skladu z Uredbo o varovanju določenih oseb, prostorov, objektov in okolišev objektov, ki jih varuje policija (Uradni list RS, št. 63/13, 23/20 in 144/20).
7. člen 
Bivšega podpredsednika Vlade Republike Slovenije, ki ga policija ob uveljavitvi te uredbe varuje v skladu z Uredbo o varovanju določenih oseb, prostorov, objektov in okolišev objektov, ki jih varuje policija (Uradni list RS, št. 63/13, 23/20 in 144/20), policija še naprej varuje v skladu z Uredbo o varovanju določenih oseb, prostorov, objektov in okolišev objektov, ki jih varuje policija (Uradni list RS, št. 63/13, 23/20 in 144/20).
8. člen 
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-218/2022
Ljubljana, dne 28. julija 2022
EVA 2022-1711-0013
Vlada Republike Slovenije 
dr. Robert Golob 
predsednik 

AAA Zlata odličnost