Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2022 z dne 29. 3. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2022 z dne 29. 3. 2022

Kazalo

883. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o podrobnejši vsebini tehnične dokumentacije, ki jo izdelajo in vzdržujejo dobavitelji izdelkov iz plemenitih kovin pri samostojnem zagotavljanju skladnosti izdelkov s predpisi, stran 2481.

  
Na podlagi tretjega odstavka 17. člena Zakona o izdelkih iz plemenitih kovin (Uradni list RS, št. 4/06 – uradno prečiščeno besedilo in 7/18) minister za gospodarski razvoj in tehnologijo izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o podrobnejši vsebini tehnične dokumentacije, ki jo izdelajo in vzdržujejo dobavitelji izdelkov iz plemenitih kovin pri samostojnem zagotavljanju skladnosti izdelkov s predpisi 
1. člen 
V Pravilniku o podrobnejši vsebini tehnične dokumentacije, ki jo izdelajo in vzdržujejo dobavitelji izdelkov iz plemenitih kovin pri samostojnem zagotavljanju skladnosti izdelkov s predpisi (Uradni list RS, št. 113/00) se v 1. členu v drugem odstavku na koncu 6. točke pika nadomesti z vejico in doda nova 7. točka, ki se glasi:
»7. Posodabljanje.«.
2. člen 
V 3. členu se v drugem odstavku beseda »vzorčenja« nadomesti z besedo »odbiranja«.
V četrtem odstavku se besedilo »Urad RS za standardizacijo in meroslovje« nadomesti z besedilom »Urad Republike Slovenije za meroslovje (v nadaljnjem besedilu: urad)«.
3. člen 
V 4. členu se v prvem odstavku za besedilom »označeval izdelke,« doda besedilo »način hranjenja in rokovanja z znakom »S«,«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Sestavni del poglavja Označevanje izdelkov je tudi zapis o hrambi odtisa znaka »S« na medeninasti oziroma drugi evidenčni odtisni plošči, na uradu.«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
4. člen 
7. člen se spremeni tako, da se glasi:
»7. člen 
O količini (kosi, skupna masa) izdelkov, ki jih je v trimesečnem obdobju preskusil, označil ter dal v promet, dobavitelj vsake tri mesece obvesti urad z vnosom v bazo MIRS info ali z oddajo obrazca »Poročilo o preskušenih in označenih izdelkih« iz Priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
Dobavitelj mora urad obvestiti tudi o številu izdanih potrdil o skladnosti ter o količini izdelkov, za katere je v navedenem obdobju izdal potrdilo o skladnosti.
V poglavju Poročila dobavitelj hrani obvestila oziroma poročila trimesečnih obdobij iz prvega odstavka tega člena.
V primeru prenehanja samostojnega zagotavljanja skladnosti izdelkov s predpisi mora dobavitelj v poglavje Poročila vložiti popis števila in mase vseh neprodanih izdelkov, ki jih je že označil z znakom »S«, vključno s potrdilom o predložitvi navedenih izdelkov v dodatno brezplačno potrditev skladnosti uradu.«.
5. člen 
Za 7. členom se doda nov 7.a člen, ki se glasi:
»7.a člen 
Tehnična dokumentacija mora vsebovati zapis o izvajanju rednih letnih pregledov tehnične dokumentacije s strani dobavitelja ter rezultate teh pregledov.
V primeru, ko dobavitelj spreminja tehnično dokumentacijo, mora le-ta vsebovati tudi obvestilo uradu o teh spremembah.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
6. člen 
Dobavitelji obstoječo tehnično dokumentacijo uskladijo s spremenjenim 1., 4. in 7. členom ter novim 7.a členom pravilnika v enem letu od uveljavitve tega pravilnika.
7. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-290/2021/9
Ljubljana, dne 24. marca 2022
EVA 2021-2130-0029
Zdravko Počivalšek 
minister 
za gospodarski razvoj in tehnologijo 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti