Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2022 z dne 24. 5. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2022 z dne 24. 5. 2022

Kazalo

1689. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o trošarinah, stran 5431.

  
Na podlagi 8., 11., 15., 16., 18., 19., 20., 29., 32., 33., 36., 43., 44., 45., 48., 49., 51., 52., 53., 55., 56., 58., 63., 72., 74., 77., 79., 80., 80.a, 87., 92., 97., 98., 99. in 101. člena in za izvrševanje 14., 22., 30., 32., 34., 59. in 86. člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 47/16, 92/21 in 192/21) ter na podlagi drugega odstavka v zvezi s 16. točko prvega odstavka 4. člena Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 77/16 in 47/19) minister za finance izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o trošarinah 
1. člen 
V Pravilniku o izvajanju Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 62/16, 67/16 – popr., 62/18, 13/19 in 108/21) se v 41. členu tretji in četrti odstavek spremenita tako, da se glasita:
»(3) Za pivo ali žganje, ki je vneseno iz druge države članice, se obračuna trošarina po stopnji iz drugega odstavka 77. člena oziroma četrtega odstavka 79. člena ZTro-1, če ga proizvede oseba, katere proizvodnja ne presega količinske omejitve iz prvega odstavka 77. člena oziroma prvega odstavka 79. člena ZTro-1.
(4) Izpolnjevanje pogojev iz prejšnjega odstavka se dokazuje:
1. s potrdilom davčnega organa iz države članice glede odpreme na obrazcu iz priloge Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2021/2266 z dne 17. decembra 2021 o določitvi pravil za uporabo Direktive Sveta 92/83/EGS glede potrjevanja in samopotrjevanja neodvisnih malih proizvajalcev alkoholnih pijač za namene trošarine (UL L št. 455 z dne 20. 12. 2021, str. 26, v nadaljnjem besedilu: Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/2266), ali
2. z navedbo izjave na elektronskem trošarinskem dokumentu ali poenostavljenem trošarinskem dokumentu, ki ga izda mali proizvajalec piva ali žganja. Izjava mora biti zapisana v skladu s 5. in 6. členom Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2021/2266, s katero se potrjujeta status proizvajalca in njegova letna proizvodnja,
iz katerih je razvidno, da je mali proizvajalec v preteklem letu proizvedel količine, ki ne presegajo 20.000 hl piva oziroma 150 litrov 100 vol. % alkohola.«.
2. člen 
Za 41. členom se dodajo novi 41.a, 41.b in 41.c člen, ki se glasijo:
»41.a člen 
(potrdilo malega proizvajalca alkohola in alkoholnih pijač) 
(1) Potrdilo za uveljavljanje nižje trošarine v drugi državi članici iz 80.a člena ZTro-1 se predloži na obrazcu iz Priloge Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2021/2266.
(2) Potrdilo iz prejšnjega odstavka se lahko izda proizvajalcem alkohola in alkoholnih pijač, katerih skupna letna proizvodnja v preteklem letu ne presega praga letne proizvodnje iz 23.a člena Direktive Sveta 92/83/EGS z dne 19. oktobra 1992 o uskladitvi strukture trošarin za alkohol in alkoholne pijače (UL L št. 316 z dne 31. 10. 1992, str. 21), zadnjič spremenjene z Direktivo Sveta (EU) 2020/1151 z dne 29. julija 2020 o spremembi Direktive 92/83/EGS o uskladitvi strukture trošarin za alkohol in alkoholne pijače (UL L št. 256 z dne 5. 8. 2020, str. 1).
41.b člen 
(vloga za izdajo potrdila o proizvedenih količinah alkohola in alkoholnih pijač) 
(1) Vlogo za izdajo potrdila za uveljavljanje nižje trošarine v drugi državi članici predloži mali proizvajalec alkohola in alkoholnih pijač na obrazcu »Vloga za izdajo potrdila o proizvedenih količinah alkohola in alkoholnih pijač«, ki je objavljen na spletni strani davčnega organa in vsebuje naslednje podatke:
1. identifikacijske podatke vložnika,
2. koledarsko leto proizvodnje alkohola in alkoholnih pijač,
3. vrsto in količino skupne letne proizvodnje alkohola in alkoholnih pijač ter
4. izjavo, da je alkohol in alkoholne pijače proizvedel sam.
(2) Podatki iz 3. točke prejšnjega odstavka glede količine skupne letne proizvodnje alkohola in alkoholnih pijač v preteklem letu se določajo neodvisno za vsako skupino alkoholnih pijač. Kot skupna letna proizvodnja določene vrste alkoholne pijače se šteje celotna proizvodnja posamezne vrste alkoholne pijače, ki jo je v preteklem koledarskem letu proizvedel neodvisni mali proizvajalec, razen za vino, pri katerem se povprečna letna proizvodnja določa na podlagi proizvodnje najmanj treh zaporednih vinskih letih. Za novoustanovljene družbe, ki v preteklem letu niso poslovale, se pri določitvi obsega letne proizvodnje upošteva ocenjena letna proizvodnja določene vrste alkoholne pijače.
41.c člen 
(samopotrjevanje) 
Za uveljavljanje nižje trošarine v drugi državi članici lahko proizvajalec alkohola in alkoholnih pijač navede izjavo o samopotrjevanju in podatke o skupni letni količini proizvedenega alkohola in alkoholnih pijač v preteklem koledarskem letu v elektronskem trošarinskem dokumentu ali poenostavljenem trošarinskem dokumentu v skladu s 5. in 6. členom Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2021/2266.«.
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. IPP 007-396/2022/16
Ljubljana, dne 16. maja 2022
EVA 2022-1611-0050
Mag. Andrej Šircelj 
minister 
za finance

AAA Zlata odličnost