Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2022 z dne 29. 3. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2022 z dne 29. 3. 2022

Kazalo

885. Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Piran, stran 2483.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odločba US) in 31. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo, 35/17 in 43/18)
R A Z G L A Š A M  O D L O K 
o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Piran, 
ki ga je Občinski svet Občine Piran sprejel na 28. redni seji dne 24. marca 2022.
Št. 671-1/2022
Piran, dne 25. marca 2022
Župan 
Občine Piran 
Đenio Zadković 
Na podlagi 16. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg, 82/20 in 3/22 – ZDeb) in 17. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo, 35/17 in 43/18) je Občinski svet Občine Piran na 28. redni seji dne 24. 3. 2022 sprejel
O D L O K 
o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Piran 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(Vsebina odloka) 
S tem odlokom se določa izvajalce posameznih področij letnega programa športa (v nadaljevanju: LPŠ), pogoje in merila za izbiro in vrednotenje izvajanja LPŠ na lokalni ravni, način določitve višine sofinanciranja, postopek izbire in sofinanciranja izvajanja LPŠ, način sklepanja in vsebino pogodb ter način izvajanja nadzora nad pogodbami o sofinanciranju.
2. člen 
(Opredelitev javnega interesa na področju športa) 
Javni interes obsega naloge nacionalnega in lokalnega pomena, ki so določene v Nacionalnem programu športa v RS (v nadaljevanju: NPŠ) in so namenjene zagotavljanju optimalnih pogojev za kakovostno ukvarjanje s športom in gibalnimi dejavnostmi za ohranjanje zdravja. Javni interes v občini obsega dejavnosti na vseh športnih področjih v skladu s prednostnimi nalogami, ki so opredeljene v NPŠ in se uresničuje tako, da se:
– v proračunu občine zagotavlja finančna sredstva za sofinanciranje LPŠ,
– načrtuje, gradi in vzdržuje lokalno pomembne športne objekte in površine za šport v naravi,
– spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj vseh področij športa.
II. LETNI PROGRAM ŠPORTA 
3. člen 
(Opredelitev področij športa) 
Za uresničevanja javnega interesa na področju športa se v skladu s proračunskimi možnostmi in ob upoštevanju načela enake dostopnosti javnih sredstev za vse izvajalce iz proračuna občine lahko sofinancirajo naslednja športna področja:
1. Športni programi:
– prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
– športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
– obštudijske športne dejavnosti
– športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostne in vrhunske športne dejavnosti
– kakovostni šport
– vrhunski šport
– šport invalidov
– športna rekreacija
– šport starejših
2. Športni objekti in površine za šport v naravi
– izgradnja, posodobitve in opremljanje športnih objektov in površin za šport v naravi
– upravljanje in obratovanje športnih objektov in površin za šport v naravi
– subvencioniranje uporabe športnih objektov in površin za šport v naravi
3. Razvojne dejavnosti na področju športa
– usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev v športu
– statusne pravice športnikov, strokovnih delavcev v športu in strokovna podpora programov
– založništvo s področja športa
– znanstvenoraziskovalna dejavnost na področju športa
– informacijsko-komunikacijska tehnologija na področju športa
4. Organiziranost v športu
– delovanje športnih društev in njihovih zvez na lokalni ravni
5. Športne prireditve in promocija športa
– športne prireditve
– javno obveščanje o športu
– športna dediščina in muzejska dejavnost v športu
6. Družbena in okoljska odgovornost na področju športa.
4. člen 
(Izvajalci letnega programa športa) 
Izvajalci LPŠ so v skladu z odlokom naslednji:
– športna društva in športne zveze, ki so registrirani v RS,
– pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje športne dejavnosti v RS,
– ustanove, ustanovljene za splošno koristen namen na področju športa, v skladu z zakonom, ki ureja ustanove,
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo javnoveljavne športne programe,
– samostojni podjetniki posamezniki, ki so registrirani za opravljanje športne dejavnosti v RS in
– zasebni športni delavci.
5. člen 
(Letni program športa) 
(1) Dokument LPŠ opredeli športna področja, ki so v koledarskem letu, za katerega se LPŠ sprejema, v občini prepoznana kot javni interes.
(2) Glede na razvojne načrte, prioritete v športu, razpoložljiva proračunska sredstva ter kadrovske in prostorske razmere v lokalnem športu se v LPŠ določi:
– področja športa, ki se v proračunskem letu sofinancirajo iz občinskega proračuna,
– višino proračunskih sredstev za sofinanciranje posameznih področij športa,
– obseg in vrsto športnih programov in področij.
(3) Predlog LPŠ pripravi pristojni organ občinske uprave, sprejme pa ga Občinski svet Občine Piran.
III. POGOJI IN MERILA TER NAČIN DOLOČITVE VIŠINE SOFINANCIRANJA 
6. člen 
(Pogoji in merila za izbiro in vrednotenje LPŠ) 
Pogoji in merila za izbiro in vrednotenje LPŠ so kot priloga sestavni del tega odloka.
7. člen 
(Način določitve višine sofinanciranja) 
Višina sofinanciranja prijavljenih športnih področij se določi po naslednjem postopku:
– z LPŠ je določena višina sredstev za vsako razpisano športno področje,
– na osnovi prijav vseh prijaviteljev na javni razpis se izračuna skupno število točk za vsako razpisano športno področje,
– vrednost točke je količnik med višino sredstev po LPŠ in skupnim številom točk razpisanega področja športa,
– končna višina sofinanciranja posameznega prijavljenega področja športa je zmnožek števila zbranih točk in izračunane vrednosti točke posameznega prijavitelja.
IV. POSTOPEK SOFINANCIRANJA LPŠ 
8. člen 
(Način sofinanciranja LPŠ) 
Sofinanciranje izvajanja LPŠ iz javnih sredstev se izvede z javnim razpisom (v nadaljevanju: JR).
9. člen 
(Upravičeni izvajalci LPŠ) 
Prijavitelji po 4. členu odloka postanejo upravičeni izvajalci LPŠ, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Piran in so na dan objave JR najmanj dve leti registrirani v skladu z veljavnimi predpisi,
– na dan objave JR kontinuirano izvajajo program športa, ki ga prijavljajo, najmanj zadnji dve zaporedni leti od dneva objave razpisa,
– ena od registriranih dejavnosti prijaviteljev je izvajanje športnih programov:
– SKD: 93.120 – dejavnost športnih klubov, 
– SKD: 93.190 – druge športne dejavnosti, 
– imajo za prijavljena področja športa:
– zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter ustrezno izobražen in/ali usposobljen kader za opravljanje strokovnega dela na področju športa, 
– izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni viri prihodkov in stroškov izvedbe, 
– urejeno evidenco članstva (športna društva, zveze) ter evidenco o udeležencih programov. 
10. člen 
(Javni razpis in razpisna dokumentacija) 
(1) V skladu z veljavno zakonodajo, odlokom in sprejetim LPŠ župan izda sklep o začetku postopka JR za sofinanciranje LPŠ. S sklepom določi: predmet sofinanciranja, predviden obseg javnih sredstev, ciljev, ki jih je mogoče doseči, in besedilo JR. Občinska uprava objavi JR.
(2) Objava JR mora vsebovati:
– ime in naslov naročnika,
– pravno podlago za izvedbo JR,
– predmet JR,
– navedbo pogojev za kandidiranje na JR (upravičeni izvajalci LPŠ),
– navedbo pogojev in meril za vrednotenje programov in področij športa,
– višino sredstev, ki so na razpolago na JR,
– obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva,
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge in način oddaje vlog,
– datum in način odpiranja vlog,
– rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu JR,
– navedbo oseb, pooblaščenih za dajanje informacij o JR,
– informacijo o razpisni dokumentaciji.
(3) Razpisna dokumentacija mora vsebovati:
– razpisne obrazce,
– navodila izvajalcem za pripravo in oddajo vloge,
– informacijo o dostopnosti odloka, LPŠ ter pogojev in meril,
– vzorec pogodbe o sofinanciranju programov.
11. člen 
(Komisija za izvedbo JR) 
(1) Župan s sklepom ustanovi Komisijo za izvedbo JR (v nadaljevanju: Komisija).
(2) Komisijo sestavljajo predsednik in najmanj dva člana. Predsednik in člani komisije ne smejo biti z vlagatelji, ki kandidirajo za dodelitev sredstev, interesno povezani v smislu poslovne povezanosti, sorodstvenega razmerja (v ravni vrsti ali v stranski vrsti do vštetega četrtega kolena), v zakonski zvezi, v zunajzakonski skupnosti, v svaštvu do vštetega drugega kolena, čeprav so te zveze, razmerja oziroma skupnosti že prenehale. Prav tako ne smejo sodelovati pri delu komisije, če obstajajo druge okoliščine, ki bi vplivale na njihovo neobjektivnost in nepristranskost (npr. osebne povezave). Člani komisije podpišejo izjavo o odsotnosti interesne povezanosti.
(3) Komisija se sestaja na rednih in izrednih sejah. Seje lahko potekajo tudi dopisno ali na daljavo. Komisija o poteku sej in o svojem delu vodi zapisnik. Za sklepčnost in sprejemanje odločitev je potrebna navadna večina.
(4) Naloge Komisije so:
– pregled in ocena razpisne dokumentacije,
– odpiranje in ugotavljanje pravočasnosti ter popolnosti prejetih vlog,
– ocenitev vlog na podlagi pogojev in meril, navedenih v LPŠ, JR oziroma razpisni dokumentaciji,
– priprava predloga izvajalcev LPŠ po izbranih športnih področjih,
– potrditev predloga izbire in sofinanciranja LPŠ po področjih športa in po izvajalcih,
– vodenje zapisnikov o svojem delu.
(5) Strokovno-administrativna dela za komisijo opravlja občinska uprava.
12. člen 
(Postopek izvedbe JR) 
(1) Občinska uprava v Uradnem glasilu Občine Piran in na svojih spletnih straneh objavi besedilo JR in razpisno dokumentacijo. Rok za prijavo na JR ne sme biti krajši od 14 dni od objave JR.
(2) Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako »ne odpiraj – vloga« in navedbo JR, na katerega se nanaša. Vloga je lahko tudi elektronska, če je tako določeno v JR. Način elektronske predložitve vloge se določi v razpisni dokumentaciji.
(3) Odpiranje prejetih vlog opravi Komisija v roku in na način, ki je predviden v besedilu JR. Odpirajo se samo v roku posredovane vloge v pravilno izpolnjeni in označeni ovojnici ter v vrstnem redu, po katerem so bile prejete. Odpiranje vlog ni javno.
(4) Za vsako vlogo Komisija na odpiranju ugotovi formalno popolnost glede na to, ali je bila oddana pravočasno in s strani upravičenega vlagatelja ter ali so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti.
(5) Vlogo, ki ni pravočasna ali je ni vložila upravičena oseba, se s sklepom zavrže. Pritožba zoper sklep ni dovoljena.
(6) O odpiranju vlog se vodi zapisnik, ki vsebuje:
– kraj in čas odpiranja prispelih vlog,
– imena navzočih članov komisije,
– naziv vlagateljev navedenih po vrstnem redu odpiranja,
– ugotovitve o popolnosti oziroma nepopolnosti posamezne vloge ter navedbo manjkajoče dokumentacije.
(7) Zapisnik podpišejo predsednik in prisotni člani komisije.
13. člen 
(Poziv za dopolnitev vloge) 
(1) Komisija na podlagi zapisnika o odpiranju vlog v roku osmih dni pisno pozove vlagatelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev vlog je osem dni od prejema poziva.
(2) Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne dopolnijo v roku, se s sklepom zavržejo. Pritožba zoper sklep ni dovoljena.
14. člen 
(Odločba o izbiri ali zavrnitvi) 
(1) Na osnovi odločitve Komisije odločbo o izbiri oziroma o zavrnitvi vloge izda pristojni organ občinske uprave.
(2) Odločba o izbiri je podlaga za sklenitev pogodb o sofinanciranju izvajanja LPŠ.
(3) Ob izdaji odločbe o izbiri izvajalec razpisa vlagatelja pozove k podpisu pogodbe o sofinanciranju izvajanja LPŠ.
15. člen 
(Pritožbeni postopek) 
(1) Zoper odločbo o izbiri je možno podati ugovor v roku osmih (8) dni po prejemu odločbe. Predmet ugovora ne morejo biti pogoji in merila za vrednotenje LPŠ. Vloženi ugovor ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji.
(2) O ugovoru odloči župan v roku tridesetih dni od prejema ugovora. Odločitev župana je dokončna. O dokončni odločitvi župan obvesti tudi Komisijo.
(3) Zoper odločitev župana je dopusten upravni spor na Upravnem sodišču Republike Slovenije, ki se vloži v roku tridesetih (30) dni od vročitve odločbe.
(4) Vložen upravni spor ne zadrži sklepanja pogodb z izbranimi izvajalci LPŠ.
16. člen 
(Objava rezultatov JR) 
Rezultati JR se po zaključku postopka JR objavijo na spletni strani občine.
V. VSEBINA POGODB Z IZVAJALCI LPŠ IN NAČIN NADZORA NAD POGODBAMI 
17. člen 
(Pogodba z izbranimi izvajalci LPŠ) 
(1) Z izbranimi izvajalci LPŠ župan sklene pogodbe o sofinanciranju izvajanja LPŠ. V pogodbi se opredeli:
– naziv in naslov obeh pogodbenih strank,
– skrbnika pogodbe na strani obeh pogodbenih strank,
– pravna osnova za sklenitev pogodbe,
– vsebino in obseg dejavnosti,
– čas realizacije dejavnosti,
– višino dodeljenih sredstev,
– terminski plan porabe sredstev,
– način nadzora nad namensko porabo sredstev, izvedbo programov in športnih področij ter predvidene sankcije v primeru neizvajanja,
– način nakazovanja sredstev izvajalcu,
– način, vsebino in rok za poročanje o realizaciji LPŠ po pogodbi,
– določilo, da izvajalec, ki nenamensko koristi pogodbena sredstva ali drugače krši pogodbena določila, ne more kandidirati za sredstva na naslednjem JR,
– druge medsebojne pravice in obveznosti.
(2) Če se izbrani izvajalec v roku osmih (8) dni ne odzove na poziv k podpisu pogodbe, se šteje, da je umaknil vlogo za sofinanciranje.
18. člen 
(Spremljanje izvajanja LPŠ) 
(1) Izvajalci LPŠ so dolžni izvajati izbrana področja športa v obsegu, opredeljenem v pogodbi, sredstva pa nameniti za izbrano športno področje v skladu z JR.
(2) Nadzor nad izvajanjem pogodb in porabo proračunskih sredstev izvaja občinska uprava, ki lahko kadarkoli v času trajanja pogodb izvede nadzor.
(3) V primeru, da občinska uprava ugotovi nenamensko porabo prejetih sredstev, lahko takoj ustavi sofinanciranje in odstopi od pogodbe. Že prejeta proračunska sredstva mora izvajalec vrniti v proračun skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
(4) Izvajalec, ki krši pogodbena določila, ne more kandidirati za proračunska sredstva na naslednjem JR.
VI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
19. člen 
(Uveljavitev odloka) 
(1) Tretja alineja 9. člena tega Odloka se uveljavi 1. 1. 2023.
(2) Z dnem uveljavitve tega Odloka preneha veljati Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v občini Piran (Uradni list RS, št. 31/18).
20. člen 
(Veljavnost odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 671-1/2022
Piran, dne 24. marca 2022
Župan 
Občine Piran 
Đenio Zadković 
Il Sindaco del Comune di Pirano, visto l’art. 33 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 94/07 – Testo Consolidato, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO e 76/16 – Sentenza della C. cost.) e l’articolo 31 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 5/14 – Testo consolidato, 35/17 e 43/18)
E M A N A  I L  S E G U E N T E  D E C R E T O 
di cofinanziamento del programma annuale dello sport nel Comune di Pirano, 
approvato dal Consiglio comunale del Comune di Pirano nella 28ª seduta ordinaria del 24 marzo 2022.
N. 671-1/2022
Pirano 25. marzo 2022
Il Sindaco 
del Comune di Pirano 
Đenio Zadković 
Il Consiglio comunale del Comune di Pirano, visto l’art. 16 della Legge sullo sport (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 29/17, 21/18 – ZNOrg, 82/20 e 3/22 – ZDeb) e l’art. 17 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 5/14 – Testo Consolidato, 35/17 e 43/18), nella 28a seduta ordinaria del 24/3/2022 approva il seguente
D E C R E T O 
di cofinanziamento del programma annuale dello sport nel Comune di Pirano 
I. DISPOSIZIONI GENERALI 
Articolo 1 
(Contenuto del Decreto) 
Con il presente Decreto si determinano gli esecutori nei settori specifici del programma annuale dello sport (nel prosieguo: PAS), le condizioni e i criteri per la selezione e la valutazione dell’esecuzione del PAS, le modalità di stipulazione e i contenuti dei contratti di cofinanziamento, nonché le modalità di svolgimento della supervisione sui contratti di cofinanziamento.
Articolo 2 
(Definizione dell’interesse pubblico nello sport) 
L’interesse pubblico include mansioni di interesse nazionale e locale determinate dal Programma nazionale dello sport nella RS (nel prosieguo: PNS) e sono destinate a garantire condizioni ottimali per una pratica di qualità dello sport e dell'attività fisica per il mantenimento della salute. L’interesse pubblico nel Comune include attività in tutti i settori dello sport conformemente alle priorità determinate nel PNS e si realizza in modo da:
– garantire i fondi finanziari per il cofinanziamento del PAS nel bilancio di previsione del Comune,
– programmare, costruire e mantenere gli impianti sportivi e le aree per lo sport all’aria aperta di interesse locale;
– promuovere e garantire le condizioni per lo svolgimento e lo sviluppo di tutti i settori dello sport.
II. PROGRAMMA ANNUALE DELLO SPORT 
Articolo 3 
(Definizione dei settori dello sport) 
Per la realizzazione dell’interesse pubblico nello sport, conformemente alle possibilità di bilancio e in considerazione del principio della parità di accesso alle risorse pubbliche a tutti gli esecutori, possono essere cofinanziati con il bilancio comunale i seguenti settori dello sport:
1. Programmi sportivi:
– educazione sportiva per bambini e adolescenti nel tempo libero
– educazione sportiva per bambini e adolescenti con esigenze particolari
– attività sportive extracurriculari per studenti
– educazione sportiva per bambini e adolescenti, mirata allo sport di qualità e allo sport di alto livello
– sport di qualità
– sport di alto livello
– sport per disabili
– ricreazione sportiva
– attività sportiva per la terza età
2. Impianti sportivi e aree per lo sport all’aria aperta
– costruzione, modernizzazione e attrezzatura degli impianti sportivi e delle aree per lo sport all’aria aperta
– gestione e funzionamento degli impianti sportivi e delle aree per lo sport all’aria aperta
– sovvenzioni per l’utilizzo di impianti sportivi e delle aree per lo sport all’aria aperta
3. Attività di sviluppo nello sport
– abilitazione e perfezionamento del personale professionale nello sport
– diritti di status degli atleti, del personale professionale nello sport e sostegno professionale ai programmi
– editoria nello sport
– attività di ricerca scientifica nello sport
– tecnologia dell’informazione e della comunicazione nel settore dello sport
4. Organizzazione nello sport
– attività delle associazioni sportive e delle rispettive federazioni a livello locale
5. Eventi sportivi e promozione dello sport
– eventi sportivi
– informazione pubblica relativa allo sport
– patrimonio sportivo e attività museale nello sport
6. Responsabilità sociale e ambientale nello sport.
Articolo 4 
(Esecutori del programma annuale dello sport) 
Gli esecutori del PAS di cui al Decreto sono:
– associazioni e federazioni sportive registrate nella RS,
– persone giuridiche registrate per l’esercizio di attività sportive nella RS,
– istituzioni fondate a scopo generalmente utile in ambito sportivo, in conformità alla legge che disciplina le stesse;
– istituti di educazione e istruzione che attuano programmi sportivi verificati;
– imprenditori autonomi registrati per l’esercizio di attività sportive nella RS e
– operatori sportivi privati.
Articolo 5 
(Programma annuale dello sport) 
(1) Il PAS è un documento che definisce i settori sportivi che nell'anno civile in cui viene adottato lo stesso sono ritenuti di interesse pubblico.
(2) In considerazione dei progetti di sviluppo, delle priorità nello sport, dei fondi di bilancio disponibili nonché della situazione relativa alle risorse umane e allo spazio disponibile nello sport locale, vengono definiti nel PAS:
– i settori sportivi cofinanziati nell’esercizio finanziario dal bilancio comunale,
– l’ammontare dei fondi di bilancio per il cofinanziamento dei settori individuali dello sport,
– entità e tipologie dei programmi e settori sportivi.
(3) La proposta del PAS è predisposta dall’organo competente dell’Amministrazione comunale e adottata dal Consiglio comunale del Comune di Pirano.
III. CONDIZIONI E CRITERI NONCHÉ METODO DI DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEL COFINANZIAMENTO 
Articolo 6 
(Condizioni e criteri per la selezione e la valutazione del PAS) 
Le condizioni e i criteri per la selezione e la valutazione del PAS sono allegati come parte integrante del presente Decreto.
Articolo 7 
(Metodo di determinazione dell’ammontare del cofinanziamento) 
L’ammontare del cofinanziamento dei settori dello sport aderenti è determinato secondo la seguente procedura:
– il PAS determina l’ammontare dei fondi per ciascun settore dello sport di cui al bando,
– sulla base delle domande di tutti i candidati al bando pubblico si calcola il numero totale di punti per ciascun settore dello sport di cui al bando,
– il valore del punto è il quoziente tra l’ammontare dei fondi conformemente al PAS e il numero totale dei punti del settore dello sport di cui al bando,
– l’ammontare finale del cofinanziamento di ciascun settore dello sport a cui aderisce un candidato è il prodotto del numero dei punti ottenuti (dello stesso) e del valore determinato per il punto.
IV. PROCEDURA DI COFINANZIAMENTO DEL PAS 
Articolo 8 
(Metodo di cofinanziamento del PAS) 
Il cofinanziamento dell’attuazione del PAS dai fondi pubblici viene attuato mediante un bando pubblico (nel prosieguo: BP).
Articolo 9 
(Esecutori legittimi del PAS) 
In conformità con l’articolo 4 del Decreto i candidati diventano esecutori legittimi del PAS se soddisfano alle seguenti condizioni, come segue:
– hanno la loro sede nel Comune di Pirano e il giorno della pubblicazione del BP sono registrati da almeno due anni in conformità alle norme in vigore;
– il giorno della pubblicazione del BP eseguono in modo continuo il programma sportivo con cui hanno aderito al bando negli ultimi due (2) anni antecedenti la data di pubblicazione del bando;
– una delle attività registrate dei candidati è l’attuazione dei programmi sportivi:
– SIC: 93.120 – attività dei club sportivi, 
– SIC: 93.190 – altre attività sportive, 
– per realizzare i settori sportivi presentati al bando:
– dispongono delle condizioni materiali, degli spazi necessari e del personale adeguatamente qualificato e/o formato per svolgere il lavoro professionale nello sport, 
– hanno elaborato un piano finanziario dove sono evidenziate le fonti delle entrate e dei costi di attuazione, 
– tengono un registro dei soci (associazioni sportive, federazioni) e dei partecipanti ai programmi. 
Articolo 10 
(Bando pubblico e documentazione di gara) 
(1) Conformemente alla legge applicabile, al Decreto e al PAS adottato il Sindaco rilascia una delibera sull’inizio della procedura del BP per il cofinanziamento del PAS. Si stabilisce con delibera: l’oggetto di cofinanziamento, il volume previsto di fondi pubblici, gli obiettivi che possono essere raggiunti e il testo del BP. L’Amministrazione comunale pubblica il BP.
(2) La pubblicazione del BP dovrà contenere quanto segue:
– nome e indirizzo del committente,
– base giuridica per l’attuazione del BP,
– l’oggetto del BP,
– indicazione delle condizioni per la candidatura al BP (esecutori legittimi del PAS),
– indicazione delle condizioni e delle misure per la valutazione dei programmi e settori dello sport,
– l’ammontare dei fondi disponibili al BP,
– periodo durante il quale devono essere utilizzati i fondi stanziati,
– il termine ultimo entro il quale devono essere presentate le domande e i metodi di presentazione delle domande,
– data e metodo di spoglio delle domande,
– termine entro il quale i candidati devono essere informati sull’esito del BP,
– indicazione delle persone autorizzate a fornire informazioni in merito al BP,
– informazioni in merito alla documentazione di gara.
(3) La documentazione di gara deve comprendere:
– i moduli di gara,
– le istruzioni agli esecutori per la predisposizione e la presentazione delle domande,
– informazioni sull'accessibilità al Decreto, al PAS nonché alle condizioni e ai criteri,
– modello di contratto di cofinanziamento dei programmi.
Articolo 11 
(Commissione per lo svolgimento del BP) 
(1) Il Sindaco istituisce con delibera la Commissione per lo svolgimento del BP (nel prosieguo: Commissione).
(2) La Commissione è composta da un presidente e almeno due membri. Il Presidente e i membri della Commissione non devono avere legami di interesse con i candidati che presentano domanda per l’assegnazione dei fondi, in termini di rapporti commerciali, di gradi di parentela (in linea retta o collaterale fino al quarto grado), di unione matrimoniale o di unione extraconiugale, di affinità fino al secondo grado incluso, anche se questi rapporti, unioni o affinità siano già cessati o sono stati interrotti. Inoltre, tali soggetti non dovrebbero partecipare all’attività della commissione, in presenza di altre circostanze che potrebbero eventualmente influire sulla loro mancata obiettività e/o imparzialità (ad es. legami personali). I membri della Commissione sottoscrivono la dichiarazione di assenza di collegamenti d’interesse.
(3) La Commissione si riunisce in riunioni ordinarie e straordinarie. Le riunioni possono aver luogo anche per corrispondenza o a distanza. La Commissione redige un verbale della seduta e delle sue attività. Per adottare decisioni si richiede la maggioranza semplice.
(4) I compiti della Commissione sono:
– revisione e valutazione della documentazione di gara,
– spoglio e valutazione della tempestività nonché della completezza delle domande pervenute,
– valutazione delle domande sulla base dei requisiti e dei criteri indicati nel PAS, nel BP ovvero nella documentazione di gara,
– predisposizione della proposta degli esecutori del PAS in base ai settori sportivi selezionati,
– conferma della proposta di selezione e cofinanziamento del PAS in base ai settori sportivi e agli esecutori,
– stesura dei verbali sul proprio lavoro.
(5) Gli adempimenti di natura professionale e amministrativa per le esigenze della Commissione sono curati dall’Amministrazione comunale.
Articolo 12 
(Procedura di svolgimento del BP) 
(1) L’Amministrazione comunale pubblica sul Bollettino Ufficiale del Comune di Pirano e sui propri siti internet il testo del BP e la documentazione di gara. Il termine per l’adesione al BP non può essere inferiore a 14 giorni dalla data di pubblicazione del BP.
(2) La domanda deve essere presentata in busta chiusa recante l’indicazione: “non aprire – domanda” e la dicitura del BP a cui si riferisce. La domanda può essere anche in formato elettronico se così definito dal BP. Il metodo di presentazione elettronica della domanda viene stabilito nella documentazione di gara.
(3) L’apertura delle domande pervenute sarà eseguita dalla Commissione entro il termine e secondo le modalità previsti nel testo del BP. Vengono aperte solo le domande consegnate entro il termine utile nelle buste debitamente contrassegnate e compilate nonché censite in base all'ordine di classificazione in graduatoria. L’apertura delle domande non è pubblica.
(4) Durante l’apertura la Commissione stabilisce la completezza formale di ogni domanda in base al fatto se la domanda è stata presentata in tempo utile e da parte di un richiedente avente diritto nonché se sono stati allegati tutti i documenti richiesti.
(5) Le domande presentate oltre il tempo utile e da soggetti non aventi diritto, vengono rigettate con delibera. Avverso tale delibera non è ammesso ricorso.
(6) Sull’apertura delle domande viene redatto il verbale che contiene:
– il luogo e la data di apertura delle domande pervenute,
– i nomi dei membri della commissione presenti,
– la denominazione dei richiedenti censiti in base all'ordine di apertura,
– le osservazioni relative alla completezza ovvero incompletezza di ciascuna domanda nonché la citazione della documentazione mancante.
(7) Il verbale viene sottoscritto dal presidente e dai membri della commissione che sono presenti.
Articolo 13 
(Invito di integrazione della domanda) 
(1) In base al verbale sull’apertura delle domande, la commissione entro otto giorni manderà ai richiedenti, le cui domande risulteranno incomplete, una nota con richiesta d’integrazione. Il termine ultimo per il completamento delle domande è otto (8) giorni dalla ricevuta della nota.
(2) Tutte le domande incomplete che non saranno integrate entro il termine stabilito saranno rigettate con delibera. Avverso tale delibera non è ammesso ricorso.
Articolo 14 
(Decisione di selezione o rigetto) 
(1) Sulla base della decisione della Commissione il provvedimento di selezione ovvero rigetto della domanda viene emesso dall'organo competente.
(2) La decisione di assegnazione costituisce il presupposto per la conclusione dei contratti di cofinanziamento per l’attuazione del PAS.
(3) All’atto di emissione della decisione di aggiudicazione del finanziamento il committente invita il candidato a sottoscrivere il contratto di cofinanziamento dell’attuazione del PAS.
Articolo 15 
(Procedura di ricorso) 
(1) Avverso il provvedimento in materia di selezione è ammesso ricorso entro otto (8) giorni dal ricevimento del provvedimento. Le condizioni e i criteri per la selezione e la valutazione del PAS non possono essere oggetto di ricorso. La presentazione del ricorso non impedisce la sottoscrizione dei contratti con i candidati selezionati.
(2) II Sindaco decide in merito al ricorso entro il termine di trenta (30) giorni dalla ricezione dello stesso. La decisione del Sindaco è definitiva. Il Sindaco informa anche la Commissione in merito alla decisione definitiva.
(3) Avverso la decisione del Sindaco è ammesso un contenzioso amministrativo dinanzi al Tribunale amministrativo della Repubblica di Slovenia entro trenta (30) giorni dalla notifica della decisione.
(4) Il contenzioso amministrativo non impedisce la conclusione dei contratti con gli esecutori selezionati del PAS.
Articolo 16 
(Pubblicazione dei risultati del BP) 
I risultati del BP vengono pubblicati alla conclusione della procedura del BP sul sito internet del comune.
V. CONTENUTO DEI CONTRATTI CON GLI ESECUTORI DEL PAS E METODO DI MONITORAGGIO DEI CONTRATTI 
Articolo 17 
(Contratti con gli esecutori prescelti del PAS) 
(1) Con gli esecutori prescelti del PAS saranno stipulati contratti di cofinanziamento dell’esecuzione dei PAS. Il contratto definisce:
– la denominazione e l’indirizzo di entrambe le parti contraenti,
– il gestore del contratto sulla parte di entrambe le parti contraenti,
– la base giuridica per la firma del contratto,
– il contenuto e l’ambito delle attività,
– il periodo di realizzazione delle attività,
– l’ammontare dei mezzi concessi,
– il calendario per la spesa dei fondi,
– il metodo di monitoraggio dell’utilizzo finalizzato dei fondi, della realizzazione dei programmi e dei settori dello sport nonché le sanzioni previste in caso di mancata esecuzione,
– il metodo di versamento dei fondi all’esecutore,
– il metodo, il contenuto e il termine ultimo per la relazione sulla realizzazione del PAS di cui al contratto,
– la disposizione che l’esecutore, che utilizza i mezzi contrattuali contrariamente alla loro finalità o agisce in altro modo in violazione delle disposizioni contrattuali non può candidarsi all’assegnazione dei fondi al prossimo BP,
– altri diritti e obblighi reciproci.
(2) Se l’esecutore selezionato entro otto (8) giorni non risponde all’invito alla sottoscrizione del contratto, si considera che abbia ritirato la domanda per il cofinanziamento.
Articolo 18 
(Controllo dell’attuazione del PAS) 
(1) Gli esecutori del PAS hanno l’obbligo di attuare i settori selezionati dello sport nell’ambito definito dal contratto nonché destinare i fondi al settore scelto dello sport conformemente al BP.
(2) Il monitoraggio dell’esecuzione dei contratti e dell’utilizzo dei fondi di bilancio è eseguito dall’Amministrazione comunale che ha la facoltà di effettuare il monitoraggio in qualsiasi momento durante il periodo di validità del contratto.
(3) Qualora l’Amministrazione comunale stabilisca che i fondi ricevuti non siano stati utilizzati conformemente alle loro finalità, può immediatamente sospendere il cofinanziamento e recedere dal contratto. L’esecutore deve restituire i fondi di bilancio ricevuti con gli interessi di mora maturati.
(4) L’esecutore che agisce in violazione delle disposizioni contrattuali non può candidarsi all’assegnazione dei fondi al prossimo BP.
VI. DISPOSIZIONE TRANSITORIA E FINALE 
Articolo 19 
(Applicazione del Decreto) 
(1) Il terzo alinea dell’Articolo 9 del presente Decreto entra in vigore il 1/1/2023.
(2) Il giorno di entrata in vigore del presente Decreto cessa di avere effetto il Decreto concernente il procedimento e le misure di cofinanziamento dell’attuazione del programma annuale dello sport nel Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 31/18).
Articolo 20 
(Entrata in vigore del Decreto) 
Il presente Decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della RS.
N. 671-1/2022
Pirano 24. marzo 2022
Il Sindaco 
del Comune di Pirano 
Đenio Zadković 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti