Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2022 z dne 16. 6. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2022 z dne 16. 6. 2022

Kazalo

1982. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2020–2022, stran 6279.

  
Na podlagi 10. in 11. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US, 123/21 in 44/22) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2020–2022 
1. člen 
V Uredbi o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2020–2022 (Uradni list RS, št. 78/19, 85/20, 110/20, 54/21 in 97/21) se v 1. členu prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ta uredba ureja izvajanje Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2020–2022 (v nadaljnjem besedilu: program ukrepov) za izvajanje:
1. Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) No 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 549), razveljavljene z Uredbo (EU) 2021/2116 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 2. decembra 2021 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 (UL L št. 435 z dne 6. 12. 2021, str. 187), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1306/2013/EU);
2. Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 671), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2021/2117 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 2. decembra 2021 o spremembi uredb (EU) št. 1308/2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov, (EU) št. 1151/2012 o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil, (EU) št. 251/2014 o opredelitvi, opisu, predstavitvi, označevanju in zaščiti geografskih označb aromatiziranih vinskih proizvodov in (EU) št. 228/2013 o posebnih ukrepih za kmetijstvo v najbolj oddaljenih regijah Unije (UL L št. 435 z dne 6. 12. 2021, str. 262);
3. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/1366 z dne 11. maja 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pomočjo za sektor čebelarstva (UL L št. 211 z dne 8. 8. 2015, str. 3), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2021/580 z dne 1. februarja 2021 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2015/1366 glede podlage za dodelitev finančnega prispevka za sektor čebelarstva (UL L št. 124 z dne 12. 4. 2021, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Delegirana uredba 2015/1366/EU);
4. Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2015/1368 z dne 6. avgusta 2015 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pomočjo za sektor čebelarstva (UL L št. 211 z dne 8. 8. 2015, str. 9), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2021/725 z dne 4. maja 2021 o odstopanju glede leta 2021 od izvedbenih uredb (EU) št. 809/2014, (EU) št. 180/2014, (EU) št. 181/2014, (EU) 2017/892, (EU) 2016/1150, (EU) 2018/274, (EU) št. 615/2014 in (EU) 2015/1368 v zvezi z nekaterimi upravnimi pregledi in pregledi na kraju samem, ki se uporabljajo na področju skupne kmetijske politike (UL L št. 155 z dne 5. 5. 2021, str. 8), (v nadaljnjem besedilu: Izvedbena uredba 2015/1368/EU).«.
2. člen 
V 2. členu se v prvem odstavku v 1. točki pod č) podpičje nadomesti z vejico in se doda nova pod d), ki se glasi:
»d) vzdrževanje čebelnjakov za prenos znanja v čebelarstvu;«.
V drugem odstavku se beseda »ter« nadomesti z vejico, na koncu odstavka se pika nadomesti z vejico in doda besedilo »ter zagotovitev optimalnega delovanja čebelnjakov za prenos znanja v čebelarstvu.«.
3. člen 
V 3. členu se v prvem odstavku za besedilom »Za ukrepe iz 1. točke pod a)« doda besedilo »in d)«.
4. člen 
V 4. členu se v tretjem odstavku besedilo »c) in č)« nadomesti z besedilom »c), č) in d)«.
5. člen 
V 7. členu se v prvem odstavku besedilo »c) in č)« nadomesti z besedilom »c), č) in d)«.
6. člen 
Za 14.g členom se dodajo nov pododdelek d) ter nova 14.h in 14.i člen, ki se glasijo:
»d) Vzdrževanje čebelnjakov za prenos znanja v čebelarstvu 
14.h člen 
(pogoji za dodelitev podpore za vzdrževanje čebelnjakov za prenos znanja v čebelarstvu) 
(1) Vlagatelj je upravičen do podpore za vzdrževanje čebelnjakov za prenos znanja v čebelarstvu, če:
1. poseduje učni čebelnjak, namenjen prenosu znanja, ki je bil vzpostavljen v okviru izvajanja ukrepa iz 14.a člena te uredbe;
2. nima neporavnanih zapadlih obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, v višini, ki presega 50 eurov;
3. ni v postopku zaradi insolventnosti ali postopku prisilnega prenehanja, kakor ju določa zakon, ki ureja finančno poslovanje;
4. ima odprt transakcijski račun za nakazilo dodeljenih sredstev v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo.
(2) Vlagatelj mora voditi dnevnik čebelarskih opravil, dnevnik prenosov znanja in evidence o številu udeležencev pri prenosu znanja, hraniti potrdila o plačilu računov za nakup matic, dodatne hrane za čebele, satja in satnic ter potrošnega materiala in hraniti račune o nakupu zdravil ter voditi evidence o delovnih obiskih čebelnjaka.
(3) Pogoji iz tega člena se podrobneje določijo v javnem razpisu.
14.i člen 
(upravičeni stroški) 
(1) Upravičeni stroški za financiranje vzdrževanja čebelnjakov za prenos znanja v čebelarstvu so stroški dela, stroški prevoza do čebelnjaka in stroški potrošnega materiala.
(2) Podpora se dodeli v obliki pavšalnega zneska za delo v višini 945,00 eura na leto na en vzdrževani čebelnjak za prenos znanja v čebelarstvu, kar znaša skupno 100 ur in 31 obiskov učnega čebelnjaka, ter za stroške, povezane s tem, in sicer:
– potni stroški se priznajo v višini 0,37 eura za km za dejansko opravljene prevoze in lahko znašajo največ 20 % pavšalnega zneska stroškov dela za oskrbo čebelnjaka za prenos znanja v čebelarstvu;
– stroški materiala, potrebnega za oskrbo učnega čebelnjaka za prenos znanja v čebelarstvu, kakor so zdravila, zagotavljanje zanesljive prehranjenosti, zamenjava matic, dodatni satniki in satnice ter potrošnega materiala, lahko znašajo največ 400,00 eura brez vštetega DDV na leto na en čebelnjak za prenos znanja v čebelarstvu.
(3) Upravičeni stroški se dodelijo v obliki pavšalnega zneska za delo, potni stroški, ki so povezani z obiskom učnega čebelnjaka po opravljenem prevozu in stroški materiala za oskrbo učnega čebelnjaka po opravljenem plačilu teh stroškov.
(4) Podpora se dodeli za učne čebelnjake, ki so bili vzpostavljeni in izplačani za programski leti 2021 in 2022. Čebelnjaki, ki so bili vzpostavljeni in izplačani v programskem letu 2021, so za vzdrževanje upravičeni od 1. avgusta 2021. Čebelnjaki, za katere je agencija sredstva izplačala za programsko leto 2022, so upravičeni do sorazmernega deleža iz drugega odstavka tega člena po dvanajstinah za polni mesec po datumu izplačila sredstev agencije za programsko leto 2022, glede na datum izdanih računov o nakupu zdravil, matic, dodatne hrane za čebele, satja in satnic ter potrošnega materiala in datumu plačila vseh računov.«.
7. člen 
V 30. členu se v prvem odstavku besedilo »c) in č)« nadomesti z besedilom »c), č) in d)«.
8. člen 
V 32. členu se v petem odstavku besedilo »9., 15.a,« nadomesti z besedilom »9., 14.h, 15.a,«.
9. člen 
V 35. členu se v šestem odstavku besedilo »9., 15.a,« nadomesti z besedilom »9., 14.h, 15.a,«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
10. člen 
(končanje postopkov) 
Postopki, začeti v programskih letih 2020, 2021 in 2022 v skladu z Uredbo o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2020–2022 (Uradni list RS, št. 78/19, 85/20, 110/20, 54/21 in 97/21), se končajo v skladu z Uredbo o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2020–2022 (Uradni list RS, št. 78/19, 85/20, 110/20, 54/21 in 97/21).
11. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-220/2022
Ljubljana, dne 15. junija 2022
EVA 2022-2330-0040
Vlada Republike Slovenije 
dr. Robert Golob 
predsednik 
 
 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti