Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2022 z dne 20. 4. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2022 z dne 20. 4. 2022

Kazalo

1187. Zakon o spremembi Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-G), stran 3642.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembi Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-G) 
Razglašam Zakon o spremembi Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-G), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 6. aprila 2022.
Št. 003-02-1/2022-124
Ljubljana, dne 14. aprila 2022
Borut Pahor 
predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBI ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-G) 
1. člen
V Zakonu o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1, 47/15 – ZZSDT, 55/17, 75/19, 11/20 – odl. US, 189/20 – ZFRO, 54/21 in 172/21 – ZODPol-G) se v 27.c členu tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Bruto urna postavka upravičenca za opravljeno uro začasnega ali občasnega dela ne sme biti nižja od zneska minimalne plače, preračunanega na uro dela povprečne mesečne delovne obveznosti za polni delovni čas, tako, da se upošteva, da povprečna mesečna delovna obveznost za polni delovni čas znaša 174 ur. Bruto dohodek za opravljeno začasno in občasno delo v seštevku v koledarskem letu ne sme presegati 9.237,96 eurov. Višina bruto urne postavke in višina bruto dohodka za opravljeno začasno ali občasno delo se usklajujeta z rastjo minimalne plače v Republiki Sloveniji, kot jo določa zakon, ki ureja minimalno plačo, ter ju enkrat letno določi minister, pristojen za delo, in objavi v Uradnem listu Republike Slovenije najpozneje do konca februarja v koledarskem letu. Višina bruto urne postavke velja od marca tekočega koledarskega leta do vključno februarja naslednjega koledarskega leta.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
(1) Minister, pristojen za delo, v petnajstih dneh po uveljavitvi tega zakona izda odredbo, s katero določi višino urne postavke za opravljeno začasno ali občasno delo iz tretjega odstavka 27.c člena zakona.
(2) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Odredba o višini urne postavke in višini dohodka za opravljeno začasno ali občasno delo upokojencev (Uradni list RS, št. 17/22), ki pa se v delu, ki določa višino urne postavke za obdobje od 1. marca 2022 do 28. februarja 2023, uporablja do uveljavitve odredbe iz prejšnjega odstavka.
3. člen 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 101-08/22-3/20
Ljubljana, dne 6. aprila 2022
EPA 2537-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
Igor Zorčič 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti