Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2022 z dne 2. 6. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2022 z dne 2. 6. 2022

Kazalo

1779. Pravilnik o prijavi nezgode in poškodbe pri delu, stran 5708.

  
Na podlagi tretjega odstavka 41. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11), tretjega odstavka 8. člena Zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (Uradni list RS, št. 65/00, 47/15, 31/18, 152/20 – ZZUOOP, 175/20 – ZIUOPDVE, 203/20 – ZIUPOPDVE, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk in 206/21 – ZDUPŠOP) in v zvezi s 76. členom Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19, 189/20 – ZFRO, 51/21, 159/21, 196/21 – ZDOsk, 15/22 in 43/22) minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter minister za zdravje izdajata
P R A V I L N I K 
o prijavi nezgode in poškodbe pri delu 
1. člen 
(vsebina) 
Ta pravilnik določa način, vsebino in postopek prijave nezgod in poškodb pri delu ter:
– ravnanje Inšpektorata Republike Slovenije za delo (v nadaljnjem besedilu: IRSD) v zvezi s prijavo nezgod pri delu v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu;
– ravnanje Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZZZS) v zvezi s prijavo poškodbe pri delu zaradi izvajanja obveznega zdravstvenega zavarovanja, vključno z ugotavljanjem in uveljavljanjem povračila škode in drugih stroškov, v skladu s predpisi o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in
– izvajanje nalog Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljnjem besedilu: NIJZ) v zvezi s prijavo poškodbe pri delu v skladu s predpisi o javnem zdravju in zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva.
2. člen 
(pomen izrazov) 
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo:
1. delodajalec je:
– delodajalec in samozaposlena oseba, kakor sta opredeljena s predpisi o varnosti in zdravju pri delu, in
– zavezanec za plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje za poškodbo pri delu, kakor je opredeljen s predpisi o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju;
2. nezgoda pri delu je nezgoda, kakor je opredeljena v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu;
3. osebni zdravnik je poškodovančev izbrani splošni osebni zdravnik, kakor je opredeljen s predpisi o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju;
4. poškodba pri delu je poškodba, kakor je opredeljena z zakonom, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ali drugimi področnimi zakoni, in ki ima za posledico vsaj en dan odsotnosti z dela ali smrt poškodovanca;
5. poškodovanec je:
– delavec, kakor je opredeljen v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu, in
– oseba, ki je na dan nastanka poškodbe pri delu obvezno zdravstveno zavarovana za poškodbo pri delu v skladu s predpisi o obveznem zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju;
6. sistem »on-line« je sistem, ki zagotavlja neposredno elektronsko izmenjevanje podatkov med informacijskimi sistemi izvajalcev zdravstvenih storitev in sistemom ZZZS;
7. portal Slovenska poslovna točka (v nadaljnjem besedilu: portal SPOT) je javni spletni portal za podporo poslovnim subjektom v skladu s predpisi, ki urejajo postopke v sistemu za podporo poslovnim subjektom.
3. člen 
(obrazec) 
(1) Nezgoda in poškodba pri delu se prijavita na obrazcu Prijava nezgode in poškodbe pri delu (v nadaljnjem besedilu: obrazec) iz Priloge, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Obrazec je sestavljen iz splošnega in zdravstvenega dela.
(3) Obrazec se izpolni elektronsko, če ni s tem pravilnikom določeno drugače.
(4) Obrazec se izpolni v skladu s tem pravilnikom in z navodilom za izpolnitev obrazca, ki je objavljeno na spletnih straneh IRSD, ZZZS in NIJZ.
(5) Navodilo za izpolnitev obrazca sprejmejo skupaj poslovodni organi IRSD, ZZZS in NIJZ.
4. člen 
(splošni del obrazca) 
(1) Splošni del obrazca vsebuje podatke o prijavitelju, delodajalcu, poškodovancu, o nezgodi in poškodbi pri delu.
(2) Splošni del obrazca izpolni delodajalec, ki s tem prijavi nezgodo pri delu v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu oziroma poškodbo pri delu v skladu s predpisi o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter javnem zdravju.
(3) Delodajalec takoj oziroma v najkrajšem možnem času prijavi nezgodo in poškodbo pri delu.
(4) Delodajalec, ki je vpisan v Poslovni register Slovenije (v nadaljnjem besedilu: PRS), elektronsko izpolni splošni del obrazca na portalu SPOT.
(5) Delodajalec, ki ni vpisan v PRS, prijavi nezgodo oziroma poškodbo pri delu tako, da izpolni splošni del obrazca v papirni obliki in ga osebno prinese, pošlje po pošti ali po elektronski pošti na ZZZS.
(6) Z oddajo obrazca na ZZZS delodajalec, ki ni vpisan v PRS, pooblasti ZZZS, da v njegovem imenu opravi prijavo prek portala SPOT.
(7) Z izpolnitvijo oziroma vložitvijo obrazca delodajalec iz četrtega in petega odstavka tega člena izpolni obveznost prijave nezgode pri delu v skladu s predpisi, ki urejajo varnost in zdravje pri delu.
5. člen 
(zdravstveni del obrazca) 
(1)Zdravstveni del obrazca vsebuje podatke o zdravstvenem stanju poškodovanca, ki je posledica poškodbe pri delu.
(2) Zdravstveni del obrazca izpolni osebni zdravnik poškodovanca.
6. člen 
(izpolnjevanje in oddaja obrazca) 
(1)Podatke iz splošnega dela obrazca, ki jih delodajalec izpolni na portalu SPOT, delodajalec digitalno podpiše in jih prek portala SPOT hkrati posreduje na ZZZS in IRSD.
(2) Podatke iz splošnega dela obrazca, ki ga vloži delodajalec, ki ni vpisan v PRS, ZZZS izpolni na portalu SPOT. Podatke strokovni delavec ZZZS digitalno podpiše in jih prek portala SPOT hkrati posreduje v informacijski sistem ZZZS in na IRSD.
(3) Osebni zdravnik poškodovanca v sistemu »on-line« prebere podatke iz splošnega dela obrazca v informacijskem sistemu ZZZS in elektronsko izpolni zdravstveni del obrazca, ki ga v sistemu »on-line« posreduje v informacijski sistem ZZZS.
(4) Če poškodovanec nima osebnega zdravnika in ne stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, se zdravstveni del obrazca ne izpolni.
(5) ZZZS vse podatke iz obrazca, ki so v informacijskem sistemu ZZZS, na podlagi medsebojno sklenjene pogodbe elektronsko posreduje NIJZ.
KONČNE DOLOČBE 
7. člen
(sprejetje navodila za izpolnitev obrazca) 
Predstojniki IRSD, ZZZS in NIJZ sprejmejo navodilo za izpolnitev obrazca iz četrtega odstavka 3. člena tega pravilnika v osmih dneh od uveljavitve tega pravilnika.
8. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
(1)Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o prijavah na področju varnosti in zdravja pri delu (Uradni list RS, št. 54/13), razen 3., 4., 5. in 6. člena, ki se nanašajo na prijavo nevarnih pojavov in prijavo poklicnih bolezni.
(2) Pravilnik iz prejšnjega odstavka se uporablja do začetka uporabe tega pravilnika.
9. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. septembra 2022.
Št. 0072-7/2022
Ljubljana, dne 25. maja 2022
EVA 2022-2611-0028
Janez Cigler Kralj 
minister 
za delo, družino,socialne zadeve 
in enake možnosti 
 
Janez Poklukar 
minister 
za zdravje 

AAA Zlata odličnost