Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2022 z dne 8. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2022 z dne 8. 7. 2022

Kazalo

2366. Odlok o finančnem nadomestilu stroškov v ribištvu zaradi visokih cen energentov, ki se porabijo za pogon ribiških plovil, stran 7088.

  
Na podlagi prvega in drugega odstavka 35. člena Zakona o morskem ribištvu (Uradni list RS, št. 115/06, 76/15, 69/17 in 44/22) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o finančnem nadomestilu stroškov v ribištvu zaradi visokih cen energentov, ki se porabijo za pogon ribiških plovil 
1. člen 
(vsebina) 
(1) Ta odlok določa finančno nadomestilo stroškov v ribištvu zaradi visokih cen energentov, ki se porabijo za pogon ribiških plovil (v nadaljnjem besedilu: finančno nadomestilo), upravičence, podrobnejše pogoje in postopek dodelitve finančnega nadomestila.
(2) Sredstva iz tega odloka se dodelijo v skladu s Sporočilom Komisije Začasni okvir za krizne ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu po agresiji Rusije proti Ukrajini (UL C št. 131 I z dne 24. 3. 2022, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Začasni okvir).
2. člen 
(pomen izraza) 
Ribiška dejavnost pomeni gospodarski ribolov, kot je opredeljen v zakonu, ki ureja morsko ribištvo.
3. člen 
(upravičenec) 
Upravičenec do finančnega nadomestila je fizična ali pravna oseba, ki opravlja ribiško dejavnost na ozemlju Republike Slovenije in izpolnjuje podrobnejše pogoje iz 4. člena tega odloka.
4. člen 
(podrobnejši pogoji za pridobitev sredstev) 
(1) Za pridobitev finančnega nadomestila mora upravičenec izpolnjevati naslednje pogoje:
1. za leto 2021 je prejel vračilo trošarine za energente, ki se v okviru opravljanja dejavnosti porabijo za pogon ribiških plovil v skladu s 1. točko prvega odstavka 97. člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 47/16, 92/21 in 192/21);
2. razpolaga z vsaj enim aktivnim ribiškim plovilom, za katero mu je izdano veljavno dovoljenje za gospodarski ribolov. Aktivnost posameznega ribiškega plovila se dokazuje z vsaj enim oddanim ladijskim dnevnikom za to plovilo za tekoče koledarsko leto;
3. je imetnik transakcijskega računa, v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo;
4. na dan uveljavitve tega odloka nima neporavnanih obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, v višini, ki presega 50 eurov.
(2) Podatke o izpolnjevanju pogojev iz prejšnjega odstavka pridobi Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija) iz evidence rešenih zahtevkov za vračilo trošarine, seznama izdanih dovoljenj za gospodarski ribolov in zbirke podatkov o oddanih ladijskih dnevnikih, s katero upravlja ministrstvo, pristojno za ribištvo.
5. člen 
(višina finančnega nadomestila) 
(1) Finančno nadomestilo na upravičenca znaša 0,20 eura na liter goriva.
(2) Finančno nadomestilo na upravičenca se izračuna tako, da se količina porabljenega goriva iz rešenih zahtevkov za vračilo trošarine Finančne uprave Republike Slovenije za leto 2021, pomnoži z zneskom 0,20 eura in se dodeli za 1/6 leta oziroma obdobje dveh mesecev.
(3) Sredstva za izplačilo finančnih nadomestil se zagotovijo iz proračuna Republike Slovenije.
6. člen 
(najvišji skupni znesek in združevanje pomoči) 
(1) Skupni znesek državne pomoči v skladu z oddelkom 2.1 Začasnega okvira ne sme presegati 35.000 eurov bruto na upravičenca.
(2) Če se upravičenec ukvarja z več dejavnostmi, za katere veljajo različne zgornje meje pomoči v skladu s točkama 41(a) in 42(a) Začasnega okvira, z ločevanjem računov ali na drug ustrezen način zagotovi, da se za vsako od teh dejavnosti spoštuje ustrezna zgornja meja, pri čemer skupni znesek pomoči, ki je takemu upravičencu dodeljen v skladu z oddelkom 2.1 Začasnega okvira, ne presega 400.000 eurov bruto na upravičenca. Če se upravičenec ukvarja z več dejavnostmi iz točke 42(a) Začasnega okvira, najvišji skupni znesek pomoči ne presega 35.000 eurov bruto na upravičenca.
(3) Finančno nadomestilo se v zvezi z istimi upravičenimi stroški lahko združuje z drugo državno pomočjo v skladu z Začasnim okvirom ali v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1) zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) 2021/1237 z dne 23. julija 2021 o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 270 z dne 29. 7. 2021, str. 39), ali s pomočjo de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 717/2014 z dne 27. junija 2014 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v sektorju ribištva in akvakulture (UL L št. 190 z dne 28. 6. 2014, str. 45) zadnjič spremenjeno z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2020/2008 z dne 8. decembra 2020 o spremembi uredb (EU) št. 702/2014, (EU) št. 717/2014 in (EU) št. 1388/2014 v zvezi z obdobjem njihove uporabe in drugimi ustreznimi prilagoditvami (UL L št. 414 z dne 9. 12. 2020, str. 15).
(4) Finančno nadomestilo se ustrezno zniža, če bi bila z odobrenim finančnim nadomestilom presežena katera izmed zgornjih mej iz tega člena.
7. člen 
(podrobnejši postopek pridobitve finančne pomoči) 
(1) Agencija upravičencem, ki izpolnjujejo pogoje iz 4. člena tega odloka, na podlagi podatkov iz uradnih evidenc, izda odločbo, v kateri se navede, da gre za državno pomoč v skladu z oddelkom 2.1 Začasnega okvira.
(2) Agencija odpremi odločbo najpozneje do 30. septembra 2022.
8. člen 
(preveritev pred odobritvijo finančnega nadomestila in poročanje) 
(1) Agencija pred odobritvijo finančnega nadomestila preveri višino že dodeljene državne pomoči v skladu z oddelkom 2.1 Začasnega okvira za posameznega upravičenca v evidencah državne pomoči, ki jih vodita ministrstvo, pristojno za ribištvo, in ministrstvo, pristojno za finance.
(2) Agencija v 15 dneh po izplačilu finančnega nadomestila posameznemu upravičencu poroča ministrstvu, pristojnemu za ribištvo, o dodeljenih finančnih nadomestilih na način, ki ga ministrstvo, pristojno za ribištvo, objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave.
9. člen 
(spremljanje) 
Ministrstvo, pristojno za ribištvo, objavi informacije o dodeljenih finančnih nadomestilih v skladu s točko 54 Začasnega okvira na osrednjem spletnem mestu državne uprave (https://www.gov.si/teme/objava-vecjih-prejemnikov-pomoci/).
10. člen 
(hramba dokumentacije) 
Agencija vodi in hrani evidence z informacijami in dokazili o dodeljenih finančnih nadomestilih deset let od dneva dodelitve zadnjega finančnega nadomestila v skladu s tem odlokom.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
11. člen 
(začetek izvajanja ukrepa) 
(1) Ukrep v skladu s tem odlokom se začne izvajati naslednji dan po prejetju odločitve Evropske komisije o združljivosti sheme državne pomoči po tem odloku z notranjim trgom.
(2) Minister, pristojen za ribištvo, objavi naznanilo iz prejšnjega odstavka v Uradnem listu Republike Slovenije.
12. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-255/2022
Ljubljana, dne 8. julija 2022
EVA 2022-2330-0060
Vlada Republike Slovenije 
dr. Robert Golob 
predsednik 

AAA Zlata odličnost