Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2022 z dne 20. 4. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2022 z dne 20. 4. 2022

Kazalo

1183. Zakon o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v športno infrastrukturo v Republiki Sloveniji v letih od 2023 do 2027 (ZFSŠI27), stran 3633.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v športno infrastrukturo v Republiki Sloveniji v letih od 2023 do 2027 (ZFSŠI27) 
Razglašam Zakon o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v športno infrastrukturo v Republiki Sloveniji v letih od 2023 do 2027 (ZFSŠI27), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 6. aprila 2022.
Št. 003-02-1/2022-126
Ljubljana, dne 14. aprila 2022
Borut Pahor 
predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O ZAGOTAVLJANJU FINANČNIH SREDSTEV ZA INVESTICIJE V ŠPORTNO INFRASTRUKTURO V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETIH OD 2023 DO 2027 (ZFSŠI27) 
1. člen
(vsebina zakona) 
(1) S tem zakonom se ureja zagotavljanje finančnih sredstev za financiranje in sofinanciranje investicij v športno infrastrukturo v letih od 2023 do 2027.
(2) Finančna sredstva na podlagi tega zakona so namenjena financiranju in sofinanciranju investicij v športno infrastrukturo, ki je v 67. členu Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg, 82/20 in 3/22 – ZDeb) opredeljena pod pojmom športni objekti in površine za šport v naravi.
2. člen 
(zagotavljanje sredstev) 
(1) Za izvajanje investicij iz prejšnjega člena se v proračunu Republike Slovenije zagotovi skupno 150 milijonov eurov, in sicer na posebni proračunski postavki pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.
(2) Finančna sredstva iz prejšnjega odstavka se v letih od 2023 do 2027 zagotovijo v višini 30 milijonov eurov letno.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek je letni znesek zagotovljenih finančnih sredstev lahko tudi višji za znesek, ki ga ni bilo mogoče realizirati v preteklih letih, pri čemer letni obseg porabe finančnih sredstev ne sme preseči 60 milijonov eurov, skupni znesek porabe finančnih sredstev v letih 2023 do 2027 pa ne sme preseči zneska iz prvega odstavka tega člena.
3. člen 
(letni načrt) 
(1) Vlada Republike Slovenije z letnim načrtom, ki ga sprejme najkasneje do 31. marca v tekočem letu, opredeli prioritetna področja za financiranje in sofinanciranje investicij iz 1. člena tega zakona.
(2) Na podlagi letnega načrta iz prejšnjega odstavka Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v Uradnem listu Republike Slovenije objavi javni razpis v katerem se kot merila za izbor investicij, ki bodo financirane oziroma sofinancirane, v skladu s tem zakonom, upoštevajo predvsem:
– prispevek k razvoju področja,
– dvig kakovosti in trajnosti športne infrastrukture,
– specifika oziroma specifične potrebe prostora.
4. člen 
(poročanje) 
Vlada Republike Slovenije enkrat na leto poroča Državnemu zboru Republike Slovenije o izvajanju tega zakona, najpozneje do konca meseca maja za preteklo leto.
KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 411-10/22-6/14
Ljubljana, dne 6. aprila 2022
EPA 2564-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
Igor Zorčič 
predsednik 

AAA Zlata odličnost