Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2022 z dne 20. 4. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2022 z dne 20. 4. 2022

Kazalo

1189. Pravilnik o zagotavljanju sledljivosti porekla za nepredpakirano sveže, ohlajeno in zamrznjeno goveje, prašičje, ovčje, kozje in perutninsko meso, stran 3659.

  
Na podlagi četrtega odstavka 65. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US, 123/21 in 44/22) minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v soglasju z ministrom za gospodarski razvoj in tehnologijo izdaja
P R A V I L N I K 
o zagotavljanju sledljivosti porekla za nepredpakirano sveže, ohlajeno in zamrznjeno goveje, prašičje, ovčje, kozje in perutninsko meso 
1. člen 
(vsebina) 
(1) S tem pravilnikom se določa postopek zagotavljanja sledljivosti porekla svežega, ohlajenega in zamrznjenega govejega, prašičjega, ovčjega, kozjega in perutninskega mesa (v nadaljnjem besedilu: meso), ki se daje na trg kot nepredpakirano, da se zagotovi možnost sledenja mesa po poreklu v vseh fazah proizvodnje in distribucije.
(2) Zagotavljanje sledljivosti porekla mesa je obvezno za sveže, ohlajeno in zamrznjeno goveje, prašičje, ovčje, kozje ali perutninsko meso, ki se uvršča pod oznake kombinirane nomenklature iz Priloge XI Uredbe (EU) št. 1169/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom, spremembah uredb (ES) št. 1924/2006 in (ES) št. 1925/2006 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive Komisije 87/250/EGS, Direktive Sveta 90/496/EGS, Direktive Komisije 1999/10/ES, Direktive 2000/13/ES Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Komisije 2002/67/ES in 2008/5/ES in Uredbe Komisije (ES) št. 608/2004 (UL L št. 304 z dne 22. 11. 2011, str. 18), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2015/2283 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015 o novih živilih, spremembi Uredbe (EU) št. 1169/2011 Evropskega parlamenta in Sveta in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 258/97 Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe Komisije (ES) št. 1852/2001 (UL L št. 327 z dne 11. 12. 2015, str. 1), in se daje na trg kot nepredpakirano meso.
(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena zagotavljanje sledljivosti porekla mesa v skladu s tem pravilnikom ni obvezno za meso, ki se trži v okviru sheme »Izbrana kakovost Slovenija«.
2. člen 
(postopek informiranja) 
(1) Ta pravilnik se izda ob upoštevanju postopka informiranja v skladu z Direktivo (EU) 2015/1535 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. septembra 2015 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih predpisov in pravil za storitve informacijske družbe (UL L št. 241 z dne 17. 9. 2015, str. 1).
(2) Določbe tega pravilnika se ne uporabljajo za proizvode, ki se v skladu z nacionalno zakonodajo, ki zagotavlja enakovredno raven varovanja javnega interesa, kot je določena v zakonodaji Republike Slovenije, zakonito
– proizvajajo oziroma tržijo v drugih državah članicah Evropske unije in Turčiji ali
– proizvajajo v državah Evropskega združenja za prosto trgovino (EFTA), ki so hkrati podpisnice Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru.
(3) Ta pravilnik se izvaja v skladu z Uredbo (EU) 2019/515 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. marca 2019 o vzajemnem priznavanju blaga, ki se zakonito trži v drugi državi članici, in o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 764/2008 (UL L št. 91 z dne 29. 3. 2019, str. 1).
3. člen 
(pomen izrazov) 
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo:
1. izvajalec dejavnosti je izvajalec, kot je opredeljen z Uredbo (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2017 o izvajanju uradnega nadzora in drugih uradnih dejavnosti, da se zagotovi uporaba zakonodaje o živilih in krmi, pravil o zdravju in dobrobiti živali ter zdravju rastlin in fitofarmacevtskih sredstvih, ter o spremembi uredb (ES) št. 999/2001, (ES) št. 396/2005, (ES) št. 1069/2009, (ES) št. 1107/2009, (EU) št. 1151/2012, (EU) št. 652/2014, (EU) 2016/429 in (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta, uredb Sveta (ES) št. 1/2005 in (ES) št. 1099/2009 ter direktiv Sveta 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES in 2008/120/ES ter razveljavitvi uredb (ES) št. 854/2004 in (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Sveta 89/608/EGS, 89/662/EGS, 90/425/EGS, 91/496/EGS, 96/23/ES, 96/93/ES in 97/78/ES ter sklepa Sveta 92/438/EGS (Uredba o uradnem nadzoru) (UL L št. 95 z dne 7. 4. 2017, str. 1), zadnjič spremenjeno z Uredbo (EU) 2021/1756 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. oktobra 2021 o spremembi Uredbe (EU) 2017/625 glede uradnega nadzora nad živalmi in proizvodi živalskega izvora, ki se izvažajo iz tretjih držav v Unijo, da se zagotovi skladnost s prepovedjo nekaterih vrst uporabe protimikrobnih snovi, ter Uredbe (ES) št. 853/2004 v zvezi z neposredno dobavo mesa perutnine in lagomorfov (UL L št. 357 z dne 8. 10. 2021, str. 27), in ki daje v promet meso;
2. spremni dokument je dokument, ki ga izvajalec dejavnosti ob prodaji oziroma izdaji mesa izda drugemu izvajalcu dejavnosti ali končnemu potrošniku v fizični ali drugi obliki (npr. račun (tudi maloprodajni račun), dobavnica, izdajnica, prevzemnica);
3. nepredpakirano meso je meso, ki je brez embalaže oziroma embalaža meso samo delno zapira, tako da je vsebino mogoče spremeniti, in je namenjeno drugemu izvajalcu dejavnosti ali končnemu potrošniku. Kot nepredpakirano meso se šteje tudi meso, pakirano na maloprodajnem mestu, bodisi na zahtevo končnega potrošnika ali kot meso, predpakirano za neposredno prodajo. Hkrati se kot nepredpakirano meso šteje tudi meso, ki je bilo predpakirano, vendar ga izvajalec dejavnosti odpakira in trži v nepredpakirani obliki;
4. sledljivost porekla mesa pomeni zagotavljanje sledenja mesa v vseh fazah proizvodnje in distribucije glede na njegovo poreklo.
4. člen 
(zagotavljanje sledljivosti porekla mesa) 
(1) Izvajalec dejavnosti zagotavlja sledljivost porekla mesa tako, da na spremnem dokumentu navede informacijo o državi porekla ali kraju izvora:
– za sveže, ohlajeno in zamrznjeno prašičje, ovčje, kozje in perutninsko meso: v skladu z Izvedbeno Uredbo Komisije (EU) št. 1337/2013 z dne 13. decembra 2013 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1169/2011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z navedbo države izvora ali kraja porekla za sveže, ohlajeno in zamrznjeno prašičje, ovčje, kozje in perutninsko meso (UL L št. 335 z dne 14. 12. 2013, str. 19);
– za sveže, ohlajeno in zamrznjeno goveje meso: v skladu z Uredbo (ES) št. 1760/2000 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 17. julija 2000 o uvedbi sistema za identifikacijo in registracijo govedi ter o označevanju govejega mesa in proizvodov iz govejega mesa in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 820/97 (UL L št. 204 z dne 11. 8. 2000, str. 1), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/2035 z dne 28. junija 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta glede pravil za obrate, ki gojijo kopenske živali, in valilnice ter za sledljivost nekaterih gojenih kopenskih živali in valilnih jajc (UL L št. 314 z dne 5. 12. 2019, str. 115), in Uredbo Komisije (ES) št. 1825/2000 z dne 25. avgusta 2000 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe (ES) št. 1760/2000 Evropskega parlamenta in Sveta glede označevanja govejega mesa in izdelkov iz govejega mesa (UL L št. 216 z dne 26. 8. 2000, str. 8), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (ES) št. 275/2007 z dne 15. marca 2007 o spremembi Uredbe (ES) št. 1825/2000 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe (ES) št. 1760/2000 Evropskega parlamenta in Sveta glede označevanja govejega mesa in izdelkov iz govejega mesa (UL L št. 76 z dne 16. 3. 2007, str. 12).
(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko izvajalec dejavnosti na spremnem dokumentu navede drug podatek (npr. identifikacijske številke, kode), s katerim zagotavlja jasno in nedvoumno povezavo z informacijo o državi porekla ali kraju izvora mesa iz prejšnjega odstavka.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
(prehodno obdobje) 
Izvajalci dejavnosti se morajo uskladiti z zahtevami iz tega pravilnika do 30. oktobra 2023.
6. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-679/2021
Ljubljana, dne 15. aprila 2022
EVA 2021-2330-0114
Dr. Jože Podgoršek 
minister 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
 
Soglašam! 
Zdravko Počivalšek 
minister 
za gospodarski razvoj in tehnologijo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti