Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2022 z dne 11. 4. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2022 z dne 11. 4. 2022

Kazalo

1071. Uredba o določitvi nalog kontaktne točke za spodbujanje rabe obnovljivih virov energije, stran 3243.

  
Na podlagi desetega odstavka 51. člena Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 121/21 in 189/21) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o določitvi nalog kontaktne točke za spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
Ta uredba določa način dela, področje uporabe in naloge kontaktne točke, vzpostavitev in vodenje informacijskega sistema, sodelovanje s pristojnimi organi in poročanje ter obveščanje kontaktne točke kot del dejavnosti centra za podpore, kot jo določa 51. člen Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 121/21 in 189/21; v nadaljnjem besedilu: ZSROVE).
2. člen 
(pomen izrazov) 
(1) Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, pomenijo:
1. »kontaktna točka« je dejavnost centra za podpore, kot jo opredeljuje 51. člen ZSROVE;
2. »vlagatelj« je pravna ali fizična oseba, ki namerava kot investitor vlagati v napravo ter katere vlogo za pridobitev dovoljenj in drugih aktov usmerja kontaktna točka;
3. »upravni in drug pristojni organ« je prvostopenjski upravni organ, kot ga opredeljuje zakon, ki ureja upravni postopek, oziroma zanj velja subsidiarna uporaba zakona, ki ureja upravni postopek;
4. »upravni in drugi postopki« so postopki, kot so urejeni v Zakonu o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20 – ZIUOPDVE in 3/22 – ZDeb) oziroma zanje velja subsidiarna uporaba zakona, ki ureja upravni postopek;
5. »proizvodna naprava« je sklop opreme in napeljav, ki pretvarja obnovljive vire energije v električno energijo, toploto za ogrevanje in hlajenje ali v pogonska tekoča in plinasta biogoriva ter lahko obratuje samostojno;
6. »program podpore« je vsak instrument, program ali mehanizem, ki ga uporabi država članica ali skupina držav članic in spodbuja uporabo energije iz obnovljivih virov z zmanjševanjem stroškov te energije, povečanjem cene, po kateri se lahko prodaja, ali povečanjem količine nabavljene energije na podlagi obveznosti glede obnovljive energije ali drugače, kamor med drugim spadajo finančni instrumenti, naložbena pomoč, davčne oprostitve ali olajšave, vračilo davkov, programi podpore, ki zavezujejo k uporabi obnovljive energije, vključno s programi, ki uporabljajo zelene certifikate, in neposredni programi zaščite cen, vključno s tarifami za dovajanje energije in spremenljivimi ali fiksnimi plačili premij;
7. »informacijski sistem« je računalniški sistem, ki ga upravlja center za podpore ter zagotavlja ustrezno informacijsko podporo za integrirano izvajanje poslovnih in upravnih procesov;
8. »Agencija za energijo« je v skladu z zakonom ustanovljen nacionalni regulativni organ Republike Slovenije na področju trga z energijo.
(2) Drugi izrazi imajo enak pomen, kot ga določajo predpisi s področja energetike.
II. OBSEG IN ZAGOTAVLJANJE NALOG JAVNE SLUŽBE 
3. člen 
(področje uporabe) 
(1) Kontaktna točka opravlja dejavnost iz 4. člena te uredbe na področju javnih in zasebnih vlaganj za:
– proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije;
– proizvodnjo toplote za ogrevanje in hlajenje iz obnovljivih virov energije;
– proizvodnjo plinastih goriv, vključno z vodikom, iz obnovljivih virov energije;
– proizvodnjo pogonskih tekočih in plinastih biogoriv;
– proizvodnjo drugih tekočih biogoriv;
– soproizvodnjo z visokim izkoristkom;
– uporabo odvečne toplote v sistemih daljinskega ogrevanja;
– hranilnike električne energije, povezane z izgradnjo proizvodne naprave.
(2) Kontaktna točka je na voljo vsem vlagateljem ne glede na nazivno moč ali namembnost proizvodne naprave, vključno s samooskrbo.
4. člen 
(temeljne naloge kontaktne točke) 
(1) Kontaktna točka usmerja vlagatelja pri postopkih pridobivanja dovoljenj in drugih aktov, ki se po nacionalnem pravu zahtevajo za proizvodne naprave ter so potrebni za gradnjo, rekonstrukcijo, obnovo ali obratovanje proizvodne naprave in njihovo priključitev na omrežje ter v postopkih programov podpore.
(2) Kontaktna točka vlagatelja pregledno vodi skozi postopek predložitve vlog za izdajo dovoljenj in drugih aktov, od vložitve zahteve do izdaje dokončne odločitve o tej zahtevi, ter mu zagotavlja vse potrebne informacije.
(3) Kontaktna točka lahko opravlja vse naloge v zvezi s pomočjo vlagatelju v upravnih in drugih postopkih ter postopkih programov podpore, vendar pa v teh postopkih ne nastopa kot zastopnik ali pooblaščenec vlagatelja.
(4) Dovoljenja in drugi akti iz prvega in drugega odstavka tega člena so vsa dovoljenja in drugi posamični akti, prostorski akti, licence, registracije in upravna dejanja, ki so potrebni za gradnjo, rekonstrukcijo, obnovo ali obratovanje proizvodne naprave ter za pridobitev podpore v postopkih programov podpore (v nadaljnjem besedilu: dovoljenja in drugi akti).
(5) Dovoljenja in drugi akti iz tega člena vključujejo zlasti:
a) prijavo na javni razpis za podpore v skladu z zakonom, ki ureja spodbujanje obnovljivih virov energije;
b) odločbo o sklenitvi podpore in sklenitev pogodbe o njej;
c) spremembo oziroma sprejetje prostorskega izvedbenega akta;
č) lokacijsko preveritev;
d) gradbeno dovoljenje;
e) vodno dovoljenje;
f) celovito dovoljenje;
g) uporabno dovoljenje;
h) soglasje za priključitev na prenosni ali distribucijski sistem in druge dokumente, ki so potrebni za priključitev proizvodne naprave oziroma, kjer je predvideno, za hranilnik energije;
i) priključitev na omrežje;
j) okoljevarstvena in druga soglasja ali dovoljenja, če so potrebna;
k) vsako drugo dovoljenje, ki se nanaša na proizvodno napravo oziroma hranilnik energije ter je potrebno za gradnjo ali rekonstrukcijo in za začetek obratovanja proizvodne naprave;
l) prijavo na druge javne razpise, javne pozive in druge oblike povabil za podpore za spodbujanje rabe obnovljivih virov energije.
(6) Kontaktna točka brezplačno ter neodvisno od proizvajalcev in dobaviteljev opreme in storitev informira in svetuje o postopku in izvedbi investicije v proizvodno napravo, vendar ne izvaja izbire konkretne tehnologije ali tehnike, izbire izvajalca, izračunov ekonomike projekta ter sorodnih vsebinskih in pravnih parametrov projekta. Kontaktna točka v sklopu informiranja ponuja seznam oziroma nabor izvajalcev, ki opravljajo tovrstne storitve, ter seznam ustreznih proizvodnih naprav.
(7) Kontaktna točka lahko opravlja druga administrativna opravila za potrebe postopkov, na primer usmerja vlagatelja pri pridobivanju soglasij solastnikov, pridobivanju služnosti oziroma pravice graditi ter v drugih podobnih primerih, ter sodeluje z občinami, če je za izvedbo investicijske namere treba sprejeti ali spremeniti prostorski izvedbeni akt.
5. člen 
(prijava vlagatelja) 
(1) Kontaktna točka usmerja vlagatelja na podlagi prijave, ki jo lahko odda osebno ali prek pooblaščenca na lokaciji kontaktne točke, lahko jo pošlje pisno po pošti ali jo odda elektronsko prek spletnega portala kontaktne točke.
(2) Center za podpore za kontaktno točko na lokaciji vzpostavi fizični prostor, ki mora biti dostopen vsem ljudem skladno s pravilnikom, ki ureja univerzalno graditev in uporabo objektov.
(3) Center za podpore za kontaktno točko za potrebe oddaje elektronske prijave vzpostavi spletni portal, kjer vlagatelj z oddajo prijave izrazi interes za sodelovanje s kontaktno točko.
(4) Vlagatelj hkrati z vlogo v postopku za pridobitev dovoljenja oziroma drugega akta obvesti upravni in drug pristojni organ, da predmetni postopek usmerja kontaktna točka.
(5) Če postopek vlagatelja za pridobitev dovoljenja oziroma drugega akta pred upravnim in drugim pristojnim organom že teče, kontaktna točka obvesti upravni in drug pristojni organ, da je predmetni postopek začela usmerjati kontaktna točka.
6. člen 
(sodelovanje vlagatelja s kontaktno točko) 
Kontaktna točka sodeluje z vlagateljem in usmerja njegovo vlogo v postopkih, ko vlagatelj s kontaktno točko aktivno sodeluje, tako da na poziv kontaktne točke posreduje potrebne podatke ali izvede potrebne aktivnosti.
7. člen 
(informacijski sistem in izmenjava podatkov) 
(1) Center za podpore za kontaktno točko z namenom zagotovitve elektronskega poslovanja z vlogami vzpostavi informacijski sistem, s katerim zagotavlja ustrezno informacijsko podporo za integrirano izvajanje poslovnih in upravnih procesov.
(2) V informacijski sistem se povezujejo naslednji podatki:
a) osnovni podatki o vlagatelju, razvidni iz njegove prijave;
b) podatki v postopku za pridobitev dovoljenja in drugega akta, ki jih na zahtevo kontaktne točke zagotovijo upravni in drugi pristojni organi oziroma druge osebe;
c) podatki oziroma informacije, ki jih na zahtevo kontaktne točke zagotovijo upravni in drugi pristojni organi oziroma druge osebe tudi za postopke, za katere ni bila vložena prijava, pri čemer se osebni podatki, razen identifikatorja prevzemno-predajnega mesta in z njim povezanih enoličnih identifikatorjev merilnih točk ter naziv in naslov prevzemno-predajnega mesta oziroma drugih identifikatorjev proizvodne naprave, ne predajo;
č) podatki o dejanskem obratovanju proizvodne naprave in drugih okoliščinah, ki so lahko podlaga za oceno učinkovitosti v skladu s tretjim odstavkom 19. člena ZSROVE, in sicer za čas od začetka obratovanja proizvodne naprave do izteka časa izvajanja podpore v skladu z 20. členom ZSROVE ter ne glede na morebitno pridobitev podpore ali naložbene pomoči oziroma vključenosti v mehanizme po IV. poglavju ZRSOVE.
8. člen 
(vzpostavitev in vodenje javne evidence) 
(1) Center za podpore za kontaktno točko vzpostavi in vodi javno dostopno uradno evidenco (v nadaljnjem besedilu: javna evidenca).
(2) V javni evidenci se vodijo naslednji podatki, ki jih na zahtevo kontaktne točke zagotovijo upravni in drugi pristojni organi ter druge osebe iz 9. člena te uredbe:
– podatki o prejetih popolnih oziroma nepopolnih vlogah v postopku pri posameznem upravnem in drugem pristojnem organu ter drugi osebi iz 9. člena te uredbe;
– podatki o fazah v postopku pri obdelavi vlog pri posameznih osebah iz prejšnje alineje, vključno z zamudami;
– podatki o končnih odločitvah pri obdelavi vlog pri posameznih osebah iz prve alineje tega odstavka, vključno s podatki o priključenih proizvodnih napravah.
9. člen 
(sodelovanje s pristojnimi organi) 
(1) Upravni in drugi pristojni organi, ki odločajo v postopkih za izdajo dovoljenj in drugih aktov, ter druge osebe, ki v teh postopkih sodelujejo (v nadaljnjem besedilu: upravni in drugi pristojni organi), so dolžni kontaktni točki neodplačno predati podatke oziroma informacije iz 10. člena te uredbe.
(2) Upravni in drugi pristojni organi so na zahtevo kontaktne točke dolžni podatke oziroma informacije iz 10. člena te uredbe zagotoviti kontaktni točki kot informacijo v elektronski obliki najpozneje naslednji delovni dan po vloženi zahtevi.
10. člen 
(podatki oziroma informacije, ki jih zagotovijo upravni in drugi pristojni organi) 
(1) Za namen izvajanja nalog ima kontaktna točka pravico dostopa do naslednjih zbirk podatkov, ki jih zagotovijo upravni in drugi pristojni organi:
– zbirka podatkov o graditvi objektov,
– zbirka podatkov o prostorskih aktih in
– druge zbirke podatkov, ki se nanašajo na gradnjo, rekonstrukcijo, obnovo ali obratovanje proizvodne naprave in njihovo priključitev na omrežje ter na postopke programov podpore.
(2) V postopku iz četrtega in petega odstavka 5. člena te uredbe je upravni in drug pristojni organ dolžan kontaktni točki zagotoviti zlasti naslednje podatke oziroma informacije:
1. osnovne podatke (opravilna številka spisa, zadeve ali postopka, datum odprtja spisa, zadeve ali postopka (prejem prve vloge vlagatelja));
2. podatke postopka (tj. status vlagateljeve vloge – popolnost oziroma nepopolnost vloge, podatek o manjkajočih dokumentih oziroma dokazilih, ki jih je treba pridobiti za izdajo dokončne odločitve, rok obravnave vloge idr.);
3. druge podatke oziroma informacije, in sicer na zahtevo kontaktne točke.
11. člen 
(poročanje) 
(1) Center za podpore za kontaktno točko vsako leto do 1. marca tekočega koledarskega leta pošlje ministrstvu, pristojnemu za energijo, letno poročilo o izvajanju njenih nalog za obdobje od 1. januarja do 31. decembra preteklega koledarskega leta (v nadaljnjem besedilu: letno poročilo).
(2) Letno poročilo vsebuje najmanj podatke o:
– številu in vrsti prejetih prijav po prvem odstavku 51. člena ZSROVE ter drugih vlog po osmem odstavku 51. člena ZSROVE po posameznih proizvodnih napravah v skladu s 3. členom te uredbe;
– številu rešenih, zavrženih in zavrnjenih prijav in vlog;
– razlogih zavrženih in zavrnjenih vlog;
– podanih pritožbah;
– vsoti denarnih sredstev programov podpore;
– vrsti in priključni moči ter lokaciji proizvodne naprave;
– trajanju postopkov, ki so potrebni za gradnjo, rekonstrukcijo, obnovo ali obratovanje proizvodne naprave ter v postopku programov podpore.
(3) Letno poročilo mora vsebovati tudi zaznane ovire in predloge za njihovo odpravo, izpostaviti mora trende ter druge posebnosti glede investiranja v proizvodne naprave in predloge izboljšav storitev kontaktne točke.
(4) Letno poročilo oziroma izvleček letnega poročila center za podpore objavi na spletni strani kontaktne točke.
12. člen 
(priročnik in obveščanje) 
(1) Center za podpore za kontaktno točko pripravi in javno objavi priročnik o postopkih za vlagatelje na področju proizvodnje energije iz obnovljivih virov, ki posebej obravnava tudi majhne projekte ter projekte končnih odjemalcev s samooskrbo (v nadaljnjem besedilu: priročnik) in ga redno, vsaj enkrat letno, posodablja.
(2) Za javno objavo priročnika šteje objava na spletni strani kontaktne točke na način, ki omogoča brezplačen dostop in prenos pripravljenega priročnika. Poleg objave na spletni strani je priročnik dostopen tudi v prostorih kontaktne točke.
(3) Kontaktna točka obvešča glede spodbujanja rabe obnovljivih virov energije, vključevanja v sistem samooskrbe in oblikovanja skupnostne samooskrbe, pri čemer pripravlja gradiva, izobraževanja in dogodke za namen obveščanja glede spodbujanja rabe obnovljivih virov energije.
13. člen 
(letni program dela za izvajanje nalog kontaktne točke) 
(1) Center za podpore pripravi letni program dela za izvajanje nalog kontaktne točke, ki je del letnega programa dela in finančnega načrta iz šestega odstavka 18. člena ZSROVE (v nadaljnjem besedilu: letni program dela kontaktne točke).
(2) Letni program dela kontaktne točke vsebuje del, ki se nanaša na vsebino nalog kontaktne točke, finančni in kadrovski del kontaktne točke, način delovanja spletnega portala iz 5. člena te uredbe, strategijo sodelovanja z lokalnimi energetskimi organizacijami in drugimi subjekti, načrt usposabljanj, načrt obveščanja javnosti in druge vsebine, ki se nanašajo na delovanje kontaktne točke v prihodnjem letu.
14. člen 
(sodelovanje z lokalnimi energetskimi organizacijami) 
(1) Za izvajanje nalog kontaktne točke lahko center za podpore sodeluje z lokalnimi energetskimi organizacijami.
(2) Center za podpore sodelovanje iz prejšnjega odstavka uredi s pogodbo. S pogodbo center za podpore in lokalna energetska organizacija med drugim uredita tudi dostop do potrebnih podatkov za potrebe izvajanja pogodbenih nalog.
15. člen 
(navodila za delovanje kontaktne točke) 
(1) Z namenom ureditve delovanja, nalog, načina izmenjave podatkov in drugega v pristojnosti kontaktne točke, center za podpore pripravi podrobnejša navodila, ki jih objavi na spletni strani kontaktne točke (v nadaljnjem besedilu: navodila). Poleg objave na spletni strani so navodila dostopna tudi v prostorih kontaktne točke.
(2) V navodilih so podane zahteve za podrobnejšo opredelitev nabora podatkov in informacij ter podrobnejšo obličnost oziroma tehnične podrobnosti glede izmenjave podatkov z vlagatelji ter upravnimi in drugimi pristojni organi, kakor tudi obrazec prijave za fizično in elektronsko prijavo, protokoli oziroma koraki v digitalni in tekstualni obliki za postopke, ki so potrebni za priključitev in pridobitev pomoči proizvodnih naprav iz 3. člena te uredbe ter drugo.
(3) Pred objavo navodil iz prvega odstavka tega člena mora center za podpore pridobiti soglasje ministra, pristojnega za energijo.
(4) Kontaktna točka o objavi in spremembi navodil pisno obvesti upravne in druge organe.
III. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
16. člen 
(prehodna določba) 
Elektrooperater, operater sistema plina, distributer toplote in Agencija za energijo vzpostavijo povezavo z informacijskim sistemom za avtomatski prenos podatkov iz 7. člena te uredbe, najpozneje v roku 6 mesecev po sprejemu navodil iz 15. člena te uredbe, z namenom sledenja fazam posameznega postopka, vključno z zamudami in izdanimi končnimi odločitvami.
17. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-138/2022
Ljubljana, dne 7. aprila 2022
EVA 2021-2340-0158
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost