Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2022 z dne 13. 5. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2022 z dne 13. 5. 2022

Kazalo

1608. Sklep o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Znanstveno in inovacijsko središče Pomurje, stran 5205.

  
Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in prvega odstavka 67. člena Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (Uradni list RS, št. 186/21) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P 
o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Znanstveno in inovacijsko središče Pomurje 
I. STATUS ZAVODA 
1. člen 
(1) S tem sklepom se ustanovi javni raziskovalni zavod Znanstveno in inovacijsko središče Pomurje.
(2) Ustanovitelj javnega raziskovalnega zavoda Znanstveno in inovacijsko središče Pomurje (v nadaljnjem besedilu: zavod) je Republika Slovenija, ustanoviteljske pravice in obveznosti pa izvršuje Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada).
2. člen 
Zavod je pri svojem delu avtonomen, kar mu zagotavlja predvsem:
1. svobodo raziskovanja in posredovanja znanja;
2. samostojno upravljanje sredstev stabilnega financiranja v skladu z Zakonom o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (Uradni list RS, št. 186/21; v nadaljnjem besedilu: ZZrID);
3. samostojno urejanje notranje organiziranosti in delovanja v skladu s predpisi, tem sklepom in statutom;
4. sprejemanje pogojev za izvolitev v raziskovalne nazive ob upoštevanju minimalnih pogojev, določenih v splošnem aktu Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ARRS);
5. izvolitve v raziskovalne nazive;
6. izbiro zaposlenih za zasedbo delovnih mest;
7. oblikovanje in določitev področij znanstvenoraziskovalnega dela;
8. volitve, imenovanja in odpoklic organov v skladu z ZZrID, statutom in drugimi akti;
9. odločanje o oblikah sodelovanja z drugimi organizacijami.
II. IME IN SEDEŽ ZAVODA 
3. člen 
(1) Ime javnega raziskovalnega zavoda: Znanstveno in inovacijsko središče Pomurje.
(2) Ime v angleškem jeziku: Pomurje Science and Innovation Centre.
(3) Skrajšano ime: ZIS Pomurje.
(4) Sedež zavoda: Rakičan.
(5) Poslovni naslov zavoda: Lendavska ulica 28, Rakičan, 9000 Murska Sobota.
III. DEJAVNOST ZAVODA 
4. člen 
(1) Dejavnosti zavoda v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) so:
J 58.110 Izdajanje knjig,
J 58.130 Izdajanje časopisov,
J 58.140 Izdajanje revij in druge periodike,
J 58.190 Drugo založništvo,
J 58.210 Izdajanje računalniških iger,
J 58.290 Drugo izdajanje programja,
J 59.110 Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj,
J 59.120 Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, video filmov, televizijskih oddaj,
J 59.130 Distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj,
J 59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij,
J 62.010 Računalniško programiranje,
J 62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih,
J 62.030 Upravljanje računalniških naprav in sistemov,
J 62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti,
J 63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti,
J 63.120 Obratovanje spletnih portalov,
J 63.990 Drugo informiranje,
L 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin,
M 70.210 Dejavnost stikov z javnostjo,
M 70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje,
M 71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje,
M 71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje,
M 72 Znanstvena raziskovalna in razvojna dejavnost,
M 72.1 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju naravoslovja in tehnologije,
M 72.11 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije,
M 72.110 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije,
M 72.19 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije,
M 72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije,
M 72.2 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike,
M 73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja,
M 74.200 Fotografska dejavnost,
M 74.300 Prevajanje in tolmačenje,
M 74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti,
N 77.290 Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup,
N 77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup,
N 77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup,
N 77.400 Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitenih del,
N 82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti,
N 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj,
N 82.990 Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje,
P 85.422 Visokošolsko izobraževanje,
P 85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije,
P 85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti,
P 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
P 85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje,
R 90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje,
R 91.011 Dejavnost knjižnic,
R 91.012 Dejavnost arhivov,
S 94.120 Dejavnost strokovnih združenj,
S 94.999 Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij.
(2) Zavod je ustanovljen z namenom neodvisnega izvajanja znanstvenoraziskovalne dejavnosti in za izvajanje javne službe na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti.
(3) Javna služba na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti predstavlja znanstvene in družbeno oziroma gospodarsko pomembne ter neodvisne znanstvene raziskave in podporne dejavnosti za njihovo izvajanje, ki se izvajajo neprekinjeno, kakovostno in nepridobitno ter katerih rezultati so javno dostopni ter pomembni za znanstveni in družbeni oziroma gospodarski razvoj Slovenije. Javna služba na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti obsega raziskovalne programe in usposabljanje mladih raziskovalcev ter infrastrukturno, upravljavsko in podporno dejavnost ter drugo institucionalno infrastrukturo, programe nacionalnih raziskav in razvoja znanstvenoraziskovalne dejavnosti, financiranih prek stabilnega financiranja znanstvenoraziskovalne dejavnosti.
(4) Zavod je izvajalec javne službe kot subjekt, katerega glavni cilj na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti je neodvisna izvedba raziskav oziroma obsežna razširitev rezultatov teh dejavnosti prek izobraževanja, objav ali prenosa znanja.
(5) Zavod izvaja javno službo na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti, s čimer uresničuje svoje temeljno poslanstvo.
(6) Zavod opravlja temeljno in aplikativno raziskovanje ter skrbi za razvoj in delovanje infrastrukture v okviru državnih strateških dokumentov na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti in inovacij. Zavod skrbi tudi za popularizacijo znanosti ter širjenje znanstvene in tehnične kulture.
(7) V prvih desetih letih bodo področje raziskovanja predvsem ključne omogočitvene tehnologije za digitalizacijo in digitalno preobrazbo, prenos tehnološkega znanja v poslovno okolje, metodologije in tehnologije za transformacijo linearnega v krožno gospodarstvo in prenos aplikativnih raziskav v prakso in industrijo. Navedeno bo zagotovilo prenos raziskovalnih rezultatov in tehnološkega znanja v okolje ob varovanju intelektualne lastnine in s tem spodbujanje tehnoloških, netehnoloških in družbenih inovacij, tehnološko zahtevnejšega podjetništva ter posledično večanje produktivnosti in dodane vrednosti v gospodarstvu.
(8) Zavod zagotavlja vsestransko dostopnost ter uporabo znanja v družbi in gospodarstvu, prenos raziskovalnih dosežkov v prakso, popularizacijo znanosti, širjenje znanstvene kulture in obveščanje javnosti.
(9) Zavod se vključuje v domačo in mednarodno znanstvenoraziskovalno dejavnost in se v ta namen povezuje s sorodnimi organizacijami v Republiki Sloveniji in v svetu.
(10) Za zagotavljanje enakih možnosti spolov zavod sprejme in izvaja program ukrepov ter najmanj enkrat letno obravnava njegove učinke in o njih poroča v okviru rednih letnih poročil.
5. člen 
(1) Zavod lahko poleg dejavnosti javne službe opravlja tudi tržno dejavnost, povezano z dejavnostmi javne službe, pri čemer te ne smejo posegati v obseg in kakovost zagotavljanja javne službe. Kadar zavod opravlja tržno dejavnost, mora biti cena na trgu oblikovana tako, da upošteva polno lastno ceno tržne dejavnosti, ki mora vključevati vse neposredne in posredne stroške zagotavljanja te tržne storitve. V kalkulacijo cene morajo biti všteti vsi stroški, ki so povezani s prodajo blaga in storitev na trgu ter se nanašajo na izdatke za blago in storitve, investicije in investicijsko vzdrževanje ter stroške dela.
(2) Zavod opravlja dejavnost tudi za druge naročnike v obsegu in na način, ki je določen z letnim programom dela in finančnim načrtom zavoda.
(3) Zavod prodajo blaga in storitev na trgu lahko izvaja le, če z izvajanjem te dejavnosti zagotovi najmanj pokritje vseh s to dejavnostjo povezanih odhodkov.
6. člen 
(1) Zavod lahko ob izpolnjevanju pogojev po predpisih, ki urejajo visokošolsko izobraževanje, v okviru svoje znanstvenoraziskovalne dejavnosti sodeluje z univerzami in samostojnimi visokošolskimi zavodi pri oblikovanju in izvajanju visokošolskega izobraževanja.
(2) Zavod lahko na podlagi predhodnega soglasja ustanovitelja postane pridružena članica univerze.
(3) Podrobnejše določbe o postopku povezovanja ter o sodelovanju zavoda z univerzami in samostojnimi visokošolskimi zavodi se opredelijo v statutu.
7. člen 
(1) Zavod in raziskovalci spodbujajo uporabo, zaščito in prenos znanja na način, da so raziskovalni rezultati, financirani iz javnih virov, preneseni v družbo oziroma gospodarstvo. Prihodki iz dejavnosti prenosa znanja se lahko namenijo le za financiranje osnovne dejavnosti zavoda ali uporabijo za nagrajevanje izumiteljev skladno z zakonom, ki ureja izume iz delovnega razmerja.
(2) Zavod lahko v okviru svoje dejavnosti ustanovi drug zavod s soglasjem ustanovitelja.
(3) Ne glede na zakon, ki ureja javne finance, lahko zavod v skladu s 77. členom ZZrID zaradi prenosa znanja v družbo oziroma gospodarstvo ustanovi gospodarsko družbo.
(4) Gospodarsko družbo zavod ustanovi skladno z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, in vanjo vstopa z intelektualno lastnino, pridobljeno z izvajanjem znanstvenoraziskovalne dejavnosti. Intelektualna lastnina mora biti veljavno vrednotena na dan sklenitve družbene pogodbe, skladno s postopki, ki urejajo intelektualno lastnino. Pri tem kot ustanovitelj odgovarja za obveznosti ustanovljene pravne osebe do višine svojega kapitalskega vložka.
(5) Način vrednotenja intelektualne lastnine, postopek izbire zasebnega soustanovitelja, postopek in pogoji ustanavljanja, gospodarske družbe ter strategija izstopa iz ustanovljene pravne osebe so opredeljeni v posebnem aktu zavoda, ki ga sprejme upravni odbor in h kateremu poda soglasje ustanovitelj. Določila, ki se nanašajo na posamičen primer ustanovitve gospodarske družbe, so opredeljena v družbeni pogodbi.
(6) Za ustanovitev gospodarske družbe, ki mora temeljiti na družbeni pogodbi, zavod potrebuje soglasje ustanovitelja, in sicer na predlog upravnega odbora zavoda. Pripravljena mora biti vsa potrebna dokumentacija, na podlagi katere lahko ustanovitelj sprejme odločitev.
IV. ORGANIZACIJA IN ORGANI ZAVODA 
8. člen 
Podrobnejša organiziranost zavoda se določi s statutom.
9. člen 
Organi zavoda so:
– upravni odbor,
– direktor in
– znanstveni svet.
1. Upravni odbor
10. člen 
(1) Organ upravljanja zavoda je upravni odbor, ki ga sestavlja pet članov, od katerih:
– dva člana imenuje ustanovitelj na način, da je med predstavniki ustanovitelja upoštevana uravnotežena zastopanost spolov, skladno z zakonom, ki ureja enake možnosti spolov, in sicer enega na predlog ministrstva, pristojnega za znanost, in enega na predlog ministrstva za gospodarstvo,
– dva člana imenuje znanstveni svet zavoda iz vrst uporabnikov zavoda oziroma zainteresirane javnosti. Imenovana člana iz vrst uporabnikov ne smeta prihajati iz iste institucije,
– enega člana izvolijo zaposleni delavci zavoda izmed sebe.
(2) Predsednika in podpredsednika upravnega odbora zavoda izvolijo člani upravnega odbora izmed sebe.
(3) Predstavnika ustanovitelja, ki ju imenuje vlada, se izbereta na podlagi skupnega javnega poziva ministrstva, pristojnega za znanost, in ministrstva za gospodarstvo. Če se na javni poziv ne prijavi zadostno število kandidatov oziroma če prijavljeni kandidati ne izpolnjujejo pogojev, določenih v javnem pozivu in je treba zagotoviti nemoteno delovanje upravnega odbora, ministrstvi iz prve alineje prvega odstavka tega člena vladi v imenovanje predlagata kandidata, ki izpolnjujeta pogoje iz tega javnega poziva, brez ponovljenega javnega poziva.
(4) Predstavnika uporabnikov zavoda oziroma zainteresirane javnosti znanstveni svet imenuje na podlagi javnega poziva.
(5) Način imenovanja članov iz vrst uporabnikov zavoda oziroma zainteresirane javnosti in izmed zaposlenih delavcev na zavodu se podrobneje določi v statutu.
11. člen 
(1) Upravni odbor je organ upravljanja zavoda.
(2) Upravni odbor zavoda ima naslednje pristojnosti:
1. sprejema splošne akte zavoda ter akt o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest;
2. sprejema strategijo razvoja zavoda in spremlja njeno uresničevanje;
3. sprejema letni program dela in finančni načrt zavoda;
4. sprejema letno poročilo zavoda;
5. na predlog direktorja in ob predhodnem mnenju znanstvenega sveta sprejema razporeditev sredstev S-ZRD-O;
6. na predlog direktorja in ob predhodnem mnenju znanstvenega sveta sprejme akt prejemnika stabilnega financiranja iz 29. člena ZZrID;
7. sprejme poročilo o evalvaciji iz 31. člena ZZrID;
8. odloča o zadevah gospodarske in materialne narave;
9. odloča o predlogu direktorja o uporabi presežka prihodkov nad odhodki;
10. na predlog direktorja ustanovitelju predlaga način pokrivanja presežka odhodkov nad prihodki;
11. daje ustanovitelju in direktorju predloge in mnenja o posameznih vprašanjih;
12. izvaja nadzor nad vodenjem poslov ter nad finančnim in premoženjskim stanjem zavoda;
13. sprejema statut, h kateremu, ne glede na določbe zakona, ki ureja zavode, ni potrebno soglasje ustanovitelja;
14. imenuje zunanje revizorje za pregled finančnega poslovanja zavoda;
15. potrjuje program notranje revizije in program notranjega nadzora;
16. daje soglasje za posle, ki se v statutu določijo kot posli, za katere je potrebno soglasje upravnega odbora;
17. od direktorja lahko zahteva informacije glede katerega koli poročila ali zadeve v zvezi s poslovanjem zavoda;
18. imenuje in razrešuje direktorja zavoda, k čemur ne glede na določbe zakona, ki ureja zavode, ni potrebno soglasje ustanovitelja;
19. imenuje komisije in druga delovna telesa za izvajanje nalog iz svoje pristojnosti;
20. določa cenike za opravljanje prodaje in storitev na trgu ter sprejme akt, ki ureja prodajo blaga in storitev na trgu;
21. obravnava mnenja in predloge znanstvenega sveta;
22. sprejema poslovnik upravnega odbora;
23. izvaja druge naloge v skladu s tem sklepom in statutom zavoda.
(3) Upravni odbor ministrstvo, pristojno za znanost:
– obvešča o imenovanju oziroma razrešitvi direktorja v 7 dneh od njegovega imenovanja oziroma razrešitve,
– seznanja z besedilom statuta in njegovih sprememb v 7 dneh po njihovem sprejetju,
– na podlagi njegovih usmeritev ali na njegovo zahtevo obvešča o sprejetih odločitvah upravnega odbora,
– vsako leto v letnem poročilu zavoda poroča ustanovitelju o delu upravnega odbora.
12. člen 
(1) Mandat članov upravnega odbora zavoda je štiri leta. Upravni odbor je konstituiran, ko je imenovana oziroma izvoljena več kot polovica članov. Konstitutivno sejo skliče in do imenovanja predsednika upravnega odbora vodi direktor.
(2) Način dela upravnega odbora se določi s statutom oziroma poslovnikom upravnega odbora.
(3) Člani upravnega odbora zavoda morajo svoje naloge opravljati s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika. Za kršitev dolžne skrbnosti in za kršitve varovanja poslovne skrivnosti so odškodninsko odgovorni po splošnih načelih obligacijskega prava.
2. Direktor
13. člen 
(1) Direktor je poslovodni organ zavoda.
(2) Direktor vodi, zastopa in predstavlja zavod ter je odgovoren za zakonitost poslovanja zavoda. Opravlja naslednje naloge:
1. skrbi in odgovarja za zakonitost dela zavoda in za izvajanje njegovih obveznosti, določenih z zakonom, drugimi predpisi, tem sklepom ter splošnimi akti zavoda;
2. upravnemu odboru predlaga v sprejetje splošne akte zavoda;
3. upravnemu odboru predlaga v sprejetje statut in akte o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest;
4. upravnemu odboru predlaga sprejetje letnega programa dela in finančni načrt zavoda;
5. upravnemu odboru predlaga v sprejetje letno poročilo o delu zavoda;
6. upravnemu odboru predlaga v sprejetje strategijo razvoja zavoda;
7. upravnemu odboru predlaga v sprejetje razporeditev sredstev S-ZRD-O;
8. upravnemu odboru predlaga v sprejetje akt prejemnika stabilnega financiranja iz 29. člena ZZrID;
9. sprejema akte v posamičnih zadevah iz pristojnosti zavoda, če s predpisi ni določeno drugače;
10. pripravi predlog odločitve o uporabi presežka prihodkov nad odhodki in pokrivanja presežka odhodkov nad prihodki za upravni odbor;
11. obravnava mnenja in predloge znanstvenega sveta;
12. imenuje strokovne komisije in druga delovna telesa za izvajanje nalog iz svoje pristojnosti;
13. opravlja druge naloge skladno z zakonom, tem sklepom oziroma statutom.
(3) Naloge direktorja se podrobneje opredelijo v statutu.
(4) Direktor je odgovoren, da zavod posluje v skladu z zakonom, drugimi predpisi, tem sklepom in splošnimi akti zavoda.
(5) Direktor je za svoje delo odgovoren upravnemu odboru in ustanovitelju.
(6) Direktor mora pri svojem delu ravnati nepristransko in s skrbnostjo dobrega strokovnjaka ter varovati poslovne skrivnosti zavoda. Direktor odgovarja zavodu za škodo, ki jo je povzročil s svojim nevestnim oziroma protipravnim ravnanjem.
14. člen 
(1) Direktorja imenuje in razrešuje upravni odbor zavoda.
(2) Mandat direktorja je pet let in je lahko po poteku mandatne dobe ponovno imenovan.
(3) Za direktorja zavoda je lahko imenovan raziskovalec, ki ima izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu tretje stopnje, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih tretje stopnje in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 10. raven, s področja dejavnosti zavoda, ter izpolnjuje naslednje pogoje:
– aktivno obvlada slovenski in en svetovni jezik s prednostjo znanja angleškega jezika,
– ima izkušnje pri opravljanju zahtevnejših vodstvenih nalog,
– ima sposobnosti za organiziranje in vodenje znanstvenoraziskovalnega dela,
– izpolnjuje kriterije za vodjo temeljnega raziskovalnega projekta,
– pripravi vizijo razvoja zavoda za pet let,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– izpolnjuje druge pogoje, ki jih določajo veljavni predpisi.
15. člen 
Direktor zavoda lahko opravlja znanstvenoraziskovalno obveznost kot dopolnilno zaposlitev pri istem ali drugem delodajalcu v obsegu, ki ne presega 20 % polnega delovnega časa na teden. Dopolnilna zaposlitev se lahko financira iz sredstev Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije ali iz drugih sredstev.
16. člen 
(1) Zavod ima lahko enega namestnika direktorja. Število pomočnikov direktorja se določi s statutom.
(2) S statutom se določi tudi način določanja zaposlenih, ki opravljajo naloge vodenja notranje organizacijske enote.
3. Znanstveni svet
17. člen 
(1) Za obravnavanje in odločanje o vprašanjih s področja strokovnega dela zavoda se oblikuje znanstveni svet.
(2) Znanstveni svet je strokovni organ zavoda.
(3) Pristojnosti znanstvenega sveta so:
1. odloča o strokovnih vprašanjih v okviru pooblastil, določenih v statutu ali drugih splošnih aktih zavoda;
2. daje mnenje k strategiji razvoja zavoda;
3. obravnava letni program dela in finančni načrt zavoda;
4. daje mnenje na predlog direktorja o razporeditvi sredstev S-ZRD-O;
5. daje mnenje k aktu prejemnika stabilnega financiranja iz 29. člena ZZrID, ki ga predlaga direktor;
6. oblikuje strokovne podlage za pripravo raziskovalnih programov;
7. obravnava poročilo o evalvaciji iz 31. člena ZZrID;
8. podaja mnenje v postopku imenovanja oziroma razrešitve direktorja zavoda;
9. imenuje komisije in druga delovna telesa za izvajanje nalog iz svoje pristojnosti;
10. daje mnenja in pobude glede organizacije in pogojev za razvoj dejavnosti;
11. opravlja izvolitve raziskovalcev v raziskovalne nazive;
12. izvaja druge naloge v skladu s tem sklepom oziroma statutom ter drugimi akti zavoda.
(4) Direktor je član znanstvenega sveta po funkciji in ne more biti izvoljen za predsednika.
(5) Za člana znanstvenega sveta je lahko imenovan znanstveni svetnik, strokovno raziskovalni svetnik, višji znanstveni sodelavec, višji strokovno raziskovalni sodelavec, vodja notranje organizacijske enote in vodja programa.
(6) Član znanstvenega sveta ne more biti hkrati član upravnega odbora zavoda.
(7) Sestava, dolžina mandata, način oblikovanja in podrobnejše naloge znanstvenega sveta se v skladu s tem sklepom določijo v statutu, na način, da je upoštevana uravnotežena zastopanost spolov članov.
V. PREMOŽENJE IN FINANCIRANJE ZAVODA 
18. člen 
(1) Zavod je lastnik stvarnega premoženja, pridobljenega iz javnih in drugih virov.
(2) Zavod ravna s stvarnim premoženjem, ki ga ima v lasti, v skladu s četrtim odstavkom 2. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), ZZrID, tem sklepom in statutom.
(3) Zavod je pred sklenitvijo pravnega posla, s katerim odtuji ali obremeni stvarno premoženje, katerega pogodbena vrednost presega 50.000 eurov, in pred brezplačno odtujitvijo ali obremenitvijo stvarnega premoženja dolžan pridobiti pisno soglasje vlade. Pravni posli, sklenjeni brez predhodnega pisnega soglasja, so nični.
(4) Sredstva, pridobljena iz ravnanja s stvarnim premoženjem, se uporabijo za amortizacijo, investicije, investicijsko vzdrževanje in opremo.
19. člen 
(1) Sredstva, potrebna za izvajanje svojih dejavnosti, zavod pridobiva:
– iz proračuna Republike Slovenije,
– iz proračuna Evropske unije in drugih evropskih institucij,
– iz proračunov lokalnih skupnosti,
– s plačili za storitve,
– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– z donacijami in darili,
– iz drugih virov.
(2) Zavod posluje prek podračuna, odprtega pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila.
20. člen 
(1) Javna služba se financira oziroma sofinancira iz javnih virov.
(2) Sredstva za izvajanje javne službe na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti se zagotavljajo kot sredstva za stabilno financiranje znanstvenoraziskovalne dejavnosti, ki jih zavod pridobiva na podlagi šestletne pogodbe o stabilnem financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti, sklenjene z ARRS.
(3) Prihodki znanstvenoraziskovalne dejavnosti iz 2. ter 5. do 9. točke drugega odstavka 12. člena ZZrID se pri zavodu kot prejemniku stabilnega financiranja znanstvenoraziskovalne dejavnosti obravnavajo enako kot prihodki javne službe.
(4) Prihodki znanstvenoraziskovalne in z njo povezane dejavnosti iz proračuna Evropske unije za izvajanje centraliziranih in drugih programov Evropske unije ter od drugih evropskih institucij se pri zavodu obravnavajo enako kot prihodki javne službe.
(5) Sredstva za izvajanje nalog javne službe ter strokovne in druge naloge v skladu z veljavnimi predpisi, zavod pridobiva na podlagi letnega programa teh nalog. Program teh nalog je pripravljen za obdobje enega leta. Višina in način pridobivanja sredstev iz državnega proračuna se uredita s pogodbo med zavodom in pristojnim ministrstvom oziroma drugim pristojnim organom.
21. člen 
(1) Pri zavodu se lahko ustanovi raziskovalni sklad, ki se lahko financira iz donacij, presežkov prihodkov nad odhodki zavoda, ob upoštevanju 23. člena tega sklepa in skladno z zakonom, ki ureja fiskalno pravilo, in drugih virov ter je namenjen za:
– odpiranje novih raziskovalnih področij in podporo obetavnih projektov,
– posebno podporo za strokovno napredovanje perspektivnih raziskovalcev in
– vključevanje tujih raziskovalcev v delo zavoda.
(2) Oblikovanje, upravljanje in podrobnejši namen uporabe raziskovalnega sklada se določijo s statutom.
(3) S sredstvi raziskovalnega sklada zavoda upravlja direktor zavoda.
VI. RAZPOLAGANJE S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN KRITJE PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO 
22. člen 
Zavod prihodke in odhodke javne službe ter tržne dejavnosti vodi ločeno v skladu z veljavnimi finančnimi predpisi.
23. člen 
(1) Presežek prihodkov nad odhodki, ustvarjen z dejavnostmi iz tretjega odstavka 4. člena in tretjega odstavka 20. člena tega sklepa, ob upoštevanju zakona, ki ureja fiskalno pravilo, sme zavod nameniti le za izvajanje in razvoj dejavnosti. O razporeditvi odloči upravni odbor na predlog direktorja.
(2) Presežek prihodkov nad odhodki, ustvarjen z dejavnostmi iz prvega odstavka 5. člena tega sklepa, ob upoštevanju zakona, ki ureja fiskalno pravilo, zavod lahko nameni za izvajanje in razvoj dejavnosti. O razporeditvi odloči upravni odbor na predlog direktorja.
(3) Zavod za pokritje presežka odhodkov nad prihodki, ustvarjenega iz javne službe in z dejavnostmi iz tretjega in četrtega odstavka 20. člena tega sklepa, nameni tudi presežek prihodkov nad odhodki, ustvarjen z dejavnostmi iz prvega odstavka 6. člena tega sklepa. O načinu poravnave primanjkljaja odloči ustanovitelj na predlog upravnega odbora zavoda.
(4) Presežka odhodkov nad prihodki, ustvarjenega z dejavnostmi iz prvega odstavka 5. člena tega sklepa, zavod ne sme pokriti iz sredstev javne službe ali dejavnosti iz tretjega in četrtega odstavka 20. člena tega sklepa. O načinu poravnave primanjkljaja odloča ustanovitelj na predlog upravnega odbora zavoda.
(5) V primeru presežka odhodkov nad prihodki po obračunskem načelu na javni službi, drugi dejavnosti ali na ravni zavoda mora zavod naročiti revizijo računovodskih izkazov na način, kot ga določa zakon, ki ureja zunanjo revizijo.
VII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU 
24. člen 
Zavod je pravna oseba javnega prava, ki nastopa v pravnem prometu samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi brez omejitev, ob upoštevanju tretjega odstavka 18. člena tega sklepa.
VIII. ODGOVORNOSTI ZA OBVEZNOSTI ZAVODA 
25. člen 
(1) Ustanovitelj prevzema odgovornost za obveznosti zavoda iz naslova opravljanja dejavnosti, ki je javna služba, do vrednosti premoženja, pridobljenega iz državnega proračuna, s katerim zavod razpolaga.
(2) Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti zavoda iz naslova izvajanja tržne dejavnosti.
(3) Zavod odgovarja za svoje obveznosti do višine finančnih sredstev, s katerimi lahko razpolaga, ne glede na njihov vir.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
26. člen 
Zavod se ustanovi z vpisom v sodni register.
27. člen 
(1) Za čas do imenovanja direktorja, vendar največ za obdobje enega leta, ustanovitelj s sklepom imenuje vršilca dolžnosti direktorja zavoda, ki je pooblaščen, da opravi priprave za začetek dela zavoda ter organizira delo oziroma poslovanje zavoda.
(2) Javni razpis za imenovanje direktorja v skladu s tem sklepom objavi vršilec dolžnosti direktorja najpozneje v štirih mesecih od ustanovitve zavoda.
(3) Ne glede na četrti in peti odstavek 10. člena tega sklepa vršilec dolžnosti direktorja sprejme sklep o načinu imenovanja članov upravnega odbora iz vrst uporabnikov zavoda oziroma zainteresirane javnosti in izmed zaposlenih delavcev na zavodu. Mandat tako imenovanih članov upravnega odbora preneha po sprejemu statuta in imenovanju članov upravnega odbora iz vrst uporabnikov zavoda oziroma zainteresirane javnosti in izmed zaposlenih delavcev na zavodu v skladu s statutom.
(4) Ne glede na tretji odstavek 10. člena tega sklepa za prvo imenovanje upravnega odbora na podlagi tega sklepa imenuje predstavnika ustanovitelja v upravnem odboru vlada na predlog ministrstva, pristojnega za znanost, in ministrstva, pristojnega za gospodarstvo, brez izvedbe javnega poziva in pri tem upošteva uravnoteženo zastopanost spolov, skladno z zakonom, ki ureja enake možnosti spolov.
28. člen 
Ne glede na 1. točko prvega odstavka 11. člena tega sklepa sprejme prvi akt o notranji organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest vršilec dolžnosti direktorja zavoda, in sicer v 45 dneh od dneva uveljavitve tega sklepa.
29. člen 
(1) Upravni odbor se oblikuje v skladu s tem sklepom v treh mesecih od ustanovitve zavoda.
(2) Upravni odbor sprejme statut v dveh mesecih, druge splošne akte zavoda pa v šestih mesecih od konstituiranja.
(3) Zavod mora akt prejemnika stabilnega financiranja iz 29. člena ZZrID sprejeti v dveh mesecih od začetka veljavnosti splošnega akta ARRS iz tretjega odstavka 17. člena ZZrID oziroma v dveh mesecih po oblikovanju znanstvenega sveta.
30. člen 
Znanstveni svet se oblikuje v skladu s tem sklepom v šestih mesecih od ustanovitve zavoda.
31. člen 
(1) Za izvrševanje prehodnih določb tega sklepa in za vpis statusnopravnih zadev v sodni register in druge javne evidence v rokih, določenih s predpisi in tem sklepom, je pooblaščen vršilec dolžnosti direktorja zavoda.
(2) Vršilec dolžnosti direktorja vloži predlog za vpis zavoda v sodni register najpozneje v petnajstih dneh od dneva uveljavitve tega sklepa.
32. člen 
Vršilec dolžnosti direktorja vloži vlogo za vpis v zbirko podatkov o izvajalcih znanstvenoraziskovalne dejavnosti po ZZrID (evidenca raziskovalnih organizacij) pri ARRS.
33. člen 
(1) Za ustanovitev in začetek dela zavoda ustanovitelj v finančnem načrtu ARRS zagotovi do 800.000 eurov letno v letih 2022 in 2023.
(2) Začetna sredstva za ustanovitev in začetek dela v višini 15.000 eurov Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport nakaže zavodu na podlagi sklepa, pod pogojem, da je predhodno imenovan vršilec dolžnosti direktorja, pri čemer so navedena sredstva v letu 2022 vključena v sredstva iz prejšnjega odstavka.
(3) Sredstva za programski steber financiranja (PSF-O) in sredstva za institucionalni steber financiranja (ISF-O) zavoda kot novega prejemnika stabilnega financiranja znanstvenoraziskovalne dejavnosti se skladno s splošnim aktom ARRS iz sedmega odstavka 25. člena ZZrID določijo v tretjem letu ustanovitve zavoda.
(4) Za leti 2022 in 2023 se vsa sredstva iz prvega odstavka tega člena, zmanjšana za sredstva iz drugega odstavka tega člena, zagotovijo na podlagi finančnega načrta ARRS v skladu s programom dela in finančnim načrtom zavoda, razen sredstev za investicije, ki jih zagotovi MIZŠ.
(5) ARRS prvo letno pogodbo o financiranju z zavodom sklene po potrditvi programa dela in finančnega načrta zavoda.
(6) V šestem letu prvega pogodbenega obdobja iz 28. člena ZZrID pred začetkom pogajanj ARRS prvič preveri izpolnjevanje pogojev po 80. členu ZZrID. Če zavod takrat ne izpolnjuje pogojev, se pogoji ponovno preverijo, ko je izpolnjen pogoj osmih zaključenih koledarskih let delovanja zavoda.
34. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-186/2022
Ljubljana, dne 12. maja 2022
EVA 2022-3330-0068
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost