Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2022 z dne 2. 6. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2022 z dne 2. 6. 2022

Kazalo

1786. Uredba o dopolnitvah Uredbe o organih v sestavi ministrstev, stran 5734.

  
Na podlagi 21. člena, petega odstavka 23. člena in drugega odstavka 42. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14, 51/16, 36/21, 82/21 in 189/21) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o dopolnitvah Uredbe o organih v sestavi ministrstev 
1. člen 
V Uredbi o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 35/15, 62/15, 84/16, 41/17, 53/17, 52/18, 84/18, 10/19, 64/19, 90/21 in 117/21) se v 16. členu v prvem odstavku za 2. točko doda nova 3. točka, ki se glasi:
»3. Urad za nadzor, kakovost in nabave v zdravstvenem sistemu,«.
Dosedanja 3. točka postane 4. točka.
Za tretjim odstavkom se doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Urad za nadzor, kakovost in nabave v zdravstvenem sistemu:
1. opravlja strokovne, upravne in razvojne naloge na področjih upravnega nadzora, kakovosti in nabav v zdravstvenem sistemu,
2. pripravi pravne podlage za ustanovitev Agencije za nadzor, kakovost in nabave v zdravstvenem sistemu,
3. izvaja upravni nadzor v zdravstvenem sistemu nad javnimi zdravstvenimi zavodi,
4. vodi izbirne postopke, sprejema smernice, organizira delo in oblikuje politiko nadzora za imenovane člane sveta javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republike Slovenije,
5. pripravlja izhodišča za spremljanje uspešnosti poslovanja in delovanja javnih zdravstvenih zavodov, določa ključna merila uspešnosti delovanja v zdravstveni dejavnosti,
6. strateško načrtuje, spremlja in nadzoruje sistem kakovosti v zdravstvu,
7. pripravlja sistemsko analizo dejavnikov tveganja v zdravstvenem sistemu in predlaga strateške rešitve za obvladovanje tveganj,
8. strateško načrtuje, spremlja in nadzira nabavne postopke v javnih zdravstvenih zavodih izvaja pregled nad javnimi naročili in javnimi razpisi ter predlaga dobre poslovne prakse.«.
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Urada za nadzor, kakovost in nabave v zdravstvenem sistemu se sprejme do 1. septembra 2022.
3. člen 
Urad za nadzor, kakovost in nabave v zdravstvenem sistemu najpozneje 1. septembra 2022 začne izvajati naloge iz novega četrtega odstavka 16. člena uredbe.
V Urad za nadzor, kakovost in nabave v zdravstvenem sistemu se z dnem začetka izvajanja nalog iz prejšnjega odstavka premestijo ustrezni javni uslužbenci iz organov državne uprave.
Z dnem začetka izvajanja nalog Urada za nadzor, kakovost in nabave v zdravstvenem sistemu se v finančni načrt ministrstva, pristojnega za zdravje, prerazporedijo pravice porabe v obsegu, kot so bile za stroške dela in materialne stroške za premeščene javne uslužbence iz prejšnjega odstavka načrtovane v finančnih načrtih organov državne uprave za čas od dneva premestitve javnih uslužbencev do konca leta 2022.
4. člen 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-216/2022
Ljubljana, dne 1. junija 2022
EVA 2022-3130-0026
Vlada Republike Slovenije 
dr. Robert Golob 
predsednik 

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina