Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2022 z dne 8. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2022 z dne 8. 7. 2022

Kazalo

2367. Odlok o finančnem nadomestilu zaradi visokih cen reprodukcijskega materiala, ki se porabi za primarno kmetijsko proizvodnjo, stran 7090.

  
Na podlagi 10. člena, 12. člena in tretjega odstavka 23. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US, 123/21 in 44/22) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o finančnem nadomestilu zaradi visokih cen reprodukcijskega materiala, ki se porabi za primarno kmetijsko proizvodnjo 
1. člen 
(vsebina) 
(1) Ta odlok določa finančno nadomestilo zaradi visokih cen reprodukcijskega materiala, ki se porabi za primarno kmetijsko proizvodnjo (v nadaljnjem besedilu: finančno nadomestilo), upravičenca, podrobnejše pogoje in podrobnejši postopek dodelitve finančnega nadomestila.
(2) Sredstva iz tega odloka se dodelijo v skladu s Sporočilom Komisije Začasni okvir za krizne ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu po agresiji Rusije proti Ukrajini (UL C št. 131 I z dne 24. 3. 2022, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Začasni okvir).
2. člen 
(pomen izraza) 
Primarna kmetijska proizvodnja je kmetijska proizvodnja, kot je opredeljena v 5. točki 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 193 z dne 1. 7. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2020/2008 z dne 8. decembra 2020 o spremembi uredb (EU) št. 702/2014, (EU) št. 717/2014 in (EU) št. 1388/2014 v zvezi z obdobjem njihove uporabe in drugimi ustreznimi prilagoditvami (UL L št. 414 z dne 9. 12. 2020, str. 15).
3. člen 
(upravičenec) 
Upravičenec do finančnega nadomestila je nosilec kmetijskega gospodarstva, katerega kmetijsko gospodarstvo je nekrivdno zašlo v težak finančni položaj zaradi visokih cen reprodukcijskega materiala.
4. člen 
(podrobnejši pogoji za pridobitev finančnega nadomestila) 
Za pridobitev finančnega nadomestila mora upravičenec izpolnjevati naslednje podrobnejše pogoje:
1. v letu 2022 je oddal zbirno vlogo, v skladu s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za leto 2022;
2. v zbirni vlogi iz prejšnje točke ima prijavljena zemljišča dejanske rabe grafične enote rabe zemljišča kmetijskega gospodarstva v skladu s predpisom, ki ureja register kmetijskih gospodarstev (v nadaljnjem besedilu: dejanska raba) iz drugega odstavka 5. člena tega odloka;
3. je imetnik transakcijskega računa v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo;
4. na dan uveljavitve tega odloka nima neporavnanih obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, v višini, ki presega 50 eurov in
5. če z zbirno vlogo iz 1. točke tega člena uveljavlja zemljišča dejanske rabe površine trajnega travnika (1300), mora imeti na teh zemljiščih obtežbo najmanj 0,9 glave velike živine na hektar na dan 1. februarja 2022.
5. člen 
(finančne določbe) 
(1) Sredstva za dodelitev finančnega nadomestila se zagotovijo v višini do 15.000.000 eurov iz proračuna Republike Slovenije.
(2) Finančno nadomestilo se dodeli v obliki pavšala na hektar zemljišča glede na vrsto dejanske rabe in okvirno znaša:
– 31,73 eura za površine trajnega travnika (1300), travinja z razpršenimi neupravičenimi značilnostmi (1320), ekstenzivnega sadovnjaka (1222), hmeljišča (1160), trajnih rastlin na njivskih površinah (1180), vinograda (1211), matičnjaka (1212), intenzivnega sadovnjaka (1221), oljčnika (1230), jagod na njivi (1170) in ostalih trajnih nasadov (1240);
– 63,46 eura za površine njive (1100), začasnega travnika (1131), njive za rejo polžev (1150), hmeljišča v premeni (1161), rastlinjaka (1190), rastlinjaka s sadnimi rastlinami (1192) in kmetijskega zemljišča v pripravi (1610).
(3) Najnižji znesek dodeljenega finančnega nadomestila znaša 50 eurov na upravičenca.
(4) Dokončni višini finančnega nadomestila iz prve in druge alineje drugega odstavka tega člena se proporcionalno prilagodita tako, da skupna vrednost finančnega nadomestila po tem odloku ne presega vrednosti iz prvega odstavka tega člena.
6. člen 
(skupni znesek in združevanje pomoči) 
(1) Skupni znesek državne pomoči v skladu z oddelkom 2.1 Začasnega okvira ne sme presegati 35.000 eurov bruto na upravičenca.
(2) Če se upravičenec ukvarja z več dejavnostmi, za katere veljajo različne zgornje meje pomoči v skladu s točkama 41(a) in 42(a) Začasnega okvira, z ločevanjem računov ali na drug ustrezen način zagotovi, da se za vsako od teh dejavnosti spoštuje ustrezna zgornja meja, pri čemer skupni znesek pomoči, ki je takemu upravičencu dodeljen v skladu z oddelkom 2.1 Začasnega okvira, ne presega 400.000 eurov bruto na upravičenca. Če se upravičenec ukvarja z več dejavnostmi iz točke 42(a) Začasnega okvira, najvišji skupni znesek pomoči ne presega 35.000 eurov bruto na upravičenca.
(3) Finančno nadomestilo se v zvezi z istimi upravičenimi stroški lahko združuje z drugo državno pomočjo v skladu z Začasnim okvirom ali Uredbo Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1), zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) 2021/1237 z dne 23. julija 2021 o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 270 z dne 29. 7. 2021, str. 39), ali s pomočjo de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1408/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 9), zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) 2019/316 z dne 21. februarja 2019 o spremembi Uredbe (EU) 1408/2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju (UL L št. 51 I z dne 22. 2. 2019, str. 1).
(4) Ne glede na prejšnji člen se finančno nadomestilo ustrezno zniža, če bi bila z odobrenim finančnim nadomestilom presežena katera izmed zgornjih mej iz tega člena.
7. člen 
(podrobnejši postopek za pridobitev finančnega nadomestila) 
(1) Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija) upravičencem, ki izpolnjujejo pogoje iz 4. člena tega odloka, na podlagi podatkov iz uradnih evidenc, izda informativno odločbo v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo.
(2) V izreku odločbe o pravici do sredstev se navede, da gre za državno pomoč v skladu z oddelkom 2.1 Začasnega okvira.
(3) Agencija odpremi informativno odločbo najpozneje do 30. septembra 2022.
8. člen 
(preveritev pred odobritvijo finančnega nadomestila in poročanje) 
(1) Agencija pred odobritvijo finančnega nadomestila preveri višino že dodeljene državne pomoči v skladu z oddelkom 2.1 Začasnega okvira za posameznega upravičenca v evidencah državne pomoči, ki jih vodita ministrstvo, pristojno za kmetijstvo in ribištvo, in ministrstvo, pristojno za finance.
(2) Agencija v 15 dneh po izplačilu finančnega nadomestila posameznemu upravičencu poroča ministrstvu, pristojnemu za kmetijstvo, o dodeljenih finančnih nadomestilih na način, ki ga ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave.
9. člen 
(spremljanje) 
Ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, objavi informacije o dodeljenih finančnih nadomestilih v skladu s točko 54 Začasnega okvira na osrednjem spletnem mestu državne uprave (https://www.gov.si/teme/objava-vecjih-prejemnikov-pomoci/).
10. člen 
(hramba dokumentacije) 
Agencija vodi in hrani evidence z informacijami in dokazili o dodeljenih finančnih nadomestilih deset let od dneva dodelitve zadnjega finančnega nadomestila v skladu s tem odlokom.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
11. člen 
(začetek izvajanja ukrepa) 
(1) Ukrep v skladu s tem odlokom se začne izvajati naslednji dan po prejetju odločitve Evropske komisije o združljivosti sheme državne pomoči po tem odloku z notranjim trgom.
(2) Minister, pristojen za kmetijstvo, objavi naznanilo iz prejšnjega odstavka v Uradnem listu Republike Slovenije.
12. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-256/2022
Ljubljana, dne 8. julija 2022
EVA 2022-2330-0062
Vlada Republike Slovenije 
dr. Robert Golob 
predsednik 

AAA Zlata odličnost