Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2022 z dne 11. 4. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2022 z dne 11. 4. 2022

Kazalo

1072. Uredba o nadomestilu za izrabo prostora za proizvodno napravo na veter, stran 3245.

  
Na podlagi osmega odstavka 21. člena Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 121/21 in 189/21) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o nadomestilu za izrabo prostora za proizvodno napravo na veter 
1. člen 
(predmet uredbe) 
Ta uredba določa podrobnejša pravila za odmero in plačevanje nadomestila za izrabo prostora za proizvodno napravo na veter (v nadaljnjem besedilu: nadomestilo).
2. člen 
(pomen izrazov) 
(1) Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, pomenijo:
1. »proizvajalec električne energije« je oseba, ki je bila investitor proizvodne naprave, jo upravlja in pridobiva prihodke od električne energije, proizvedene v tej proizvodni napravi;
2. »proizvodna naprava na veter« je sklop opreme in napeljav, ki pretvarjajo veter kot obnovljivi vir energije v električno energijo, ter lahko samostojno obratuje (v nadaljnjem besedilu: proizvodna naprava);
3. »fizična oseba« je oseba, ki opravlja dejavnost proizvodnje električne energije z eno proizvodno napravo z nazivno močjo do 50 kW in je vpisana v register fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost proizvodnje električne energije pri Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, ter ima veljavno deklaracijo za proizvodno napravo v skladu z zakonom, ki ureja spodbujanje rabe obnovljivih virov energije;
4. »višina podpore« je cena električne energije proizvodne naprave, ki jo Agencija za energijo določi v odločbi o dodelitvi podpore.
(2) Drugi izrazi, uporabljeni v tej uredbi, pomenijo enako kot izrazi, določeni v zakonu, ki ureja spodbujanje rabe obnovljivih virov energije.
3. člen 
(zavezanec za plačilo nadomestila) 
Zavezanec za plačilo nadomestila (v nadaljnjem besedilu: zavezanec) je proizvajalec električne energije.
4. člen 
(izjema od obveznosti plačila nadomestila) 
Ne glede na prejšnji člen obveznost plačila nadomestila ne velja za fizične osebe.
5. člen 
(upravičenec do prejema nadomestila) 
(1) Zavezanec plača nadomestilo občini, v kateri je proizvodna naprava na veter (v nadaljnjem besedilu: občina).
(2) Če proizvodna naprava, sestavljena iz več generatorjev (v nadaljnjem besedilu: vetrnice ali vetrne elektrarne), ki obratujejo povezano, stoji v več občinah, plača zavezanec tem občinam nadomestilo v sorazmerju z inštalirano močjo vetrnic na območju posamezne občine.
(3) Nadomestilo je javna dajatev, ki pripada občini.
6. člen 
(osnova za nadomestilo) 
(1) Osnova za nadomestilo je ocenjeni celoletni prihodek zavezanca, ki izvira iz proizvodnje električne energije iz vetrne energije njegovih posameznih proizvodnih naprav.
(2) V primeru proizvodnih naprav na veter, za katere je zavezanec na podlagi odločbe Agencije za energijo upravičen do podpore, se v letu, ko je zavezanec podporo prejemal, osnova za nadomestilo določi kot zmnožek letne proizvedene količine električne energije (izražene v MWh) in višine podpore (izražene v EUR/MWh).
(3) V primeru preostalih proizvodnih naprav na veter, za katere zavezanec ni upravičen do podpore, se osnova za nadomestilo določi kot zmnožek letne proizvedene količine električne energije (izražene v MWh) in referenčne cene električne energije (izražene v EUR/MWh), ki jo za posamezno leto določi in objavi Agencija za energijo v skladu z zakonom, ki ureja spodbujanje rabe obnovljivih virov energije.
(4) Ne glede na prejšnji odstavek se v primeru proizvodnih naprav na veter, za katere je zavezanec del proizvedene električne energije prodajal na podlagi pogodb o nakupu električne energije iz obnovljivih virov, veljavnih najmanj deset let, osnova za nadomestilo določi kot zmnožek po pogodbi o nakupu električne energije iz obnovljivih virov prodanih količin električne energije (izražene v MWh) in pogodbenih cen električne energije (izraženih v EUR/MWh).
7. člen 
(obveznost plačila nadomestila) 
(1) Nadomestilo je letna obveznost zavezanca in se odmeri za preteklo leto po triodstotni stopnji od vrednosti osnove iz prejšnjega člena.
(2) Obveznost plačila nadomestila nastopi prvi dan v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem začne proizvodna naprava oddajati električno energijo v omrežje.
8. člen 
(odločba o odmeri nadomestila) 
(1) Nadomestilo zavezancu odmeri ministrstvo, pristojno za energijo, z odločbo, ki jo pošlje v vednost občini.
(2) Z odločbo o odmeri nadomestila se določi znesek nadomestila, ki ga je zavezanec dolžan plačati občini.
9. člen 
(plačilni pogoji) 
(1) Zavezanec poravna z odločbo odmerjeno nadomestilo v enkratnem znesku v 30 dneh po vročitvi odločbe.
(2) Za neplačane zapadle obveznosti tečejo zakonite zamudne obresti.
10. člen 
(posredovanje podatkov) 
(1) Zavezanec je dolžan ministrstvu, pristojnemu za energijo, v skladu s predpisom, ki ureja sporočanje podatkov, ki so jih dolžni sporočati izvajalci energetskih dejavnosti, najpozneje do 15. aprila tekočega koledarskega leta za preteklo koledarsko leto predložiti naslednje podatke:
– podatek o letni proizvedeni električni energiji za posamezno vetrno elektrarno,
– podatek o inštalirani moči vetrnih elektrarn na območju posamezne občine.
(2) Če je prihodek iz proizvodnje električne energije preteklega koledarskega leta nastal po 31. marcu tekočega koledarskega leta, se ovrednoti za nadomestilo v naslednjem letu.
KONČNA DOLOČBA 
11. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 7. avgusta 2022.
Št. 00704-137/2022
Ljubljana, dne 7. aprila 2022
EVA 2022-2430-0010
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti