Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2022 z dne 29. 3. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2022 z dne 29. 3. 2022

Kazalo

882. Pravilnik o vinu s priznanim tradicionalnim poimenovanjem Cviček, stran 2479.

  
Na podlagi šestega odstavka 7. člena Zakona o vinu (Uradni list RS, št. 105/06, 72/11, 90/12 – ZdZPVHVVR, 111/13 in 27/17 – ZKme-1D) minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja
P R A V I L N I K 
o vinu s priznanim tradicionalnim poimenovanjem Cviček 
1. člen 
(vsebina) 
Ta pravilnik ureja pridelavo grozdja in mošta, namenjenega pridelavi v vino s priznanim tradicionalnim poimenovanjem Cviček, ter pridelavo, označevanje in promet vina s priznanim tradicionalnim poimenovanjem Cviček (v nadaljnjem besedilu: vino PTP Cviček) za izvajanje:
− Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 671), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2021/2117 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 2. decembra 2021 o spremembi uredb (EU) št. 1308/2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov, (EU) št. 1151/2012 o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil, (EU) št. 251/2014 o opredelitvi, opisu, predstavitvi, označevanju in zaščiti geografskih označb aromatiziranih vinskih proizvodov in (EU) št. 228/2013 o posebnih ukrepih za kmetijstvo v najbolj oddaljenih regijah Unije (UL L št. 435 z dne 6. 12. 2021, str. 262);
− Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/33 z dne 17. oktobra 2018 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vlogami za zaščito označb porekla, geografskih označb in tradicionalnih izrazov v vinskem sektorju, postopkom ugovora, omejitvami uporabe, spremembami specifikacij proizvoda, preklicem zaščite ter označevanjem in predstavitvijo (UL L št. 9 z dne 11. 1. 2019, str. 2), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2021/1375 z dne 11. junija 2021 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2019/33 glede spremembe tradicionalnih izrazov v vinskem sektorju (UL L št. 297 z dne 20. 8. 2021, str. 16), (v nadaljnjem besedilu: Delegirana uredba 2019/33/EU);
− Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2019/34 z dne 17. oktobra 2018 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vlogami za zaščito označb porekla, geografskih označb in tradicionalnih izrazov v vinskem sektorju, postopkom ugovora, spremembami specifikacij proizvoda, registrom zaščitenih imen, preklicem zaščite in uporabo simbolov ter Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z ustreznim sistemom pregledov (UL L št. 9 z dne 11. 1. 2019, str. 46).
(2) Pridelava vina PTP Cviček po tem pravilniku obsega pridelavo grozdja, mošta in vina ter stekleničenje vina.
2. člen 
(značilnosti vina) 
(1) Vino PTP Cviček je pridelano iz rdečih in belih sort vinske trte iz 5. člena tega pravilnika.
(2) Vino PTP Cviček ima značaj rdečega vina, delež rdečih sort mora biti najmanj 65 %, delež belih sort pa najmanj 25 %.
(3) Vino PTP Cviček je suho, mirno vino, svetlo rdeče – rubinaste barve, z aromo po jagodičju in blagim taninskim okusom, brez izraženih sortnih značilnosti.
3. člen 
(geografska označba) 
Vino PTP Cviček je vino z geografsko označbo Cviček, ki je vpisana v register geografskih označb Evropske unije eAmbrosia kot zaščitena označba porekla.
4. člen 
(področje pridelave) 
Vino PTP Cviček se prideluje le na območju vinorodnega okoliša Dolenjska, na vinogradniških legah, ki ležijo nad 210 metri nadmorske višine.
5. člen 
(sorte vinske trte in gojitvena oblika) 
(1) Sorte vinske trte, iz katerih se prideluje vino PTP Cviček, so Žametovka, Modra frankinja, Kraljevina, Laški rizling, Rumeni plavec, Zeleni silvanec, Bela žlahtnina, Ranfol in rdeče sorte vinske trte, ki so v pravilniku, ki ureja trsni izbor Republike Slovenije, določene kot dovoljene in priporočene sorte za vinorodni okoliš Dolenjska.
(2) Za gojenje sort vinske trte iz prejšnjega odstavka se uporablja gojitvena oblika guyot in izpeljanke iz te gojitvene oblike, za sorti vinske trte Žametovka in Ranfol pa tudi zadarska pahljača ter izpeljanke iz te gojitvene oblike.
6. člen 
(število trsov na hektar) 
(1) Za pridelavo grozdja za vino PTP Cviček mora biti število trsov na enoto površine vinograda brez poti in obračališč večje od 4 000 trsov na hektar.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek mora biti na terasastih površinah, ki so nagnjene več kot 20 %, število trsov večje od 3 100 trsov na hektar.
7. člen 
(pridelek grozdja na hektar) 
Petletno povprečje pridelka grozdja na hektar pri posamezni sorti vinske trte iz 5. člena tega pravilnika za pridelavo vina PTP Cviček ne sme preseči navedenih količin, pri čemer je v posameznem letu količina pridelka lahko višja od navedene za največ 20 %, in sicer:
– Žametovka: 10 000 kg/ha;
– Modra frankinja: 7 000 kg/ha;
– Kraljevina, Laški rizling in ostale sorte: 8 000 kg/ha;
– vinograd mešanih sort: 9 000 kg/ha.
8. člen 
(vsebnosti snovi v grozdju in vinu) 
(1) Minimalna sladkorna stopnja oziroma minimalna vsebnost pričakovanega naravnega alkohola za sorte vinske trte iz 5. člena tega pravilnika je 8,5 vol. % naravnega alkohola.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek in prvi odstavek 13. člena tega pravilnika lahko minister, pristojen za kmetijstvo, za izvajanje drugega odstavka 14. člena in prvega odstavka 18. člena Delegirane uredbe 2019/33/EU predpiše začasno spremembo zahtevanih vsebnosti snovi v grozdju ob trgatvi in v pridelanem vinu. Začasna sprememba se nanaša na posamezen letnik vina PTP Cviček.
(3) Predlagatelj začasne spremembe iz prejšnjega odstavka so pridelovalci, ki so v skladu z zakonom, ki ureja vino, pristojni za pripravo elaborata, ki določa naziv vina PTP Cviček. Predlogu mora biti priloženo pozitivno mnenje pooblaščene organizacije za spremljanje dozorevanja grozdja v vinorodni deželi Posavje, imenovane v skladu z zakonom, ki ureja vino (v nadaljnjem besedilu: pooblaščena organizacija za spremljanje dozorevanja grozdja). Ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, o začasni spremembi obvesti Evropsko komisijo.
(4) Pooblaščena organizacija za spremljanje dozorevanja grozdja objavi mnenje iz prejšnjega odstavka na krajevno običajen način. Hkrati ga po elektronski pošti pošlje ministrstvu, pristojnemu za kmetijstvo, ter inšpekciji, pristojni za vinarstvo.
9. člen 
(sortna sestava vina in prijava pridelka) 
(1) Sortna sestava vina PTP Cviček je naslednja:
− od 40 % do 60 % Žametovke;
− od 10 % do 15 % Kraljevine;
− od 15 % do 30 % Modre frankinje;
− do 10 % Laškega rizlinga;
− do 15 % ostalih sort iz 5. člena tega pravilnika.
(2) Ne glede na pravilnik, ki ureja prijavo pridelka grozdja, se prijava grozdja za vino PTP Cviček izvede ločeno po posameznih sortah grozdja.
10. člen 
(priprava zvrsti) 
Sorte vinske trte iz 5. člena tega pravilnika se lahko mešajo kot grozdje, mošt ali vino.
11. člen 
(obogatitev) 
(1) V letnikih, ko so vremenske razmere za dozorevanje grozdja neugodne in grozdje ne dozori, se sme mošt za pridelavo vina PTP Cviček obogatiti največ za 2 vol. % alkohola.
(2) Za obogatitev mošta je dovoljena le uporaba saharoze.
12. člen 
(tehnologija pridelave vina) 
(1) Vino PTP Cviček se prideluje v skladu s postopki s Seznama in opisa spisov Kodeksa enoloških postopkov OIV iz člena 3(2) Delegirane Uredbe Komisije (EU) 2019/934 (UL C št. 409 z dne 5. 12. 2019, str. 1).
(2) Pri pridelavi vina PTP Cviček se grozdje rdečih sort najprej peclja, potem macerira. Maceracija traja največ štiri dni. Temperatura maceracije ne sme biti višja od 22 °C.
(3) Če se belo in rdeče grozdje stiskata skupaj, se uporablja postopek kot za grozdje rdečih sort.
(4) Zagotoviti je treba, da je čvrsti del drozge (klobuk) v stiku z grozdnim moštom.
(5) Pri tehnologiji pridelave vina PTP Cviček niso dovoljeni pecljanje grozdja z vertikalnim pecljalnikom, prekinitev alkoholnega vrenja, obdelava grozdja s pektolitičnimi encimi, topla maceracija drozge, maceracija drozge z SO2 postopkom, dodajanje kisline v mošt ali vino, slajenje vina, dodajanje kalijevega sorbata, izvajanje stabilizacije na tartrate z elektrolizo ter obdelava s kationskimi izmenjevalci.
(6) Vino PTP Cviček mora biti stekleničeno hladno.
13. člen 
(kemijska analiza vina) 
(1) Kemijska analiza, s katero se merijo značilne lastnosti vina PTP Cviček, in zahtevane vsebnosti snovi so:
1. dejanski alkohol: od 8,5 vol. % do 10,0 vol. %;
2. naravni alkohol: najmanj 8,5 vol. %;
3. vsebnost skupnih sladkorjev izraženih kot fruktoza in glukoza: do 2,5 g/l;
4. skupne kisline (izražene kot vinska kislina): od 5,5 g/l do 9,5 g/l;
5. hlapne kisline (izražene kot ocetna kislina): do 0,6 g/l;
6. skupni SO2: do 120 mg/l;
7. ekstrakt brez sladkorja: najmanj 17 g/l;
8. pepel: najmanj 1,4 g/l.
(2) Delež skupnega alkohola se izračuna kot vsota dejanskega in potencialnega deleža alkohola.
14. člen 
(vino v prometu) 
(1) Vino PTP Cviček je lahko v prometu le originalno polnjeno.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se lahko znotraj območja vinorodnega okoliša Dolenjska ponuja vino PTP Cviček, ki ni originalno polnjeno, v skladu z zakonom, ki ureja vino.
15. člen 
(polnjenje vina) 
(1) Vino PTP Cviček se polni v steklenice ali v večjo embalažo.
(2) Volumen steklenic, v katere se polni vino PTP Cviček, je 0,187 litra, 0,375 litra, 0,75 litra, 1 liter ali 1,5 litra. Steklenice se zamašijo z navojnimi zamaški ali zamaški iz plute.
(3) Volumen večje embalaže, v katero se polni vino PTP Cviček, je od 20 do 50 litrov. Ta embalaža mora omogočati točenje preko točilne naprave s pomočjo povečanega tlaka ali ustrezne črpalke, ki preprečuje oksidacijo vina.
16. člen 
(ocena vina) 
(1) Preden gre vino PTP Cviček v promet, mora biti ocenjeno s strani pooblaščene organizacije za oceno vina, ki je imenovana v skladu z zakonom, ki ureja vino (v nadaljnjem besedilu: pooblaščena organizacija za oceno vina).
(2) Sestavni del ocenjevanja vina PTP Cviček je vzorčenje vina, ki ga v skladu s pravilnikom, ki ureja postopek in način ocenjevanja mošta, vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina, opravi predstavnik pooblaščene organizacije za oceno vina.
(3) Pri organoleptični oceni, izvedeni v skladu s pravilnikom, ki ureja postopek in način ocenjevanja mošta, vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina, mora vino PTP Cviček doseči najmanj 15,0 točke. Pokuševalci vina morajo pred opravljanjem senzorične ocene dobiti podatek, da ocenjujejo vino, ki glede na podatke iz registra pridelovalcev grozdja in vina ter rezultate kemijske analize izpolnjuje pogoje, da bi ob ustrezni senzorični oceni lahko nosilo geografsko označbo iz 3. člena tega pravilnika oziroma bilo označeno z označbo iz prvega odstavka 18. člena tega pravilnika.
(4) Ne glede na zahtevano analizo parametrov iz pravilnika, ki ureja postopek in način ocenjevanja mošta, vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina, se pri vinu PTP Cviček z analizo določijo parametri iz 13. člena tega pravilnika.
(5) Sestavni del ocene iz tega člena je tudi leto do izteka katerega je lahko vino PTP Cviček na trgu.
17. člen 
(dajanje vina v promet) 
(1) Vino PTP Cviček je lahko v prometu največ do izteka koledarskega leta dve leti po oznaki letnika vina.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek je neustekleničeno vino PTP Cviček, namenjeno neposredni potrošnji, lahko v prometu največ do izteka koledarskega leta eno leto po oznaki letnika vina.
18. člen 
(označba vina) 
(1) V prometu vina PTP Cviček je obvezna ena od naslednjih označb:
− Cviček vino s priznanim tradicionalnim poimenovanjem Dolenjska ali
− Cviček vino PTP Dolenjska.
(2) Označbe geografskega porekla in kakovosti za vino PTP Cviček, ki so drugačne od označb iz prejšnjega odstavka, niso dovoljene.
19. člen 
(označba vinorodnega ožjega okoliša) 
Ne glede na drugi odstavek prejšnjega člena se lahko za vino PTP Cviček, ki je pri organoleptični oceni ocenjeno s 16,0 ali več točkami, obvezni označbi iz prvega odstavka prejšnjega člena doda geografska označba vinorodnega ožjega okoliša, kjer je bilo grozdje pridelano, v skladu s pravilnikom, ki ureja seznam geografskih označb za vina.
20. člen 
(letnik) 
(1) Oznaka letnika vina PTP Cviček je enaka letu trgatve grozdja, namenjenega pridelavi vina PTP Cviček.
(2) Oznaka letnika je za vino PTP Cviček obvezna.
(3) Vino, ki ne izpolnjuje pogojev za oznako letnika v skladu z Delegirano uredbo 2019/33/EU, ne sme biti v prometu z označbo iz 18. člena tega pravilnika.
21. člen 
(drugi postopki pridelave) 
Za postopke pridelave grozdja, mošta in vina ter za označevanje vina PTP Cviček, ki niso določeni s tem pravilnikom, se uporabljajo določbe pravilnikov, ki urejajo pridelavo, predelavo in promet kakovostnega vina z zaščitenim geografskim poreklom.
PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI 
22. člen 
(poraba zalog) 
(1) Vino PTP Cviček, ki je pridelano, ocenjeno, označeno in v embalaži v skladu s Pravilnikom o vinu z oznako priznanega tradicionalnega poimenovanja – cviček (Uradni list RS, št. 3/00, 66/04 in 105/06 – ZVin), se lahko trži do porabe zalog, vendar ne dlje kot do 31. decembra 2023.
(2) Neustekleničeno vino PTP Cviček, namenjeno neposredni potrošnji, ki je pridelano in ocenjeno v skladu s Pravilnikom o vinu z oznako priznanega tradicionalnega poimenovanja – cviček (Uradni list RS, št. 3/00, 66/04 in 105/06 – ZVin), se lahko trži do porabe zalog, vendar ne dlje kot do 31. decembra 2022.
23. člen 
(vloga za začasno spremembo) 
Vloge za začasno spremembo zahtevanih vsebnosti snovi v grozdju ob trgatvi in v pridelanemu vinu, vložene do uveljavitve tega pravilnika, se obravnavajo v skladu s tem pravilnikom.
24. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o vinu z oznako priznanega tradicionalnega poimenovanja – cviček (Uradni list RS, št. 3/00, 66/04 in 105/06 – ZVin).
25. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, določbe drugega odstavka 9. člena, petega odstavka 16. člena ter drugega in tretjega odstavka 20. člena tega pravilnika pa se začnejo uporabljati za letnik vina 2023.
Št. 007-765/2021
Ljubljana, dne 25. marca 2022
EVA 2021-2330-0128
Dr. Jože Podgoršek 
minister 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti