Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2022 z dne 29. 3. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2022 z dne 29. 3. 2022

Kazalo

879. Zakon o spremembi Zakona o divjadi in lovstvu (ZDLov-1D), stran 2470.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembi Zakona o divjadi in lovstvu (ZDLov-1D) 
Razglašam Zakon o spremembi Zakona o divjadi in lovstvu (ZDLov-1D), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 16. marca 2022.
Št. 003-02-1/2022-67
Ljubljana, dne 24. marca 2022
Borut Pahor 
predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBI ZAKONA O DIVJADI IN LOVSTVU (ZDLov-1D) 
1. člen
V Zakonu o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US, 17/08, 46/14 – ZON-C, 31/18, 65/20 in 97/20 – popr.) se 68. člen spremeni tako, da se glasi:
»68. člen 
(lovišče s posebnim namenom) 
Ne glede na določbo tretjega odstavka 7. člena tega zakona so v Republiki Sloveniji naslednja lovišča s posebnim namenom: Triglav Bled, Kozorog Kamnik, Pohorje, Fazan Beltinci, Kompas Peskovci, Jelen, Kočevsko, Ljubljanski vrh in Brdo pri Kranju.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
(združitev in razdelitev lovišč s posebnim namenom) 
(1) Lovišča s posebnim namenom Medved, Snežnik Kočevska Reka in Žitna Gora se združijo v enotno lovišče s posebnim namenom Kočevsko, s katerim ima pravico do upravljanja še naprej Zavod.
(2) Lovišče s posebnim namenom Prodi Razor se razdeli na način, da se del pripoji lovišču s posebnim namenom Triglav Bled in del lovišču Ljubinj, in sicer tako, da se lovišču s posebnim namenom Triglav Bled pripoji najmanj del, ki se nahaja v Triglavskem narodnem parku in del, kjer se nahaja premoženje v lasti Republike Slovenije.
(3) Zaradi povečanja lovišča Ljubinj morata koncesionar in koncendent skleniti aneks h koncesijski pogodbi za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v lovišču Ljubinj in na novo določiti skupno površino, opis meje in osnovo za izračun koncesijske dajatve za lovišče Ljubinj.
(4) Strokovne podlage za združitev in razdelitev lovišč s posebnim namenom izdela Zavod najkasneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona.
(5) Do razdelitve lovišča s posebnim namenom Prodi Razor nadaljuje z upravljanjem sedanji upravljavec. Upravljalec premoženja v lasti Republike Slovenije, ki je bilo pripojeno lovišču s posebnim namenom Triglav Bled je javni zavod Triglavski narodni park. Javni zavod Triglavski narodni park prevzame tudi zaposlenega iz lovišča s posebnim namenom Prodi Razor.
(6) Združitev lovišč s posebnim namenom Medved, Snežnik Kočevska Reka in Žitna Gora ter razdelitev lovišča s posebnim namenom Prodi Razor začne veljati z dne 1. 1. 2023. Vlada do uveljavitve združitve in razdelitve lovišč s posebnim namenom uskladi podzakonske predpise.
3. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 324-01/21-5/23
Ljubljana, dne 16. marca 2022
EPA 2313-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
Igor Zorčič 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti