Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2022 z dne 20. 4. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2022 z dne 20. 4. 2022

Kazalo

1184. Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti družbe DARS, d. d., iz naslova kreditov in dolžniških vrednostnih papirjev, najetih oziroma izdanih za financiranje avtocestnih projektov v višini do 392,44 milijona eurov (ZPKFAP), stran 3634.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti družbe DARS, d. d., iz naslova kreditov in dolžniških vrednostnih papirjev, najetih oziroma izdanih za financiranje avtocestnih projektov v višini do 392,44 milijona eurov (ZPKFAP) 
Razglašam Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti družbe DARS, d. d., iz naslova kreditov in dolžniških vrednostnih papirjev, najetih oziroma izdanih za financiranje avtocestnih projektov v višini do 392,44 milijona eurov (ZPKFAP), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 6. aprila 2022.
Št. 003-02-1/2022-122
Ljubljana, dne 14. aprila 2022
 
Borut Pahor 
predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O POROŠTVU REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OBVEZNOSTI DRUŽBE DARS, D. D., IZ NASLOVA KREDITOV IN DOLŽNIŠKIH VREDNOSTNIH PAPIRJEV, NAJETIH OZIROMA IZDANIH ZA FINANCIRANJE AVTOCESTNIH PROJEKTOV V VIŠINI DO 392,44 MILIJONA EUROV (ZPKFAP) 
1. člen
(1) Republika Slovenija daje poroštvo za obveznosti Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d. (v nadaljnjem besedilu: družba DARS, d. d.) iz naslova najetih kreditov oziroma izdanih dolžniških vrednostnih papirjev za financiranje odsekov iz 3. člena tega zakona.
(2) Republika Slovenija daje poroštvo iz prejšnjega odstavka do skupne višine 392,44 milijona eurov glavnic kreditov ali izdanih dolžniških vrednostnih papirjev in za pripadajoče obresti.
(3) Poroštvo po tem zakonu se daje do 50 % investicijske vrednosti posameznega odseka iz 3. člena tega zakona po tekočih cenah brez vključenega davka na dodano vrednost in stroškov financiranja, kot izhaja iz potrjenega investicijskega programa za posamezen odsek.
2. člen 
(1) Republika Slovenija daje poroštvo iz prejšnjega člena pod naslednjimi pogoji:
– sredstva se lahko črpajo v več obrokih, najdlje do 31. decembra 2030,
– ne glede na prejšnjo alinejo se lahko v primeru refinanciranja obstoječih obveznosti, nastalih s poroštvom, danim po tem zakonu, sredstva črpajo v več obrokih, najdlje do 31. decembra 2055,
– rok odplačila je največ 25 let od dneva sklenitve posamezne kreditne pogodbe ali dneva izdaje posameznega dolžniškega vrednostnega papirja,
– končna zapadlost kreditov ali dolžniških vrednostnih papirjev ne sme biti poznejša od 3. decembra 2060,
– stroški, povezani z najetjem kredita, ne smejo presegati 0,5 % vrednosti glavnice posameznega kredita,
– stroški organiziranja izdaje dolžniških vrednostnih papirjev ne smejo presegati 1 % nominalne vrednosti izdaje,
– obrestna mera kreditov mora biti primerljiva obrestnim meram primerljivih kreditov z državnim poroštvom,
– donosi na dolžniške vrednostne papirje družbe DARS, d. d. morajo biti primerljivi z donosi državnih vrednostnih papirjev primerljive ročnosti, povečanimi za pribitek.
(2) Obveznosti družbe DARS, d. d. iz najetih kreditov, zavarovanih s poroštvom po tem zakonu, se lahko refinancirajo z državnim poroštvom po tem zakonu, če se izpostavljenost Republike Slovenije ob refinanciranju ne poveča.
3. člen 
Sredstva kreditov oziroma dolžniških vrednostnih papirjev po tem zakonu bodo namenjena za financiranje izgradnje naslednjih odsekov, opredeljenih v Resoluciji o nacionalnem programu razvoja prometa v Republiki Sloveniji za obdobje do leta 2030 (Uradni list RS, št. 75/16 in 90/21):
– 3. razvojna os sever – odsek 1: Šentrupert‒Velenje jug;
– 3. razvojna os jug – odsek 1: NM vzhod–Maline (3. in 4. etapa);
– Markovci–Ormož: odsek Markovci–Gorišnica;
– Markovci–Ormož: odsek Gorišnica–Ormož;
– razširitev avtocestnega odseka Koseze–Kozarje v šestpasovnico.
4. člen 
Če družba DARS, d. d. ne bo poravnala obveznosti iz naslova najetih kreditov, za katere je Republika Slovenije dala poroštvo po tem zakonu, bo Republika Slovenija namesto družbe DARS, d. d., na podlagi predhodnega pisnega poziva kreditodajalca ali drugega upravičenca brezpogojno, nepreklicno in na prvi poziv poravnala zapadlo obveznost.
5. člen 
(1) Če družba DARS, d. d. ne bo sposobna poravnati obveznosti iz naslova izdanih dolžniških vrednostnih papirjev, za katere je Republika Slovenija dala poroštvo po tem zakonu, bo Republika Slovenija, namesto družbe DARS, d. d., na podlagi njenega predhodnega pisnega obvestila poroku na dan zapadlosti posamezne obveznosti brezpogojno in nepreklicno poravnala zapadlo obveznost zakonitemu imetniku dolžniškega vrednostnega papirja ali drugemu upravičencu.
(2) Če družba DARS, d. d. ne bo poravnala obveznosti iz naslova izdanih dolžniških vrednostnih papirjev, za katere je Republika Slovenija dala poroštvo po tem zakonu, in ne bo predhodno pisno obvestila poroka, da ne bo sposobna poravnati obveznosti, bo Republika Slovenija namesto nje na podlagi predhodnega pisnega poziva zakonitega imetnika dolžniškega vrednostnega papirja ali drugega upravičenca brezpogojno in nepreklicno poravnala zapadlo obveznost zakonitemu imetniku dolžniškega vrednostnega papirja ali drugemu upravičencu.
(3) Republika Slovenija in družba DARS, d. d. podrobneje opredelita način in vsebino obvestila iz prvega odstavka tega člena s pogodbo iz prvega odstavka 9. člena tega zakona.
6. člen 
Sredstva za poravnavo poroštvenih obveznosti po tem zakonu se zagotovijo v proračunu Republike Slovenije.
7. člen 
(1) Obseg danega poroštva Republike Slovenije po tem zakonu se zmanjšuje z vsakokratnim zneskom najetega kredita oziroma izdanih dolžniških vrednostnih papirjev, za katerega bo dano poroštvo Republike Slovenije, razen če je poroštvo dano za najeti kredit ali izdajo dolžniških vrednostnih papirjev za refinanciranje dolga s poroštvom, ki je bilo dano na podlagi tega zakona.
(2) Obseg danega poroštva po tem zakonu se všteva v kvoto izdajanja poroštev države, ki jo za posamezno leto določa zakon, ki ureja izvrševanje državnega proračuna, razen če je poroštvo dano za najeti kredit ali izdajo dolžniških vrednostnih papirjev za refinanciranje dolga s poroštvom, ki je bilo dano na podlagi tega zakona.
8. člen 
(1) V primeru zadolžitve s krediti sklene pogodbo o poroštvu s kreditodajalci v imenu in za račun Republike Slovenije ministrica ali minister (v nadaljnjem besedilu: minister), pristojen za finance, ali oseba, ki jo za to pooblasti Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada).
(2) V primeru zadolžitve z izdajo dolžniških vrednostnih papirjev izda poroštveno izjavo v imenu in za račun Republike Slovenije minister, pristojen za finance, ali oseba, ki jo za to pooblasti vlada.
9. člen 
(1) Najpozneje ob sklenitvi poroštvene pogodbe oziroma izdaji poroštvene izjave skleneta družba DARS, d. d. ter v imenu in za račun Republike Slovenije minister, pristojen za finance, ali oseba, ki jo za to pooblasti vlada, pogodbo, s katero uredita način zavarovanja poroštva Republike Slovenije.
(2) Če Republika Slovenija izpolni poroštveno obveznost po tem zakonu, pridobi pravico do regresiranja izplačanih zneskov skupaj z vsemi stroški, ki so nastali v zvezi s tem. Poroštvo se zavaruje z menicami.
10. člen 
(1) Za izvajanje tega zakona in vseh pravic ter obveznosti Republike Slovenije, ki iz njega izhajajo, skrbi ministrstvo, pristojno za finance.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek izvaja nadzor nad namensko porabo sredstev, za katera se daje poroštvo s tem zakonom, ministrstvo, pristojno za infrastrukturo.
KONČNA DOLOČBA 
11. člen 
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 450-07/22-1/13
Ljubljana, dne 6. aprila 2022
EPA 2635-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
Igor Zorčič 
predsednik 

AAA Zlata odličnost